Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) per a donar suport a l'activitat d'AICE en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10986]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010530/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: Indústria i energia

Primer

L'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa, en l'apartat 2.a la possibilitat de concedir, de manera directa, les subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. De conformitat amb este article, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, recull en l'article 168 la previsió de concessió directa d'aquelles subvencions previstes nominativament en la Llei de pressupostos de la Generalitat.Segon

L'IVACE, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, té a càrrec seu la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les empreses en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i petites empreses i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació d'inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecte el marc d'actuació atribuït a altres organismes, així com la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, i la gestió de la política energètica de la Generalitat.Dins d'aquest marc és objectiu fonamental de l'Institut promoure i estimular la competitivitat empresarial, el desenvolupament sostenible i l'adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant les actuacions d'R+D+I empresarial, així com potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les petites i mitjanes empreses, i impulsar la seua creació i implantació prestant particular atenció al desenvolupament tecnològic, la innovació, la internacionalització i comercialització.Tercer

L'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (d'ara en avant, AICE) concertada amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), és el centre tecnològic de referència per a la indústria ceràmica de la Comunitat Valenciana. L'activitat que desenvolupa és clau per a fomentar i potenciar la inversió privada en R+D+i, com a motor de competitivitat de les empreses ceràmiques valencianes i, atesa l'actual situació de crisi, assistir a les empreses en la seua recuperació econòmica.

AICE és una associació privada sense ànim de lucre d'àmbit nacional, que disposa de mitjans materials tècnics i humans per a la posada en marxa i el manteniment de serveis i activitats de suport a les petites i mitjanes empreses del sector ceràmic en els àmbits de l'assessorament tecnològic, anàlisi de laboratori, assajos, control de qualitat, normalització, certificació, recerca i desenvolupament, formació, informació i documentació, suport tècnic a la participació en programes d'investigació nacionals i europeus, i suport a la internacionalització de les empreses del sector ceràmic.Quart

Tant l'IVACE com AICE coincideixen en la importància de contribuir de manera significativa a incrementar el compromís de l'economia de la Comunitat Valenciana amb la innovació i amb el desenvolupament d'una infraestructura clau de suport a l'R+D+i empresarial que facilite i potencie, especialment en les petites i mitjanes empreses, la inversió privada en R+D+I com a motor de competitivitat.

És per això la importància d'orientar les activitats no econòmiques dels centres tecnològics cap a un model que busca la millora de la competitivitat empresarial valorant el grau d'especialització tecnològica, l'accessibilitat per a les empreses a les activitats dels instituts, la capacitat de lideratge en el desenvolupament i la diversificació de l'economia regional, l'excel·lència i l'impacte dels resultats científic-tecnològics, i la consolidació estructural d'un sistema d'organismes d'investigació al servei de l'entorn innovador valencià.Cinqué

En el pressupost de l'IVACE per a 2022 aprovat per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, hi ha una línia nominativa distribuïda a favor dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana (codi S8021000), que té per finalitat potenciar l'activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'R+D dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana, i en la qual figura AICE entre les entitats beneficiàries per un import de 2.216.273 euros.

La línia de subvenció «S8021000 Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, Suport per objectius», es troba inclosa en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els seus organismes públics.

Sisé

Prèviament a esta resolució s'ha aplicat el que es disposa en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Unió Europea dels projectes de la Generalitat, destinats a establir, concedir o modificar ajudes públiques.Seté

En compliment del que es disposa en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de la subvenció atorgada en virtut d'aquesta resolució es disposarà, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.En atenció al que s'ha exposat, fent ús de les competències assignades en el Decret 4/2013, de 4 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i de conformitat amb el que es disposa en l'article 168.1. A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, resolc:1. Objecte

La present resolució té per objecte regular la concessió d'una ajuda d'entre les disposades per a donar suport a l'activitat de caràcter no econòmic dels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022, la qual cosa constitueix una concessió de subvenció en els termes previstos en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En execució de l'article 168.1.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la subvenció es canalitzarà a través de la present resolució, que servirà de base reguladora de la concessió.

S'entén per activitat no econòmica el definit per la Comissió Europea en el seu Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01). En virtut d'això, les activitats que es finançaran a càrrec de la present resolució seran les següents, de conformitat amb l'apartat «2.1.1. Finançament públic d'activitats no econòmiques» del referit Marc:

– Activitats primàries d'AICE, en particular:

• Activitats d'R+D independent.

• Activitats de difusió dels resultats de les investigacions de forma no discriminatòria i no exclusiva.

– Activitats de transferència de coneixements quan tots els beneficis generats per estes tornen a invertir-se en activitats primàries d'AICE.– Inversions per al desenvolupament de les esmentades activitats de caràcter no econòmic d'AICE.2. Entitat beneficiària

L'entitat beneficiària de la subvenció és l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE), amb CIF núm. G46271144.3. Activitat subvencionada

El projecte objecte de subvenció consisteix a donar suport a l'activitat desenvolupada per AICE en l'exercici 2022 en matèria d'R+D independent, difusió dels resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana, segons el desglossament d'activitats presentat per AICE i validat prèviament per IVACE que consta en l'expedient.

No obstant això, AICE podrà modificar les activitats previstes sempre que continuen sent activitats de caràcter no econòmic i responguen a una de les tipologies d'activitat incloses en el punt primer, les quals s'han de motivar adequadament en la memòria tècnica justificativa perquè, a criteri de l'IVACE, siguen admeses.4. Costos subvencionables

Per al desenvolupament de les activitats que se subvencionen sota esta resolució, es consideren subvencionables els següents costos amb les limitacions que a continuació s'estableixen:

a) Recursos humans (personal propi)

Despeses de personal propi de caràcter tècnic o científic. Estes despeses podran ser imputades íntegrament quan este personal es dedique íntegrament a les activitats subvencionades, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

b) Costos en serveis externs necessaris per al desenvolupament de les activitats finançades, imputats en exclusiva a estes i que es vinculen inequívocament a estes.

c) Costos d'adquisició, lloguer, arrendament financer (lísing) i amortització d'actius materials, com a obra civil de caràcter científic-tecnològic, infraestructures cientificotècniques i equipament cientificotècnic, incloent-hi servidors informàtics i xarxes de comunicació, necessaris per al desenvolupament de les activitats finançades.

El període durant el qual l'entitat beneficiària ha de destinar els béns adquirits a la finalitat concreta de l'ajuda serà de cinc anys per als béns inscriptibles en un registre públic i de dos anys per als béns no inscriptibles en registre públic, sent aplicable el que s'estableix en els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la Llei general de subvencions; en tot cas haurà de mantindre'ls durant el termini d'execució de l'actuació finançada.

El cost d'amortització dels béns inventariables se subjectarà a les regles establides en l'article 31.6 de la Llei general de subvencions.d) Despeses indirectes imputables a la realització de les activitats finançades, consistents en despeses generals de funcionament i despeses de personal propi de gestió i administració, amb un cost/hora màxim de 40 euros, segons el model de certificat de despeses indirectes indicat en el punt 7.c.6.

e) Altres despeses relacionades directament amb les activitats finançades, imputats en exclusiva a estes i que es vinculen inequívocament a estes. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.5. Aportació econòmica

L'IVACE, a l'empara d'aquesta resolució, destinarà una subvenció de 2.216.273 euros a AICE durant l'exercici 2022, a càrrec de la línia nominativa distribuïda a favor dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana (S8021000) en el capítol 7 (Transferències de capital) per a fer costat a l'activitat de caràcter no econòmic desenvolupada per AICE durant l'exercici 2022.

L'import total de l'ajuda d'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats, supere el cost de l'activitat de caràcter no econòmic desenvolupada per AICE durant l'exercici 2022.6. Òrgan gestor

Correspondrà a l'Àrea d'Instituts Tecnològics i CEEI de l'IVACE la gestió i control de la present ajuda, així com la comprovació de la realització de l'activitat no econòmica subvencionada i el cost d'aquesta corresponent a l'exercici 2022.7. Obligacions d'AICE

Constitueixen obligacions essencials d'AICE utilitzar la subvenció per a desenvolupar durant l'exercici 2022 les activitats de caràcter no econòmic a les quals fa referència l'article 3 d'aquesta resolució, acreditar la seua realització davant l'IVACE, i complir les condicions i resta d'obligacions establides en esta resolució en la forma descrita a continuació:

a) Realització de les activitats:

AICE haurà de realitzar les activitats objecte de la subvenció de manera que es complisca la finalitat d'aquestes, respectant el que es disposa en el Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01) quant a les activitats de caràcter no econòmic d'un organisme d'investigació.

La realització de les despeses que comporten les activitats en tot cas hauran de respectar les prescripcions contingudes en l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, entre estes la de la petició de tres ofertes prèviament a la contracció de les despeses a partir dels llindars econòmics allí establits.

Només seran subvencionables les despeses realitzades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. No obstant això, la despesa derivada de l'informe d'auditoria podrà realitzar-se i pagar-se dins del termini de justificació.

AICE es compromet a mantindre amb l'IVACE les reunions que segons el parer d'aquesta entitat resulten necessàries per al seguiment del desenvolupament de les activitats subvencionades i la seua adequació a les condicions previstes en esta resolució.

b) Justificació de la realització de les activitats:

AICE haurà d'acreditar la realització de les activitats de caràcter no econòmic desenvolupades durant 2022 presentant davant l'IVACE, de manera telemàtica a través de la web de l'IVACE, la documentació que s'indica a continuació en la data límit de 17 de febrer de 2023:

– Memòria tècnica justificativa amb el detall de les activitats realitzades, objectius i resultats obtinguts, seguint el desglossament que a continuació s'indica segons la mena d'activitat:

• R+D independent

• Difusió de resultats d'investigació.

• Transferència de coneixement.

– Pla de difusió de les activitats subvencionades i acreditació del compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa indicades en el punt 7.c.11.

– Relació de les inversions subvencionades a AICE que continga, almenys, la següent informació: nom de l'equip/inversió, número de sèrie, cost, línia d'activitat en la qual s'utilitza i fotografia que permeta veure el logotip de l'IVACE.

– Llista dels projectes amb empreses, realitzats o iniciats en 2022, que es deriven directament o indirectament de les línies d'investigació finançades a través de les línies nominatives S8021000 d'exercicis anteriors. La llista haurà d'incloure el nom de l'empresa, si té la seua seu o no en la Comunitat Valenciana, l'objecte del contracte i la línia o projecte d'R+D amb la qual es vincula. En aquells casos en què no siga procedent indicar el nom de l'empresa o l'objecte del contracte per qüestions derivades de la confidencialitat del projecte, s'haurà d'indicar únicament «empresa» en lloc del nom d'aquesta, i en lloc de l'objecte del contracte, l'àrea d'investigació en la qual s'emmarca el treball, i es justificaran en un document annex les raons d'aquesta confidencialitat.– Llista amb una mostra de les despeses imputades a les activitats subvencionades; en la pàgina web de l'IVACE s'especificaran quines despeses hauran d'incloure's, així com la informació que haurà d'aportar-se per a cadascun d'aquestes.

– Certificat emés per l'empresa auditora dels comptes anuals de l'entitat beneficiària corresponents a l'exercici 2022, que especifique, d'acord amb el procediment comptable de costos d'AICE, el cost de l'activitat no econòmica, desglossat per concepte de despesa, així com els ingressos per esta activitat desglossats per origen de finançament que consten en els comptes tancats i auditats.

En el cas en què els comptes no estiguen tancats o auditats en la data límit de justificació, AICE haurà de presentar este certificat sobre una previsió i, amb posterioritat aportar, amb data límit de 31 d'octubre de 2023, una addenda a este amb les diferències, en el cas que n'hi haguera, amb els comptes ja tancats i auditats.

– A l'efecte de justificació, es considerarà que la despesa subvencionada s'ha realitzat sempre que haja sigut totalment pagada en la data límit de justificació.

c) A més de les que es deriven de la present resolució, seran unes altres obligacions les indicades a continuació:

c.1) Executar un pla de difusió de les activitats subvencionades, i crear un accés públic a través de la web de l'entitat beneficiària que permeta accedir als resultats de les activitats subvencionades. Ja que el coneixement obtingut a partir d'activitats d'investigació finançades amb fons públics és considerat ben públic, l'accés ha de ser obert i lliure de barreres econòmiques, encara que serà possible establir condicions d'accés a la informació com el registre de les persones usuàries i de la finalitat de les consultes.

c.2) Inserir en les publicacions, ponències, equips, material inventariable, activitats de difusió de resultats i uns altres resultats de les activitats objecte de la present resolució, el logotip d'IVACE disponible en http://www.ivace.es.

c.3) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social de manera que quede acreditada esta circumstància no sols en el moment previ a la concessió de la subvenció sinó també en el de reconeixement de l'obligació amb l'entitat beneficiària per part de l'IVACE, en els termes establits en la normativa vigent en la matèria.

c.4) Acreditar de manera fefaent que l'entitat es troba al corrent en el moment de la concessió de les seues obligacions mediambientals mitjançant l'aportació de la certificació ISO14001 o EMAS que acredite el compliment de la normativa mediambiental que siga aplicable, o en defecte d'això, de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals haja executat el projecte; esta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que esta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte.

En cas que ja estiga en poder de l'IVACE i estiga vigent, només s'haurà de presentar una declaració responsable sobre este tema.

c.5) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a l'activitat de caràcter no econòmic desenvolupada durant un període mínim de cinc anys.

c.6) Distingir amb claredat entre les activitats econòmiques fetes i les activitats de caràcter no econòmic, separant clarament el finançament d'aquestes i imputant els costos correctament a una o a una altra activitat. En este sentit, amb data límit de 31 d'octubre de 2022, l'entitat beneficiària haurà de presentar els següents documents, referits a l'últim exercici tancat i validats per l'empresa auditora dels comptes anuals de l'entitat beneficiària, segons models facilitats per l'IVACE:– Balanç i Compte de pèrdues i guanys de l'exercici anterior desagregada per activitats d'utilitat econòmica i no econòmica.

– Certificació de separació d'ingressos i despeses per activitats.

– Certificat de despeses indirectes.

c.7) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents auditats com cal en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats comptables.

c.8) Actualitzar qualsevol documentació presentada que haja patit alguna modificació.

c.9) Respondre de la veracitat dels documents aportats.

c.10) Comunicar altres ajudes públiques o privades que haja obtingut o sol·licitat per als costos subvencionats en esta resolució.

c.11) L'entitat beneficiària haurà de publicar en els termes establits en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta. Esta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep. Esta informació haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals; així mateix, quedaran obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per esta de les obligacions previstes en la llei de transparència que esta requerisca, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment.

8. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció concedida es realitzarà una vegada presentada davant l'IVACE la documentació justificativa de les activitats subvencionades i després de la seua comprovació per l'IVACE. No obstant això, prèvia sol·licitud de la beneficiària, IVACE podrà procedir al pagament anticipat de l'ajuda de fins al 90 % de la subvenció concedida.9. Control i verificació

Tant l'entitat beneficiària com aquelles altres persones o entitats relacionades amb l'objecte de la subvenció, hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de l'activitat subvencionada efectuades tant per l'IVACE com per qualsevol òrgan de la Generalitat, i facilitar en tot moment aquella informació que se sol·licite en l'exercici d'aquestes actuacions, i especialment posar a disposició la totalitat de documents necessaris per a una pista d'auditoria adequada.

Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tècnics i físics de les operacions, segons corresponga.

L'entitat beneficiària haurà de mantindre un comportament antifrau i col·laborar amb qualsevol altra Administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat. En cas que qualsevol persona tinguera coneixement de fets que van poder ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en la present resolució podrà posar-los en coneixement a través del canal habilitat a este efecte per l'Oficina Nacional de Coordinació Antifrau en l'adreça web:https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/inicio.aspx i de la bústia Control Antifrau del portal de l'IVACE: http://www.ivace.es.10. Minoració i revocació de l'ajuda. Reintegrament

L'incompliment per l'entitat beneficiària de qualsevol de les obligacions establides en esta resolució podrà donar lloc a la minoració o a la revocació de la subvenció en funció de les circumstàncies ocorregudes i d'una valoració d'aquestes, i es delega en la Direcció General de l'IVACE la seua resolució. En el cas que la subvenció haja sigut ja pagada, l'entitat beneficiària haurà de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda juntament amb els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció en la forma establida en la legislació sobre subvencions.

La presentació extemporània de la justificació, sense que s'haguera sol·licitat i concedit pròrroga expressa i en termini, donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas es garantirà el dret d'audiència de l'interessat.

El falsejament o l'ocultació de dades i documents, ja que afecten substancialment la concessió i lliurament de fons públics, donarà lloc a l'exigència de responsabilitats tant en l'ordre administratiu com en el jurisdiccional competent.11. Resolució d'incidències

Es delega en la persona titular de l'Àrea d'Instituts Tecnològics i CEEI de l'IVACE la resolució de les incidències que es produïsquen excepte les resolucions relatives a les possibles minoracions o revocacions de les subvencions concedides que es deleguen en la Direcció General de l'IVACE.12. Compatibilitat de les ajudes

L'ajuda concedida serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present resolució. Esta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada, tot això de conformitat amb l'article 65.3.c del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'article 168.1.A, apartat c, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions.

13. Règim jurídic aplicable

Estes subvencions es regiran, a més de pel que es disposa en esta resolució, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de l'esmentada llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com pel que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic empresarial i de subvencions, i per les altres normes de dret administratiu que hi siguen aplicables.14. Tractament de dades de caràcter personal.

1. L'acceptació de la present ajuda comportarà el tractament de dades de caràcter personal de les persones sol·licitants per part de l'IVACE, que serà responsable del tractament, el qual es realitzarà amb l'exclusiva finalitat de gestionar l'ajuda conformement amb el que s'estableix en la present resolució, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua normativa de desenvolupament i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Les dades personals recollides procediran de la documentació presentada per l'entitat interessada o pel seu representant, i hom podrà accedir-hi en la següent adreça web al Registre d'Activitats de Tractament http://cindi.gva.es/documents/161328120/167503914/ratgen004.pdf.

3. Les persones a què es refereix la present resolució tenen els següents drets:

a) A sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del seu tractament o a oposar-se a este, per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del o de la representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970

b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/.c) Delegat/ada de Protecció de Dades

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el/la delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de:

Adreça electrònica: dpd@gva.es

Adreça postal: Passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València

d). Més informació de protecció de Dades

https://www.gva.es/downloads/publicados/pr/texto_informacion_adicional.pdf15. Verificació de dades

1. D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar l'exactitud d'aquestes.2. La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i consultar les següents dades que consten en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals se'ls aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.16. Comunicació de l'ajuda a la Comissió Europea

La subvenció contemplada en esta resolució no es considera ajuda d'estat en virtut de l'article 3 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Unió Europea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, i no requereix notificació prèvia perquè no compleix els requisits de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en concret, per anar destinada a l'activitat no econòmica d'un organisme d'investigació i per tant no suposar un avantatge econòmic que puga comportar una possibilitat de falsejament de la competència que afecte els interessos comercials entre estats membres.17. Efectes

La present resolució produirà efectes a partir de l'endemà de la notificació a l'entitat beneficiària.Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Presidència de l'IVACE en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 12 de juliol de 2022.– El president de l'IVACE: Rafael Climent González.

Mapa web