Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2021. [2022/172]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000317/2022


 • Anàlisi jurídica

  Texto
  texto texto
  Data d'entrada en vigor: 14.01.2022
  Aquesta disposició afecta:
    Corregeix:
 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grau, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grau, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professional, Grup C, Subgrup C2. Titulació de graduat en ESO
    Descriptors toponímics: BusotLa Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2021 va adoptar l'acord d'aprovar l'oferta d'ocupació pública 2021, que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 235, de data 13 de desembre de 2021, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9234, de data 14 de desembre de 2021.Vist que en l'esmentat acord s'ha observat un error amb la inclusió de la plaça de secretari interventor, per un acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2021 es va decidir rectificar-lo, i la part dispositiva literalment diu el següent:

«Primer

Rectificar l'oferta d'ocupació pública 2021, i on diu:Grup Denominació Escala Subescala Classe Nre. Vacants

A1/A2 Secretaria Intervenció Habilitat caràcter estatal Secretaria-Intervenció – --- 1 Ha de dir:Grup Denominació Escala Subescala Classe Nre. Vacants

A2 Enginyer

civil œ jornada Administració

especial Tècnica Tècnic mitjà 1 

Segon

Que es publique el present acord en el tauler d'anuncis de la corporació i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i se n'informe en la pròxima taula general de negociació.»

Cosa que es publica per a coneixement general.Busot, 11 de gener de 2021. L'alcalde: Alejandro Morant Climent.Mapa web