Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable i conservació de comptadors d'Urbanizaciones Bétera. [2022/11015]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 2022/11015
S'informa, per a general coneixement, que amb data 23 de setembre de 2022 es va presentar a tràmit, davant de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud de modificació de tarifes de subministrament domiciliari en Urbanizaciones Bétera, una vegada transcorreguts els terminis preceptius sense haver-hi rebut al·legacions, i conforme amb el que estableix l'article 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, i atesa la certificació de l'Informe de l'Ajuntament de Bétera de data 8 de setembre de 2022, la tarifa que s'aplicarà quan siga efectiva la connexió i es done subministrament d'aigua al nucli urbà de Bétera serà:Tarifa que s'aprova:AIGUA POTABLE

Cabal permanent Domèstics Industrials

Quota de servei (Q3) m³/hora (fins a) Euros/mes Euros/mes

2,5 12,533 12,533

4 20,886 20,886

6,3 29,240 29,240

10 41,773 41,773

16 83,545 83,545

25 125,319 125,319

40 167,091 167,091

63 208,863 208,863

100 292,409 292,409

160 459,501 459,501

Boca d'incendi 6,980Quota consum

Límits mensuals

Euros/m³

Bloc I fins a 15 0,384

Bloc II entre 15 i 30 0,572

Bloc III més 30 0,766Quota de servei nucli urbà

Euros/mes

33.862Quota de consum nucli urbà Euros/m³

0,247663

Cabal permanent Domèstics Industrials

Conservació comptador (Q3) m³/hora (fins a) Euros/mes Euros/mes

2,5 0,566 0,566

4 0,959 0,959

6,3 1,344 1,344

10 1,904 1,904

16 3,828 3,828

25 5,727 5,727

40 11,473 11,473

63 17,199 17,199

100 22,931 22,931

160 34,403 34,403

250 49,691 49,691

400 91,723 91,723

Sobre les presents tarifes s'aplicarà IVA, d'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.València, 8 de novembre de 2022.– El conseller delegat: Dionisio García Comín.

Mapa web