Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ. [2022/11064]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010541/2022
Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats com a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de l'Ordre 46/2022, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ de l'Institut Valencià de Cultura, i es convoca la concessió d'ajudes per als exercicis 2022 i 2023 (DOGV 9397, 03.08.2022) i tenint en compte els fets següents.Exposició de fets

Primer. Per mitjà de l'Ordre 46/2022, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ, de l'Institut Valencià de Cultura, i es convoca la concessió d'ajudes per als exercicis 2022 i 2023 (DOGV 9397, 03.08.2022).Segon. De conformitat amb el que preveu el resolc cinqué de les bases, el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, per la qual cosa va finalitzar el 01.10.2022, i s'han presentat dèneu (19) sol·licituds per part de les diferents persones físiques i jurídiques interessades.Tercer. En atenció al que disposa la base setena de l'Ordre 46/2022, de bases reguladores, la comissió tècnica de valoració, nomenada per resolució de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura de data 17.10.2022, degudament constituïda i reunida en sessió plenària el dia 18.10.2022, ha portat a efecte l'estudi dels expedients de sol·licitud i ha valorat els projectes, d'acord amb els criteris objectius d'atorgament continguts a la base novena, emetent l'acta corresponent.La proposta motivada de resolució del director general de l'Institut Valencià de Cultura es formula després d'haver vist els expedients i l'acta amb la proposta evacuada per la comissió tècnica de valoració nomenada a l'efecte, a la qual es va donar difusió a través de la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es), i després de comprovar que les persones i entitats proposades com a beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris exigits per la convocatòria per a tindre aqueixa condició; a més d'aquests, s'han tingut en compte altres fets, al·legacions i proves adduïdes per les entitats interessades.

Totes les sol·licituds d'ajuda valorades s'han presentat dins del termini establit en la base cinquena de la convocatòria, i els expedients incoats s'han tramitat de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 i 6 de les bases reguladores.Fonaments de dret

Primer. Les disposicions de caràcter bàsic contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003) i en el Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament d'aquesta llei (BOE 176, 21.07.2006).Segon. La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015) i especialment el que es disposa en el títol X.Tercer. L'Ordre 46/2022, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ de l'Institut Valencià de Cultura, i es convoca la concessió d'ajudes per als exercicis 2022 i 2023 (DOGV 9397, 03.08.2022).Quart. El Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOGV 7355, 08.09.2014), pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, que preveu en l'article 2.2.l entre les funcions d'aquesta entitat pública, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura.

Per la seua banda, l'article 4.2.j disposa que correspon a la presidència la competència per a exercir aquestes funcions.

Per tot això, en virtut de l'exposició de fets i dels fonaments normatius que han quedat exposats, vista l'acta-proposta evacuada per la comissió tècnica de valoració, així com els preceptes legals i reglamentaris citats i la resta de pertinent aplicació, en l'exercici de les competències que tinc atribuïdes, resolc:Primer

Concedir subvenció a les següents sol·licituds a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ, per un import total de tres milions dos-cents mil euros (3.200.000,00 €).

D'aquest import, un milió cinc-cents cinquanta mil euros (1.550.000,00 €) es financen amb càrrec a la línia de subvenció S6422000, «Foment de les arts escèniques», entitat 00025, de la secció 09, del capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura per a l'exercici 2022. En tant que és una modalitat biennal, sense perjudici de l'anterior, es concedeix un import d'un milió sis-cents cinquanta mil euros (1.650.000,00 €) a càrrec del pressupost de 2023, que queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat per a 2023, de conformitat amb les disposicions d'aplicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Segon

Les ajudes concedides mitjançant aquesta resolució estan acollides al règim de minimis establit en l'article 17 de l'Ordre 46/2022, de bases reguladores.Tercer

El pagament d'aquestes subvencions queda condicionat al compliment de les obligacions assenyalades en la base tretzena de l'ordre, entre les quals figura la de la justificació per part dels beneficiaris, d'acord amb la base quinzena, fins a la data de 05.12.2022 per a la primera anualitat i fins a la data de 30.11.2023 per a la segona anualitat. La falta de justificació en el termini indicat determinarà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció.Quart

Donar publicitat a les ajudes concedides en compliment de l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Un fet que respon al desig de l'Institut Valencià de Cultura de posar a disposició de la ciutadania la màxima informació d'accés a la cultura.Cinqué

Arxivar les sol·licituds o denegar l'ajuda sol·licitada als projectes que es relacionen tot seguit i pels motius que s'especifiquen:A: No haver presentat el sol·licitant la documentació reglamentària, en aquest cas el resum del projecte, segons l'article 5 punt 6 apartat b de les bases reguladores.EXPEDIENT SOL·LICITANT NIF ABREV. MOTIU

FAE-SAL-22-010 REBOMBORI CULTURAL, SL. *****3902 A

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46, de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV.València, 21 de novembre de 2022.– La presidenta de l'Institut Valencià de Cultura: Raquel Tamarit Iranzo.Mapa web