Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen els premis XIII Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química. [2022/188]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000337/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat d'Alacant
    Grup temàtic: PremisBDNS (identif.): 605222.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/605222Primer. Beneficiaris

Centres d'ensenyament secundari.Segon. Objecte:

Es convoca el XIII Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química, organitzat pel Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant (UA) i adreçat a centres d'ensenyament secundari, per a la realització, per part del seu alumnat i professorat de 3r i 4t d'ESO, de projectes monogràfics relacionats amb algun dels temes següents:

– L'Enginyeria Química i el medi ambient:

Gestió i tractament d'aigües.

Gestió i tractament de residus sòlids (urbans/ industrials).

Gestió i tractament d'emissions gasoses.

Reducció, ús i captura de gasos d'efecte hivernacle que afecten el canvi climàtic.

– L'Enginyeria Química i la indústria cosmètica i alimentària:

Processos de separació en la indústria cosmètica i alimentària.

Operacions de transferència de matèria en la indústria cosmètica i alimentària (p. ex. destil·lació).

Diferents tipus de barreges en la indústria cosmètica i alimentària.

– L'Enginyeria Química i el món dels plàstics:

Caracterització, processament i aplicacions de materials plàstics.

Reciclat de residus plàstics.

Bioplàstics i plàstics biodegradables.

– L'Enginyeria Química i l'energia:

Biocombustibles.

Aprofitament energètic de diferents tipus de residus.

Energies renovables.Tercer. Bases reguladores:

Les bases reguladores i convocatòria estan publicades de manera conjunta en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant de dia 11 de gener de 2022, en la següent url:

https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/20341Quarta. Quantia:

La dotació econòmica màxima per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros.

Els projectes s'avaluaran segons el que estableixen les bases del certamen, i els treballs finalistes s'exposaran oralment en la «Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química», que tindrà lloc en la Universitat d'Alacant com a activitat de clausura del certamen. En aquest acte se seleccionaran els treballs guanyadors amb el detall següent:

– 3 premis de 600 euros als treballs guanyadors

– 2 premis de 300 euros als treballs finalistes no guanyadors

– 3 premis de 200 euros als millors pòstersCinqué. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de gener de 2022, i la finalització del mateix serà el dia 18 de febrer de 2022.Sisé. Altres dades:

La jornada de cloenda del certamen se celebrarà a la Universitat d'Alacant, i les dates importants del mateix són les següents:

18.02.2022: data límit d'inscripció.

04.05.2022: data límit d'enviament de treballs.

13.05.2022: data de comunicació de treballs finalistes.

09.06.2022: data límit d'enviament de pòsters.

16.06.2022: XIII Jornada de divulgació de l'Enginyeria Química a la UA.Alacant, 21 de desembre de 2021.– La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.

Mapa web