Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques A2-08, sector administració especial, convocatòria 81/18, torn lliure general, i convocatòria 82/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/11036]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010526/2022


Mitjançant resolucions de 4 d'octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, es publiquen les relacions de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques A2-08, sector administració especial, convocatòria 81/18, torn lliure general, i convocatòria 82/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9452 / 19.10.2022).L'article 21.1 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana disposa que l'adjudicació de destinacions al personal de nou ingrés s'efectuarà d'acord amb les peticions de les persones interessades, entre els llocs que han quedat vacants després del concurs previ del personal funcionari de carrera i segons l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu, sempre que acrediten els requisits determinats per a cada lloc en les relacions de llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu.D'acord amb l'article 135.6 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i amb l'article 21.1 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, l'elecció dels llocs de treball s'efectuarà en primer lloc per les persones que han superat les proves selectives pel torn de promoció interna, convocatòria 82/18, i a continuació, per les persones que han superat les proves selectives pel torn lliure, convocatòria 81/18, per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la superació de les proves selectives.La disposició transitòria sisena, apartat 1, de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, disposa que les persones aspirants que accedisquen a la funció pública de l'Administració de la Generalitat mitjançant les convocatòries en curs a l'entrada en vigor de la Llei, quedaran integrades en el cos, escala o agrupació funcionarial corresponent al lloc de treball al qual opten, d'acord amb els criteris establits en aquesta llei. Per tot això, les persones aprovades en les convocatòries 81/18 i 82/18 s'integraran en el cos tècnic facultatiu A2-02, escala A2-02-02 enginyeria tècnica en obres públiques, de conformitat amb la correspondència prevista en l'annex II de la Llei 4/2021 esmentada.

A l'efecte del que es preveu en l'article 68,1.d de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i fent ús de les competències que m'atribueix l'article 11 del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, resolc:Primer

Convocar les persones que han superat les proves selectives corresponents a les convocatòries 81/18 i 82/18, i que es detallen en l'Annex d'aquesta resolució, per a l'elecció de destinació, a l'efecte del seu nomenament com a funcionaris de carrera del cos tècnic facultatiu A2-02, escala A2-02-02 enginyeria tècnica en obres públiques.Segon

Cada persona interessada haurà de sol·licitar, per ordre de preferència, un nombre de llocs igual al número d'ordre en què figura en l'annex d'aquesta resolució. En aquest annex consten totes les persones aprovades, per ordre de major a menor puntuació, en primer lloc promoció interna i, a continuació, torn lliure.

La sol·licitud es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, guia PROP, ocupació pública, apartat Descripció –indiqueu núm. de convocatòria i any – 81/18 i 82/18).

El llistat de llocs a sol·licitar es troba disponible en la web de la Generalitat www.gva.es, guia PROP, ocupació pública, on s'indica el número de convocatòria i any (81/18 i 82/18).Tercer

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà el llistat de llocs sol·licitats per persona i l'adjudicació provisional dels llocs, i s'atorgarà un termini de 5 dies hàbils perquè les persones interessades puguen presentar al·legacions, al Servei de Provisió de Llocs, a través del correu concursos_fp@gva.esQuart

L'elecció de destí no atorga cap dret a l'ingrés en la funció pública, que queda condicionat al fet que es dicten les corresponents resolucions de nomenament com a personal funcionari de carrera i d'adjudicació del destí triat, en què s'ha d'indicar la data de les preses de possessió i cessaments que es deriven.Cinqué

El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en el cos tècnic facultatiu A2-02, escala A2-02-02 enginyeria tècnica en obres públiques.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada puga exercir, si escau, qualsevol altre que estime procedent.València, 24 de novembre de 2022.– El director general de Funció Publica: David Alfonso Jarque.

Mapa web