Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari número 2/00634/2021-SAL per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/149]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2022/149
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, ha reclamat d'aquesta unitat administrativa l'expedient referit al procediment que es descriu:Referència: recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/000634/2021.

Òrgan judicial: Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona.

Recurrents: Moisés Roca Romero i altres.

Interessats: aquells els drets o els interessos legítims dels quals pogueren quedar afectats per l'estimació de les pretensions de la part recurrent.

Descripció: recurs contenciós administratiu contra Decret 72/21 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de 21 de maig, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

D'acord amb el que es preveu en l'article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, s'acorda remetre al Tribunal l'expedient de referència i citar els interessats en el procediment descrit, a fi que puguen comparéixer en la via jurisdiccional en el termini de nou dies, si ho estimen convenient, per mitjà d'un escrit en la forma deguda, dirigit al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. Es fa constar, no obstant això, que la Generalitat, representada pels advocats de l'Advocacia General, compareix en aquests recursos en defensa del manteniment de l'acte recorregut.València, 10 de gener de 2021.– La directora general d'Inclusió Educativa: Raquel Andrés Gimeno.

Mapa web