Ficha docv

Ficha docv

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu de procediment drets fonamentals [DFU] 000478/2021, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/169]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2022/169
La Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha reclamat a aquesta Conselleria l'expedient corresponent al procediment següent:Referència: procediment drets fonamentals [DFU] 000478/2021Òrgan jurisdiccional: Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Recurrent: Francisco Jesús Bernal i Associació Liberum.

Persones interessades: aquelles els drets o els interessos legítims de les quals pogueren quedar afectades per l'estimació de les pretensions de la part demandant.

Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment d'especial protecció dels drets fonamentals de la persona.

D'acord amb el que es disposa en l'article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, s'acorda emplaçar les persones interessades en el procediment descrit, a fi que, representades com cal en la forma establida en l'article 23 de la Llei 29/1998, puguen comparéixer en la via jurisdiccional i personar-se en actuacions, en el termini de cinc dies, si al seu dret convé, en qualitat de demandats, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan jurisdiccional esmentat.

Es fa constar, no obstant això, que la Generalitat, representada pels lletrats de l'Advocacia General, compareix en aquest recurs en defensa del manteniment de l'acte contra el qual s'ha recorregut.València, 10 de gener de 2022.– La directora general de Salut Pública i Addiccions: Ofèlia Gimeno Forner.

Mapa web