Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es donen publicitat a les ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l 'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, para el ejercicio 2022, i se'n dona publicitat. [2022/12476]

(DOGV núm. 9496 de 23.12.2022) Ref. Base de dades 011730/2022
Vistes les sol·licituds d'ajuda presentades a l'empara de la Resolució de 8 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la que es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre a fins de caràcter social, amb carrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques (DOGV 9360, 13.06.2022).

Vista la proposta de resolució de la Comissión Avaluadora sobre la concessió i denegació de les ajudes formulada, en cumpliment del que preceptua l'artícle 7 de la Orden 8/2019, de 7 de septiembre, de la Vicepresidència i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, por la qual se estableixen les bases reguladores per a la concesió de subvencions dirigides a la realització de programes de interés general per a atendre a fins de caràcter social, amb carrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i conforme amb els citeris de valoració establits en els artícles deu, onze i dotze de l'ordre esmentada.

En virtud de les competèncias atribuïdes pel Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, aprobat per Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell (DOGV 8959, 24.11.2020) i d'acord amb el que es preveu en el punt resolutiu deu de la Resolució de 8 de juny de 2022, de convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fines de carácter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques. resolc:Primer

Concedir la subvenció a les entitats que figuran en l'Annex I de la present resolució per a la realització de programes d'interés general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de la asignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques en l'exercici 2022, pels imports que s'indiquenen aquest annex.

Segon

Denegar la subvenció a las entitats que figuren en l'Annex II de la present resolució por els motius que allí s'indiquen.

Denegar la subvenció als programes asenyalats en l'Annex IV no finançats d'entitats aprobades, pels motius reflectits en aquest.

Tercer

Els programes objecte d'aquesta subvenció tenen com a finalitat el finançament de programes d'interés general per a atendre fins d'interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d'assistència social dirigides a l'atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d'especial vulnerabilitat dins dels eixos de treball relacionats en l'article 4 de l'Ordre 8/2019 de 7 setembre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana.Quart

El règim de pagament de les ajudes, d'acord amb la previsió establida en l'article 19, punt 1 in fine de l'Ordre 8/2019 de 7 de setembre, anteriorment citada, serà el disposat en el resolc onze de la Resolució de 8 de juny de 2022, de convocatòria, anteriorment citada.En conseqüència d'acord amb el que s'estableix en l'article 44.1 f) de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, per a la realització de programes d'interés general amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies S5177 i S5185, en les quals es podrà lliurar immediatament una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.Cinqué

D'acord amb el que es disposa en l'article 171.5 f) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les entitats beneficiàries estaran exemptes de la constitució de garanties per pagaments anticipats, per ser entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes o programes vinculats a l'àrea d'acció social.Sisé

La justificació de la subvenció concedida per part de les entitats beneficiàries s'ajustarà al que es preveu en l'article 23 de l'Ordre 8/2019 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

El termini màxim per a la justificació finalitza el primer trimestre del 2024, d'acord amb l'art. 23.7 de l'Ordre 8/2019, anteriorment citada.

Si vençut el termini de justificació, l'entitat no haguera presentat els corresponents documents, se li requerirà perquè en termini improrrogable de quinze dies siguen aportats, comunicant-li que la falta de presentació de la justificació en aquest termini portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en compliment del que es disposa en l'article 23.7 de la referida Ordre 8/2019.Seté

El pagament d'aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec al programa pressupostari 313.50, Inclusió Social, del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2022, d'acord amb l'apartat segon de la resolució de convocatòria, amb la línia de subvenció S5177000 per import inicial de 23.157.000,00 euros per a les ajudes a càrrec del capítol 4 de despeses, destinades a finançar els programes dels eixos 1 al 15, i amb la línia de subvenció S5185000 per import total d'1.571.000 euros per a les ajudes a càrrec del capítol 7 de despeses de naturalesa de capital destinades a finançar els programes de l'eix 16.

En el paràgraf tercer del resolc segon de la convocatòria es preveu un possible increment dels crèdits disponibles a conseqüència d'una transferència pressupostària del Ministeri per al finançament d'aquestes subvencions. Aquest increment no es produirà en aquesta convocatòria, conforme als acords en l'últim el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència, per la qual cosa la dotació final és la indicada en el paràgraf anterior, que figura en els pressupostos de la Generalitat.

Pel que, al no haver-hi increment de crèdit, la distribució dels crèdits assignats als diferents eixos es realitzarà d'acord amb el resolc segon de la convocatòria.Huité

Es durà a terme un pla de control de la realització de les activitats subvencionades, en els termes establits en l'article 21 de l'Ordre 8/2019.La direcció general competent en matèria d'acció comunitària establirà un procediment de control que permeta verificar i validar administrativament la totalitat de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries, així com verificar sobre el terreny un conjunt representatiu de les actuacions i activitats que s'estan duent a terme.El control es realitzarà sobre almenys un 25 % de la quantia total de la línia de subvenció pressupostada.

Tot això amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de l'ajuda.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en la legislació reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i la legislació de procediment administratiu comú vigent, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre que estimen pertinent.València 19 de desembre 2022.- La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, (p. d. Resolució de 08.06.2022), la directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius: María José Cortell Simón.ANEXO II - SOL·LICITUDS DENEGADES, DESISTIDES EN LA TOTALITAT DE LA SOL·LICITUD

ANEXO II - SOLICITUDES DENEGADAS, DESISTIDAS EN LA TOTALIDAD DE LA SOLICITUDEXPEDIENT

EXPEDIENTE NIF SOL·LICITANT

SOLICITANTE MOTIU

MOTIVO

PIIRPF/2022/002 G42678763 SINTIGO AYUDA (1)

PIIRPF/2022/007 G53745402 ASOC DIA DE VICTIMAS DE ACCIDENTES (3)

PIIRPF/2022/018 G54112578 ASOC DE FIBROMIALGIA FATIGA CRONICA ETC (1)

PIIRPF/2022/019 G83913707 UNION DE ASOC DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y EMPRENDE (1)

PIIRPF/2022/025 G03665650 PROTECCION Y AYUDA AL EXALCHOLICO APAEX TORREVIEJA (1)

PIIRPF/2022/026 G97325682 ASOC.MOMENTS ART (1)

PIIRPF/2022/032 G40549412 MONOFAMILIAS FAMILIAS MONOPARENTALES DE LA C.V. (1)

PIIRPF/2022/045 G53881991 ASPE CONTRA EL ALZHEIMER DE ASPE (1)

PIIRPF/2022/062 G98941396 ASSOCIACIO DE PERSONES MAJORS D'ALBALAT DE LA RIBERA (2)

PIIRPF/2022/067 G53044970 CASA OBERTA (1)

PIIRPF/2022/072 G46990685 ASOC AYUDA REHABILITACION ENFRMOS ALCOHOLICOS VALE (1)

PIIRPF/2022/076 G54262902 PRM. PROGRAMA DE REINSERCION DE MUJERES (1)

PIIRPF/2022/079 G97520159 FUNDACIÓN JOSE Mª HARO-INTRA (1)

PIIRPF/2022/086 G12385381 ASOC DE FAMILIARES PARA LOS DERECHOS DEL ENFERMO M (1)

PIIRPF/2022/099 G03097508 FUNDACION RESIDENCIA NTRA SRA DEL CARMEN (1)

PIIRPF/2022/114 G96617881 ASOC PROFESIONAL Y FAMILIAR DE AYUDA A LA INTEGRAC (1)

PIIRPF/2022/123 G12543575 FANUCAS, ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CASTE (1)

PIIRPF/2022/124 G46188041 ASOC DE AYUDA AL DISMINUIDO PSIQUICO ALFAFAR (1)

PIIRPF/2022/141 G42594374 FUNDACION CLINICA UNER (1)

PIIRPF/2022/143 G54115365 FUNDACION DE SERVICIOS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD (1)

PIIRPF/2022/144 G12029120 ASOCIACION DE FAMILIARES DE NIÑOS Y ADULTOS DISCAP (1)

PIIRPF/2022/148 G98633712 ASOC RIE (RESPONSABILIDAD INTEGRACION EDUCACION) (1)

PIIRPF/2022/150 R4600400H CASA DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO COR (1)

PIIRPF/2022/155 G53789186 ASOC.DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE SANTA POLA (1)

PIIRPF/2022/157 G12995825 ASOCIACION TEA CAST (1)

PIIRPF/2022/158 G66499336 ASOC ESPAÑOLA DE FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR STOP (1)

PIIRPF/2022/162 G53673497 ASOCIACION PARA LA INTEGRACION DE ENFERMOS MENTALE (1)

PIIRPF/2022/186 G96683198 ASOC ALTER VALENCIA (1)

PIIRPF/2022/189 G53097762 ASOC. ALICANTINA SINDROME DE DOWN (1)

PIIRPF/2022/193 G98726847 ASOCIACION COMARCAL DE ATENCION TEMPRANA UTIEL-REQ (1)

PIIRPF/2022/196 G98861032 ASOC SPORTSA (1)

PIIRPF/2022/197 G83625509 GRANDES AMIGOS EN ACCIÓN (1)

PIIRPF/2022/198 G53108452 AMFI ASOC INTEGRACION SOCIOLABORAL PERSONAS DISCAP (1)

PIIRPF/2022/200 G98384688 ASSOCIACIO AVATCOR (1)

PIIRPF/2022/209 G53270146 ASOC MUJERES AFECTADAS POR CANCER DE MAMA DE ELCHE (1)

PIIRPF/2022/210 G85167385 FUNDACION ONCE PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON SO (1)

PIIRPF/2022/211 G40567661 ASOCIACION HERMANO MAYOR 3.0 (1)

PIIRPF/2022/212 G98370877 FUNDACION TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1)

PIIRPF/2022/214 G12887634 BOLANGERA ASOCIACION POR LA PROMOCION SOCIAL (1)

PIIRPF/2022/218 R2800680G MISIONES SALESIANAS (4)

PIIRPF/2022/220 G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (1)PIIRPF/2022/228 G97514699 FUNDACION NOVATERRA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALE (1)

PIIRPF/2022/234 R4600120B PQ NTRA SRA DE LOS ANGELES DE VALENCIA (1)

PIIRPF/2022/239 G42701425 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER Y OTRAS DEME (1)

PIIRPF/2022/245 G90196072 FUNDACION BOSCO GLOBAL (1)

PIIRPF/2022/246 G96811971 CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO DE ASIS (1)

PIIRPF/2022/252 G98729262 ASOCIACION CENTRO SOCIAL PARROQUIA SAN JOSEMARIA (1)

PIIRPF/2022/258 G54722111 ASOCIACION SUEÑA DE NUEVO (1)

PIIRPF/2022/263 G53812319 ASOCIACION LA CASA DEL PADRE (1)

PIIRPF/2022/266 G42680439 ADSI ASOCIACION DIVERSIDAD SOCIAL INTEGRA (1)

PIIRPF/2022/267 G54998265 ASOCIACION PROMOCION CULTURA INCLUSIVA DE ALICANTE (1)

PIIRPF/2022/269 G98582737 ASOCIACION MENSTOPIA (1)

PIIRPF/2022/270 G87538914 ASOCIACION SOLIDARIA POPULAR DE ESPAÑA (1)

PIIRPF/2022/272 G54567391 ASIVEN NUEVAS GENERACIONES DE VENEZUELA (1)

PIIRPF/2022/273 G53713020 ASOC.PERS.DISCAPACITADAS PSIQUICAS DE ELCHE (1)

PIIRPF/2022/276 G97112544 AFADIMA (1)

PIIRPF/2022/279 G46551651 APADICC (1)

PIIRPF/2022/280 G97725691 COL LECTIU OBERTAMENT (1)

PIIRPF/2022/281 G42590463 ASOC PARA EL DESARROLLO SOCIOSANITARIO TABARCA (1)

PIIRPF/2022/286 G54147004 FUNREDIS (1)

PIIRPF/2022/287 G53441770 ASOC DISCAPACITADOS PSIQUICOS LIMITES Y LIGEROS TA (1)

PIIRPF/2022/290 G44527398 ASOC. DAÑO CEREBRAL ATENEU MAESTRAT (1)

PIIRPF/2022/291 G62484480 STOP - ACCIDENTES ASOCIACION DE AYUDA Y ORIENTACIO (1)

PIIRPF/2022/292 G44517001 ASOC SOMCUSTODIA (1)

PIIRPF/2022/302 F12957445 ORGANIC SOCIAL DESIGN, COOP. V. (1)

PIIRPF/2022/304 G46179941 ASPROMIVISE (1)

PIIRPF/2022/312 G96218045 ASOC. PERSONAS SORDAS DE GANDIA LA SAFOR (1)

PIIRPF/2022/319 G98827819 ASOC SOS ODONTOLOGIA SOCIAL (SERVICIOS DE ODONTOLO (1)

PIIRPF/2022/324 G97143127 FUNDISVAL (1)

PIIRPF/2022/326 G98784978 PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALEN (1)

PIIRPF/2022/329 G97034276

ASOC. UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (5)

PIIRPF/2022/330 G96914015 APNADAH (1)

PIIRPF/2022/331 G54948062 ASSOCIACIO TEA-ASPERGER FONT ROJA-MARIOLA (1)

PIIRPF/2022/333 R7800592C TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV LUIS AMIGO CURIA PROVIN (1)

PIIRPF/2022/339 G99006173 FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PRO LACTANCIA (1)

PIIRPF/2022/341 G40531436 FUNDACION ASUN CION ROBLES TORRECILLA DE LA COMUNI (1)

PIIRPF/2022/343 G12831020 ILEWASI (1)

PIIRPF/2022/345 G97885156 ASOCIACION INTEGRA-2 MUNDO (1)

PIIRPF/2022/348 G98921091 ASOC SOLIDARIA FRASCO DE ALABASTRO (1)

PIIRPF/2022/349 G12871059 FUNDACION AFANIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1)

PIIRPF/2022/351 G98305378 AMIGOS DE LA CALLE (1)

PIIRPF/2022/355 G42585364 ASOCIACION MUSICAL ACORDE DE ALICANTE (1)

PIIRPF/2022/358 G67924977 ASOCIACION SOCIAL BASKKET PETRER (1)PIIRPF/2022/361 G48181200 ASOC CLARA CAMPOAMOR (1)

PIIRPF/2022/363 G46166864 COPAVA (1)

PIIRPF/2022/366 G97486567 FUNDACIÓN MUNDO 21 (1)

PIIRPF/2022/377 G42551739 ALASAC (1)

PIIRPF/2022/378 R4601233B INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO (1)

PIIRPF/2022/381 G97904320 ASOC DE FAMILIARES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEF (1)

(1) No supera la puntuació de 60 punts establida en l'article 14 per la valoració de l'entitat

No supera la puntuación de 60 puntos establecida en el artículo 14 para la valoración de la entidad

(2) Desistiment de l'entitat sol·licitant

Desistimiento de la entidad solicitante

(3) No compleix l'article 3. a) de l' ordre 8/2019

No cumple el artículo 3. a) de la orden 8/2019

(4) No compleix l'article 3. d) de l'ordre 8/2019

No cumple el artículo 3. d) de la orden 8/2019

(5) L' entitat renuncía a la sol.licitud

La entidad renuncia a la solicitud

Mapa web