Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques. [2022/12831]

(DOGV núm. 9500 de 29.12.2022) Ref. Base de dades 012059/2022


Índex

Preàmbul

Bases convocatòria concurs oposició

1. Normes generals.

1.1. Places convocades per cos.

1.2. Places convocades per especialitat.

1.3. Distribució de persones aspirants.

1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional o discapacitat.

1.5. Distribució de places.

1.6. Normativa d'aplicació.

2. Requisits de les persones aspirants.

2.1. Requisits generals.

2.2. Requisits específics.

2.3. Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional o discapacitat.

2.4. Termini de compliment dels requisits.

3. Procés d'inscripció en el concurs oposició.

3.1. Emplenament, registre de la sol·licitud de participació, acreditació de requisits i pagament de taxes.

3.2. Petició de cita prèvia telemàtica per a l'aportació de documentació acreditativa dels mèrits.

3.3. Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits.

3.4. Aportació de documentació quan es participa per més d'una especialitat.

3.5. Pagament de taxes per inscripció a procediments selectius.

3.6. Devolució de taxes.

3.7. Aportació de la documentació acreditativa de la reducció de taxa i documentació sensible.

4. Admissió de persones aspirants.

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses.

4.2. Reclamació a les llistes provisionals.

4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses.

4.4. Recursos contra les llistes definitives.

5. Òrgans de selecció i coordinació.

5.1. Nomenament dels òrgans de selecció.

5.2. Tribunals.

5.3. Comissions de selecció.

5.4. Comissions de baremació de mèrits.

5.5. Comissió de coordinació tècnica.

5.6. Obligatorietat de la participació.

5.7. Abstenció.

5.8. Termini per a manifestar l'abstenció.

5.9. Recusació.

5.10. Constitució dels òrgans de selecció.

5.11. Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció.5.12. Personal assessor especialista i ajudant tècnic.

5.13. Procediment d'actuació dels òrgans de selecció i coordinació.5.14. Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional o discapacitat.

5.15. Nombre de persones aspirants seleccionades.

5.16. Indemnitzacions i dietes.

6. Començament i desenvolupament dels procediments selectius.

6.1. Començament.

6.2. Desenvolupament.

6.3. Publicitat dels criteris d'avaluació.

6.4. Ajornament de la prova a causa de situació de part i adaptació per a la lactància.

7. Sistema de selecció.

7.1. Fase d'oposició.

7.2. Fase de concurs de mèrits.

7.3. Fase de pràctiques.

8. Qualificació.

8.1. Qualificació de la fase d'oposició.

8.2. Reclamacions i recursos.

8.3. Valoració de la fase de concurs.

8.4. Possible expulsió de les persones aspirants.

9. Superació de les fases d'oposició i concurs.

9.1. Criteris de desempat.

9.2. Declaració de persones aspirants seleccionades.

9.3. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades.

9.4. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades.

9.5. Persones aspirants que aproven por diferents administracions educatives.

9.6. Persones aspirants que superen el concurs de mèrits.

9.7. Inalterabilitat de les places assignades.

10. Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades.

10.1. Termini i procediment.

10.2. Nul·litat d'actuacions.

11. Nomenament de personal funcionari en pràctiques.

12. Fase de pràctiques.

12.1. Objecte.

12.2. Duració i regulació.

12.3. Efectes de la no superació de la fase de pràctiques.

12.4. Ajornament.

12.5. Règim jurídic administratiu.

13. Nomenament de personal funcionari de carrera.

13.1. Aprovació de l'expedient.

13.2. Destinació amb caràcter definitiu.

14. Acompliment de llocs en règim d'interinitat.

15. Tractament de dades de caràcter personal.

Normes finals

Annex I. Barem per a la valoració de mèrits.

Annex II. Característiques de la prova de contingut pràctic.

PreàmbulLa Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, estableix en el seu article 2.3 l'objectiu que la taxa de cobertura temporal en el sector públic se situe per davall del huit per cent de les places estructurals en el conjunt de les Administracions Públiques espanyoles. La consecució d'aquest objectiu, d'acord amb la Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el contracte de duració determinada, s'articula entorn de l'actuació en diferents àmbits, com són l'adopció de mesures encaminades a remeiar l'elevada temporalitat existent, la prevenció i sanció de l'abús en la temporalitat a futur, així com la potenciació de l'adopció d'eines i una cultura de la planificació per a una millor gestió dels recursos humans.Entre les mesures incloses en aquesta llei, encaminades a reduir la temporalitat en l'ocupació pública, es troba l'autorització en el seu article 2.1 d'una nova taxa d'estabilització que, addicionalment al que s'estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, ha d'incloure aquelles places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. En aquesta taxa d'estabilització addicional hauran d'incloure's també, com assenyala el paràgraf segon de l'esmentat article 2.1, les places afectades pels processos d'estabilització previstos en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, sempre que hagueren estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, no hagueren sigut convocades, o que tot i haver sigut convocades i resoltes, hagen quedat sense cobrir.D'altra banda, l'esmentada Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix en el seu article 2.4. que, sense perjudici del que s'estableix en el seu cas en la normativa pròpia de funció pública de cada Administració o la normativa específica, el sistema de selecció serà el de concurs oposició, amb una valoració en la fase de concurs d'un quaranta per cent de la puntuació total, en la qual es tindrà en compte majoritàriament l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent de què es tracte, i podran no ser eliminatoris els exercicis en la fase d'oposició.

La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són bases de règim estatutari dels funcionaris públics docents les regulades, entre altres, per la Llei per a l'ingrés en la funció pública docent i encàrrec al Govern el seu desenvolupament reglamentari en aquells aspectes que siguen necessaris per a garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent. En desenvolupament del que s'estableix en l'esmentada Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, ha sigut dictat el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (Butlletí Oficial de l'Estat del 2 de març) s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la precitada Llei orgànica i es regula el règim transitori d'ingrés a què fa referència la seua disposició transitòria dissetena.Pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, afegint una disposició transitòria quarta que regula els procediments d'ingrés que es convoquen en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, a través del sistema de concurs oposició.L'apartat 1.f) i 2 de l'article 12, així com l'article 16 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, estableix la possibilitat que en aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, les administracions educatives establiran la manera d'acreditar el coneixement de la respectiva llengua cooficial, quan aquest coneixement constituïsca un requisit per a l'ingrés a les places convocades, sense que aquesta forma d'acreditació forme part del sistema selectiu d'ingrés, per estar dirigida a l'acreditació d'un requisit d'ingrés.

L'article 3, apartat 1, de l'esmentat reglament disposa que l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes convocants i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, quant al seu àmbit de gestió, una vegada aprovades les ofertes d'ocupació, procedirà a realitzar les convocatòries per a la provisió de les places autoritzades en aquesta oferta d'ocupació, amb subjecció, en tot cas, a les normes de Funció Pública que els siguen aplicables.

De conformitat amb això, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i fent ús de les competències que té atribuïdes, aquesta Conselleria acorda convocar un procediment selectiu de conformitat amb les següents bases:

Bases convocatòria concurs oposició1. Normes generals.

1.1 Places convocades per cos.

Es convoca un procediment selectiu extraordinari per a l'estabilització de l'ocupació docent a través del sistema selectiu d'ingrés mitjançant concurs oposició per a cobrir 1.597 places dels cossos docents que reuneixen els requisits recollits en l'article 2.1 de la Llei 20/2021 i amb el desglossament que a continuació es detalla:

1.2 Places convocades per especialitat.

La distribució de les places convocades en aquest procediment selectiu per especialitat és la que es detalla a continuació:De conformitat amb l'article 64 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, s'estableix la reserva d'un contingent no inferior al deu per cent de les vacants perquè siguen cobertes entre persones amb diversitat funcional o discapacitat, considerant com a tals les definides en la legislació bàsica estatal sobre drets de les persones amb diversitat funcional o discapacitat, sempre que superen els processos selectius en la modalitat que s'establisca per tipus de discapacitat i que acrediten el seu grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques.

1.3 Distribució de persones aspirants.

La Direcció General de Personal Docent realitzarà la distribució del personal aspirant de cada especialitat en proporció al nombre de tribunals, respectant, sempre que siga possible, la província que el personal haja consignat en la sol·licitud de participació.

Les persones que participen pel torn de reserva per diversitat funcional o discapacitat seran assignades al tribunal V1 de l'especialitat corresponent; per a l'actuació de la qual s'establiran subseus d'actuació a les províncies sol·licitades, i estarà format per vocals pertanyents a les tres províncies, de manera que es puga respectar la província triada.1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional o discapacitat.

Les places convocades perquè siguen cobertes per les persones que tinguen la condició legal de persones amb diversitat funcional o discapacitat, que queden sense adjudicar per falta de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu, s'acumularan a les places restants convocades pel sistema d'ingrés lliure, de la mateixa especialitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10.2 a) del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.1.5 Distribució de places.

1.5.1 Assignació provisional de places per tribunal.

Les places que siguen objecte d'aquesta convocatòria es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A de la prova única. Aquesta assignació provisional del nombre de places que corresponga a cada tribunal s'establirà per resolució de la Direcció General de Personal Docent i es publicarà en la web de la Conselleria.

1.5.2 Assignació definitiva de places per tribunal.

Una vegada realitzada l'assignació provisional de places per tribunal, aquelles que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional o discapacitat com del torn general, es distribuiran entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen persones opositores que hagen aprovat la prova única i no hagen obtingut plaça. El procediment serà el següent:

Partint de l'assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A de l'exercici pel nombre de places assignades inicialment.

S'assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

Per resolució de la Direcció General de Personal Docent, s'establirà l'assignació definitiva del nombre de places que li corresponga a cada tribunal, que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.1.6 Normativa d'aplicació.

Al present procediment selectiu li serà aplicable la normativa següent:

– Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

– Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 17264, de 30 de desembre).

– Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre).

– Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 2 octubre).

– Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 octubre).

– Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

– Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9065, de 20 d'abril).

– Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en la seua redacció donada pel per el Reial decret 270/2022, de 12 d'abril.

– Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

– Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de Formació Professional en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.

– Decret 62/2002, de 25 d'abril, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana.– Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana i les seues modificacions.

– Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, en la redacció donada per l'Ordre 4/2021, de 4 de febrer.– Les altres disposicions de general aplicació, així com el que es disposa en la present convocatòria.

2. Requisits de les persones aspirants.

Per a ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:

2.1. Requisits generals.

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011 del Parlament europeu i del Consell de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre.

També podrà participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea o dels estats, en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga com siga la seua nacionalitat sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret.

Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec dels seus progenitors.

b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la funció pública i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del respectiu cos, sense patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.

d) Estar en possessió d'alguna de les titulacions que figuren en l'apartat 2.2, o en defecte d'això certificació supletòria provisional.

En el cas que aquestes titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, haurà d'haver-se concedit la corresponent homologació o declaració d'equivalència per l'Estat espanyol, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, i el Reial decret 1171/2003, de 12 de setembre.

e) No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els aspirants la nacionalitat dels quals siga diferent de l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f) No tindre la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretenga ingressar.

g) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, conforme al que es disposa en l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

Les persones participants la nacionalitat de les quals siga diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals referits a l'Estat espanyol, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguen nacionals, respecte dels delictes relacionats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el certificat no es trobara redactat en llengua castellana, haurà d'acompanyar-se de la seua traducció oficial o jurada realitzada per traductor jurat o validada pel consolat o l'oficina diplomàtica corresponent.

h) Acreditar el coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Les persones que participen en aquest procediment hauran d'acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de places en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, i amb l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, modificada per Ordre 4/2021, de 4 de febrer.h.1) Valencià.

Acrediten aquest requisit les persones que posseïsquen el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents.

A aquest efecte, acrediten el nivell C1 de coneixements de valencià els qui estiguen en possessió d'algun dels certificats previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats. També poden acreditar la competència lingüística mínima aquelles persones que disposen del C2 de coneixements de valencià, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià.

Els certificats al·legats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià han d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Cal tindre en compte que els certificats de valencià expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ja hi estan registrats.

Les persones que no hagen acreditat aquest requisit en la data de finalització de termini de sol·licitud de participació en aquest procediment no seran admeses a participar en aquest concurs oposició.

h.2) Castellà.

Aquelles persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, i quan el coneixement d'aquesta llengua no es deduïsca del seu origen, acreditaran el coneixement d'aquesta llengua si compleixen algun dels següents requisits:

– Si estan en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell C1 o C2) establert pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008 i pel Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre o del certificat d'espanyol per a estrangers de nivell avançat(C1/C2) expedit per les escoles oficials d'idiomes.– Si posseeixen el títol de llicenciatura o grau corresponent en Filologia Hispànica o Romànica, o bé certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis conduents a l'obtenció d'algun d'aquests títols.

– Si han realitzat en l'Estat espanyol els estudis conduents a la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos al qual s'opta.

– Si van participar en els procediments selectius convocats a partir de la convocatòria de l'any 2002 i van obtindre la qualificació d'apte en la prova de coneixement del castellà.

Les persones que no acrediten aquest requisit en data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no seran admeses a participar en aquest concurs oposició.

2.2. Requisits específics.

A més dels requisits generals que s'estableixen en l'apartat anterior, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:2.2.1. Per a l'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari i professors d'Escola Oficial d'Idiomes.

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

Per a l'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari són equivalents a l'efecte de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única, que fa referència a l'annex V del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions que es detallen per a cada especialitat en l'annex IV d'aquesta Ordre.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a aquest efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Amb caràcter general, complirà aquest requisit les persones aspirants que estiguen en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, amb independència de l'especialitat que figure en aquest títol.

Estan dispensats de la possessió del citat títol oficial de màster universitari els qui acrediten haver obtingut amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, alguns dels següents requisits:

– Estar en possessió del Títol Professional d'Especialització Didàctica, del Certificat de Qualificació Pedagògica o del Certificat d'Aptitud Pedagògica.

– Estar en possessió del títol de Mestre, Diplomat en Educació General Bàsica, Mestre en Primer Ensenyament o d'un títol de Llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com de qualsevol altre títol de Llicenciat o una altra titulació declarada equivalent al mateix que incloga formació pedagògica i didàctica. Aquest últim supòsit haurà d'acreditar-se amb un certificat del Rector de la Universitat que haja expedit el títol. En aquest certificat haurà de constar:

· Haver superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.· Acreditar que a data 1 d'octubre de 2009 la persona interessada estava cursant ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols de Llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia, i tinguera cursats 180 crèdits d'aquests ensenyaments abans de l'1 d'octubre de 2009.

· Haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, en defecte d'això, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.2. Per a l'ingrés en els cossos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o del títol de grau corresponent.

b) D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest Cos.c) Per a l'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques el personal aspirant haurà d'acreditar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels Ensenyaments Artístics, que podrà acreditar-se, indistintament, a través del compliment d'alguna de les següents condicions:

•Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

•Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora (Reial decret 185/1985 de 23 de gener) o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats (DEA Reial decret 778/1998 de 30 d'abril).• Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Màster diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent o màster oficial en ensenyaments artístiques superiors, per a l'obtenció de la qual s'hagen exigit, almenys, 60 crèdits, que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics.No obstant això, en cas de que no es posseïsca cap de les titulacions anteriors i excepcionalment per al present procés selectiu d'estabilització, si es manca de la titulació exigida amb caràcter general, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics, es podrà acreditar per haver impartit docència durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els ensenyaments superiors de música i arts escèniques.

2.2.3. Per a l'ingrés en els cossos de professors de Música i Arts Escèniques.

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o del títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, determinats en l'Annex VII del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, per a cada especialitat.b) D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquests Cossos.2.2.4. Per a l'ingrés en el cos de professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional.

a) Estar en possessió de la titulació de Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, corresponent o altres títols de Tècnic Superior de Formació Professional declarats equivalents, a l'efecte de docència.

De conformitat amb la disposició addicional única, apartat 2, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificada pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, per a les especialitats que es detallen en l'annex VI del dit Reglament, podran ser admesos els qui, fins i tot mancant de la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'alguna titulació de Tècnic Superior de la família professional o famílies professionals per a les titulacions de les quals tinga atribució docent l'especialitat per la qual es concursa. Els títols declarats equivalents a Tècnic Superior a efectes acadèmics i professionals seran també equivalents a l'efecte de docència.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (LOMLOE), o l'establida per a la capacitació pedagògica i didàctica de Tècnics Superiors o equivalent. L'acreditació de la formació pedagògica i didàctica podrà acreditar-se també tal com s'estableix en l'apartat 2.2.1 d'aquesta convocatòria per als cossos de professors d'Ensenyament Secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes.

2.3. Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional o discapacitat.

Podran participar per aquesta reserva aquelles persones que, a més de reunir la resta dels requisits generals i específics, tinguen reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional o discapacitat el grau de la qual siga igual o superior al 33%, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en el cos i l'especialitat a la qual s'opte.

L'opció per aquesta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació que s'acreditarà, si obtinguera plaça, mitjançant certificació dels òrgans competents (en el cas de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).

No obstant això, si durant la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari dels cossos convocats, el tribunal podrà sol·licitar a la persona opositora l'informe d'adequació al lloc de treball emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En aquest cas, i fins que s'emeta el dictamen, la persona aspirant podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció d'aquest.

El procés selectiu es realitzarà en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.12 d'aquesta convocatòria.

Les persones que participen per la reserva de diversitat funcional o discapacitat no podran concórrer a la mateixa especialitat pel torn d'accés lliure o per una altra mena de diversitat.

2.4. Termini de compliment dels requisits.

Tots els requisits enumerats anteriorment hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.3. Procés d'inscripció en el concurs oposició.

Les persones interessades a participar en el concurs oposició hauran de realitzar els següents tràmits:

– Emplenament, registre de la sol·licitud de participació, acreditació de requisits i pagament de taxes.

– Petició de cita prèvia telemàtica per a l'aportació de documentació acreditativa dels mèrits.

– Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits per a cada especialitat sol·licitada.

3.1. Emplenament, registre de la sol·licitud de participació, acreditació de requisits i pagament de taxes.

Les persones que desitgen participar en el present procés selectiu hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es ) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ( https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones), o (https://estabilizacion-edu.gva.es).

Les sol·licituds hauran d'emplenar-se, obligatòriament, en seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica, i en la mateixa es podrà manifestar l'oposició a consultar per mitjans telemàtics les dades d'identitat, de titulacions i de condemna per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual.

Les persones que sol·liciten places pel torn de diversitat funcional o discapacitat hauran d'acreditar que posseeixen un grau de diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33% aportant la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents en l'Estat o en altres Comunitats Autònomes. Si la documentació ha sigut expedida en la Comunitat Valenciana, l'Administració podrà realitzar la consulta telemàtica si la persona aspirant no s'oposa. En aquest últim cas, no serà necessari emplenar el tràmit addicional. En cas d'oposició o de documentació expedida fora de la Comunitat Valenciana, serà necessari emplenar el tràmit telemàtic addicional per a la presentació de documentació sensible previst en l'apartat 3.8.A més, les persones amb diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33% reconeguda, participants tant per torn lliure com per torn de diversitat funcional o discapacitat, que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives hauran d'aportar, en el tràmit addicional previst en l'apartat 3.8, la certificació expedida pels òrgans competents en la que s'especifique l'adaptació requerida.

La no presentació de la sol·licitud i el pagament de taxes en el temps i forma establit suposarà la inadmissió o exclusió de la persona aspirant, perdent qualsevol dret de participació en aquest procediment selectiu.En la sol·licitud es farà constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i torn per la qual es participa. Així mateix, s'indicarà la província en què preferentment es vulguen realitzar les proves.

La persona participant declararà complir amb els requisits de participació i adjuntarà el document d'autobarem de mèrits els documents justificatius dels quals s'aportaran en el termini establit en el 3.3. No es valorarà cap mèrit que no figure entre els declarats en l'autobarem, a excepció dels que es baremem d'ofici.

El document d'autobarem haurà d'emplenar-se prèviament, per a això haurà de descarregar-se de la pàgina web de la Conselleria.

Totes les persones aspirants hauran d'indicar la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos que se sol·licita; igualment hauran d'indicar la titulació que declaren per al compliment del requisit lingüístic dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 2.1 h).No serà vàlida la presentació de la sol·licitud ni dels documents per mitjans diferents als establits en aquesta convocatòria, excepte quan l'Administració ho requerisca específicament. El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenten.

L'ús dels mitjans telemàtics establits per a participar en el procediment comporta el consentiment de la persona sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessaris per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada en el moment que siga completat tot el procés telemàtic de sol·licitud, pagament de taxes i presentació del registre telemàtic. Les persones aspirants hauran de guardar el justificant del pagament de la taxa i el justificant de registre com a confirmació de la presentació telemàtica.

Les sol·licituds vincularan a les persones participants en els termes en elles expressats.

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'haja emplenat a través d'aquest procediment, d'acord amb el que es disposa en la Disposició addicional primera del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, llevat que excepcionalment s'autoritze per la DGPD per a aspirants estrangers que no disposen de NIE.Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.

No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opte. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.

En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última.

El termini de sol·licitud es publicarà per Resolució de la Directora General de Personal Docent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.2. Petició de cita prèvia telemàtica per a l'aportació de documentació acreditativa dels mèrits.

Totes les persones participants hauran de sol·licitar en la data en la qual s'establisca en Resolució de la Directora General de Personal Docent, cita prèvia telemàtica per a realitzar l'aportació de documentació acreditativa dels mèrits d'acord amb l'annex II i que han sigut declarats en la declaració responsable de mèrits (autobarem) adjunta en la inscripció.

La sol·licitud de cita prèvia se sol·licitarà a través de l'enllaç https://estabilizacion-edu.gva.es de la pàgina web de la Conselleria.

3.3. Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits.

Segons la cita prèvia obtinguda en l'apartat anterior, les persones que participen és aquest procediment aportaren, per a cada especialitat sol·licitada, la documentació acreditativa dels mèrits inclosos en l'autobarem de la corresponent especialitat, que no obren en poder d'aquesta administració.

Les persones participants amb accés a l'aplicació OVIDOC (Oficina Virtual del Docent), poden consultar les dades que consten en el registre d'aquesta administració mitjançant l'esmentada aplicació, a l'efecte de determinar la documentació que haurà d'afegir-se en aquest procediment. La consulta es realitzarà en https://ovidoc.edu.gva.es/.

3.4. Aportació de documentació quan es participa per més d'una especialitat.

Quan es participe per més d'una especialitat haurà de presentar-se una sol·licitud de participació per cada especialitat.

Les persones que sol·liciten més d'una especialitat hauran d'incorporar tots els documents justificatius corresponents a l'autobarem de cadascuna de les especialitats sol·licitades. Per als títols que s'al·leguen com a requisit en cada especialitat, haurà de figurar la certificació de la nota mitjana obtinguda.

3.5. Pagament de taxes per inscripció a procediments selectius.

L'ingrés de l'import corresponent a cada sol·licitud es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds a través de la passarel·la de pagament.

La falta del pagament o el deute fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes i el Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació, els drets d'inscripció a procediments selectius i formació d'expedient convocats per aquesta Ordre:Personal d'ingrés a tots els cossos 32,00€

Famílies nombroses i monoparentals de categoria general 16,00€

Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial exempt

Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33% 1,38 €

Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona exemptLes persones aspirants que estiguen exemptes del pagament de la taxa o tinguen dret a la seua reducció, hauran d'acreditar aquesta circumstància amb la documentació pertinent o no oposar-se a la consulta telemàtica de les dades per part de l'Administració. Les persones aspirants que s'acullen a les situacions que es descriuen a continuació hauran d'aportar la documentació justificativa.

El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que hauran d'efectuar-se tots els passos fins a finalitzar el registre electrònic.

3.6. Devolució de taxes.

a) Sempre que es donen els requisits establits l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, es podrà sol·licitar la devolució de la taxa corresponent, per mitjans telemàtics indicats en el següent enllaç: https://atv.gva.es/es/dii-rectautoliq-756.b) Llevat que s'indique expressament el contrari, la presentació telemàtica de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts comportarà l'autorització a l'Administració competent, perquè realitze la notificació de la resolució d'aquesta sol·licitud, per mitjans electrònics.

c) Els errors en la inscripció i pagament de taxes imputables a les persones interessades no donaran lloc a devolució de taxes.

3.7. Aportació de la documentació acreditativa de la reducció de taxa i documentació sensible.

– Les persones participants que desitgen ser tractades durant el procediment d'accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, hauran d'aportar, en el tràmit addicional, la targeta expedida pels òrgans competents

– Les persones participants víctimes d'actes de violència sobre la dona que desitgen acollir-se a la taxa reduïda per aquesta condició, hauran d'aportar, en el tràmit addicional, algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

– Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, hauran d'aportar, en el tràmit addicional, algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

– Les persones participants que posseeixen un grau de diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33%, que desitgen acollir-se a la taxa reduïda per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, en el cas que la documentació haja sigut expedida en la Comunitat Valenciana, l'Administració realitzarà la consulta telemàtica si les persones aspirants no s'oposen. Si la documentació ha sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana o les persones aspirants s'oposen a la consulta telemàtica hauran d'aportar, en el tràmit addicional, la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes.– En el cas d'acollir-se a la taxa de família nombrosa o monoparental, si la documentació ha sigut expedida en la Comunitat Valenciana, l'Administració podrà realitzar la consulta telemàtica si la persona aspirant no s'oposa. Si la documentació ha sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana o la persona aspirant s'oposa a la consulta telemàtica, haurà d'aportar, en el tràmit d'inscripció, la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes.4. Admissió de persones aspirants.

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Direcció General de Personal Docent dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ).

En aquest llistat hauran de constar els cognoms, el nom, els dígits que en el format del DNI ocupen les posiciones quarta, cinquena, sisena i setena, o, en el seu cas, document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol d'acord amb la disposició addicional 7a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. A més figurarà el cos, l'especialitat, el torn pels quals participa, província preferent d'examen, així com, en el seu cas, la causa d'exclusió.Amb la publicació de la resolució que declare aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà efectuada la notificació corresponent a les persones interessades, a l'efecte del que es disposa en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les persones que no hagen realitzat la inscripció en la forma indicada en la base 3.1, no apareixeran en el llistat de persones admeses i excloses, no obstant això, podran presentar reclamació d'acord amb el que s'estableix en aquesta base.

4.2. Reclamacions a les llistes provisionals.

Les persones aspirants excloses i les que no figuren havent-se inscrit disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució, per a poder esmenar els defectes de la seua sol·licitud.

Tots els errors corregibles comeses en emplenar les dades en la sol·licitud hauran de corregir-se en el mateix termini.

Les reclamacions i les sol·licituds de correcció d'errors es presentaran per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).

En el cas que la persona interessada no esmene el defecte que haja motivat la seua exclusió en el termini indicat, se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4.3 Llistes definitives de persones admeses i excloses.

Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per resolució expressa de la directora general de Personal Docent, per la qual es declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses, que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ).

El fet de figurar en la relació d'admesos no prejutja que es reconega a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits en els procediments que es convoquen mitjançant la present ordre. Quan de la documentació presentada conforme al que es disposa en la base tercera d'aquesta convocatòria es desprenga que no es posseeix algun dels requisits, les persones interessades decauran en tots els drets que pogueren derivar-se de la seua participació en aquests procediments.4.4 Recursos contra les llistes definitives.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es ), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones); o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.5. Òrgans de selecció i coordinació.

5.1 Nomenament dels òrgans de selecció.

La selecció de participants serà realitzada per les comissions de selecció i pels tribunals, que seran nomenats a aquest efecte per la Direcció General de Personal Docent. El nomenament es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.2 Tribunals.

5.2.1 Composició dels tribunals i forma d'elecció.

D'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els tribunals estaran compostos per personal funcionari de carrera en actiu o del cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa, que pertanguen a un grup de classificació igual o superior al cos al qual opten les persones aspirants, en nombre imparell, no inferior a cinc.De conformitat amb el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, en la designació dels tribunals que hagen de jutjar cadascuna de les especialitats convocades, es vetlarà pel compliment del principi d'especialitat. Així mateix, conforme al que s'estableix en el citat reglament, es tendirà a la paritat entre homes i dones, llevat que raons fundades i objectives ho impedisquen.Els tribunals estaran integrats per:

– Un president o presidenta que es designarà directament per la Direcció General de Personal Docent.

– Un mínim de quatre vocals, la designació de les quals es realitzarà per sorteig públic, entre personal funcionari de carrera en actiu d'igual o superior grup de classificació del cos corresponent, titulars de l'especialitat assignada al tribunal, i que preferentment estiga prestant serveis en l'especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim i adscrit a l'àmbit de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport on actuarà el tribunal.

En els casos de tribunals únics i en els quals tinguen assignades les places del torn de diversitat funcional o discapacitat se seleccionarà el tribunal entre tot el personal docent en actiu de l'especialitat.

En el cas de no ser possible la realització del sorteig entre el personal funcionari amb destinació en un determinat àmbit territorial, aquest es realitzarà entre els qui, reunint les condicions enumerades, tinguen el seu destí en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. El sorteig públic s'anunciarà, a efectes informatius, en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. A l'efecte de disposar de suficients vocals triats per sorteig per a la seua designació com a membres de tribunal, se sortejaran a més dues vocals de reserva per tribunal, sempre que siga possible.

Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en número suficient, la directora general de Personal Docent podrà fer la designació directament, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta base.

Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menor antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d'una altra manera.5.2.2 Nombre de tribunals.

Podran nomenar-se tants tribunals com es jutgen necessaris per a cada especialitat i per a cada província. Es designarà, per igual procediment que el previst en la base 5.2.1, un tribunal suplent per a cada tribunal, excepte en aquells casos en què no siga possible comptar amb vocals suficients que reunisquen els requisits exigits en la present base.5.2.3 Acumulació d'especialitats en un mateix tribunal.

Es podran acumular en un únic tribunal aquelles especialitats el nombre de places de les quals convocades no supere les 5 places.

5.2.4 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals l'exercici de les següents funcions:

– La qualificació i revisió, en el seu cas, de la prova única de la fase d'oposició.

– El desenvolupament del procés selectiu, d'acord amb el que disposa la present convocatòria.

– L'elaboració de la prova pràctica, en el cas de tribunals únics.– La determinació dels criteris d'actuació, en el cas de tribunals únics.

– L'agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d'oposició, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat totes dues fases.- Coordinar-se, en el seu cas, amb la comissió de selecció i la de baremació.

– La custòdia dels exàmens, d'acord amb les instruccions de l'òrgan que els nomene, durant el procediment de l'oposició.

5.3 Comissions de selecció.

5.3.1 Composició.

Quan en funció del número de les persones aspirants i places convocades siga necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats, que assumirà les funcions establides en la base 5.3.2 d'aquesta convocatòria.

Aquestes comissions estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que hauran de reunir els requisits enumerats en l'apartat 5.2.1 per als qui integren els tribunals. Les persones que formen part de les comissions seran designades per la Direcció General de Personal Docent, podent formar part d'aquestes els presidents dels tribunals.

En aquelles especialitats en les quals es nomene tribunal únic, aquest actuarà a més com a comissió de selecció, per la qual cosa assumiran també les funcions indicades en la base 5.3.2.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de selecció s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.3.2 Funcions.

Correspon a les comissions de selecció l'exercici de les següents funcions:

– Vetlar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.

– La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.

– L'elaboració dels criteris d'avaluació i la seua ponderació, dins de les diferents parts de la prova de la fase d'oposició.

– La coordinació dels tribunals i l'elaboració de la prova pràctica en el seu cas.

– L'elaboració del llistat únic de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.

– L'elevació de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l'òrgan convocant per a la seua publicació.

5.4 Comissions de baremació de mèrits.

Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat.

5.4.1 Composició.

Aquestes comissions estaran formades per tots els membres de la comissió de selecció de cada especialitat i els presidents de tots els tribunals de cada especialitat.

En el cas d'aquelles especialitats en les quals existisca un únic tribunal, aquest assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits.Exercirà les funcions corresponents a la presidència d'aquest òrgan la persona que ostente el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció de cada especialitat.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de selecció s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.4.2 Funcions.

Correspon a les comissions de baremació l'exercici de les següents funcions:

– La determinació i aplicació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs, d'acord amb l'indicat en la convocatòria.– La valoració dels mèrits de la fase de concurs.

– Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

5.5 Comissió de coordinació tècnica.

La Direcció General Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d'òrgans de selecció nomenats.

5.5.1 Composició.

Aquesta comissió estarà integrada per:

– Un president o presidenta.

– Set vocals.

Les persones que formen part d'aquesta comissió seran designades per la Direcció General de Personal Docent mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de coordinació tècnica s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.5.2 Funcions de la comissió de coordinació tècnica.

1.Coordinar i assessorar l'actuació de les comissions de selecció quant a:

– unificació de criteris d'actuació de les diferents Comissions de selecció/Tribunals únics,

– fer d'interlocutor entre les Comissions de selecció i la Direcció General de Personal Docent.

– establir els mitjans de comunicació entre els tribunals i les Comissions de selecció.

2. Cooperar amb la Direcció General de Personal quant al desenvolupament d'aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d'aquest.

3. Establir protocols d'actuació davant incidències en el procediment.

4. Homogeneïtzar els criteris d'avaluació, qualificació i, en el seu cas, penalització del conjunt de les especialitats docents objecte d'aquesta convocatòria.

5.6. Obligatorietat de la participació.

De conformitat amb l'article 8.3 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori.

Només seran admissibles com a causes de dispensa, a més de les situacions d'abstenció i recusació que s'especifiquen en els apartats 5.7 i 5.9, els següents motius:

a) La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i acumulació de lactància.

b)Les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs, degudament acreditades.

c)Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs a l'empara de l'article 48.h), 48.i), 49.e) i 49.f) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de l'article 24.1 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació.

d)El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d'estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.

e)Les persones que estiguen rebent un tractament de fertilitat.

f)Les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda que actuen en municipis diferents al del seu centre de destí, sempre que el president o presidenta del Tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.5.7. Abstenció.

Les persones que integren els òrgans de selecció per a cada especialitat hauran d'abstindre's d'intervindre quan concórreguen en elles les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015:

a) Tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tindre qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.

e) Tindre relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

Específicament, d'acord amb l'art. 8.4 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, s'abstindran d'intervindre en el procés selectiu aquells membres que, en els cinc anys anteriors a la publicació de la present Ordre, hagueren fet tasques de preparació d'aspirants a accés als cossos objecte d'aquesta convocatòria, havent de justificar-ho documentalment al seu president en l'acte de constitució del tribunal.Totes les persones membres hauran d'aportar declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies contemplades en aquest apartat, que quedaran incorporades a l'expedient del procediment selectiu.

5.8. Termini per a manifestar l'abstenció.

Prèviament a la sessió de constitució, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres que han de jutjar el procediment selectiu, aquells que es consideren incursos en algun dels motius d'abstenció o en alguna de les situacions recollides en l'apartat 5.6, el comunicaran per escrit, amb la corresponent acreditació documental, a la presidenta o president del tribunal, qui resoldrà el procedent en aquesta sessió. Tals resolucions es faran constar en l'acta de la sessió de constitució, a la qual s'adjuntarà, en el seu cas, la documentació presentada.5.9. Recusació.

Així mateix, els qui participen en el procés, podran recusar a les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies a les quals es refereix l'apartat 5.7 d'aquesta mateixa base i d'acord amb el que s'estableix en l'art. 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, presentant el corresponent escrit davant la Direcció General de Personal Docent. Una vegada registrat, s'enviarà escanejat a la següent adreça de correu electrònic: seleccion_edu@gva.es.

5.10. Constitució dels òrgans de selecció.

Prèvia convocatòria del president o de la presidenta, que es farà arribar al centre de destí dels seus vocals i en la qual assenyalarà el lloc, dia i hora de la reunió, tindrà lloc la sessió constitutiva dels tribunals i de les comissions de selecció, a la qual hauran d'assistir tots els seus components, tant titulars com suplents. Els òrgans de selecció es constituiran amb l'assistència de, almenys, la meitat dels seus components, sempre que entre ells estiguen les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, en el seu cas, els qui les substituïsquen.

En aquesta sessió, l'òrgan de selecció, a més de constituir-se com a tal, iniciarà la presa de decisions que li corresponga amb vista al correcte desenvolupament del concurs oposició.

La suplència del president o presidenta de l'òrgan de selecció s'autoritzarà per la Direcció General de Personal Docent, i la dels seus vocals, en la mateixa sessió constitutiva, pel president o presidenta que haja d'actuar. L'ordre d'actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament. Una vegada constituït l'òrgan de selecció per a la vàlida actuació d'aquest, es requerirà la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, en el seu cas, dels qui les substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus components.

La inassistència injustificada de les persones integrants de l'òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, inclosa la de constitució, donarà lloc a l'exigència de la responsabilitat que corresponga.

No obstant això, si en el moment del començament de les proves algun òrgan selectiu no ha pogut constituir-se, malgrat haver-se realitzat el procediment previst, la Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures procedents per a garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.11. Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció.La Direcció General de Personal Docent dictarà una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual es farà públic el nom dels nous membres dels òrgans de selecció que hauran de substituir als qui hagen perdut la seua condició per alguna de les causes previstes en els apartats 5.6, 5.7 i 5.9 d'aquesta base.5.12. Personal assessor especialista i ajudant tècnic.

Els òrgans de selecció, com a mesura de caràcter excepcional, podran proposar a la Direcció General de Personal Docent la incorporació de personal assessor especialista i ajudant tècnic per als seus treballs. Seran funcions dels primers, l'assessorament a l'òrgan de selecció en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de la seua especialitat. Els ajudants tècnics col·laboraran amb aquests òrgans mitjançant la realització de les tasques tècniques de suport que aquests els assignen. En la seua activitat, els uns i els altres es limitaran a l'exercici de les seues respectives competències. La seua designació correspon a la Direcció General de Personal Docent, i estaran subjectes a les mateixes causes d'abstenció i recusació establides en els apartats 5.7 i 5.9

La Direcció General de Personal Docent nomenarà entre el personal dependent de la Generalitat Valenciana, les persones assessores de baremació que donaran suport a lloes comissiones de baremació. Prioritàriament, aquestes persones assessores de baremació se seleccionaren entre el personal de la Generalitat Valenciana que haja realitzat aquestes labors en processos anteriorment convocats.

5.13. Procediment d'actuació dels òrgans de selecció i coordinació.El procediment d'actuació dels òrgans de selecció i coordinació s'ajustarà en tot moment al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Aquests òrgans podran celebrar les seues sessions tant de manera presencial com a distància. En les sessions que celebren a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s'assegure, per mitjans electrònics, la identitat dels membres.

5.14. Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional o discapacitat.

Els òrgans de selecció adoptaran les mesures necessàries de manera que les persones amb diversitat funcional o discapacitat gaudisquen de semblants oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta de les participants. En aquest sentit, s'establiran, per a les persones amb diversitat funcional o discapacitat, que el sol·liciten, en la forma prevista en la base 3.1. d'aquesta convocatòria, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització, d'acord amb la certificació expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional o discapacitat de la Generalitat, de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes.

5.15 Nombre de persones aspirants seleccionades.

En cap cas, les comissions de selecció i els tribunals podran declarar que ha superat el concurs oposició un nombre de persones aspirants superior al de places assignades. Qualsevol proposta de persones seleccionades que contravinga l'anteriorment establit serà nul·la de ple dret.5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els òrgans de selecció i coordinació que actuen en aquestes proves selectives tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny.El personal docent, el lloc de treball del qual estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal, quedarà acollit a l'excepció prevista en l'article 4.4 del decret abans esmentat.

6. Començament i desenvolupament del procediment selectiu.

6.1 Començament.

a) La primera part de la prova única de la fase d'oposició per a les persones aspirants en els procediments d'ingrés lliure i de reserva de persones amb diversitat funcional o discapacitat, tindrà lloc a partir del dia 26 de juny de 2023, a excepció de les persones afectades per la base 6.4. La data, l'hora i el lloc on haja de realitzar-se la primera part de la prova, així com la distribució de les persones aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

b) Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del document nacional d'identitat, o document equivalent del país d'origen, passaport o permís de conducció en què aparega la fotografia de la persona titular, acompanyat, si escau, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.

c) Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions, en la fase d'oposició, davant el tribunal. En la convocatòria a una crida col·lectiva única hauran de fer la seua presentació davant el tribunal en l'hora i data fixades; seran exclosos del procediment selectiu els qui no compareguen a la crida col·lectiva única. En el cas d'actuacions individuals es realitzaran en dues crides diàries en el seu cas (matí i vesprada), les persones aspirants convocades per a cada crida hauran de ser presents a l'hora fixada pel tribunal com a hora d'inici d'aquesta crida.d) Perdran el dret les persones aspirants que es personen en els llocs de celebració, una vegada iniciades les proves, encara quan es dega a causes justificades. No obstant això, en el supòsit de concórrer una causa de força major, el tribunal podrà apreciar les circumstàncies al·legades i admetre a la persona aspirant, sempre que no haja finalitzat l'exercici corresponent i que aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal. En cas de dubte es consultarà amb la comissió de selecció.

e) Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides hauran de fer-se públiques pels tribunals en els locals on s'estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d'antelació al començament d'aquestes.

6.2. Desenvolupament.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà alfabèticament per la primera d'aquelles el primer cognom de les quals comence per la lletra “Q” conforme Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, en el seu cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2022 en el conjunt de les administracions públiques valencianes (DOGV núm. 9454).

Aquells tribunals que no compten amb persones aspirants el primer cognom de les quals comence per aquesta lletra, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents en ordre alfabètic.

En qualsevol moment els tribunals podran requerir a les persones aspirants perquè acrediten la seua identitat mitjançant la presentació del document identificatiu que corresponga.

Així mateix, si els tribunals tingueren coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per la present convocatòria, prèvia audiència a la persona interessada, hauran de proposar la seua exclusió a la directora general de Personal Docent, comunicant-li les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d'admissió al procediment selectiu als efectes procedents.

Contra la resolució d'exclusió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

6.3. Publicitat dels criteris d'avaluació.

Les Comissions de selecció faran públics els criteris d'avaluació de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis on se celebre el procés selectiu, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) amb anterioritat a l'inici de les proves.

En aquests criteris d'avaluació s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb què els tribunals avaluaran cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d'avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions:

Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge de l'alumnat, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis de l'especialitat a la qual opten. Aquests criteris estaran degudament quantificats, i s'indicarà el percentatge o valor que tindran en la seua qualificació.

Les habilitats i competències necessàries per a aplicar aquests coneixements en el context on haja de desenvolupar la seua funció docent, com són entre altres, les habilitats de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges. Aquests criteris estaran degudament quantificats, i s'indicarà el percentatge o valor que tindran en la seua qualificació.

6.4. Ajornament de la prova a causa de situació de part i adaptació per a la lactància.

Si alguna de les persones aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua continuïtat en el procés quedarà condicionada a la superació de les fases que hagen quedat ajornades dins del termini establit per a la finalització d'aquest. Aquestes fases no podran demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés selectiu ajustada als temps previstos, la qual cosa haurà de ser valorat pel tribunal en primera instància o, en el seu cas, per la comissió de selecció. En tot cas, la realització d'aquestes proves ajornades tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.

Així mateix, les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps imprescindible per a l'alletament. Es podrà exercir aquest dret en un espai habilitat a aquest efecte, sempre acompanyades per una persona membre del tribunal. El temps necessari per a atendre la lactància s'afegirà al temps establit per a la realització de la prova.

7. Sistema de selecció.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 17 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema de selecció ha de permetre avaluar la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de la docència. Per a això, els procediments de selecció han de comprovar no sols els coneixements específics, científics i tècnics de l'especialitat docent a la qual s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Així, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, el sistema d'ingrés en la Funció Pública Docent serà el de concurs oposició convocat per les respectives Administracions educatives, i a més existirà una fase de pràctiques que constituirà part del procés selectiu.Segons estableix la disposició transitòria quarta del citat Reglament, aquest procediment d'ingrés diferenciat es convoca en aplicació de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i aplicant les regles establides en aquesta.

7.1. Fase d'oposició.

7.1.1. Contingut de las proves i temaris.

En aquesta fase es valoraran els coneixements específics, científics i tècnics necessaris per a impartir la docència de l'especialitat docent al fet que s'opta, així com la seua aptitud pedagògica i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

De conformitat amb el que es preveu en l'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, seran aplicable els temaris vigents que corresponguen a cada cos i especialitat d'acord amb el que s'assenyala en les bases específiques de la present convocatòria.

La fase d'oposició constarà d'una única prova estructurada en dues parts, que no tindran caràcter eliminatori. El Tribunal farà pública la nota final i global de la prova, juntament amb la corresponent a cadascuna de les seues parts. En el cas d'exercicis escrits, aquests es realitzaran en una sessió conjunta amb la presència de la totalitat de les persones aspirants assignades a cada tribunal.

En el cas de les especialitats d'idiomes moderns en els Cossos de professors d'Ensenyament Secundari i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes tota la prova es desenvoluparà en l'idioma corresponent.7.1.1.1. La prova i les seues dues parts s'ajustaran al que s'indica a continuació:

Part A: Tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris de l'especialitat docent a la qual s'opta. Consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per la persona aspirant, d'entre un nombre de temes, extrets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat, atesos els següents criteris:

a) En aquelles especialitats que tinguen un número no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre tres temes.

b) En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 50 temes, haurà de triar-se entre cinc temes.

Els exercicis seran llegits pels propis tribunals i en la seua correcció s'ha de garantir l'anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, s'invalidarà l'exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

Part B: Tindrà per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

Consistirà en la presentació d'una unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció, segons a l'especialitat a la qual s'opte, d'acord amb la normativa vigent en el curs 2022-2023.En aquelles especialitats que incloguen continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part podrà incorporar un exercici pràctic.Part B.1) Preparació, presentació i exposició, i defensa d'una unitat didàctica, el bloc temàtic o el programa d'intervenció, segons a l'especialitat a la qual s'opte, d'acord amb la normativa vigent en el curs 2022-2023.

En les especialitats corresponents als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, consistirà en la presentació unitat didàctica relacionada amb l'especialitat a la qual opta la persona aspirant. En les especialitats d'Orientació Educativa del cos de Professors d'Ensenyament Secundari i en la de Serveis a la Comunitat, les persones aspirants podran optar per desenvolupar un programa d'intervenció en un centre escolar o en un equip d'orientació educativa i psicopedagògica.En el cas de les especialitats corresponents al cos de Catedràtics de música i arts escèniques, consistirà en la presentació d'una unitat didàctica, o d'un bloc temàtic en relació a l'especialitat a la qual opte la persona aspirant.

Es disposarà de 10 minuts de preparació, de 30 minuts per a la presentació, exposició i defensa oral davant el tribunal de la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció, i el tribunal disposarà de 10 minuts addicionals per a plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció.

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica, del bloc temàtic o programa d'intervenció. En l'elaboració de l'esmentada unitat didàctica, , del bloc temàtic o programa d'intervenció, hauran de concretar-se, la temporalització, la justificació, els objectius d'aprenentatge que es persegueixen, les competències, els continguts, els recursos didàctics, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantejaran a l'aula, activitats de reforç i ampliació i els criteris, activitats i procediments d'avaluació.

En les especialitats pròpies de la Formació Professional, la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball havent de relacionar-se amb els resultats d'aprenentatge del corresponent mòdul professional i, en el seu cas, amb les capacitats terminals associades a les de les unitats de competència pròpies del perfil professional de què es tracte.

En la presentació, exposició i defensa, que serà pública es podrà utilitzar un exemplar de la unitat didàctica, del bloc temàtic o programa d'intervenció i el material auxiliar que considere adequat, que haurà d'aportar la persona aspirant, així com un guió que no excedirà d'un foli (dues cares). Al final de la presentació exposició i defensa s'entregarà al tribunal un exemplar del guió utilitzat.

La unitat didàctica, del bloc temàtic o programa d'intervenció, tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de manera individual per la persona aspirant, i tindrà una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra «Arial» (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir.

La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant, el cos i l'especialitat per la qual es presenta. Aquesta portada, així com l'índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 15 pàgines.

Els annexos no podran superar les 5 pàgines, amb les mateixes característiques per al format de presentació de la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció. En el cas d'utilitzar taules o gràfics l'interlineat podrà ser senzill.

Les unitats didàctiques, bloc temàtic o programa d'intervenció es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica. El lliurament de les unitat didàctica o bloc temàtic s'haurà d'efectuar en un únic document amb format PDF.El termini de presentació de la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció serà de l'1 al 20 de juny de 2023.

Una vegada que es presente la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció, s'haurà d'imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament.

En cas que es presentara més d'una unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció per a una mateixa especialitat, serà vàlida i es tindrà en compte, dins del període establit.

Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ( https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ) el llistat de les persones que hagen presentat unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció.

Les persones que no hagueren presentat la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció en el termini establit, s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d'aquest.

En cas que el tribunal detecte que la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció no compleix amb el requisit d'elaboració pròpia, prèvia audiència a l'interessat, la puntuació que s'atorgarà en la part B1 serà de 0 punts. Les Comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d'aplicar-se a la unitat didàctica, bloc temàtic o programa d'intervenció que no s'ajuste al que estableix l'annex III d'aquesta ordre, indicant-ho en els criteris d'avaluació d'acord amb el que es preveu en la base 6.3 d'aquesta ordre. La Comissió de coordinació vetlarà per la coherència, en tots els documents que emeten les Comissions de selecció.

Part B.2) Exercici de caràcter pràctic. En el cas d'especialitats pertanyents als cossos de professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques, en aquesta segona part s'incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic que permeta comprovar que les persones candidates posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball precises per a impartir les àrees, especialitats o mòduls propis de l'especialitat a la qual opten.

El temps de què es disposarà per a la realització de la prova pràctica serà el que determine la comissió de selecció o, si escau, el tribunal, si aquest fora únic, d'acord amb el que es disposa en l'annex IV d'aquesta ordre, en el qual també s'estableixen les especificacions, pautes i criteris sobre les quals elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada.Si les característiques d'aquesta prova B.2 ho permeten, els exercicis seran llegits pels propis tribunals i en la seua correcció s'haurà de garantir l'anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, s'invalidarà l'exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar a la persona aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

En aquelles especialitats en què la naturalesa d'aquesta prova faça necessària la intervenció personal de l'opositor, serà aplicable el que s'estableix en la base 6.1 apartats b, c, d i e.

7.2. Fase de concurs de mèrits.

7.2.1. Forma d'acreditació de mèrits.

En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, acreditats documentalment com s'indica en l'annex I.

Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, perdran el dret a la participació en la present convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

L'Administració es reserva el dret a requerir en qualsevol moment del desenvolupament del procediment l'acreditació de la documentació que es considere necessària.

7.3. Fase de pràctiques.

Les persones que resulten seleccionades conforme al que es disposa en la base 9, i no estiguen exemptes, hauran de realitzar un període de pràctiques tutelades que formarà part del procés selectiu i que tindrà per objecte comprovar la seua aptitud per a la docència.8. Qualificació.

8.1 Qualificació de la fase d'oposició.

8.1.1 Prova única.

a) Valoració.

La qualificació de cadascuna de les dues parts de la prova serà de 0 a 10 punts, la qualificació final s'obtindrà com la mitjana ponderada de cadascuna de les parts, sent la ponderació del 40% per a la part A i 60% per a la part B.

En les especialitats la part de les quals B conste de dues proves, B1 i B2, cadascuna de les proves tindrà un pes del 50% sobre qualificació total de la part B. En tots els casos, per a la superació de la fase d'oposició, s'haurà d'aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts per a poder accedir a la fase de concurs, que serà el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts.

La puntuació de cada aspirant, en cada part de la prova, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades, existeix una diferència d'un 30% o més sobre el valor màxim de la prova, seran automàticament excloses la qualificació màxima i mínima, i es trobarà la puntuació mitjana entre les qualificacions restants, (només es podran eliminar com a màxim dues qualificacions).

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d'anuncis dels locals on actuen, i en el seu cas, a efectes informatius en la pàgina web d'aquesta Conselleria, les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants. Els tribunals faran pública, en llistat separat, les persones participants que hagen superat la prova.

Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la prova única seran qualificades com no presentades.

b) Al·legacions.

Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 10 hores fins a les 18 hores de l'endemà de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.

Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, en el seu cas, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

8.2. Reclamacions i recursos.

Contra els actes i decisions del Tribunal, que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada finalitzada l'oposició, i publicades les notes globals d'aquesta, les persones aspirants podran presentar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ( https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ).

8.3. Valoració de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que corresponga a les persones aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l'annex I, es portarà a efecte per la comissió de baremació.

En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, acreditats documentalment com s'indica en l'annex I.

Les persones aspirants es responsabilitzaran expressament de la veracitat de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, perdran el dret a la participació en la present convocatòria, amb independència de la responsabilitat penal que es poguera imputar per falsedat documental.

Únicament als qui hagen superat la fase d'oposició se'ls sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d'obtindre la puntuació global a què es refereix la base 9 de la present ordre.

La llista amb la puntuació provisional aconseguida en la fase de concurs pels qui hagen superat la fase d'oposició es farà pública en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació dels corresponents tribunals i, als efectes informatius, en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d'actuació des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà de la seua publicació.Una vegada estimades o desestimades les al·legacions, les comissions de baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits, en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació dels corresponents tribunals i, a efectes informatius, en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en els taulers d'anuncis, d'acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ).

8.4. Possible expulsió de les persones aspirants.

Per a garantir que el concurs oposició es realitze conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els tribunals per resolució motivada podran determinar, prèvia audiència de la persona interessada, l'expulsió d'un opositor o opositora, i en aquest cas passarà a formar part de la llista de persones aspirants excloses i no figurarà en la llista d'interinitat ni tindrà dret a la devolució de les taxes.

La persona expulsada podrà reclamar la resolució d'expulsió en el termini de 24 hores davant la comissió de selecció, havent de resoldre aquesta en el termini màxim de 24 hores.9. Superació de les fases d'oposició i concurs.

Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguen un número d'ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

Per a l'obtenció de la puntuació global, segons estableix la disposició transitòria quarta del Decret 276/2007, de 23 de febrer, els tribunals ponderaran en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de totes dues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.

De conformitat amb el que estableix la base 5.2.4 de la present convocatòria, correspon als tribunals l'agregació de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions totals aconseguides i la declaració d'haver superat les esmentades fases.9.1. Criteris de desempat.

En cas que quan es procedisca a l'ordenació de les persones aspirants es produïren empats, aquests es resoldran atenent successivament els següents criteris:

Major puntuació en la fase d'oposició.

Major puntuació en cadascuna de les parts de la prova única, per l'ordre en què apareixen en la base 7.1 d'aquesta convocatòria.

Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.

Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.

Quan en aplicar aquests criteris, algun dels subapartats aconseguisca la màxima puntuació atorgada a l'apartat o subapartat al qual pertanga, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta de subapartats.

De persistir l'empat, s'estableix com a últim criteri de desempat l'experiència acreditada per la persona aspirant en centres públics de l'especialitat per la qual participa, expressada en anys mesos i dies.9.2. Declaració de persones aspirants seleccionades.

Per a cadascun dels cossos objecte d'aquesta convocatòria, els òrgans de selecció una vegada determinades les persones aspirants que han superat el concurs oposició, elaboraran una llista única per especialitats ordenada per la puntuació obtinguda, en què figuraran totes les persones aspirants seleccionades d'acord amb la puntuació global obtinguda, independentment del sistema pel qual hagen participat, siga el d'ingrés lliure o el de reserva de diversitat funcional o discapacitat.En cap cas podrà declarar-se que ha superat el concurs oposició un número major de les persones aspirants que el nombre de places convocades. Qualsevol proposta que contravinga el que s'estableix anteriorment serà nul·la de ple dret.

9.3. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades.

La llista de persones aspirants seleccionades s'elevarà a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria (http://www.ceice.gva.es), i s'establirà un termini de tres dies naturals per a la presentació de reclamacions dels possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).

9.4. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades.

Contra la llista de persones aspirants seleccionades podrà interposar-se recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de les llistes en el tauler d'anuncis corresponent, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ( https://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ).9.5. Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives.

Aquelles persones que concórreguen i superen el concurs oposició per a l'ingrés en un mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes de persones seleccionades, hauran d'optar per un d'ells, i hauran de renunciar a tots els drets que pogueren correspondre'ls per la seua participació en els restants. De no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament com a personal funcionari en pràctiques s'entendrà com a renúncia tàcita als restants.

9.6. Persones aspirants que superen el concurs de mèrits.

Les persones que hagen superat el concurs de mèrits convocat per ordre 66/2022 i superen aquest procés selectiu hauran d'optar per una única de les places obtingudes en el termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les llistes de persones seleccionades. De no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament com a personal funcionari s'entendrà com a renúncia tàcita als restants.9.7. Inalterabilitat de les places assignades.

Publicades les llistes del personal seleccionat, si algú renunciara a la plaça obtinguda, o per motius degudament justificats perdera tots els drets derivats del procediment, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocupe el lloc immediat posterior al de l'última que figure en la llista de l'especialitat corresponent. Així mateix, l'autorització d'un ajornament de la fase de pràctiques tampoc suposarà modificació en les places assignades a la resta de les persones aspirants.10. Presentació de documentació per les persones aspirants seleccionades.

10.1. Termini i procediment.

En el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà d'aquell en què es fera pública la llista de persones aspirants seleccionades, i de conformitat amb el que es preveu en la Resolució de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari (DOGV núm. 8597), tota la documentació justificativa dels requisits de participació i presa de possessió haurà de presentar-se en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i el formulari requerirà ser signat electrònicament per qualsevol dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos en aquesta seu de la Generalitat.

De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aquells casos en els quals la documentació necessària ja haja sigut aportada juntament amb la sol·licitud, no es requerirà als interessats aquells documents ja aportats en el procediment selectiu amb anterioritat. A aquest efecte, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, i les Administracions Públiques els recaptaran electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, llevat que conste en el procediment l'oposició expressa de l'interessat.Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho exigisca, existisquen dubtes derivats de la qualitat de la documentació aportada, no puga comprovar-se mitjançant la interoperabilitat aqueixa documentació o no hagen autoritzat la consulta de dades referents a la titulació acadèmica i formació pedagògica, es podrà sol·licitar la nova aportació de la documentació per la persona interessada, o l'exhibició del document o de la informació original, en la forma i terminis que es determinen.

Si no pot obtindre's electrònicament d'altres administracions públiques les dades necessàries o calguera consentiment específic, es requerirà al docent perquè, en el termini de deu dies, registre la documentació que l'acredite, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

10.2. Nul·litat d'actuacions.

Les persones que dins del termini que s'assenyale, excepte els casos de força major degudament acreditats, no presentaren la documentació que se sol·licite, o de l'examen d'aquesta es deduïra que manquen d'algun dels requisits assenyalats en la convocatòria, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagueren incorregut en cas de falsedat en la documentació aportada al procediment.

Els requisits exigits han de mantindre's fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, podent ser excloses per resolució motivada aquelles persones aspirants en les quals s'acredite la falta de compliment d'aquests requisits en qualsevol moment del procediment, quedant sense efecte qualsevol dret que derivara de la seua participació. Aquesta exclusió de la persona candidata serà adoptada mitjançant Resolució motivada d'aquesta Administració educativa.

11. Nomenament de personal funcionari en pràctiques.

La Direcció General de Personal Docent nomenarà personal funcionari en pràctiques, al llarg del curs escolar, a les persones aspirants seleccionades, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal, d'acord amb les necessitats del servei, en centres dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i hauran de realitzar les pràctiques en els destins adjudicats.

Els destins que se'ls adjudiquen per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional i, en funció de les necessitats del servei, es correspondran amb places de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu.12. Fase de pràctiques.

12.1 Objecte.

La fase de pràctiques tutelades, que inclourà un període de docència directa i que forma part del procés selectiu, tindrà per objecte comprovar l'aptitud per a la docència de les persones aspirants seleccionades.En cas de no incorporar-se als destins assignats, s'entendrà que renuncien a tots els drets que pogueren correspondre'ls per la seua participació en el procediment selectiu, excepte causa justa degudament acreditada.

12.2. Duració i regulació.

La fase de pràctiques es realitzarà en un curs escolar, sent la seua duració mínima d'un trimestre i la seua duració màxima de sis mesos de serveis efectius. El seu desenvolupament serà regulat mitjançant resolució de la Direcció General de Personal Docent.

Es designaran comissions qualificadores de la fase de pràctiques que coordinaran les activitats d'inserció en el centre i de formació que hauran de realitzar les persones candidates. La seua composició es determinarà en la resolució que regule la fase de pràctiques.

La persona candidata serà tutelada, en aquesta fase, per una persona funcionària de carrera experimentada, designada per la direcció del centre on desenvolupe les seues pràctiques.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores seran les encarregades, d'acord amb els criteris que establisca l'esmentada resolució, de l'avaluació final, amb la qualificació d'apte/a o no apte/a.

En l'avaluació de la fase de pràctiques es garantirà que les persones aspirants que superen aquesta fase posseïsquen les capacitats didàctiques necessàries per a la docència. En aquesta avaluació, el tutor o tutora i el funcionari o funcionària en pràctiques compartiran la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments de l'alumnat. Així mateix, es tindrà en compte la valoració dels cursos de formació que s'hagen realitzat.

12.3. Efectes de la no superació de la fase de pràctiques.

Les persones que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes, podran realitzar la fase de pràctiques en el curs 2024/2025, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques, i en aquest cas el número d'ordre que ocuparà serà l'immediatament següent al qual corresponga a l'última de les persones aspirants seleccionades en aquest procediment.

Les persones que no s'incorporen per a repetir la fase de pràctiques o que siguen declarades no aptes per segona vegada, perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant resolució motivada de la Direcció General de Personal Docent, d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

12.4. Ajornament.

Les persones aspirants que no pogueren completar el període de duració de la fase de pràctiques, conforme al que s'estableix en l'apartat 2 d'aquesta base, durant el curs corresponent, per causes degudament justificades i benvolgudes per la Direcció General de Personal Docent, hauran de presentar una sol·licitud d'ajornament per a la realització de les pràctiques. D'estimar-se la seua sol·licitud, no seran qualificades per la comissió de valoració i s'incorporaran a aquesta fase en el curs 2024/2025 per a repetir aquesta fase de pràctiques. No obstant això, la sol·licitud d'ajornament podrà ser autoritzada per una sola vegada.

12.5. Règim jurídic administratiu.

Des del moment del nomenament de personal funcionari en pràctiques fins al nomenament com a personal funcionari de carrera, el seu règim jurídic administratiu serà el de personal funcionari en pràctiques, sempre que estigueren exercint un lloc docent.13. Nomenament de personal funcionari de carrera.

13.1. Aprovació de l'expedient.

Conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants declarades aptes en la mateixa reuneixen els requisits generals i específics de participació establits en la present convocatòria, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l'expedient del procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es remetran les llistes de persones seleccionades al Ministeri d'Educació i Formació Professional. Aquest procedirà al seu nomenament com a personal funcionari de carrera del cos al fet que haja optat i, a l'expedició dels corresponents títols de personal funcionari de carrera al personal aspirant seleccionat en el procediment selectiu dut a terme per la present convocatòria, i això amb efectes del dia un de setembre del curs acadèmic següent a aquell en què van ser declarats aptes en la fase de pràctiques.

Així mateix, per a l'adquisició de la condició de personal funcionari de carrera hauran de prestar acatament a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta de l'ordenament jurídic.

13.2. Destí amb caràcter definitiu.

D'acord amb el que es preveu en l'article 10.1 d) del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els qui hagen superat aquest procés selectiu hauran d'obtindre el seu primer destí definitiu en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, acudint amb caràcter forçós al concurs, segons disposa l'article 13 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'Educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests.

14. Acompliment de llocs en règim d'interinitat.

Per a les persones participants en el procediment selectiu que no siguen seleccionades, serà aplicable el que es disposa en el vigent acord pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, subscrit el 23 de novembre de 2010 per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals representades en la Taula Sectorial d'Educació i publicat per Resolució, de 26 de novembre de 2010, del Director General de Personal (DOCV núm. 1408, de 30 de novembre), que determina les condicions i els criteris que han de regir la constitució i l'ordre de les llistes de personal docent que ha d'ocupar els llocs vacants i atendre les substitucions en els centres públics docents no universitaris dependents de la Conselleria. Formaran part d'aquestes llistes els qui hagen participat en els procediments selectius d'ingrés en la funció pública docent convocats en la Comunitat Valenciana que no hagen sigut seleccionats. A aquest efecte, els qui no hagen realitzat les dues parts de què consta la prova única, i per això hagen sigut qualificats com no presentats d'acord amb el que s'estableix en la base 8.1.1.a), es considerarà que no han participat en els procediments selectius.

En tot cas, aquestes persones es comprometen a justificar que es troben en possessió dels requisits generals i específics per a l'acompliment del lloc pel qual s'han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a això, siguen requerits per l'Administració, tenint en compte la data de compliment dels requisits de la convocatòria corresponent. Les persones que no hagen superat la prova única de la fase d'oposició hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a poder accedir a formar part de les citades llistes mitjançant l'acreditació de posseir els títols específics requerits en les corresponents borses de treball i, si és el cas, superar la corresponent prova d'aptitud. El procediment es convocaria, si fora necessari, després de finalitzar el procés selectiu d'ingrés.Aquelles persones que no desitgen formar part de les llistes esmentades hauran de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el moment de la seua presentació.

15. Tractament de dades de caràcter personal.

15.1. Responsable del tractament. El responsable del tractament de dades personals continguts en el formulari d'inscripció així com en els documents que l'acompanyen i/o siguen aportats per la persona interessada en qualsevol fase del procés selectiu és la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb adreça postal en Avinguda de Campanar, 32. 46015 València, adreça electrònica de contacte protecciodedadeseducacio@gva.es i telèfon des de la Comunitat Valenciana 012 i des de fora de la Comunitat Valenciana 96 386 60 00.

15.2. Dades de contacte del delegat de protecció de dades. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades són:

Conselleria de Transparència Responsabilitat Social Participació i Cooperació.

Adreça postal: Passeig de l'Albereda 16, 46010 València.

Adreça electrònica de contacte: dpd@gva.es

15.3. Base jurídica i fins de tractament. Amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, així com en el compliment d'obligacions legals segons s'indica en l'apartat primer d'aquesta Ordre “normes generals”, la Conselleria tractarà les dades de la persona interessada amb els següents fins:

Verificar el compliment dels requisits d'admissió.

Dur a terme l'admissió de les persones aspirants.

Desenvolupar i executar el procés selectiu i seleccionar a les persones aspirants que superen les proves.

Aprovar i publicar la llista provisional i si escau, la llista definitiva de persones admeses i excloses en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Constitució de les borses de treball on s'incorporaran les llistes de reserva per a l'ocupació de places segons les necessitats del servei i disponibilitat del personal.

Exposar en els taulers d'anuncis de les Direccions Territorials d'Educació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones ) els llistats provisionals i els llistats definitius de persones admeses i excloses amb indicació dels cognoms, el nom i els quatre dígits del DNI, o, en el seu cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, l'especialitat per la qual participa, la província preferent d'examen, així com, en el seu cas, la causa d'exclusió.Atendre i gestionar les reclamacions a les llistes provisionals, així com les esmenes realitzades per les persones interessades i en el seu cas, els recursos contra les llistes definitives.

En el seu cas, dur a terme les adaptacions que corresponga per als aspirants amb diversitat funcional o discapacitat.

15.4. Destinataris de les dades. Les dades personals de la persona interessada seran comunicats als següents tercers, amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals, així com en compliment per la Conselleria d'una missió en interés públic o en l'exercici de poders públics:

A les Comissions de selecció i/o Tribunals de cada especialitat i en el seu cas, als òrgans de l'Administració Pública (de l'àmbit autonòmic, local, estatal o en el seu cas europeu), Autoritats de control en matèria de protecció de dades, òrgans judicials, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana i tercers subjectes de dret privat quan, en el seu cas, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.En compliment del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Conselleria podrà comunicar les dades personals de la persona interessada a les plataformes d'intermediació de l'Administració Pública per a la consulta i verificació de dades.

Igualment tercers usuaris del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i dels taulers d'anuncis de les Direccions Territorials d'Educació, Cultura i Esport, així com de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, publicaran les dades personals en la forma que determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, prendran mesures perquè la informació no siga indexada pels cercadors d'internet.

Així mateix, la Conselleria podrà permetre l'accés de terceres empreses (també denominades encarregats del tractament) a les dades de la persona interessada per a la prestació de serveis de suport als fins indicats així com per a la prestació de serveis auxiliars a Conselleria, prèvia signatura del contracte per encàrrec de tractament que obliga els encarregats del tractament a seguir les instruccions de Conselleria en el tractament de les dades personals així com a adoptar mesures de seguretat i confidencialitat i a retornar i destruir les dades personals a la finalització del servei.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona interessada ni a països ni a organitzacions internacionals.

Termini de conservació de les dades. Les dades personals proporcionades per la persona interessada es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i, pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Obligació de comunicació de les dades personals a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: La persona interessada queda informada que la comunicació de dades personals és un requisit legal necessari per a la participació en el procés selectiu quedant per tant obligada a facilitar les dades personals indicades en aquesta Ordre, atés que, en un altre cas podran incomplir-se els requisits d'admissió i participació.15.5.- Drets. La persona interessada pot exercitar els següents drets enfront de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en relació amb les seues dades personals d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals a cap a través de qualsevol de les següents vies:

A través del tràmit electrònic segons s'indica en la Guia del procediment establit a aquest efecte que pot consultar en aquest enllaç a través de la seu de la Generalitat Valenciana.

Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València.

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

De manera presencial aportant la sol·licitud corresponent a través del registre.

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada, que podrà realitzar-se en els apartats b) i c) mitjançant fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, en el seu cas, de la persona que ostente la representació, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació.

15.6. Dret a interposar una reclamació. A més, la persona interessada queda informada del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de www.aepd.es o en la següent adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517, en particular, quan la persona interessada considere que no ha obtingut satisfacció per part de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'exercici dels seus drets. No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d'aquesta reclamació en l'AEPD, la persona interessada pot dirigir-se i contactar amb el delegat de Protecció de Dades de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@gva.esInformació detallada en la nostra política de privacitat i registre de les activitats en www.ceice.gva.es

Normes finals.

Primera. Conforme al que es disposa en l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la falta de resolució expressa a les sol·licituds o reclamacions regulades en aquesta ordre tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud o reclamació, sense perjudici de l'obligació de resoldre de l'Administració.

Segona. De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els articles 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé, caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de publicar-se, això sense perjudici de qualsevol altre que s'estimara convenient.València, 26 de desembre de 2022La consellera d'Educació, Cultura i Esport,

RAQUEL TAMARIT IRANZO.ANNEX II

Característiques de les proves de contingut pràcticCOS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

3A1. Cuina i Pastisseria

La comissió de selecció elegirà dues proves d'entre les següents:

1. Reconeixement de matèries primeres presentades, en viu o mitjançant imatges de qualitat, i s'indicaran els diferents usos i aplicacions culinàries, la seua conservació i les tècniques culinàries aplicables en cadascuna d'elles.

2. Elaboració culinària a partir d'una matèria primera proporcionada (ocells, caça, carns de proveïment, peixos, mariscos, ous, productes lactis i derivats, hortalisses, etc.), de diversos productes com: condiments, salses, additius d'ús culinari, etc. Operacions preliminars i tècniques de preelaboració apropiades a cada matèria primera. Tècniques d'elaboració utilitzant processos tradicionals o innovadors. Acabat, presentació i degustació. Identificació de possibles ingredients al·lergògens o que puguen provocar intolerància. Elaboració de la seua fitxa tècnica i fitxa de producció.

3. Realització d'una o diverses elaboracions culinàries clàssiques proposades, extretes dels receptaris didàctics.

4. Execució de diverses tècniques bàsiques i habilitats-destreses relacionades amb la cuina.

5. Elaboració de productes de pastisseria, forn i rebosteria a partir de matèries primeres proporcionades: tècniques aplicables i desenvolupament de l'elaboració. Acabat, presentació i degustació.

6. Elaboració de postres al plat a partir d'una matèria primera o d'una elaboració base de múltiples aplicacions proporcionades: tècniques aplicables i desenvolupament de l'elaboració. Identificació de possibles ingredients al·lergògens o que puguen provocar intolerància. Elaboració de la seua fitxa tècnica i fitxa de producció. Acabat, presentació i degustació.

7. Realització d'una o diverses elaboracions dolces clàssiques propostes, extretes dels receptaris didàctics.

8. Execució de diverses tècniques bàsiques i habilitat-destresa relacionades amb la pastisseria, la rebosteria i el forn.

9. Aplicació de noves tècniques culinàries en la cuina i en la pastisseria actual a partir de matèria primera proporcionada elaboració d'un plat, amb incorporació d': espumes, nitrogen, esterificacions, liofilitzacions, gels, tècniques de cuinat amb buit, cuinat a baixa temperatura, etc. Identificació de possibles ingredients al·lergògens o que puguen provocar intolerància. Elaboració de la seua fitxa tècnica i fitxa de producció..

10. Supòsit pràctic d'organització d'un esdeveniment en el qual es calcule adequadament les matèries primeres necessàries per a confeccionar les diferents elaboracions del menú, les possibles especificacions productives en l'àmbit cultural, religiós, nutricional o d'una altra índole, els recursos humans necessaris i la seua organització, l'equipament i el material necessari, etc. Documentació culinària associada a la producció (fitxes tècniques i fitxes de producció).

11. Supòsit pràctic d'implementació i disseny d'un espai culinari o d'un espai d'elaboració de productes de pastisseria, rebosteria i forn com espai de treball òptim, segur i eficient: instal·lacions, equipament, maquinària, bateria i útils de treball. Disseny amb plànols de les instal·lacions amb els diferents fluxos de treball, marxa avant, personal, residus……

12. Creació d'un menú o carta, a partir d'una llista de plats, amb els costos dels ingredients, es realitzaran: les fitxes tècniques dels plats, escandall i fitxes de producció de cada plat. Haurà de triar l'estil o temàtica del restaurant, elaborar el disseny de la carta o menú justificant l'elecció.

13. Supòsit pràctic sobre detecció d'al·lergògens, i substitució per matèries primeres anal·lèrgiques. Creació i formulació de l'elaboració salada i/o dolça.

14. Supòsit pràctic de APPCC davant d'un procediment culinari presentat. Diagrama de flux, descripció teòrica i execució i pràctica del procés d'APPCC de l'elaboració que es presenta.

15. Supòsit pràctic sobre càlcul de control de consums i existències durant l'emmagatzematge. Sistemes de classificació de mercaderies en el magatzem. Documents relacionats amb les operacions de recepció, organització i control de matèries primeres i productes.

16. Supòsit pràctic sobre el càlcul de desaprofitaments (test de rendiment) i confecció de sondes aplicades a la producció culinària i als productes de pastisseria, rebosteria i forn.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.

3A2. Estètica

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Elaboració i aplicació de pròtesi per a la caracterització d'un personatge.

2. Realització de maquillatges de fantasia corporal i/o facial.

3. Aplicació de tècniques de maquillatge social i/o per a mitjans audiovisuals.

4. Aplicació de tècniques de manicura, pedicura i escultura d'ungles.

5. Elaboració de propostes tècniques de canvi sobre la imatge física amb la utilització de mitjans informàtics de tractament de la imatge.6. Aplicació de tècniques d'higiene i de tractaments estètics facials i corporals integrant tècniques d'aparatologia, cosmètiques i manuals, segons diagnòstic previ.

7. Realització de tècniques manuals facials i corporals.

8. Aplicació de tècniques de depilació.

9. Realització de microimplantació de pigments.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, a la gestió del temps, a l'adaptació a les característiques de l'alumnat, a la resolució de problemes, a la iniciativa i a la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.

3A4. Manteniment de Vehicles

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Selecció i interpretació de documentació tècnica relacionada amb la constitució i funcionament dels productes, elements, conjunts o sistemes implicats.

2. Mesura i comprovació de paràmetres i el seu contrast amb els valors determinats pel fabricant.

3. Realització d'operacions de desmuntatge, muntatge i verificació d'elements o conjunts pertanyents al vehicle.

4. Detecció i reparació d'avaries o desperfectes provocats en el vehicle.

5. Resolució per escrit de problemes de caràcter científic-tecnològic relacionats amb el temari vigent.

6. Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

7. Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenat i trens de rodatge.

8. Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i de confortabilitat del vehicle.

9. Processos de mecanització.

10. Processos de reparació i substitució d'elements fixos i amovibles de la carrosseria del vehicle.

11. Processos de preparació i d'aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

12. Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de carrosseries.

13. Mesures de seguretat en els processos de manteniment de vehicles.

14. Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes les proves.

3A5. Mecanitzat i Manteniment de Màquines

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Mecanitzat al voltant i/o fresadora de peces individuals o de les parts que componguen un conjunt a partir d'un pla, en el qual s'especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

2. Realització d'un o de diversos programes de control numèric (CNC) a partir d'un pla per a mecanitzar al voltant i/o fresadora.

3. Realització d'un o de diversos programes, mitjançant mecanitzat assistit per ordinador (CAM) a partir d'un pla de fabricació d'una peça per a mecanitzar al voltant i/o fresadora.

4. Calibratge d'eines i execució del programa de CNC en un torn o fresadora amb CNC.

5. Disseny i/o realització d'un o de diversos muntatges dels diferents elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics i/o hidràulics a partir de la seua descripció.

6. Identificació, nomenclatura i funcionalitat de màquines i d'eines vàries del taller mecànic.

7. Realització dels càlculs i/o execució del procés de mecanitzat en la màquina d'electroerosió per a la realització d'un treball proposat.8. Realització dels càlculs i/o disseny del procés de mecanitzat per a la realització d'un treball proposat de matriceria i/o de motles.

9. Realització d'operació de muntatge i de desmuntatge d'un element mecànic i/o electromecànic. Diagnosticant l'avaria i/o defecte de funcionament i l'estat d'elements i de peces utilitzant els instruments de mesura apropiats i l'eina adequada per a cada operació. Realització d'un conjunt soldat a partir d'un pla.10. Realització d'un diagnòstic d'una màquina del taller. Amb la realització d'un informe de l'estat dels elements mecànics i/o electromecànics que la componen.

11. Valoració de competències en dibuix tècnic: toleràncies de fabricació i acabats superficials. La seua interpretació i ús com a eina de comunicació.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.

3A6 Patronatge i confecció.

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Sistemes i tècniques de patronatge.

2. Processos i procediments per a la definició de patrons.

3. Tècniques, processos i procediments de tall manual i/o mecànic de teixits i altres materials laminars. Paràmetres que s'han de controlar en el tall i en els materials. Màquines, eines i equips auxiliars. Manteniments. Normes de seguretat personals i d'ús.4. Tècniques, processos i procediments de tall automàtic (CAD) de teixits i altres materials laminars.

5. Paràmetres que s'han de controlar en el tall i en els materials. Comportaments. Màquines i equips. Tipus i característiques. Regulació i programació.

6. Procés i procediments de preparació de components tallats per diferents sistemes.

7. Sistemes d'acoblament. Per cosit: puntades i costures. Característiques, constitució, formes d'identificació (simbologia), propietats. Assajos i procediments. Defectes. Normes: UNE. Per no cosit: pegat, termosegellat i/o termofixat. Característiques, tipus i comportaments. Paràmetres. Adhesius i cues: tipus i comportaments. Màquines, eines i equips auxiliars.

8. Mètodes i tècniques de verificació de la qualitat.

9. Seguretat en els processos de confecció, calçat i marroquineria.Es realitzaran dues proves pràctiques: una prova seria el patronatge d'una peça tèxtil (per exemple, uns pantalons texans) i l'altra una sabata de senyora (per exemple un blútxer).

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats prèvies de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.

3A7. Perruqueria

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Realització de canvis de color, permanents o semipermanents, totals o parcials en el cabell.

2. Realització de talls de cabell amb la utilització de diferents eines en funció de l'estil i de la tècnica.

3. Aplicació de tècniques de rasurat i de barberia.

4. Realització de canvis de manera permanent del cabell entre diferents propostes.

5. Estudi de la imatge integral d'una model i transformació estètica del cabell.

6. Realització de canvis de manera temporal entre diferents propostes.

7. Realització de pentinats i/o recollits en funció d'un supòsit pràctic.

8. Confecció, aplicació, adequació i/o canvis de color de pròtesis capil·lars.

9. Realització de pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i/o de moda.

10. Elaboració de propostes tècniques de canvi sobre la imatge física, amb la utilització de mitjans informàtics de tractament de la imatge.11. Aplicació de tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestètiques, cosmètiques i manuals segons diagnòstic dermotricològic previ.

12. Aplicació de tècniques estètiques de mans i/o de peus. L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar en les condicions de seguretat i higiene adequades.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.

3A8. Producció d'Arts Gràfiques

La comissió de selecció proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals la persona aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

1. Composició i tractament del text, compaginació, imposició digital i obtenció de la forma impressora d'un producte gràfic, amb l'ús del programari estàndard.

2. Captació i tractament d'imatges en mapa de bits en funció d'un determinat procediment d'impressió o edició, amb l'ús del programari estàndard.

3. Realització d'imatges vectorials, amb l'ús del programari estàndard.

4. Realització d'un producte gràfic per a la reproducció mitjançant procediments electrònics.

5. Preparació d'arxius finals tancats: PDF.

6. Realització de dissenys i prototipats digitals amb contingut adaptable responsive.

7. Elaboració de la paginació o preimpressió de treballs gràfics a partir d'imatges tractades i textos, amb o sense pautes de maquetació.

8. Determinació i organització de les operacions i els recursos dels processos de preimpressió, impressió i post-impressió necessaris per a obtindre un producte gràfic donat.

9. Preparació, ajust i tirada en màquina d'impressió, control densitomètric i colorimètric d'un producte gràfic.

10. Imposició de la forma impressora en sistema Computer To Plate11. Desenvolupament d'un pla de treball per a gestió de color: organitzar i realitzar . els processos per a calibrar, i perfilar un dispositiu en els paràmetres de control i mètodes de mesurament estandarditzats.

12. Obtenció de pantalles, ajust, registre de color i impressió en serigrafia.

13. Obtenció de la forma impressora, ajust, registre de color i impressió en tampografia.

14. Treball d'impressió digital en plotter.

15. Realització de processos de post impressió en guillotina, màquina de plegat, enquadernació en rústica amb cola calenta i enquadernació en wire-o.

16. Optimització del plec industrial per a la tirada en el format intons.

17. Avaluació de la qualitat de proves i productes intermedis i finals dels processos de preimpressió, impressió i post-impressió.Justificació de la prova: la persona candidata en finalitzar la prova pràctica documentarà per escrit tot el que ha passat a la seua prova, amb un llenguatge tècnic adient.

La persona candidata deurà: Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total.

A9. Serveis de Restauració

La comissió de selecció triarà dues proves d'entre les següents:

1. Per a un determinat suposat (bufet, taula de menú concertat, etc.), exposició de diferents alternatives de muntatge de servei, presentació del pla de distribució (repartiment de rangs i sectors), coordinació d'operacions de posada a punt, muntatge de servei i justificació de l'elecció atés el cas demandat pel tribunal.

2. Elaboració, presentació, descripció i avaluació, mitjançant degustació, de les característiques de les begudes alcohòliques proporcionades, condicions de conservació i de servei, aplicacions i maridatge.3. A partir de la matèria primera oferida (un o diversos tipus de café) cal identificar l'origen, la varietat, la seua classificació i el tipus de serveis de café més idoni per al seu servei. Identificació d'útils per al servei, preelaboració, elaboració i execució del servei de cafés.

4. Propostes de menú per a casos específics.

5. Elaboració, terminació i presentació de plats a la vista de la clientela a partir de matèries primeres proporcionades, incloent trinxats, desespinats i racionament de diferents gèneres i elaboracions.6. Identificació i ús de materials, maquinària, mobiliari i equips propis de la restauració.

7. Identificació i/o degustació de matèries primeres o gèneres utilitzats en restauració. Tast de vins, cerveses, licors, formatges, olis….8. Tècniques d'elaboració de presentació d'un còctel d'estil clàssic, basada en una fórmula establida per ell IBA (International Barman Association).

9. Utilitzant els productes i els útils proporcionats (amb got mesclador o coctelera), elaboració i presentació d'un còctel de fórmula lliure.10. Elaboració de còctels mitjançant noves tècniques i tendències actuals.

11. Supòsit pràctic d'execució dels procediments de servei en taula, del desenvolupament, del control, de la planificació dels recursos humans i dels materials necessaris i justificació dels resultats per a un determinat servei proposat.

12. Supòsit pràctic d'organització d'un esdeveniment on es presenten adequadament els següents elements o altres: gestió i organització dels recursos humans (càlcul de plantilla, organigrama funcional) i materials necessaris, documentació associada, càlculs aplicables als productes necessaris, inventari i gestió de l'estoc.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les proves.

Per a la realització de les dues proves, les persones aspirants disposaran del temps que la comissió de selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores en total per a totes dues proves.COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES:

5E5. Música de cambra

La prova pràctica constarà de dues parts:

1. Presentació d'un repertori de música de cambra, lliure, d'una duració mínima d'una hora, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents, excepte casos d'instrumentacions no existents en èpoques anteriors al segle XIX. L'agrupació duo serà obligatòria i haurà d'emprar-se dins d'una proposta combinada (duo, trio o superior) segons el programa presentat. En qualsevol cas, les composicions seran originals per a les agrupacions presentades i hauran d'estar publicades. El tribunal valorarà la presentació, la diversitat i l'interés del programa dins de la literatura cambrística així com la dificultat tècnica, destresa de l'execució i qualitat interpretativa. La duració de la interpretació quedarà determinada pel tribunal a l'inici de la prova havent de ser la mateixa per a tot el personal aspirant.És responsabilitat del personal opositor presentar-se amb els col·laboradors necessaris per a interpretar el programa.

El personal aspirant haurà d'entregar dues còpies de les composicions al tribunal.

2. Anàlisi per escrit harmònic, formal, interpretatiu, contextual i estètic d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat pel tribunal, i adequats al nivell dels ensenyaments superiors de Música i les seues matèries. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat considerant el nivell per al qual es recomana la composició proposada. A més, s'hauran d'indicar els objectius i continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que se li propose, i la seua justificació, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. La persona aspirant disposarà de tres hores per al desenvolupament d'aquest exercici i de mitja hora per a l'exposició d'aquest.

5B3. Repertori amb piano per a veu

La prova pràctica constarà de dues parts:

1. Interpretació de:

a) Una obra per a veu i piano que serà publicada en la pàgina web de (https://www.ceice.gva.es) amb la suficient antelació. El/la aspirant haurà d'aportar cantant per a la realització de l'exercici.

b) Un recital de veu i piano d'obres de diferents èpoques i estils. L'aspirant haurà de presentar un repertori amb una duració màxima de 60 minuts i aportarà cantant per a la realització de l'exercici. El tribunal determinarà les obres a interpretar. El tribunal valorarà la diversitat i l'interés del programa presentat, així com la dificultat tècnica, destresa de l'execució i qualitat interpretativa.

2. Impartició d'una classe pràctica de nivell propi dels ensenyaments superiors de música sobre una obra proposada pel tribunal i durant un màxim de 30 minuts. El/la aspirant disposarà de 30 minuts per a preparar l'obra en solitari. Durant la classe haurà d'acompanyar a un/una cantant que aportarà la persona aspirant i realitzar totes les indicacions que considere oportunes per a l'adequada interpretació de l'obra.5B4. Repertori amb piano per a instruments

La prova pràctica constarà de dues parts:

1. Interpretació de:

a) Una obra per a instrument amb piano que serà publicada en la pàgina web (https://www.ceice.gva.es) amb la suficient antelació. El/la aspirant haurà d'aportar el/la instrumentista per a la realització de l'exercici.

b) Dues obres completes per a un instrument acompanyat per piano d'un repertori de sis obres, d'almenys 3 èpoques o estils diferents, presentat per el/la aspirant. Una de les obres a interpretar serà determinada pel tribunal i una altra a elecció de l'aspirant. El repertori haurà d'incloure obres per a almenys 2 instruments diferents, tant originals per a instrument i piano com per a instrument i reducció orquestral al piano. El/la aspirant haurà d'aportar els col·laboradors necessaris per a la realització de l'exercici. El tribunal valorarà la diversitat i l'interés del programa presentat, així com la dificultat tècnica, destresa de l'execució i qualitat interpretativa.

2. Impartició d'una classe pràctica de nivell propi dels ensenyaments superiors de música sobre una obra proposada pel tribunal i durant un màxim de 30 minuts. El/la aspirant disposarà de 30 minuts per a preparar l'obra en solitari. Durant la classe haurà d'acompanyar el/la instrumentista que aportarà la persona aspirant proporcione i realitzar totes les indicacions que considere oportunes per a l'adequada interpretació de l'obra.5H1. Tecnologia musical

La prova pràctica constarà de tres parts:

1. Resolució d'un cas pràctic relacionat amb l'acústica i l'organologia, durant una hora i mitja i posterior debat amb el tribunal per un espai de temps no superior a 10 minuts.

2. Resolució d'un cas pràctic relacionat amb els llenguatges de programació específics aplicats a les tecnologies musicals, durant una hora i mitja i posterior exposició oral i debat amb el tribunal per un espai no superior a 10 minuts.

3. Resolució d'un cas pràctic relacionat amb la composició i l'anàlisi de la música electroacústica, durant una hora i mitja i posterior exposició oral i debat amb el tribunal per un espai de temps no superior a 10 minuts.COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES:6D4. Dansa Clàssica

La prova constarà de dos exercicis:

1. Impartició d'una classe de dansa clàssica acompanyada al piano (en directe o amb suport digital gravat en format MP3 o CD-A), dirigida a alumnat que es posarà a la seua disposició, de quart, cinqué o sisé d'ensenyaments professionals de Dansa. També s'hauran d'incloure exercicis de puntes i tècnica de barons.

2. Demostració didàctica de dues variacions de repertori reconegut de diferents èpoques i estils, que triarà el tribunal d'entre una llista de, almenys, sis variacions presentades per l'aspirant.

En aquest exercici l'aspirant haurà de mostrar els seus recursos a l'hora de transmetre el treball coreogràfic.

El temps de realització dels diferents exercicis de la prova serà estipulat pel mateix tribunal, amb una duració màxima de la prova de 90 minuts. A més, el tribunal podrà fer preguntes i requerir demostracions de caràcter pràctic durant la realització dels exercicis.L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale el tribunal en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els dos exercicis.

Mapa web