Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits per ingressos finalistes procedents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, per a l'execució del Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, per import de 3.144.326,69 euros. (Expedient 06.012/22-092 3ª part). [2022/10984]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010548/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: 000Complementàriament a les resolucions de data 23 de juny i 11 de juliol, per les quals es van generar crèdits per ingressos finalistes derivats del conveni que, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, han subscrit el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat per a l'execució del Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP) i tenint en compte les dades comunicades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en relació amb les actuacions i obres l'execució de les quals li correspon, és procedent generar crèdits en el seu pressupost en l'annex d'inversions del programa 442.99, Emergència climàtica i transició ecològica, per import de 3.144.326,69 euros, corresponents a les aportacions de l'Estat al Pla.Atesa la regulació tant europea com estatal relativa a la gestió, comptabilització i obligacions d'informació de les mesures i projectes finançades pel mecanisme recuperació i resiliència i al que estableix el Decret llei 6/2021 i les instruccions posteriors, en l'àmbit de la Generalitat, per al seu pressupost i comptabilització diferenciada que permeta la seua identificació i seguiment, és procedent efectuar la mencionada generació de crèdit en les aplicacions orgàniques i programes funcionals específics, necessaris per a la gestió dels referits projectes.A aquest efecte i en virtut del que disposen l'article 19 del Decret llei 6/2021, del Consell, l'article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions, i els articles 21 i 24 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, aquesta Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic adopta la següent resolució:Primer

Autoritzar una generació de crèdit en el pressupost d'ingressos en l'aplicació pressupostària 701.96, «Transferència de l'Estat. Àrea de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. MRR», per import de 3.144.326,69 euros.Segon

Autoritzar la inclusió del centre de despesa 0215, «Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP)», en l'aplicació pressupostària 12.99.99.442.99.6.Tercer

Autoritzar una generació de crèdit, en el pressupost de despeses, en l'aplicació pressupostària 12.99.99.0215.442.99.6 per import de 3.144.326,69 euros.Quart

Conseqüència de l'import generat, s'inclou un nou projecte d'inversió EM000, «Ampliació i Reforma d'Edificis Públics», en l'annex d'inversions del programa 442.99, MRR. Emergència Climàtica i Transició Ecològica.Cinqué

S'inclou en l'FP3 del programa afectat, les dades relatives a l'aplicació d'ingressos 701.96, que queden establits en els termes següents:

València, 17 de novembre de 2022.– El sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (p. d. R 08.06.2022, DOGV 9360): Daniel González Serisola.

Mapa web