Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/187]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000363/2022
BDNS (identif.): 595010.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595010

Així mateix, es troba disponible en l'adreça web:

http://www.inclusio.gva.es/web/igualdad-diversidadPrimer. Entitats beneficiàries

Entitats que complisquen els requisits indicats en l'article 2 de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 8973, d'11.12.2020) i que resulten beneficiàries de la línia de subvenció S1126000 Programa per a la igualtat i la inclusió de les persones migrants per a l'exercici 2022, la finalitat del qual és donar suport als programes i actuacions dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits i, especialment, en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.Segon. Objecte

Finançar els programes d'interés general en matèria d'igualtat en la diversitat, a través dels projectes que s'assenyalen en l'annex A de la resolució i aquells altres d'interés general proposats per les entitats destinades a aprofundir en el foment i el desenvolupament del valor de la diversitat, la igualtat, i la no discriminació. La convocatòria va dirigida al sector de les famílies, al col·lectiu de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals LGTBI, al poble gitano, a les persones migrants, a la igualtat de tracte i a les víctimes de la violència de les conductes d'odi.

Aquesta línia de subvenció provinent dels pressupostos participatius té els mateixos objectius i efectes, el termini necessari per a la seua consecució, la font de finançament i els costos previsibles de la línia S1126000.Tercer. Bases reguladores

Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat (DOGV 8973, de l'11.12.2020).Quart. Dotació pressupostària

L'import màxim estimat a finançar és el següent:

Denominació de la línia: PPC Programa per a la igualtat i la inclusió de persones migrants.

Finalitat: Recolzar en els programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

Línia de subvenció: S1160000.

Import: 25.000,00 euros.Cinqué. Criteris de concessió

S'adjudicarà únicament entre tots els expedients de sol·licitud presentats per les entitats que resulten beneficiaris de la línia de subvenció S1126000, mitjançant la fórmula de concessió de les subvencions prevista en la present convocatòria per a la resta de les línies. En la resolució de concessió es farà constar la quantitat subvencionada provinent d'aquesta. La quantia final que se subvencionarà a cada expedient de sol·licitud serà la resultant de la suma de les dues quantitats subvencionades corresponents a la línia S1126000 més la línia S1160000.Sisé. Justificació

La justificació dels projectes subvencionats per les línies S1126000 i S1160000, es realitzarà conjuntament, mitjançant la presentació de la documentació de caràcter econòmic, justificativa de l'import concedit i d'una memòria única explicativa del projecte subvencionat.

València, 30 de desembre de 2021.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualdat i Politiques Inclusives, Mónica Oltra Jarque.

Mapa web