Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 2/2022, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'actualitzen els llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna. [2022/1325]

(DOGV núm. 9285 de 24.02.2022) Ref. Base de dades 001509/2022
PreàmbulL'Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna, va actualitzar els publicats en el Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a protegir-les, i en el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació. Aquesta actualització va estar basada en el coneixement científic acumulat en el període transcorregut entre totes dues normatives i en els resultats de les accions de conservació sobre les espècies de flora i fauna de la Comunitat Valenciana.La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, crea en l'article 53 el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE), i en l'article 54, el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (CEEA), amb les categories «en perill d'extinció» i «vulnerable». La mateixa llei habilita les comunitats autònomes per a establir els seus propis catàlegs d'espècies amenaçades en els seus respectius àmbits territorials, i indica que poden establir categories suplementàries. No obstant això, les espècies incloses en el CEEA han de mantindre obligatòriament un grau de protecció igual o superior en els respectius catàlegs autonòmics. El Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Especies Amenaçades, va establir els llistats d'espècies incloses en el LESRPE i en el CEEA.

La continuació dels programes i les accions de conservació in situ i ex situ des de l'actualització per l'Ordre 6/2013, de 25 de març, han generat novament les condicions per a abordar una revisió de l'estat actual de conservació i de la situació d'amenaça de les espècies silvestres de la Comunitat Valenciana. Per tot això, es considera necessària una revisió i actualització del contingut dels llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna, i la derogació de la citada Ordre 6/2013, de 25 de març.

L'article 6 del Reial decret 139/2011 per al desplegament del LESRPE i del CEEA determina el procediment d'inclusió, canvi de categoria i exclusió d'espècies. Addicionalment, l'article 6.4 estableix que la modificació de la categoria de catalogació d'espècies haurà de ser justificada mitjançant l'elaboració d'una memòria tècnica que haurà d'haver tingut en compte els criteris orientadors per a la inclusió de tàxons i poblacions en catàlegs d'espècies amenaçades aprovats per la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa el 17 de març de 2004. Aquests criteris van ser actualitzats per la Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de febrer de 2017, pel qual s'aproven els criteris orientadors per a la inclusió de tàxons i poblacions en el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (BOE 65, 17.03.2017). La metodologia utilitzada per a valorar els canvis en els llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna s'ha realitzat utilitzant aquesta última versió dels criteris orientadors.La revisió dels llistats està regulada en les normes que els han creat. Per a la fauna, l'article 3 del Decret 32/2004 estableix que per a les espècies classificades com «en perill d'extinció», la inclusió, exclusió o canvi de categoria ha de fer-se per decret del Consell, mentre que per a la resta de categories ho serà per ordre del conseller competent en matèria de medi ambient. D'altra banda, per als canvis de categoria de les espècies de flora protegida, el Decret 70/2009 estableix en l'article 8 que es realitzarà per ordre del conseller competent.

Aquesta disparitat va quedar resolta pel Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació d'espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d'emissió d'autoritzacions d'afectació a espècies silvestres. En la seua disposició final primera, estableix que els canvis de categoria de protecció de fauna es realitzaran per ordre de la conselleria competent.

Al llarg de l'any 2020, el Servei de Vida Silvestre ha anat revisant tota la informació disponible sobre evolució demogràfica i geogràfica de totes les espècies considerades en els referits llistats i també d'unes altres que no hi figuren, però de les quals es disposava d'informació suficient per a considerar-ne la possible condició d'espècie amenaçada.Aquesta ordre s'adequa als principis de bona regulació i de participació ciutadana als quals es refereixen els articles 129 i 133, respectivament, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquesta ordre es justifica en tant que el seu objecte afecta una matèria d'interés general, com és garantir la conservació de la biodiversitat, i més concretament la conservació de les espècies de la fauna i flora silvestres amenaçades. L'ordre també respon als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, en tant que s'estableixen les obligacions imprescindibles per a assegurar l'objectiu assenyalat anteriorment i com a aplicació i execució de la normativa autonòmica i estatal en matèria de conservació de la biodiversitat i sense que la seua aplicació supose obligacions econòmiques addicionals en els pressupostos de la Generalitat ni s'establisca en aquesta cap càrrega afegida, derivada de la seua aplicació.Finalment, respecte al principi de transparència seguit en el procés d'elaboració d'aquesta ordre s'ha observat el que es disposa en l'article 43 de la Llei 5/1983, del Consell, s'ha consultat el Consell Científic Assessor de Flora Silvestre d'acord amb l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 70/2009, s'ha donat audiència a les persones i col·lectius interessats i s'ha substanciat una consulta pública a través del portal web de la conselleria. Igualment, la tramitació s'ha ajustat al que es disposa en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat i s'ha obtingut l'informe de l'Advocacia de la Generalitat.Per tot això i a proposta de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental i en virtut de les facultats atribuïdes, de conformitat amb l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que atribueix a la persona titular de la conselleria l'exercici de la potestat reglamentària en les matèries pròpies del seu departament, el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle 1. Actualització dels llistats valencians de flora protegida

S'actualitzen els llistats de flora protegida que són els que figuren en els annexos I, II i III d'aquesta ordre.Article 2. Actualització dels llistats valencians de fauna protegida

S'actualitzen els llistats de fauna protegida que són els que figuren en els annexos IV i V d'aquesta ordre.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aplicació i desplegament d'aquesta ordre no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials d'aquesta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

A l'entrada en vigor de la present ordre queda derogada l'Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els llistats valencians d'espècies protegides de flora i fauna. Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual rang o inferior que s'oposen al que es disposa en aquesta ordre.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 16 de febrer de 2022La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica,

MIREIA MOLLÀ HERRERA

ANNEX I

Catàleg Valencià d'Espècies de Flora AmenaçadesESPÈCIES (TÀXONS) EN PERILL DE EXTINCIÓ

Allium subvillosum Schult. & Schult. f.

Althenia orientalis (Tzevelev) García Murillo & Talavera

Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman (=Orchis papilionacea L.)

Aristolochia clematitis L.

Asplenium marinum L.

Berberis hispanica Boiss. & Reuter subsp. hispanica

Boerhavia repens L.

Botrychium lunaria (L.) Swartz

Campanula mollis L.

Ceratophyllum submersum L.

Cheirolophus lagunae Olivares & al.

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo

Coeloglossum viride (L.) Hartman

Corema album (L.) D. Don

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Elatine brochonii Clav.

Epipactis phyllanthes G.E. Sm. (=E. fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers)

Euonymus latifolius Mill.

Euphrasia salisburgensis Funk.

Euphrasia stricta J. F. Lehm.

Festuca patula Desf.

Isoetes longissima Bory (=I. velatum A. Braun)

Launaea arborescens (Batt.) Murb.

Launaea lanifera Pau

Lemna trisulca L.

Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.

Limonium albuferae P.P. Ferrer & al.

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.

Limonium dufourii (Girard) O. Kuntze

Limonium irtaense P.P. Ferrer & al.

Limonium lobatum (L.f.) O. Kuntze

Limonium perplexum L. Sáez & Rosselló

Littorella uniflora (L.) Asch.

Marsilea strigosa Willd.

Medicago citrina (Font Quer) Greuter

Moneses uniflora A.Gray

Myriophyllum alterniflorum DC.

Nymphaea alba L. (sólo poblaciones naturales)

Odontites kaliformis (Willd.) Pau (=O. valentinus M.B. Crespo & Mateo)

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood

Reseda hookeri Guss.

Reseda lanceolata Lag.

Salsola soda L.

Serapias lingua L.

Silene cambessedesii Boiss. & Reuter

Silene hifacensis Rouy

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl

Thelypteris palustris Schott

Utricularia australis R. Br.ESPÈCIES (TÀXONS) VULNERABLES

Ajuga pyramidalis subsp. meonantha (Hoffmanns. & Link) Fern. Casas

Apium repens (Jacq.) Lag.

Argyrolobium uniflorum (Decne) Jaub. & Spach

Armeria fontqueri Pau

Asplenium seelosii Leyb. subsp.glabrum (Litard. & Maire) Rothm.

Astragalus oxyglottis M. Bieb.

Callipeltis cucullaria (L.) Steven

Carex digitata L.

Carex remota L.

Centaurea alpina L.

Centaurea podospermifolia Loscos & J. Pardo

Cotoneaster granatensis Boiss.

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landw.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

Epipactis atrorubens Besser

Epipactis bugacensis (=E. rhodanensis Gévaudan & Robatsch)

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter subsp. nevadensis

Ferula loscosii (Lange) Willk.

Frangula alnus Mill. s.a.

Fumaria munbyi Boiss. & Reuter

Genista umbellata (Desf.) Poir. subsp. umbellata

Gymnadenia densiflora A. Dietr.

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Cesati & al.

Helianthemum caput-felis Boiss.

Himanthoglossum hircinum (L.) Spreng.

Kernera saxatilis subsp. boissieri (Reuter ex Boiss. & Reuter) Nyman

Laserpitium latifolum L.

Lavatera triloba L.

Linaria oligantha Lange subsp. oligantha

Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Güemes & M.B. Crespo

Narcissus perezlarae Font Quer

Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman (=Orchis conica Willd.)

Ophrys castellana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers

Rumex roseus L.

Serapias strictiflora Veiga

Teucrium campanulatum L.

Teucrium lepicephalum Pau

Thymus richardii subsp. vigoi Riera & al.

Thymus webbianus Rouy

Triglochin barrelieri Loisel.

Vitaliana primuliflora subsp. assoana Laínz

Zannichellia contorta (Desf.) Chamiso & Schlescht.ANNEX II

Llistat d'espècies de flora protegides no catalogadesAchillea santolinoides Lag.

Acis valentina (Pau) Lledó & al. (=Leucojum valentinum Pau)

Alisma lanceolatum With.

Allium stearnii Pastor & Valdés

Ammochloa palaestina Boiss.

Anacamptis collina (A. Russell) R. Bateman, Pridgeon & M. Chase (=Orchis collina A. Russell)

Anarrhinum fruticosum Desf.

Anarrhinum laxiflorum Boiss.

Anemone nemorosa L.

Anthyllis lagascana Benedi

Antirrhinum pertegasii Rothm.

Antirrhinum pulverulentum Lázaro Ibiza

Antirrhinum valentinum Font Quer

Asparagus prostratus Dumort.

Asplenium majoricum Litard.

Astragalus alopecuroides subsp. grossii (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Atropa belladonna L.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

Biarum dispar (Schott) Talavera

Bupleurum tenuissimum L.

Calicotome villosa (Poir.) Link

Carex elata All.

Castellia tuberculosa (Moris) Bor

Centaurea lagascae Nyman (=C. resupinata Coss. subsp. resupinata p.p.)

Centaurea toletana Boiss. & Reuter

Chamaeiris foetidissima (L.) Medik.

Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo

Clematis cirrhosa L.

Commicarpus africanus (Lour.) Dandy

Crypsis schoenoides (L.) Lam.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

Damasonium polyspermum Coss.

Dianthus armeria L. (sólo poblaciones naturales)

Dianthus carthusianorum L. (sólo poblaciones naturales)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Echium flavum subsp. saetabense (Peris & al.) Mateo & M.B. Crespo

Epilobium montanum L.

Epipactis palustris (L.) Crantz

Equisetum moorei Newman

Erodium celtibericum Pau

Erophaca baetica (L.) Boiss.

Euphorbia boetica Boiss.

Euphorbia nevadensis subsp. bolosii Molero & Rovira

Ferulago ternatifolia Solanas & al.

Festuca nevadensis (Hackel) Markgr.-Dann.

Frankenia thymifolia Desf.

Galanthus nivalis L.

Garidella nigellastrum L.

Genista longipes Pau

Gypsophila bermejoi G. López

Halimium umbellatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo

Helianthemum guerrae Sánchez Gómez & al.

Helianthemum sanguineum Dunal

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge (=Barlia robertiana (Loisel.) Greuter)

Iberis pectinata Boiss. & Reuter

Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball

Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman

Lappula marginata (M. Bieb.) Gürke

Lavatera olbia L.

Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti

Limonium interjectum J.X. Soler & Rosselló

Limonium mansanetianum M.B. Crespo & M.D. Lledó

Linaria orbensis Carretero & Boira

Listera ovata (L.) R. Br.

Lonicera biflora Desf.

Lupinus mariae-josephae H. Pascual

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.

Mentha cervina L.

Mercurialis perennis L.

Microcnemum coralloides (Losc. & Pardo) Buen

Micromeria inodora (Desf.) Benth.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. eugeniae (Fern. Casas) Fern. Casas

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (=Orchis ustulata L.)

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Nothoceras bicorne (Aiton) Amo

Oenanthe crocata L.

Ophioglossum lusitanicum L.

Ophioglossum vulgatum L.

Ophrys incubacea Bianca

Orchis purpurea Huds.

Orobanche schultzii Mutel

Parnassia palustris L.

Persicaria amphibia (L.) Gray

Petrocoptis pardoi Pau

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Pimpinella villosa Schousb.

Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M.B. Crespo

Pinguicula saetabensis M.B. Crespo & al.

Pinguicula vallisneriifolia Webb

Platanthera algeriensis Batt. & Trabutt.

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar

Populus tremula L.

Potamogeton berchtoldii Fieb.

Pteris vittata L.

Puccinellia hispanica M.A. Julià Berruezo & J.M. Monts.

Quercus coutinhoi Samp.

Ribes uva-crispa L.

Ruscus hypophyllum L. (sólo poblaciones naturales)

Salix tarraconensis Font i Quer

Saponaria officinalis L. (sólo poblaciones naturales)

Saxifraga longifolia Lapeyr.

Scutellaria galericulata L.

Serapias parviflora Parl.

Seseli cantabricum Lange

Seseli montanum subsp. granatense (Willk.) Pardo

Sideritis chamaedryfolia subsp. littoralis M.B. Crespo & al.

Silene diclinis (Lag.) Laínz

Silene sedoides Poir.

Spergularia fallax Lowe

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

Stipa barbata Desf.

Thalictrum maritimum Dufour

Thymus borgiae Rivas Mart. & al.

Thymus lacaitae Pau

Tilia platyphyllos Scop. (sólo poblaciones naturales)

Ulmus glabra Huds. (sólo poblaciones naturales)

Vaccinium myrtillus L.

Vella lucentina M.B. Crespo

Verbascum fontqueri Benedi & J.M. Monts.ANNEX III

Llistat d'espècies de flora vigiladesAcer campestre L.

Aconitum vulparia Rchb. subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.

Allium melananthum Coincy

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

Anacamptis coriophora (=Orchis coriophora subsp. martrinii (Timb.-Lagr.) Nyman)

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman (=Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) K. Richt.)

Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman & al.

Anagallis monelli L.

Anagallis tenella (L.) L.

Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & J.M. Monts.

Anthoxanthum odoratum L.

Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Hegetschw.) Asch. & Graebn.

Apteranthes munbyana subsp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Mateo

Arabis alpina L.

Arenaria vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss.

Asperula paui subsp. dianensis (Font Quer) De la Torre & al.

Asplenium foreziense Le Grand

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Asplenium trichomanes subsp. inexpectans Lovis

Aster linosyris (L.) Bernh.

Aster willkommii Willk.

Astragalus granatensis Lam.

Bassia hyssopifolia (Pallas) O. Kuntze

Brimeura amethystina (L.) Salisb.

Bupleurum gibraltarium Lam.

Cachrys sicula L.

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Campanula fastigiata A. DC.

Campanula speciosa Pourr.

Carduncellus dianius Webb

Carum verticillatum (L.) Koch

Cephalaria syriaca Schrad.

Chaenorhinum macropodum subsp. degenii (Hervier) R. Fern.

Chaenorhinum rupestre (Guss.) Maire

Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange

Chaetonychia cymosa (L.) Sweet

Chamaesyce peplis (L.) Prokh.

Cheilanthes hispanica Mett.

Cheilanthes tinaei Tod.

Cistus creticus L.

Clematis recta L.

Colchicum triphyllum G. Kunze

Convolvulus valentinus Cav.

Cotoneaster integerrinus Medik.

Crambe hispanica subsp. glabrata (DC.) Cout.

Crataegus granatensis Boiss.

Cressa cretica L.

Crocus nevadensis Amo & Campo

Cynomorium coccineum L.

Cytisus fontanesii Spach

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Daphne laureola L.

Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell.

Daucus crinitus Desf.

Delphinium staphisagria L.

Doronicum plantagineum L.

Epilobium tetragonum L.

Epipactis distans Arvet-Touvet

Epipactis microphylla Sw.

Epipactis tremolsii Pau

Equisetum palustre L.

Erica cinerea L.

Erodium aguilellae López Udias & al.

Erucastrum virgatum subsp. baeticum (Boiss.) Gómez-Campo

Eryngium ilicifolium Lam.

Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbia paralias L.

Festuca plicata Hackel

Fumaria faurei (Pugsley) Lidén

Fumaria macrosepala Boiss.

Fumaria pugsleyana (Pugsley) Lidén

Gagea bohemica Schult.f.

Gagea reverchonii Degen

Gagea villosa (M. Bieb.) Duby

Gagea wilczekii Br.-Bl. & Maire

Galium javalambrense López Udias & al.

Galium rotundifolium L.

Genista jimenezii Pau

Genista tricuspidata Desf.

Gentiana cruciata L.

Glinus lotoides L.

Goodyera repens (L.) R. Br.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Gypsophila tomentosa L.

Halimium halimifolium (L.) Willk.

Halocnemum strobilaceum (Pallas) M. Bieb.

Hedypnois arenaria DC.

Helianthemum almeriense Pau

Helianthemum angustatum Pomel

Helianthemum viscarium Boiss. & Reuter

Hydrocotyle vulgaris L.

Hypericum androsaemum L.

Ilex aquifolium L. (sólo poblaciones naturales)

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter subsp. sessiliflora

Juncus capitatus Weigel

Juncus pygmaeus Rich.

Kundmannia sicula (L.) DC.

Lafuentea rotundifolia Lag.

Laserpitium nestleri Soyer-Willemet

Laurus nobilis L. (sólo poblaciones con alto grado de naturalidad)

Lavatera mauritanica Durieu

Lepidium subulatum L.

Leucanthemum decipiens Pomel

Limodorum trabutianum Batt.

Limonium rigualii M.B. Crespo & Erben

Limonium santapolense Erben

Limonium scopulorum M.B. Crespo & M.D. Lledó

Limonium thiniense Erben

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns & Link

Linaria depauperata subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre & al.

Linaria oligantha subsp. valentina Sutton

Linaria spartea (L.) Willd.

Lobularia maritima subsp. columbretensis R. Fern.

Lonicera pyrenaica L.

Lonicera splendida Boiss.

Lysimachia vulgaris L.

Lythrum tribracteatum Salzm.

Malva aegyptia L.

Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks.

Micromeria rodriguezii Freyn & Janka

Minuartia dichotoma L.

Minuartia valentina (Pau) Sennen

Monotropa hypopitys L.

Myricaria germanica (L.) Desv.

Narcissus pallidulus Graells

Nardus stricta L.

Nepeta tuberosa subsp. reticulata (Desf.) Maire

Notholaena maranthae (L.) Desv.

Ophrys ficalhoana J.A. Guim.

Ophrys riojana C.E. Hermos.

Ophrys santonica J.M. Mathé & Melki

Ophrys sphegodes Mill.

Orchis anthropophora (L.) All. (=Aceras antropophorum (L.) Aiton f.)

Orchis italica Poir.

Orchis langei K. Richter

Orobanche arenaria Bieb.

Orobanche ballotae A.J. Pujadas Salva

Orobanche foetida Poir.

Orobanche lavandulacea Rchb.

Orobanche olbiensis (Coss.) Nym.

Orobanche portoilicitana A. Pujadas & M.B. Crespo

Orobanche rosmarina Beck

Orthilia secunda (L.) House

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

Persicaria bistorta (L.) Samp.

Phleum arenarium L.

Pilosella vahlii (Froel.) F.W. Sch. & Sch. Bip.

Pinus rhaetica Brügger

Pistorinia hispanica (L.) DC.

Plantago loeflingii L.

Polygonum maritimum L.

Populus canescens (Aiton) Sm.

Potamogeton coloratus Hornem.

Potentilla supina L.

Pyrola chlorantha Schwartz

Quercus cerrioides Willk. & Costa

Quercus pyrenaica Willd.

Radiola linoides Roth

Salix caprea L.

Sanicula europaea L.

Saponaria glutinosa M. Bieb.

Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter

Saxifraga dichotoma Willd.

Senecio auricula Coss.

Sideritis chamaedryfolia subsp. chamaedryfolia

Sideritis leucantha subsp. bourgeana (Boiss. & Reuter) Alcaraz & al.

Sideritis murgetana subsp. littoralis Obón & Rivera

Silene otites (L.) Wibel

Silene pseudatocion Desf. (sólo poblaciones naturales, no derivadas de asilvestramiento)

Silene viridiflora L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Spiranthes spiralis (L.) Koch

Stoibrax dichotomum (L.) Rafin.

Taxus baccata L.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

Teucrium edetanum M.B. Crespo & al.

Teucrium pugionifolium Pau

Thymbra capitata (L.) Cav.

Thymelaea subrepens Lange

Thymus membranaceus Boiss.

Thymus serpylloides subsp. gadorensis (Pau) Jalas

Thymus vulgaris subsp. mansanetianus P.P. Ferrer & al.

Thymus willkommii Ronninger

Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout.

Vella spinosa Boiss.

Wahlenbergia nutabunda (Guss.) A. DC.

Wolffia arrhiza Wimm.

Zannichellia peltata Bertol.

Ziziphora aragonensis Pau

Ziziphus lotus (L.) Lam.ANNEX IV

Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçadesESPÈCIES (TÀXONS) EN PERILL D'EXTINCIÓ

Anodonta anatina

Aphanius iberus

Aquila fasciata

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Bucanetes githagineus

Cercotrichas galactotes

Chersophilus duponti

Chlidonias hybrida

Cinclus cinclus

Circus aeruginosus

Discoglossus galganoi subsp. jeanneae

Emberiza schoeniclus subsp. witherbyi

Emys orbicularis

Fulica cristata

Gasterosteus aculeatus

Gypaetus barbatus

Marmaronetta angustirostris

Myotis capaccinii

Oxyura leucocephala

Panurus biarmicus

Parachondrostoma arrigonis

Potomida littoralis

Pterocles orientalis

Rhinolophus mehelyi

Testudo hermanni subsp. hermanni

Tetrax tetrax

Unio mancus

Valencia hispanicaESPÈCIES (TÀXONS) VULNERABLES

Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Austropotamobius pallipes

Brachytron pratense

Calonectris diomedea

Charadrius alexandrinus

Chroicocephalus genei (=Larus genei)

Circus pygargus

Falco naumanni

Glareola pratincola

Gomphus graslinii

Hydrobates pelagicus

Ichthyaetus audouinii (=Larus audouinii)

Microtus cabrerae

Miniopterus schreibersii

Myotis blythii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Neophron percnopterus

Pelobates cultripes

Onychogomphus costae

Oxygastra curtisii

Otis tarda

Pandion haliaetus

Parnassius apollo

Phalacrocorax aristotelis

Phoenicurus phoenicurus

Pleurodeles waltl

Pterocles alchata

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Riparia riparia

Saga pedo

Salaria fluviatilis

Sterna albifrons

Sterna hirundo

Triops cancriformis

Tudorella mauretanica

Tyto albaANNEX V

Llistat d'espècies de fauna protegidesAlauda arvensis

Arvicola sapidus

Bufo bufo

Cobitis paludica

Corvux corax

Crocidura russula

Eliomys quercinus

Emberiza calandra

Erinaceus europaeus

Garrulus glandarius

Genetta genetta

Malpolon monspessulanus

Martes foina

Meles meles

Microtus arvalis

Mustela nivalis

Mustela putorius

Neomys anomalus

Parachondrostoma turiense

Podarcis atrata

Pomatoschistus microps

Rallus aquaticus

Rana perezi

Sciurus vulgaris

Suncus etruscus

Syngnathus abaster

Mapa web