Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 18 de novembre de 2022, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes per a les despeses de taxes acadèmiques dels ensenyaments de doctorat i la realització d'activitats formatives dirigides a doctorands i doctorandes de la Universitat Jaume I, que realitzen el doctorat en col·laboració amb empreses amb seu a la Comunitat Valenciana, amb matrícula formalitzada en el curs acadèmic 2021/22, o amb matrícula en el curs 2020/21 amb despeses d'examen o d'expedició del títol durant l'any 2022. [2022/10969]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010545/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat Jaume I
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: UniversitatsBDNS (identif.): 659674.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659674Primer. Persones beneficiàries

a) Els doctorands i doctorandes de la Universitat Jaume I amb matrícula formalitzada en el curs 2021/22, que desenvolupen una tesi directament relacionada amb un projecte d'investigació que es realitza en col·laboració amb una empresa que tinga seu a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'optar a la menció industrial.

b) En el cas de sol·licitants de segona anualitat i posteriors serà necessari haver obtingut informe favorable en l'última avaluació realitzada.

c) Per al cas de despeses d'examen de la tesi i/o de l'expedició del títol, també podran ser beneficiàries les persones que van tenir matrícula formalitzada en el curs 2020/21, van desenvolupar una tesi amb menció «Industrial» en col·laboració amb una empresa amb seu a la Comunitat Valenciana, i han abonat aquestes taxes dins de l'any 2022.Segon. Finalitat

a) Taxes de matrícula dels ensenyaments de doctorat en la Universitat Jaume I.

b) Taxes de l'examen de la tesi doctoral que opta a la menció Industrial.

c) Taxes de l'expedició del títol de doctor o doctora amb menció Industrial.

d) Participació en jornades i congressos científics de referència en l'àmbit de coneixement de la tesi i relacionats amb el projecte de R+D+I.

e) Cursos de formació en noves tècniques instrumentals o en aspectes teòrics rellevants per a la tesi; organitzats per institucions científiques o acadèmiques de reconegut prestigi i de nivell de doctorat.

f) Estades breus en altres institucions d'investigació fora de la comunitat autònoma de residència del doctorand o doctoranda per a l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics, artístics o documentals, o la realització de treballs de camp. La durada d'aquestes activitats haurà de ser igual o superior a cinc dies laborals i quedar reflectides en el document d'activitats del doctorand o la doctoranda (DAD) com a estada.Tercer. Bases reguladores

Accessibles en: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/Quart. Import

L'import global destinat a la concessió d'aquestes ajudes és de 13.300 €.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler d'Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I.Castelló de la Plana, 18 de novembre de 2022.– El vicerector d'Investigació (p. d. R 24.05.2022; DOGV 9349, 27.05.2022): Jesús Lancis Sáez.

Mapa web