Ficha docv

Ficha docv

ACORD d'11 de novembre de 2022, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 29/2022, per obligacions contretes en 2021 i 2022. [2022/11060]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010547/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    Grup temàtic: 000D'acord amb els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió d'11 de novembre de 2022,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de l'expedient de rescabalament 29/2022 com a conseqüència de la prestació de diversos serveis i subministraments, corresponent a 2021 i 2022, per un import total de 2.727.431,17 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost corrent de 2022 de les obligacions econòmiques generades en 2021, per import de 15.878,10 €.València, 11 de novembre de 2022La consellera secretària,

AITANA MAS MAS

Mapa web