Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 10, de naturalesa funcionarial, de cap del Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal. [2022/11005]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010521/2022
Mitjançant una resolució de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV), adoptada el 19.10.2022, es va convocar per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 10, de naturalesa funcionarial, de cap del Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal, que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9457, de 26.10.2022.

Dins del termini conferit en la convocatòria han presentat una sol·licitud de participació les persones que a continuació s'indiquen, i han aportat el corresponent currículum i/o historial professional: Concepción Ramada Sabater, María Mercedes Estellés Chapa i José Carlos Calomarde Rodrigo.

Consta en l'expedient un informe de 17.11.2022 emés per la comissió de valoració en el qual, a la vista de les sol·licituds presentades, es considera que la persona més idònia per a la provisió del lloc de treball és María Mercedes Estellés Chapa, funcionària de carrera de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, del grup A1, de la subescala de secretaria-intervenció, amb amplis coneixements en matèria economicofinancera i de recursos humans, i que ha ocupat llocs de treball en diverses administracions públiques en els quals ha exercit funcions molt similars a les que es requereixen en el lloc convocat.

En concret, entre els llocs ocupats per María Mercedes Estellés Chapa, es troben el de cap de Servei d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica en un organisme públic de la Generalitat, lloc de gran similitud amb el lloc convocat, o el lloc de direcció del Servei de Fiscalització en un consorci administratiu, o el de viceinterventora d'un ajuntament.

De conformitat amb la base quarta de la Resolució d'aquesta Presidència de 26.10.2022 anteriorment citada, en relació amb l'article 1.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació del CJCCV, que atribueix al CJCCV autonomia orgànica i funcional en l'exercici de les seues funcions per a garantir l'objectivitat i independència, així com amb l'article 25 del Reglament del CJCCV, aprovat pel Decret 37/2019, de 15 de març, del Consell, que atribueix a la Presidència del CJCCV, com a titular de la direcció superior del personal del CJCCV, la convocatòria dels processos de selecció del personal de la Institució, així com exercir les facultats sobre el personal al servei del CJCCV i nomenar, si escau, les funcionàries i els funcionaris del CJCCV i el personal eventual i laboral amb requisits establits en les lleis, i vist l'informe de la Comissió de Valoració emés el 17.11.2022, resolc:

Primer

Nomenar, pel sistema de lliure designació, María Mercedes Estellés Chapa, per a ocupar el lloc de treball número 10, de naturalesa funcionarial, de cap del Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal.Segon

La presa de possessió de la persona nomenada en el lloc indicat es produirà el dia 01.12.2022, data a partir de la qual començarà a exercir les funcions corresponents al lloc mencionat.Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant la Presidència del CJCCV, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, conforme amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10.1.m, 19.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 17 de novembre de 2022.– La presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: Margarita Soler Sánchez.

Mapa web