Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 14 de desembre 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2022. [2022/144]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000331/2022
BDNS (identif.): 604990.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604990)Primer. Beneficiàries

Les entitats beneficiàries són les empreses d'inserció que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i que, havent sigut qualificades amb caràcter definitiu per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, contracten persones treballadores en situació o risc d'exclusió social.Segon. Objecte

La present resolució té per objecte convocar, per a l'exercici 2022, les subvencions per a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social dins de les empreses d'inserció l'activitat de la qual es desenvolupe a la Comunitat Valenciana.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores estan incorporades en l'Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball (DOGV 8425, 16 de novembre).

Quart. Quantia

Per a l'exercici 2022, les quanties d'ajudes corresponents a les accions subvencionables són:

1. Subvencions destinades a la creació o manteniment de llocs de treball de persones en situació o risc d'exclusió social: ajuda consistent en una quantia equivalent al 90 % del salari mínim interprofessional vigent en l'exercici 2022, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la creació o manteniment del lloc d'una persona treballadora a jornada completa pel període màxim de gener a desembre de 2022 i sempre que aquesta contractació estiga vinculada al desenvolupament d'un itinerari personalitzat d'inserció.

L'ajuda serà proporcional per a contractes inferiors a un any o a una jornada parcial, segons jornada mínima establida en l'article 20 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

2. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d'inserció: fins a 3.500 euros anuals (1.750 euros semestrals) per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social, contractada durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2022, sempre que es complisca amb els requisits de l'article 23 i amb les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 24 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

En cap cas l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral en l'empresa d'inserció.

3. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal de suport a l'activitat productiva: fins a 2.500 euros anuals (1.250 euros semestrals) per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social contractada a jornada completa durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2022, sempre que es complisca amb els requisits de l'article 27 i amb les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 28 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

En cas de jornades a temps parcial o contractes de duració inferior a dotze mesos, la subvenció es reduirà de manera proporcional.

En cap cas l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal de suport a l'activitat productiva en l'empresa d'inserció.4. Subvenció per a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció, corresponents a despeses realitzades i pagades durant l'exercici 2022, que podran gaudir-se des de la data de qualificació definitiva, durant els tres primers anys de funcionament: fins al 50 % del cost del servei prestat, sense que el total de l'ajuda supere la quantitat de 500 euros anuals per cada persona en situació o risc d'exclusió, contractada en l'empresa d'inserció a la data de sol·licitud de l'ajuda.

5. Subvenció a la creació de nous llocs de treball vinculats a inversions fixes: fins a 12.000 euros anuals per cada nou lloc de treball ocupat per persones en situació o risc d'exclusió social, amb el límit màxim del 90 % del cost total de la inversió subvencionable, i caldrà justificar fins al 100 % de la inversió.

6. Subvenció a la gerència d'empreses d'inserció: fins al 50 % de l'SMI corresponent a l'exercici 2022, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la contractació a jornada completa durant tot el període subvencionable de la persona que exercisca la gerència. Quan es tracte de contractacions a temps parcial, la quantia màxima que es percebrà serà proporcional a la jornada.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2022 són els següents:

1. Les sol·licituds d'ajudes recollides en les seccions 1a, 2a, 3a, 4a i 6a del capítol II del títol II de l'Ordre reguladora de les bases, destinades a finançar els costos salarials de persones en situació o risc d'exclusió social, de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d'inserció, de personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, així com a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció, hauran de presentar-se en els següents terminis:a) Primer termini: del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal corresponent als mesos de gener a juny, inclosa la paga extra de juny, i les despeses corrents corresponents als mesos de gener a juny de 2022.

b) Segon termini: del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal, corresponent als mesos de juliol a desembre, inclosa la paga extra de desembre i les despeses corrents corresponents als mesos de juliol a desembre de 2022.

2. Les sol·licituds d'ajudes recollides en la secció 5a del capítol II del títol II de l'Ordre reguladora de les bases, destinades a finançar la creació de nous llocs de treball vinculat a inversió fixa, es presentaran del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament.

3. Quan l'empresa d'inserció no haja obtingut la qualificació definitiva amb anterioritat als terminis referits en els apartats anteriors del present article, el termini per a la presentació de sol·licituds corresponents serà d'un mes des d'aquesta qualificació, i el termini màxim per a la petició d'aquestes ajudes serà el 31 d'octubre de 2022.Sisé. Compatibilitat amb el Mercat Comú

Les subvencions a les empreses d'inserció, regulades en el capítol II del títol II de l'Ordre per la qual es regulen les bases, són compatibles amb el Mercat Comú i no requereixen notificació a la Comissió, ja que es regeixen per la decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) a les ajudes estatals en forma de compensació per servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de Serveis d'Interés Econòmic General (DOUE L núm. 7, d'11.01.2012), sempre que es complisquen tots els requisits establits en aquesta.València,14 de desembre de 2021.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web