Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca una beca de col·laboració en el disseny i posada en marxa de la Docimoteca Psicològica i Psicoeducativa de la Universitat Jaume I. [2022/10970]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010546/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat Jaume I
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióBDNS (identif.): 659689.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659689Primer. Persones beneficiàries

Tenir la llicenciatura o grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia i estar matriculat o matriculada en el màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans o en el de Psicologia General Sanitària, Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària o Psicopedagogia.Segon. Finalitat

Formació en instruments d'avaluació psicològica i psicoeducativa. Coneixements sobre tests, qüestionaris, escales, etc., en els diferents àmbits de la psicologia i l'educació.Tercer. Bases reguladores

Accessibles en: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=52305&pCategoria=4&pSubCategoria=28Quart. Dotació econòmica

450 euros mensuals, als quals se li aplicaran les retencions que siguen procedents, d¿acord amb les disposicions fiscals vigents i de la cotització a la Seguretat Social.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Castelló de la Plana, 18 de novembre de 2022.– La vicerectora de Estudiantat i Vida Saludable (p. d. R 24.05.2022; DOGV 9349, 27.05.2022): M.ª del Carmen Pastor Verchili.

Mapa web