Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. [2022/11068]

(DOGV núm. 9483 de 02.12.2022) Ref. Base de dades 010888/2022
L'Ordre 11/2020, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvenciones per a l'organització d'activitats culturals i artístiques (DOGV 8865, 24.07.2020).

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través d'aquesta convocatòria, pretén fomentar i fer costat a la creació cultural i artística que tinga com a destinatària, de manera pública i gratuïta, la ciutadania.

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d'activitats no lucratives de promoció cultural i artística, realitzades en l'àmbit d'actuació de la Generalitat Valenciana i dels centres valencians a l'exterior, organitzades per entitats sense ànim de lucre, fundacions privades i ajuntaments.

A aquest efecte i mitjançant la present resolució es convoquen, per a l'exercici 2023, les subvencions en matèria d'activitats culturals i artístiques, d'acord amb l'esmentada Ordre 11/2020, de 21 de juliol.

Per tot això, en virtut de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l'article 160.4.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com l'article 4.4 de la Resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències, i la disposició addicional segona de l'Ordre 11/2020, de 21 de de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvenciones per l'organització d'activitats culturals i artístiques, resolc:Primer. Objecte i finalitat

1. Convocar subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques.

2. Aprovar l'annex I, sol·licitud; l'annex II, justificació; l'annex III, memòria dels projectes o activitats i l'annex IV, certificat dels ajuntaments.

3. L'objecte de les subvencions és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d'activitats de promoció cultural i artística.4. Les activitats hauran de ser realitzades en la Comunitat Valenciana, excepte les organitzades pels centres valencians a l'exterior reconeguts per la Generalitat Valenciana, d'acord amb el Decret 38/2003, de 15 d'abril, pel qual es regula la relació amb els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana.Segon. Modalitats

A) Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.

B) Aules de la tercera edat.Tercer. Imputació pressupostària i quantia de les subvencions

1. Les subvencions regulades en aquesta convocatòria es finançaran a càrrec dels crèdits del capítol IV, transferències corrents, línia S6418000, del programa 454.10, Promoció cultural, patrimoni artístic i museus, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

2. L'import màxim global de les subvencions a concedir serà d'1.400.000,00 €, dels quals 1.100.000,00 € correspondran a la modalitat A i 300.000,00 € a la modalitat B. L'import global podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

3. Per tractar-se d'una despesa de tramitació anticipada, la resolució d'aquesta convocatòria, i per tant la concessió de les subvencions, queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2023.

4. Les quanties individualitzades màximes i els criteris per a la determinació de l'import de les subvencions seran els següents:

a) Modalitat A.

La quantitat destinada a aquesta modalitat es repartirà entre els sol·licitants d'acord amb l'ordre de prelació següent:

– Puntuació total obtinguda.

– A igual puntuació total obtinguda, es tindrà en compte la puntuació de l'apartat de qualitat cultural i artística.

– A igualtat de puntuació en l'apartat de qualitat cultural i artística, es prendrà la data de presentació de la sol·licitud.

L'import a concedir per adjudicatari serà el 80 % de la part subvencionable de la quantitat sol·licitada, amb un límit màxim, d'acord amb l'article 11 de les bases reguladores, de 50.000,00 €.

En cas d'excedent en aquesta modalitat, s'incrementarà la quantitat destinada a la modalitat B, en aquest import.

b) Modalitat B.

L'import de l'adjudicatari es concedirà en funció de les quantitats sol·licitades, i no podrà ser superior, d'acord amb l'article 11 de les bases reguladores, al 80 % de la part subvencionable de la quantitat sol·licitada, ni a 50.000,00 euros. No obstant això, es podrà incrementar o disminuir la quantia de les subvencions establides si el seu import global no coincideix amb el de la convocatòria, repartint la diferència entre les entitats adjudicatàries de manera directament proporcional a la puntuació obtinguda, segons els criteris determinats en l'article onze de la present resolució, en el cas que la suma de les quantitats inicialment assignades siga inferior a l'import a distribuir, o de manera inversament proporcional, en cas contrari.

5. En tot cas, l'import de les subvencions no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, ni el límit establit en el Reglament (UE), 1407/2013 de la Comissió, perquè tinguen la consideració d'ajudes de minimis.Quart. Règim jurídic de les subvencions

1. La concessió d'aquestes subvencions s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 163 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

2. A aquesta convocatòria li seran aplicables la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en aquells preceptes que constituïsquen legislació bàsica; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana; així com l'Ordre 11/2020, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions por l'organització d'activitats culturals i artístiques.3. Les subvencions de la present convocatòria no requereixen ser notificades a la Comissió Europea, atés que estan acollides al règim de minimis, d'acord amb l'article 16 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.Cinqué. Adjudicataris

1. Dins dels límits pressupostaris i d'acord amb els criteris que estableixen les bases, podran sol·licitar aquestes subvencions:

a) Modalitat A: associacions sense ànim de lucre i fundacions privades, en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l'art o la cultura.

b) Modalitat B: entitats públiques o privades que hagen subscrit algun conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en els últims 10 anys, en els termes de l'Ordre de 15 d'octubre de 1990, per la programació de les aules de la tercera edat.

2. Las entitats adjudicatàries han de complir els requisits i obligacions establits en els articles 2 i 3 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.Sisé. Activitats i despeses subvencionables

1. Serà subvencionable l'organització d'activitats culturals i artístiques, com per exemple exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres propis de l'expressió d'aspectes de la història i del patrimoni cultural immaterial valencià com:

a) Usos socials, romeries, rituals i actes festius; especialment aquelles que reforcen la promoció i la difusió de la cultura i les tradicions del poble valencià, i el sentiment d'identitat i continuïtat amb el passat de poble valencià.

b) Representacions, recreacions o commemoracions d'esdeveniments o personatges que hagen tingut una incidència significativa en la història local o col·lectiva del poble valencià.

c) Activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional valenciana.

d) Tradicions i expressions orals, com per exemple proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.

e) Arts de l'espectacle, com la música tradicional, la dansa o el teatre.

f) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers, com per exemple sabers, tècniques, competències, pràctiques i representacions que el poble valencià ha creat en la seua interacció amb el medi natural.

g) Tècniques artesanals tradicionals.

Totes les activitats hauran de ser sempre públiques i gratuïtes.

Les activitats s'hauran realitzat o es realitzaran íntegrament entre el 16 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, tots dos inclusivament. Quan les activitats siguen organitzades per més d'una entitat, només es tindrà en compte la part organitzada i pagada per l'entitat sol·licitant.

L'organització de les activitats podrà ser subcontractada d'acord amb l'estipulat en la base reguladora dotzena.

2. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà per activitat una acció o un conjunt d'accions vinculades entre si formant una unitat, de manera que no tinguen sentit independentment.

3. Tindran la consideració de despeses subvencionables, totes aquelles despeses generades exclusivament per l'organització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que s'hagen detallat i quantificat en la memòria econòmica de l'activitat, excepte les ocasionades per inversions o adquisicions patrimonials i la compra de material inventariable, que seran considerades despeses de manteniment de l'entitat i, per tant, no subvencionables.

De manera no exhaustiva, es consideraran despeses de funcionament en relació amb les actuacions objecte de aquesta convocatòria: els caixets de les companyies de teatre, grups musicals o músics; retribucions dels ponents i participants en conferències i debats; estudis i projectes de continguts i instal·lació d'exposicions; retribucions del professorat d'activitats didàctiques; personal tècnic i equips humans suplementaris; difusió, publicitat, imatge gràfica, impressions i contractació en mitjans de comunicació; lloguer d'equips i infraestructura tècnica; primes d'assegurances i neteja; liquidació de drets d'autor; i treballs d'administració. Tot això amb les limitacions establides per aquesta convocatòria.

Aquelles despeses citades que constituïsquen costos indirectes, seran imputats pel beneficiari a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses, i en tot cas, en la mesura en què tals costos corresponguen al període en què efectivament es realitza l'activitat.4. Les despeses de protocol, com ara vins d'honor, plaques commemoratives, etc, només se subvencionaran fins al 5 % del cost de l'activitat.

5. Els pagaments al personal assalariat de l'associació seran subvencionables fins al 20 % de l'import sol·licitat.

6. Sense perjudici de l'anterior, no seran subvencionables els pagaments realitzats per les entitats sol·licitants a tercers que formen part de la seua estructura organitzativa o directiva.

7. Les despeses de convidats a col·loquis, seminaris, conferències, etc., tindran les limitacions equivalents al que s'estableix en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

8. Independentment de l'anterior, les despeses en restauració i productes alimentaris només seran subvencionables en el cas que estiguen destinades als qui realitzen les activitats de manera gratuïta.

9. No seran subvencionables les despeses de monuments fallers, fogueres, gaiates o similars, així com les d'il·luminació decorativa i presentacions de càrrecs com a falleres majors, capitans de moros i cristians, i equivalents; tampoc les gales i actes de lliurament de premis.10. Els llibres i revistes seran subvencionables fins a un màxim de 4.000 €. En el cas de llibres i revistes de festes fins a un màxim de 1.000 €.

11. Les despeses de comunicació se subvencionaran fins al 25 % del cost de l'activitat, amb un límit de 2.000,00 €.Seté. Activitats no subvencionables

Queden excloses d'aquesta convocatòria, a més de les no incloses segons l'objecte i finalitat de la convocatòria, establits en els articles primer i sisé, les següents:

1. Aquelles el contingut de les quals estiga clarament comprés en la convocatòria de subvencions per al foment del valencià, per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

2. Aquelles l'objecte de les quals estiga previst en les convocatòries de subvencions de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

3. Activitats cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.

4. Les realitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana.

5. Les activitats promogudes o organitzades per centres docents d'educació no reglada, associacions de pares i mares d'alumnes, així com associacions d'alumnes i de docents.

6. Les promogudes o organitzades per col·legis oficials.

7. Les activitats promogudes o organitzades per associacions i entitats sense ànim de lucre entre les finalitats fundacionals de les quals no figure l'organització d'activitats de producció, promoció o difusió de la cultura, de l'art o dels béns patrimonials o culturals.

8. Activitats promogudes o organitzades per entitats juvenils, taurines, esportives, religioses o polítiques; i aquelles entitats l'activitat principal de les quals siga la dansa, el teatre, el circ i, en general, les arts escèniques i audiovisuals.

9. Activitats lúdiques, gastronòmiques, recreatives, viatges i similars.

10. Activitats consistents en el manteniment de l'entitat promotora.11. Activitats que impliquen interacció amb animals quan hi haja dubtes sobre el sofriment d'aquests.

12. Aquelles en les quals existisca documentació, o es trobe per raó de l'execució del pla de control, que continga textos en valencià no adaptats a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en els termes de l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.13. Les organitzades per associacions o fundacions, dependents o vinculades estretament amb altres entitats, sempre que les activitats siguen pròpies de l'entitat de què depenen.Huité. Finançament de les activitats i destinació de les subvencions

1. Les activitats objecte de la present convocatòria es finançaran amb els crèdits que estaran consignats a aquest efecte, en la futura llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2023 i que ja figuren en el seu projecte de llei, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos i amb els pressupostos de què disposen els mateixos adjudicataris, però la suma no podrà ser superior al cost de l'activitat, ni superior al límit establit en les bases d'aquesta convocatòria per tindre la consideració d'ajudes de minimis.

2. En tot cas, es minorarà l'import de la subvenció quan el total de les subvencions concedides per a la mateixa activitat siga superior al cost de l'activitat.Nové. Sol·licituds

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les sol·licituds seran emplenades per la persona que represente l'entitat sol·licitant, exclusivament mitjançant l'accés al apartat de serveis en línia, de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de les adreces següents:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=191 per a la modalitat A.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20039 per a la modalitat B.

Per a això, haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i que figuren en la seu electrònica de la Generalitat a nom de l'entitat sol·licitant, https://sede.gva.es.

La presentació de sol·licituds a través d'altres mitjans, o mitjançant l'accés a una URL diferent de les anteriors, serà motiu d'exclusió.

3. Les notificacions i comunicacions es practicaran únicament a través de mitjans electrònics, de conformitat amb els articles 14.2, 41 i 43 de la Llei 39/2015.

4. La sol·licitud s'enviarà a través de la seu electrònica de la Generalitat en els termes de l'apartat dos. Si algun dels subjectes previstos en aquesta convocatòria presenta la sol·licitud presencialment, se li comunicarà que rectifiquen a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la rectificació. En tot cas, no es tindran per presentades les sol·licituds realitzades per via diferent de la indicada, en virtut dels articles 14.2 i 16.8 de la Llei 39/2015.

5. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud, que podrà incloure, en el cas de la modalitat A, com a màxim tres activitats. Si es presenten diverses activitats com si fora una sola, únicament es tindrà en compte la primera.

En cas de presentar diverses sol·licituds a una mateixa modalitat, seran considerades com una única.Desé. Documents i informacions que han d'acompanyar la sol·licitud1. Documentació obligatòria:

a) Memòria del projecte, segons l'annex III, que versarà exclusivament sobre el projecte, amb indicació de l'activitat o activitats previstes, denominació, descripció i finalitat, data i lloc de celebració. En cas que siguen activitats consolidades en la trajectòria de l'entitat, s'aportarà documentació que ho acredite, a fi que siguen valorades segons l'article onze.

b) Pressupost detallat de la despesa total de les activitats o balanç econòmic d'aquestes, en el cas que s'hagen realitzat, segons l'annex I d'aquesta convocatòria. Si des de la Direcció General de Cultura i Patrimoni es considera excessiu el pressupost, es podrà requerir el sol·licitant perquè aporte un nou pressupost de l'actuació o actuacions a realitzar més ajustat als preus de mercat. Els ajuntaments hauran de fer constar, en l'annex IV que s'adjunta a aquesta convocatòria, que en els seus pressupostos està consignada la totalitat de l'import de les actuacions per a les quals se sol·licita la present subvenció.

Quan les activitats siguen organitzades per més d'una entitat, en el pressupost s'haurà de reflectir quina part assumeixen les entitats organitzadores de l'activitat.

c) Declaració de la data de la reunió de l'òrgan de govern de l'associació o fundació en què es va acordar sol·licitar la subvenció i es faculte un representant per a presentar la sol·licitud i realitzar els tràmits necessaris en relació amb aquesta convocatòria (punt 2, de l'apartat F, de l'annex I). En el cas d'ajuntaments, en lloc d'aquesta declaració, s'emplenarà l'annex IV en què s'acredite la resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'ajuntament per a formular la sol·licitud de la subvenció.

d) Declaració de subvencions, ajudes o recursos sol·licitats o concedits per altres organismes públics o privats, a l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda i ingressos obtinguts o previstos (cobrament d'entrades, publicitat, etc.), en compliment de l'article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (apartat G, de la sol·licitud general de subvenció i apartat D, de l'annex I).

e) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició d'adjudicatari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (apartat I, sol·licitud general de subvencions).

f) Declaració responsable de no haver realitzat pagaments a membres de l'associació (apartat F, de l'annex I de la sol·licitud).

2. En cas de nous sol·licitants o quan la documentació haja tingut modificacions:

a) NIF de l'entitat sol·licitant de la subvenció.

b) En cas que el sol·licitant siga una federació o qualsevol forma d'agrupació d'entitats associatives o fundacionals, certificat actualitzat de la seua secretaria indicant els membres que formen part de la federació o agrupació.

c) Estatuts adaptats, en el cas de les associacions, a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i una altra normativa vigent en aquesta matèria, i inscrits en el Registre Nacional d'Associacions o l'equivalent a la Comunitat Valenciana.

d) En el cas de sol·licitants de la modalitat B, conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en els últims deu anys, en els termes de l'Ordre de 15 d'octubre de 1990, per a la programació de les aules de la tercera edat.

e) En el cas dels centres valencians a l'exterior, resolució de reconeixement per la Generalitat Valenciana.

f) En el cas que les activitats es realitzen en centres docents, s'haurà d'aportar un certificat de la direcció del centre en el qual s'indique que l'activitat no és organitzada per aquesta direcció.

Si la documentació de l'apartat 2 ja ha sigut aportada en anteriors convocatòries, s'haurà de fer constar emplenant el punt 2, apartat F, de l'annex I.

3. En cas que el sol·licitant siga un ajuntament, en compliment de l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, a més de la documentació enumerada en l'apartat 1, en tot cas, haurà d'aportar certificat de la Sindicatura de Comptes que acredite que l'entitat local sol·licitant es troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals.

4. En cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, desitge rebre l'import de la subvenció en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o que hi haja variació en les dades identificatives, haurà de procedir a donar d'alta les dades bancàries a través del procediment https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648. Si el compte ja està donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana, bastarà amb emplenar l'apartat F de la sol·licitud general de subvencions.

5. D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'annex de sol·licitud de l'ajuda s'inclou la possibilitat que el sol·licitant autoritze expressament la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de denegar l'autorització, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.Onze. Criteris de valoració

1. En el cas de la modalitat A, es valorarà un màxim de 3 activitats de les presentades, d'acord amb el ordre establit pel sol·licitant en l'annex I, d'aquesta convocatòria.

2. Les subvencions seran concedides d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació i mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

3. D'acord amb la Llei 1/2015, els criteris objectius de valoració seran els següents:

a) Qualitat i interés cultural i artístic de les activitats de la memòria, fins a 15 punts, d'acord amb els apartats següents:

– Trajectòria o prestigi reconegut dels executors materials de les expressions artístiques i culturals, 3 punts.

– Reconeixement per part del sector professional o acadèmic de l'expressió artística o cultural, 3 punts.

– Acolliment social de l'expressió artística o cultural, 3 punts.

– Coherència dels continguts del programa d'activitats amb els objectius que el motiven, 3 punts.

– Grau de desenvolupament de la memòria i claredat en la descripció de les tasques organitzatives i participatives en les activitats, 3 punts.

La no consecució d'un mínim de 6 punts en aquest apartat, implicarà la no obtenció d'ajuda.b) Trajectòria i especialització del sol·licitant, fins a 6 punts, d'acord amb els apartats:

– Antiguitat:Anys Punts

Entre 5 i 10 1

Més de 10 i menys de 21 2

Més de 20 4

– Per especialització, 1 punt.

– Per projecte consolidat (els tres últims anys ininterromputs o els cinc últims amb interrupció), 1 punt.

c) Innovació del projecte o de les mesures de difusió d'aquest, 1 punt.

d) Situació sociocultural i econòmica del territori on tinga lloc l'activitat (segons el seu índex d'activitat econòmica, publicat per la Generalitat Valenciana i el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, en l'Atles Sociocomercial de la Comunitat Valenciana), sempre que aquesta puga tindre un impacte generador de noves iniciatives culturals i afavorir el desenvolupament local, fins a 6 punts.Índex d'activitat econòmica Punts

>0 i <=10 6

>10 i <=20 4

>20 i <=50 3

>50 i <=100 2

>100 i <=500 1

e) Continuïtat en la programació, fins a 3 punts.Mesos Punts

>=1 i <=3 1

>3 i <=5 2

>5 3

f) Per la seua incidència en col·lectius desfavorits, 2 punts.

g) Per la capacitat d'afavorir el coneixement de la cultura, patrimoni i història valenciana, 8 punts.

h) Per incidir les activitats en béns inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en qualsevol de les seues categories, reconegudes amb anterioritat a la publicació de la convocatòria corresponent, distribuïdes d'acord amb la seua pertinença a una de les dues categories, establides per l'article 2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià:

– Béns declarats d'interés cultural valencià, els correspon 8 punts.– Béns inventariats no declarats d'interés cultural, els correspon 4 punts

i) Activitats en el desenvolupament i la difusió de les quals s'utilitze preferentment el valencià, 8 punts.

j) Per la capacitat de generar noves iniciatives culturals, afavorir el desenvolupament local o potenciar l'atracció turística a través de la seua difusió i repercussió, 4 punts.

k) Per l'amplitud de públic al qual van dirigides les activitats i que puguen accedir a aquestes de manera lliure i gratuïta, sent accessible a la ciutadania en general, més enllà de les persones associades, 4 punts.Dotze. Resolució i notificació

1. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es podran considerar desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el qual disposa l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana en relació amb l'article 24.1 de la Llei 39/2015.

2. La resolució de concessió serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el que disposen l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 18 de la Llei general de subvencions.Tretze. Justificació i forma de pagament de les subvencions

1. Las entitats adjudicatàries de les subvencions estaran obligades a justificar la realització de la totalitat de les activitats que han sigut objecte de subvenció, així com a acreditar la totalitat de les despeses produïdes. A aquest efecte hauran d'aportar la documentació que s'indica a continuació:

a) Memòria tècnica o descriptiva de l'execució dels programes. Aquesta memòria haurà de permetre conéixer el nombre de persones beneficiàries del programa, les actuacions realitzades, el grau de compliment dels objectius proposats, els materials i la metodologia utilitzats i les altres dades que es consideren rellevants.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

– Una relació detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de la subvenció, amb identificació del creditor i del concepte de despesa, import, data d'emissió, relació amb el projecte subvencionat, segons el model de l'annex II, justificació de subvencions per a l'organització d'activitats i projectes culturals.

– Les factures o documents de valor probatori equivalent, acreditatius de les despeses incorporades en la relació anterior, que han de reunir els requisits del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. En el cas que alguna de les factures incloses en la justificació siga d'import igual o superior a 15.000,00 euros (IVA exclòs), l'adjudicatari haurà d'acreditar que, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a prestar el servei o subministrament, ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de proveïdors, excepte quan per les seues especials característiques no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren. L'elecció entre les ofertes presentades, que haurà d'aportar-se en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

– Documents acreditatius del pagament de les factures, com per exemple justificants de transferència o rebuts. En tot cas, d'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera, per la qual cosa, en aquests casos, la justificació del pagament haurà d'efectuar-se mitjançant dèbit bancari. A l'efecte del càlcul de la quantia anterior, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s'haja pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.– Exemplar de la publicitat que deixe constància de l'activitat organitzada, en forma de díptics, tríptics, cartells, revistes, llibres, còpies audiovisuals o qualsevol altre format. Quan no siga susceptible de conversió en format electrònic, el material publicitari podrà ser enviat mitjançant correu postal a l'adreça:

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Servei de Coordinació d'Entitats Culturals

Av. Campanar, 32

46015 València2. La presentació de la documentació justificativa indicada en l'apartat 1 es realitzarà exclusivament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accessible per mitjà de l'enllaç Aportació de documentació i justificació de les adreces:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=191, para la modalidad A.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20039, para la modalidad B.O bé directament en l'adreça:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542

El termini per a la seua presentació, serà de des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de concessió, fins al 30 de setembre de 2023.

3. El pagament de les subvencions es lliurarà una vegada realitzada i justificada l'activitat, d'acord amb la sol·licitud presentada en la present convocatòria i amb la resolució de concessió. La quantitat justificada haurà de correspondre al total de l'import concedit, si és inferior a aquest es procedirà a la seua minoració. En el cas que la quantitat justificada supose un percentatge inferior al 50 % del cost subvencionable de l'activitat, es perdrà el dret al cobrament per justificació insuficient.

4. En cap cas el pagament de la subvenció serà superior a l'import concedit i correctament justificat.

5. Quan les activitats es realitzen amb posterioritat a la concessió de les subvencions, les entitats adjudicatàries hauran de donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura. A aquest efecte, hauran d'incorporar en tot el material imprés que es derive de les activitats subvencionades, el logotip d'aquesta conselleria, que serà proporcionat per l'òrgan instructor de la present convocatòria.

Catorze. Pla de control

El pla de control per a la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat, consistirà en la realització de verificacions a posteriori i de qualitat, sobre un mínim del 10 % de l'import global de les subvencions de la línia, mitjançant la selecció d'una mostra, sobre la base de criteris de risc. Si es considerara necessari, també es recorreria a verificacions sobre el terreny.

Per a això, es tindran en compte factors com haver-se presentat o no a convocatòries d'anys anteriors de les mateixes subvencions, l'experiència en la realització del tipus d'activitats objecte de subvenció, l'obtenció d'altres ingressos de difícil avaluació o justificació, l'import de l'ajuda concedida i la claredat en els conceptes que justifiquen la inclusió de l'activitat en la convocatòria.Quinze. Protecció de dades

Les subvencions objecte de la convocatòria requereixen el tractament de dades personals de les persones beneficiàries, representants i tercers, en els termes següents:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili a l'av. de Campanar, 32, 46015 València, contacte protecciodedadeseducacio@gva.es

b) Categoria i origen de les dades a tractar: dades personals identificatives, de contacte i de qualsevol altra naturalesa que siguen recollides a través de formularis, consulta a plataformes autonòmiques d'interoperabilitat (d'ara en avant PAI) o a altres administracions públiques, en cas que no existisca oposició a aquesta consulta d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, i documentació que entreguen els sol·licitants i representants legals.

Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, els sol·licitants i representants legals han d'informar aquestes persones interessades, del tractament de les seues dades per la Conselleria en els termes previstos en aquest article.

c) Fins del tractament i base jurídica: amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals segons les bases reguladores d'aquesta convocatòria i altres normes aplicables, incloses les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran per a tramitar i gestionar la subvenció. En compliment dels principis de publicitat i transparència, les subvencions concedides seran publicades, segons corresponga, en el diari oficial corresponent a l'efecte de notificació, en el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana i en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

d) Destinataris de les dades: d'acord amb les lleis i per a complir una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria, les dades personals podran ser comunicades tant a la PAI, per a comprovar les dades de sol·licitants o situacions socioeconòmiques previstes per a la baremació, com a altres administracions i institucions públiques, entre les quals es troben, sense caràcter limitatiu, òrgans de caràcter autonòmic, local, estatal i de la UE, òrgans judicials i Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Agència Valenciana Antifrau, Delegat de Protecció de Dades i altres tercers subjectes de dret privat amb interés legítim i/o dret d'accés en el procediment. Si és el cas, les dades podran ser tractades a instàncies de la Conselleria per tercers encarregats del tractament.e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.h) Drets: la persona interessada pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través de les vies següents:

– Tràmit electrònic que es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria www.ceice.gva.es, en l'apartat «Registre de tractament de dades»

– Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: avinguda de Campanar, 32. 46015 València – Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

– De manera presencial aportant la sol·licitud corresponent a través del registre.

L'exercici dels drets requereix la identificació inequívoca de la persona interessada o d'aquella que la represente.

i) Dret de reclamar davant l'autoritat de control: la persona interessada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals. Prèviament pot contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de dpd@gva.es o dirigint-se al passeig Albereda, 16 – 46010 València.

Més informació sobre el tractament de dades personals, consultant el Registre de Tractament de Dades en www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dadesContra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, o impugnar-se directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, segons l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El recurs haurà de presentar-se mitjançant l'enllaç Aportació de documentació i justificació, esmentat en el punt 2 de l'article 13.València, 21 de novembre de 2022.– La directora general de Cultura i Patrimoni: Carmen Amoraga Toledo.

Mapa web