Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 62/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/10977]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010520/2022
Una vegada concloses les proves selectives per a l'accés al cos indicat més amunt, convocades mitjançant l'Ordre 65/2019, de 23 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 8705, 26.12.2019), i d'acord amb el que s'assenyala en l'article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i en la base 10 de la convocatòria, pertoca la publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la relació definitiva de persones aprovades, i es concedeix termini per a presentar la documentació exigida.

Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de la competència atribuïda en la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 18 del Decret 3/2017, anteriorment esmentat, així com en la base 10 de la convocatòria 62/18, i a proposta del director general de Funció Pública, resolc:Primer

Publicar, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.Segon

Les persones relacionades hauran de presentar davant de la Direcció General de Funció Pública, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en el Decret llei 12/2022, de 23 de setembre, del Consell, la documentació que corresponga a fi d'acreditar que reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria. La documentació exigida s'estableix en la base 10 de la convocatòria, que es reprodueix a continuació:«(...)

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.2 de la convocatòria o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han de presentar fotocòpia compulsada de la credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no es podrà aplicar als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Declaració jurada de no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.e) Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els dits coneixements haurà de fer els cursos de perfeccionament que a aquest fi es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons el que preceptua l'article 20 del Decret 3/2017, del Consell, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià en el grau mitjà o C1 corresponent, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

10.2. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 5, hauran de presentar, addicionalment, fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

(...)».Les persones seleccionades que, dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o les que, a la vista d'aquesta documentació, no posseïsquen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.Tercer

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del nomenament o presa de possessió, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública podrà requerir a l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen a les proposades, per al possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 18 de novembre de 2022.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

ANNEX

Relació de persones aprovades, per ordre de puntuació,

Convocatòria 62/18Promoció internaDNI Cognom 1 Cognom 2 Nom Nota final

***3109** SANJUAN VIDAL MIQUEL 75,46Mapa web