Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 13 de desembre de 2021, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2022. [2022/146]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000333/2022
BDNS (identif.): 604995.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604995

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les ajudes són:

1. Les empreses promotores de les empreses d'inserció, d'acord amb la definició establida en l'article 3 de la Llei 1/2007, de 5 de febrer, en relació amb l'article 6 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, que contracten personal tècnic de suport sociolaboral, per a les subvencions regulades en l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre reguladora de bases.2. Les empreses ordinàries que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i contracten personal que haja realitzat el seu itinerari d'inserció en una empresa d'inserció, per a les subvencions regulades en l'apartat 3 de l'article 2 de l'Ordre reguladora de bases.

En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara mancant de personalitat jurídica, puga realitzar les actuacions que donarien dret a les subvencions.Segon. Objecte

Aquesta resolució té per objecte convocar, per a l'exercici 2022, les ajudes per a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social dins de les empreses d'inserció, mitjançant les ajudes a les entitats promotores d'empreses d'inserció, i en les empreses ordinàries que contracten personal procedent d'una empresa d'inserció, l'activitat de la qual en tots dos casos es desenvolupe a la Comunitat Valenciana.Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores estan incorporades en l'Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball. (DOGV 8425, 16 de novembre).

Quart. Quantia

Per a l'exercici 2022, les quanties d'ajudes corresponents a les accions subvencionables que consten en les bases reguladores són:

1. Per al programa d'ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció que contracten personal de suport sociolaboral que presten els seus serveis en les empreses d'inserció: fins a 3.500 euros anuals (1.750 euros semestrals) per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social contractada en el període entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2022, sempre que es complisca amb els requisits de l'article 23 i amb les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 24 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

En cap cas l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral contractat per l'entitat promotora per a prestar serveis en l'empresa d'inserció.

2. Per a les empreses ordinàries que contracten personal en situació o risc d'exclusió social que hagen realitzat el seu itinerari d'inserció sociolaboral en una empresa d'inserció qualificada definitivament conforme a la legislació vigent, les ajudes consistiran en una quantia equivalent al 100 % del salari mínim interprofessional (d'ara endavant SMI), inclosa la part proporcional de pagues extra, vigent en l'exercici d'inici del període subvencionable, proporcional als períodes contractats i a la jornada de les persones en situació o risc d'exclusió social, procedent d'una empresa d'inserció, a jornada completa. En cas de contractacions a temps parcial, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajuda.En cas de contractacions de caràcter temporal, la quantia serà l'equivalent al 100 % de l'SMI inclosa la part proporcional de pagues extra, corresponent a un any o sis mesos, segons la duració del contracte.En cas de contractacions de caràcter indefinit, la quantia serà l'equivalent al 100 % de l'SMI inclosa la part proporcional de pagues extra, corresponent al període obligatori de manteniment de la contractació, és a dir 2 anys. En el cas de transformacions, la quantia serà equivalent al període no subvencionat restant fins a aconseguir el període obligatori de manteniment de la contractació.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2022 són els següents:

1. Les sol·licituds d'ajudes a les empreses promotores de les empreses d'inserció, regulades en el títol III de les bases reguladores, que presten serveis mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, hauran de presentar-se en els següents terminis:a) Primer termini: del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal corresponent als mesos de gener a juny, inclosa la paga extra de juny.

b) Segon termini: del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal, corresponent als mesos de juliol a desembre, inclosa la paga extra de desembre.

2. Per a les ajudes a les empreses ordinàries regulades en el títol IV de les bases reguladores, destinades a la inserció sociolaboral de persones procedents d'una empresa d'inserció, una vegada finalitzat el seu itinerari d'inserció en aquesta:

a) Les sol·licituds d'ajudes per contractacions, pròrrogues o transformació de contractes temporals en indefinits produïdes en l'exercici 2022, abans de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV, així com les corresponents a manteniments de llocs creats o transformats al novembre i desembre de 2021, hauran de presentar-se en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

b) Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes amb posterioritat al termini establit en l'apartat anterior, hauran de presentar-se en el termini d'un mes des de la seua subscripció, amb data límit el 31 d'octubre de 2022.

c) Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes durant els mesos de novembre i desembre de 2022, podran presentar-se en els terminis establits en la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2023.Sisé. Compatibilitat amb el mercat comú

Les ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció que contracten personal tècnic de suport sociolaboral i a les empreses ordinàries que contracten persones treballadores en situació o risc d'exclusió social, procedents d'una empresa d'inserció, i que prèviament hagen participat en un itinerari d'inserció, regulades en els títols III i IV de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, són compatibles amb el mercat comú, ja que es regeixen pel Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, publicat en el DOUE L 352 de 24.12.2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, modificat respecte a la seua pròrroga pel Reglament (UE) 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, publicat en el DOUE L 215 de 7 de juliol de 2020.València, 13 de desembre de 2021.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web