Ficha docv

Ficha docv

Anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud de modificació substancial amb avaluació d'impacte ambiental pel procediment simplificat de l'autorització ambiental integrada d'una indústria d'acabats tèxtils al terme municipal d'Albaida. Expedient 022/20 IPPC. [2022/10941]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010549/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
    Grup temàtic: Disposicions en informació públicaDe conformitat amb el que s'estableix en l'article 30 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, i en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, se sotmet a informació pública l'expedient número 022/20 IPPC, seguit a instàncies de WINTEX, SA, amb NIF A46572467 i domicili en el polígon industrial La Pedrera, s/n, d'Albaida (València), que té com a objecte l'atorgament de la modificació substancial de l'autorització ambiental integrada d'una indústria d'acabats tèxtils a Albaida (València).Peticionari: WINTEX, SA.

Emplaçament: polígon industrial La Pedrera, nau 1, en el terme municipal d'Albaida (València).

Projecte: projecte bàsic de modificació substancial de l'autorització ambiental integrada 455/AAI/CV. La modificació consisteix en: una línia nova de laminatge amb la instal·lació de dues màquines de laminatge, una ampliació de la línia d'entintatge, incorporació de millores en l'EDAR i una dossificació automàtica de productes químics en la línia d'entintatge i tren de llavat. Amb aquesta ampliació, la capacitat màxima de producció total de producte acabat s'estima en 25 tones/dia.

Cosa que es posa en general coneixement perquè en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, puguen presentar-se per les corporacions i persones particulars interessades les al·legacions que estimen convenients.

Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar la documentació relativa a l'expedient esmentat en el portal web Expedients en tràmit d'informació pública (art. 30 de la Llei 6/2014), situat dins de l'apartat de Control integrat de la contaminació de l'Àrea de Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana, i que té l'enllaç següent:http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/expedients-en-tramit-d-informacio-publica-artic.30-de-la-llei-6/2014Finalitzat el període d'informació pública, quan siga procedent, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el moment en què podrà consultar-se en la web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'informe relatiu a les al·legacions presentades.València, 15 de novembre de 2022.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.

Mapa web