Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2022, del vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen els «Premis I Marató d'Arquitectura Circular». [2022/10968]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010544/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat Jaume I
    Grup temàtic: PremisBDNS (identif.): 659192.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659192Primer. Persones beneficiàries

Professionals, estudiant universitari, de cicles formatius o de batxillerat, amb interès a buscar solucions mitjançant l'aplicació dels principis de la circularitat i la sostenibilitat en el sector de la construcció.

Segon. Finalitat

Fomentar la reflexió i difusió sobre l'aplicació dels conceptes de sostenibilitat i circularitat a l'àmbit de l'arquitectura.

La convocatòria d'aquest concurs pretén promoure l'arquitectura circular en diferents àmbits: professional i estudiantat, mitjançant un concurs que té com a objecte la resolució de reptes sobre la rehabilitació, la industrialització i el reciclatge circular, utilitzant com a objecte el prototip d'habitatge sostenible éBRICKhouse, fabricat per al concurs internacional Solar Decathlon Europe 2014 per l'equip de l'UJI en col·laboració amb Via University College de Dinamarca.Tercer. Bases reguladores

Accessibles en: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/Quart. Import

L'import global destinat a la concessió d'aquests premis és de 1.200 €, amb la següent distribució; un primer premi de 600 €, per a l'equip guanyador amb la proposta millor valorada, i dos premis finalistes, dotats amb 300 € cadascun, per als equips amb la segona i tercera proposta millor valorada.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds:

Les persones interessades a participar en aquest concurs han de fer la inscripció prèvia abans de les 24h del dia 8 de novembre.

Durant la primera jornada del marató, la vesprada del divendres 11 de novembre i una vegada realitzada la presentació de l'activitat i els reptes a afrontar, es formalitzaran els equips de treball, els quals presentaran una sol·licitud de participació i acceptació de les condicions a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I dirigides al Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció, Càtedra d'Arquitectura Circular, abans de les 24 h del dia 11 de novembre.Castelló de la Plana, 7 de novembre de 2022.– El vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica (p. d. R 24.05.2022, DOGV 9349, 27.05.2022): David Cabedo Semper.

Mapa web