Ficha docv

Ficha docv

LLEI 4/2022, de 18 de novembre, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. [2022/10983]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010516/2022
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PreàmbulL'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 57, diu literalment que «el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del poble valencià reconegut com a nacionalitat històrica. La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir i en protegirà l'entorn paisatgístic. Una llei de Les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d'encontre de tots els valencians, i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana».

Aquest precepte recull i eleva a rang estatutari el contingut de la disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, sobre l'obligació de regular per llei la destinació i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de Valldigna, monument on precisament les Corts Valencianes, en sessió plenària, van aprovar la Llei del patrimoni cultural valencià.El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, monumental cenobi cristià, va ser fundat pel rei Jaume II el Just l'any 1298 i confiat a l'ordre del Cister. Es va convertir en una de les senyories més poderoses de l'antic Regne de València, una riquesa palesa en les contínues reformes i ampliacions de l'edifici inicial, que arribà a ser un enorme complex edilici i un aparador de creacions artístiques de gran qualitat.La fi del règim senyorial i la desamortització van deixar aquell espai sense un ús definit a partir de mitjan segle xix. Des d'aleshores, l'oblit, el saqueig i la destrucció van acabar amb gran part de l'esplendor que el cenobi cistercenc havia tingut al llarg dels segles.Calgué esperar al segle xx perquè diversos intel·lectuals i historiadors denunciaren davant l'opinió pública el perill de desaparició que patia el reial monestir.

L'any 1976, la mobilització dels pobles de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Barx i l'acció decidida de l'Associació d'Amics de la Valldigna va permetre l'organització d'una exposició sobre la història del monestir a l'Ateneu Mercantil de València que es convertí en un punt d'inflexió. Des d'aleshores, tant l'opinió pública com la reinstaurada Generalitat Valenciana es van marcar com a objectiu la salvació del que encara quedava del complex monàstic.

L'adquisició, rehabilitació, recuperació i posada en valor del reial monestir per la Generalitat l'any 1991 i del claustre del Palau d'Abat en 2003 el va convertir en un referent cultural i en un exemple de la determinació de les institucions valencianes en la recuperació del patrimoni cultural valencià.

La Llei 10/2008, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, desplegava el que estableixen l'article 57 de l'Estatut d'autonomia i la disposició addicional primera de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià.

El procés de liquidació de la Fundació Jaume II el Just subratlla la necessitat de garantir per a aquest conjunt monumental una gestió pública transparent dels recursos destinats a la posada en valor d'aquest monument i la corresponent tasca de divulgació de la història del Regne de València. Amb aquesta llei es vol adaptar la normativa a la nova realitat i a les màximes exigències dels principis que han de guiar la gestió pública. Així mateix, incorpora nous preceptes per tal d'impulsar accions que posen en valor el patrimoni cultural valencià.

Així, a conseqüència de la liquidació de la fundació esmentada, la present llei modifica l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. El nou òrgan es denomina Consell Rector i incorpora al seu si persones acadèmiques de l'àmbit de la història, del patrimoni cultural o de la conservació i restauració de béns culturals. Així mateix, se n'amplien les funcions, a fi de promoure la funció social del monestir com a espai cívic, institucional i cultural de la ciutadania valenciana.A més a més, s'hi afegeixen nous preceptes, com ara el reconeixement del Dia de la Valldigna en la seua data fundacional, o la creació dels Premis Valldigna, lligats a aquesta efemèride per a distingir les persones, institucions o entitats que hagen destacat per la tasca de protecció, recuperació i promoció del patrimoni cultural valencià.

Article 1. Objecte

És objecte d'aquesta llei la regulació de la gestió i dels usos del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a espai cultural, espiritual, centre d'investigació, preservació i difusió del patrimoni i de la història del poble valencià.

Així mateix, també és objecte d'aquesta llei establir la funció social i espiritual del monestir com a espai cívic, institucional i cultural per als pobles de la Valldigna i per al conjunt de la ciutadania valenciana, com a símbol insigne de tots ells.Article 2. Règim jurídic

La regulació a què es refereix l'article anterior i la que, si escau, s'establirà en la normativa de desplegament, han de tenir en compte el que segueix:

a) L'especial protecció que l'article 57 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana atorga al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i al seu entorn paisatgístic.

b) La consideració del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a bé d'interès cultural, atès que fou declarat monument historicoartístic pel Decret 1777/1970, de 29 de maig, d'acord amb la terminologia legal d'aquell moment.

c) Les disposicions normatives en matèria de patrimoni cultural, tot tenint en compte que el reial monestir té la consideració de bé d'interès cultural.

d) La consideració del reial monestir com a centre cívic, institucional i espiritual disponible per a activitats i usos institucionals i de la ciutadania.Article 3. Seu de les institucions d'autogovern

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, com a exponent de l'autonomia política de la Comunitat Valenciana, és seu addicional de les institucions d'autogovern que constitueixen la Generalitat.

Per tant, pot acollir sessions i actes oficials de les Corts Valencianes, de la Presidència de la Generalitat, del Consell, de la Sindicatura de Comptes, del Síndic de Greuges, del Consell Valencià de Cultura, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, del Consell Jurídic Consultiu i del Comitè Econòmic i Social, com també de qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, amb l'acord adoptat de conformitat amb la seua normativa d'aplicació.Article 4. El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

Amb el nom de Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna es crea l'òrgan col·legiat encarregat de vetlar per la conservació, restauració i millora del recinte monumental, com també de l'establiment i del foment de les activitats culturals, formatives, educatives i científiques relacionades amb el reial monestir i el patrimoni cultural valencià.Article 5. Naturalesa del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

1. El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna es configura jurídicament com un òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura, que ha d'exercir les funcions que corresponen a la Generalitat sobre aquell.

2. El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna té la seu oficial a l'esmentat monestir, a la localitat de Simat de la Valldigna.Article 6. Àmbit d'actuació del Consell Rector

L'àmbit d'actuació territorial en què el Consell Rector i els altres òrgans establits en aquesta llei han d'exercir les seues competències és el recinte monumental del monestir de Santa Maria de la Valldigna i el seu entorn de protecció, sense perjudici que algunes activitats puguen tenir lloc fora del recinte cenobial.Article 7. Composició del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

1. El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna està integrat per:

El president o la presidenta de la Generalitat, que n'exercirà la presidència d'honor.

La persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura, que pot delegar en la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, i que n'exercirà la presidència efectiva.

La persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni, que n'exercirà la secretaria.

2. Així mateix, les vocalies del Consell Rector seran ocupades per les persones membres següents:

a) Les alcaldies dels ajuntaments de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Barx —o persones en qui deleguen.

b) Una persona representant de la Mancomunitat de la Valldigna, elegida a través dels seus òrgans.

c) El president o la presidenta de la Diputació de València —o persona en qui delegue.

d) El president o la presidenta del Consell Valencià de Cultura —o persona en qui delegue.

e) La persona titular de la direcció general de l'Institut Valencià de Cultura —o persona en qui delegue.

f) Tres representants de les universitats públiques valencianes, de reconegut prestigi professional en l'àmbit de la història, el patrimoni cultural o la conservació i restauració de béns culturals, que nomenarà la conselleria competent en matèria de cultura oïdes les propostes de les universitats mateixes.

g) Una persona representant de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.

3. El Consell Rector fixarà la durada de les vocalies en el reglament de règim interior.

4. La composició resultant del Consell Rector ha de garantir el principi d'igualtat entre homes i dones.

5. Tots els càrrecs són no retribuïts.Article 8. Funcionament del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

1. El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim una vegada l'any. També s'ha de reunir amb caràcter extraordinari quan així ho sol·licite, com a mínim, la quarta part dels seus membres.

2. Correspon a la presidència efectiva fixar les convocatòries ordinàries i extraordinàries, com també l'ordre del dia.

3. En la reunió ordinària anual, el Consell Rector ha d'aprovar, si escau, el programa anual d'activitats i la memòria d'activitats de l'any anterior, presentats per la presidència efectiva del Consell Rector.4. Amb l'objecte d'un millor funcionament de la institució, el Consell Rector pot crear comissions de treball per raó de la matèria.

Article 9. Funcions del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

Correspon al Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna l'exercici de les funcions següents:

a) Proposar les línies generals d'actuació tendents a conservar el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i el seu entorn de protecció; protegir la singularitat dels valors culturals, històrics, artístics i paisatgístics que atresora, i promoure'n el gaudi públic.

b) Fomentar iniciatives d'investigació, recuperació, identificació i divulgació de la història valenciana i del patrimoni cultural valencià i els seus béns, i les que propicien el coneixement i la difusió de la història, la cultura i el patrimoni del Regne de València i de la Corona d'Aragó, posant especial atenció en aquelles que tinguen relació directa amb el monestir de la Valldigna mateix.

c) Proposar les inversions i els plans de conservació, consolidació, manteniment i restauració, com també les excavacions i investigacions dels béns que estan dins del recinte monumental.

d) Aprovar el reglament de règim interior corresponent i les normes de funcionament.

e) Aprovar-ne tant el programa com la memòria anual d'activitats.f) Aprovar la memòria de la despesa i l'execució del pressupost.

g) Subscriure convenis amb institucions o entitats la finalitat de les quals estiga en concordança amb l'objecte d'aquesta llei, com la Diputació de València o el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, entre d'altres.

h) Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb la Mancomunitat de la Valldigna a l'efecte de la gestió ordinària de la qual parla l'article 10.

i) Fomentar i autoritzar la celebració d'activitats i exposicions organitzades per altres persones o entitats que estiguen relacionades amb l'objecte d'aquesta llei.

j) Fomentar i afavorir la participació de la societat en la conservació i promoció del monestir i els seus valors culturals.

k) Afavorir la promoció d'activitats educatives relacionades amb els valors del reial monestir.

l) Impulsar les mesures necessàries per a complir la normativa sobre transparència i bon govern. Sense perjudici d'això, el Consell Rector ha de realitzar les accions pertinents per tal de publicar de forma comprensible, accessible i actualitzada la composició de l'òrgan, el reglament de règim interior i qualsevol altra norma de funcionament, com també el pressupost, la seua execució i els programes i memòries anuals d'activitats.

m) Subscriure convenis de col·laboració amb universitats, museus i centres o instituts d'estudis, d'investigació i de formació, mitjançant els quals impulsar la formació professional i la recerca en matèria de restauració i conservació de patrimoni cultural.

n) Adoptar totes les mesures i accions que es consideren necessàries per al millor compliment dels fins del Consell Rector.

o) Qualsevol altra funció relacionada amb l'objecte d'aquesta llei.Article 10. Gestió ordinària

1. La gestió ordinària del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna correspon a la conselleria competent en matèria de cultura.

2. Per a fer efectiva aquesta gestió, el Consell Rector disposarà d'una unitat administrativa, dependent orgànicament i funcionalment d'aquest, amb rang de prefectura de servei, que serà l'encarregada de l'exercici efectiu de les funcions de suport a la gestió ordinària del Reial Monestir de la Valldigna.Article 11. Equip multidisciplinari

1. Es designarà un equip multidisciplinari format com a mínim per un arqueòleg o una arqueòloga, un historiador o una historiadora i un arquitecte o una arquitecta. Una persona d'elles actuarà com a coordinador-conservador o coordinadora-conservadora.

2. L'equip multidisciplinari podrà assistir a les sessions del Consell Rector, representat pel coordinador-conservador o la coordinadora-conservadora, amb veu però sense vot.

3. L'equip multidisciplinari ha de coordinar i supervisar l'execució del pla director, sobre el qual ha d'emetre un informe anual que ha d'elevar al Consell Rector.Article 12. Dia de la Valldigna

1. En commemoració de la seua data fundacional, s'estableix la data del 15 de març com a Dia de la Valldigna.

2. A tal efecte, el Consell Rector ha d'incloure en el programa anual d'activitats i el pressupost corresponent la celebració d'actes que commemoren aquesta efemèride.Article 13. Premi Valldigna

1. Seguint la tradició de la Mancomunitat de la Valldigna, s'instaura el Premi Valldigna per a distingir aquelles persones físiques o jurídiques o administracions públiques que hagen destacat per dur a terme accions de protecció, recuperació i promoció del patrimoni cultural valencià.2. El Premi Valldigna serà lliurat anualment en el marc de les commemoracions del Dia de la Valldigna.

3. El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna ha de regular la convocatòria i les bases d'aquests premis.

Disposicions transitòriesPrimera. Constitució del Consell Rector

En el transcurs dels dos mesos posteriors a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei, la Presidència de la Generalitat ha d'efectuar la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Fins a aquest moment, continuarà en funcions l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna regulat en la Llei 10/2008, derogat per aquesta llei.Segona. Reglament de règim interior

El Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna ha d'aprovar el seu reglament de règim interior en el termini de sis mesos comptadors des de la seua constitució. Fins a l'aprovació d'aquest reglament, i en tot allò que no contradiga a aquesta llei, es mantindrà en vigor el reglament vigent.

Disposició derogatòriaÚnica

Queda derogada la Llei 10/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual i d'inferior rang que s'oposen al que preveu aquesta llei.

Disposicions finalsPrimera. Desplegament de la llei

El Consell ha de dictar totes les disposicions complementàries necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta llei.Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta lleI.València, 18 de novembre de 2022El president de la Generalitat

Ximo Puig i Ferrer

Mapa web