Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, del president del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al nomenament de la directora gerent de la Fundació. [2022/10971]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010522/2022
Vist el certificat de la presidenta de la Junta de Govern de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, en el qual es comunica al Patronat la proposta acordada per majoria dels assistents, de nomenament d'Ainhoa Genovés Martínez com a directora gerent de la Fundació.

Vist el certificat dels acords del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, adoptat en la reunió celebrada el dia 10 de novembre de 2022, pels quals es va adoptar:

Cessar María Sonia Galdón Tornero com a directora gerent de la Fundació amb data d'efectes 21 de novembre de 2022.

Nomenar Ainhoa Genovés Martínez com a directora gerent de la Fundació amb data d'efectes 21 de novembre de 2022.

En compliment del que es preveu en l'article 3 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, resolc:Publicar el cessament de María Sonia Galdón Tornero com a directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.Publicar el nomenament d'Ainhoa Genovés Martínez com a directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.València, 18 de novembre de 2022.– El president del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana: Miguel Mínguez Pérez.

Mapa web