Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de duració durant l'any 2022 i fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/2023. [2022/11073]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010543/2022
Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de la Resolució de 2 de setembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura (DOGV 9424, 09.09.2022), de convocatòria de beques per al perfeccionament de joves músics, fins a un mes de duració durant l'any 2022, i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/2023 i en atenció als següents:Antecedents de fet

Primer. Mitjançant la Resolució de 02.09.2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura (DOGV 9424, 09.09.2022), es van convocar beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de duració durant l'any 2022 (modalitat A) i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/2023 (modalitat B), tenint en compte les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre 34/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7833, 21.07.2016) per a la concessió de beques en règim de concurrència competitiva en les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat.

Segon. De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat primer del resolc tercer de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds era de quinze dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria, per la qual cosa va finalitzar el 30.09.2022, es van presentar 23 sol·licituds individuals de les persones interessades i es van tramitar els expedients incoats de conformitat amb el que estableix l'article 6 de les bases reguladores.

Tercer. En atenció al que disposa l'article 6 epígraf 3.2, de l'Ordre 34/2016, de 18 de juliol, de bases reguladores, la Comissió Tècnica de Valoració nomenada per acord de 17.10.2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, constituïda a aquest efecte i reunida en sessió plenària, els dies 25 i 26 d'octubre de 2022, ha portat a efecte l'anàlisi de les sol·licituds plantejades, ha realitzat les audicions convocades i les ha valorades, d'acord amb els criteris i les prioritats establides en l'article 3, epígraf 3, de l'ordre de bases reguladores, desenvolupades en el resolc cinqué de la resolució de convocatòria, i ha emés el corresponent informe i les actes.

La proposta motivada de resolució del director general de l'Institut Valencià de Cultura es formula després d'haver vist els expedients i l'informe emés per la Comissió Tècnica de Valoració, havent-se publicat en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura el resultat de les audicions convocades els dies 25 i 26 d'octubre de 2022 per al general coneixement i efectes, no figurant en el procediment i no havent-se tingut en compte altres fets, al·legacions i proves més que els adduïts per les persones interessades, en atenció al que es disposa en l'article 6, epígrafs 6 i 7 de bases reguladores.Fonaments de dret

Primer. Per a la concessió i el pagament de les beques cal ajustar-se al que estableixen la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei; així com les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre 34/2016, de 18 de juliol (DOGV 7833, 21.07.2016), i la Resolució de convocatòria de 2 de setembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura (DOGV 9424, 09.09.2022).

Segon. El Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOGV 7355, 08.09.2014), pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, que preveu en l'article 2.2 l) entre les funcions d'aquesta entitat pública, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura. Per part seua, l'article 4.2 j) disposa que correspon a la presidència la competència per a exercir aquestes funcions.Per tot això, en virtut dels antecedents de fet i fonaments de dret que han quedat exposats, vista l'acta-proposta emesa per la Comissió Tècnica de Valoració, així com la proposta de resolució elevada pel director general de l'Institut Valencià de Cultura, donat el que es preveu en l'article 7 de l'ordre de bases reguladores i en els preceptes legals i reglamentaris citats i la resta de pertinent aplicació, en l'exercici de les competències que tinc atribuïdes, resolc:Primer

Concedir beca a les sol·licituds presentades per als programes de treball de perfeccionament de joves músics que s'indiquen en l'annex I, per un import de cinc-cents euros (500,00 €) per a la modalitat A, i huitanta-huit mil noranta-dos euros (88.092,00 €), per a la modalitat B.

Segon

L'import global màxim d'aquestes beques és de cent trenta mil euros (130.000 €) i es financen amb càrrec a la línia de subvenció S6428000 «Beques de formació i perfeccionament de música i cant» de la secció 09, entitat 00025, capítol IV, del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura per a 2022.Tercer

Arxivar o denegar la beca a les sol·licituds presentades per als programes de treball inclosos en l'annex II, pels motius que s'especifiquen a continuació:

Motiu A: el sol·licitant no aporta la documentació obligatòria, segons el que es disposa en el resolc tercer de la Resolució de 02.09.2022 (DOGV 9424, 09.09.2022).

Motiu B: el sol·licitant no ha obtingut la puntuació mínima de 45 punts exigida en el punt 7 del resolc cinqué de la Resolució de 02.09.2022 (DOGV 9424, 09.09.2022) i en l'article 3, punt 2 de l'Ordre 34/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7833, 21.07.2016).

Motiu C: no acreditar que no s'incorre en la circumstància a la qual fan al·lusió el resolc primer punt 4 de la Resolució de 02.09.2022 (DOGV 9424, 09.09.2022) i l'article 2.3 de l'Ordre 34/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7833, 21.07.2016) relatius a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior.

Quart

El pagament d'aquestes ajudes queda condicionat al compliment de les obligacions assenyalades en el resolc seté de la resolució de convocatòria, i a la justificació per part del beneficiari, d'acord amb l'assenyalat en el resolc huité d'aquesta mateixa resolució. La falta de justificació en els terminis previstos determinarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

De conformitat amb el que estableixen la normativa d'aplicació del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

1. El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

2. El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.València, 22 de novembre de 2022.– La presidenta de l'Institut Valencià de Cultura: Raquel Tamarit Iranzo.

ANNEX IModalitat A: beques de fins a un mes de duració durant l'any 2022Expedient Sol·licitant Instrument Projecte NIF Punts Import

BJM-MDA-22-001 JORDI VILLANUEVA CASTILLO VIOLONCEL CELLO AKADEMIE RUTESHEIM *****624D 45 500 €Modalitat B: beques de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/23Expedient Solicitant Instrument Projecte NIF Punt Import

BJM-MDB-22-002 JOSEP SANJUAN BLASCO OBOÉ CLASSES PRIVADES AMB IVAN PODYOMOV *****602G 46 6.000,00 €

BJM-MDB-22-004 NICOLÁS TEIXEIRO GARRIDO CLARINET ALBEROLA MUSIC MASTERS COURSE VALENCIA ACADEMY *****985V 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-005 NOELIA JUAN NOGUÉS FLAUTA TRAVESSERA PROG. PERM. ALTA ESPECIALIZACIÓN FORUM MUSIKAE *****402T 54 5.295,00 €

BJM-MDB-22-006 TERESA MARTÍNEZ DIAGO VIOLÍ TRAITS D'ORCHESTRE (CONS. P. DUKAS) *****415J 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-007 MARIA MICÓ VIDAL VIOLÍ CLASSES PRIVADES AMB G. DIMCHEVSKI *****843Q 45 2.140,00 €

BJM-MDB-22-008 PAU ARROYUELO FIGUEROA CLARINET ALBEROLA MUSIC MASTERS COURSE VALENCIA ACADEMY *****898H 53 6.000,00 €

BJM-MDB-22-010 DIEGO MICÓ ESTRUCH CLARINET DIPLOMA EN INTERPRETACIÓN MUSICAL *****582A 49 6.000,00 €

BJM-MDB-22-011 ÁLVARO BARBANCHO GUTIÉRREZ TROMPA CORSO DI PERF. CORNO Mº LUCA BENUCCI *****934A 46 6.000,00 €

BJM-MDB-22-012 NÚRIA FERRER RODRIGO FLAUTA TRAVESSERA ARTISTI DIPLOMA (ECOLE NORM. A. CORTOT (PARIS) *****196T 59 6.000,00 €

BJM-MDB-22-013 ANNA SANCHIS LLORENS VIOLÍ CLASSES PARTICULARS I MASTERCLASS *****187W 58 6.000,00 €

BJM-MDB-22-016 EVA ORTELLS PACHECO VIOLÍ ACAD. ESTUD. ORQUESTALES (FUND. BARENBOIM-SAID) *****178L 53 3.292,00 €

BJM-MDB-22-017 JOSEP MORATÓ MARTÍNEZ FAGOT CORSO PERFEZIONAMENTO (SCUOLA FIESOLE) *****721K 56 6.000,00 €

BJM-MDB-22-018 ALEJANDRO COSTA MARTÍ VIOLONCEL PROG. PERM. ALTA ESPECIALIZACIÓN FORUM MUSIKAE *****070J 53 4.495,00 €

BJM-MDB-22-019 CARMEN DEL MAR PEÑA MORA FLAUTA TRAVESSERA CLASES PRIVADAS A. TORTAJADA *****588A 48 870,00 €

BJM-MDB-22-020 ANNA BENAVENT MONTELL VIOLÍ CLASES PRIVADAS (J. TORRE GUTIÉRREZ) *****235W 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-021 ADRIÀ DE SALES ORTEGA RIBERA TROMPETA CLASES PRIVADAS (A. ROGRÍGUEZ PARÉS) *****160E 49 6.000,00 €

BJM-MDB-22-022 TERESA ROLDÁN CERVERA VIOLA CLASES PERFECCIONAMIENTO (SILVIA SIMIONESCU) *****119X 51 6.000,00 €ANNEX IIModalitat B: beques de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/2023Expedient Sol·licitant Instrument Projecte NIF Motiu

BJM-MDB-22-001 FERNANDO GOMIS ESPAÑA OBOÉ MASTER OF MUSIC (M. MUS) INSTRUMENTALSOLIST *****676M A

BJM-MDB-22-003 JOAN BENLLOCH PUERTES VIOLÍ HIGH SPECIALITY PROGRAM (ESMAR) *****023X B

BJM-MDB-22-009 GONZALO SOLER MICÓ PERCUSSIÓ ESCOLA PERFECCIONAMENT PERCUSSONS *****855B B

BJM-MDB-22-014 ALEJANDRO FENOLLOSA BELTRÁN SAXÒFON ADV. MASTER OF CONTEMP. MUSIC (CONSERVAT. GENT) *****686X A

BJM-MDB-22-015 CELIA DENORE LÓPEZ PIANO MASTER INTERPRETACIÓN CLÁSICA (LUZERN) *****023Z C

* * * * * * * *

ANEXO IModalidad A: becas de hasta un mes de duración durante el año 2022Expediente Solicitante Instrumento Proyecto NIF Puntos Importe

BJM-MDA-22-001 JORDI VILLANUEVA CASTILLO VIOLONCELO CELLO AKADEMIE RUTESHEIM *****624D 45 500 €Modalidad B: becas de hasta un año de duración durante el curso académico 2022/23Expediente Solicitante Instrumento Proyecto NIF Puntos Importe

BJM-MDB-22-002 JOSEP SANJUAN BLASCO OBOE CLASSES PRIVADES AMB IVAN PODYOMOV *****602G 46 6.000,00 €

BJM-MDB-22-004 NICOLÁS TEIXEIRO GARRIDO CLARINETE ALBEROLA MUSIC MASTERS COURSE VALENCIA ACADEMY *****985V 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-005 NOELIA JUAN NOGUÉS FLAUTA TRAVESERA PROG. PERM. ALTA ESPECIALIZACIÓN FORUM MUSIKAE *****402T 54 5.295,00 €

BJM-MDB-22-006 TERESA MARTÍNEZ DIAGO VIOLÍN TRAITS D'ORCHESTRE (CONS. P. DUKAS) *****415J 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-007 MARIA MICÓ VIDAL VIOLÍN CLASSES PRIVADES AMB G. DIMCHEVSKI *****843Q 45 2.140,00 €

BJM-MDB-22-008 PAU ARROYUELO FIGUEROA CLARINETE ALBEROLA MUSIC MASTERS COURSE VALENCIA ACADEMY *****898H 53 6.000,00 €

BJM-MDB-22-010 DIEGO MICÓ ESTRUCH CLARINETE DIPLOMA EN INTERPRETACIÓN MUSICAL *****582A 49 6.000,00 €

BJM-MDB-22-011 ÁLVARO BARBANCHO GUTIÉRREZ TROMPA CORSO DI PERF. CORNO Mº LUCA BENUCCI *****934A 46 6.000,00 €

BJM-MDB-22-012 NÚRIA FERRER RODRIGO FLAUTA TRAVESERA ARTISTI DIPLOMA (ECOLE NORM. A. CORTOT (PARIS) *****196T 59 6.000,00 €

BJM-MDB-22-013 ANNA SANCHIS LLORENS VIOLÍN CLASSES PARTICULARS I MASTERCLASS *****187W 58 6.000,00 €

BJM-MDB-22-016 EVA ORTELLS PACHECO VIOLÍN ACAD. ESTUD. ORQUESTALES (FUND. BARENBOIM-SAID) *****178L 53 3.292,00 €

BJM-MDB-22-017 JOSEP MORATÓ MARTÍNEZ FAGOT CORSO PERFEZIONAMENTO (SCUOLA FIESOLE) *****721K 56 6.000,00 €

BJM-MDB-22-018 ALEJANDRO COSTA MARTÍ VIOLONCELO PROG. PERM. ALTA ESPECIALIZACIÓN FORUM MUSIKAE *****070J 53 4.495,00 €

BJM-MDB-22-019 CARMEN DEL MAR PEÑA MORA FLAUTA TRAVESERA CLASES PRIVADAS A. TORTAJADA *****588A 48 870,00 €

BJM-MDB-22-020 ANNA BENAVENT MONTELL VIOLÍN CLASES PRIVADAS (J. TORRE GUTIÉRREZ) *****235W 52 6.000,00 €

BJM-MDB-22-021 ADRIÀ DE SALES ORTEGA RIBERA TROMPETA CLASES PRIVADAS (A. ROGRÍGUEZ PARÉS) *****160E 49 6.000,00 €

BJM-MDB-22-022 TERESA ROLDÁN CERVERA VIOLA CLASES PERFECCIONAMIENTO (SILVIA SIMIONESCU) *****119X 51 6.000,00 €ANEXO IIModalidad B: becas de hasta un año de duración durante el curso académico 2022/2023Expediente Solicitante Instrumento Proyecto NIF Motivo

BJM-MDB-22-001 FERNANDO GOMIS ESPAÑA OBOE MASTER OF MUSIC (M. MUS) INSTRUMENTALSOLIST *****676M A

BJM-MDB-22-003 JOAN BENLLOCH PUERTES VIOLÍN HIGH SPECIALITY PROGRAM (ESMAR) *****023X B

BJM-MDB-22-009 GONZALO SOLER MICÓ PERCUSIÓN ESCOLA PERFECCIONAMENT PERCUSSONS *****855B B

BJM-MDB-22-014 ALEJANDRO FENOLLOSA BELTRÁN SAXOFÓN ADV. MASTER OF CONTEMP. MUSIC (CONSERVAT. GENT) *****686X A

BJM-MDB-22-015 CELIA DENORE LÓPEZ PIANO MASTER INTERPRETACIÓN CLÁSICA (LUZERN) *****023Z C

Mapa web