Ficha docv

Ficha docv

Resolució de 14 de novembre de 2022, del director general de Tributs i Joc, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es notifica als interessats la interposició del recurs contenciós administratiu, procediment ordinari número 4/000378/2022-DZ, i se'ls cita a termini perquè puguen comparéixer davant la sala. [2022/10775]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 2022/10775
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Quarta, mitjançant acord de data 3 de novembre de 2022, ha requerit l'expedient administratiu, referent al procediment que es descriu:Procediment ordinari (ORD) número 4/000378/2022-DZ

NIG: 46250-33-3-2022-0002457

Recurrent: Associació d'Empresaris de Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana (ANDEMAR-CV) i per l'Associació Provincial d'Empreses comercialitzadores de Màquines Recreatives i d'Atzar d'Alacant (APROMAR-ALACANT).

Descripció: recurs contenciós administratiu contra el Decret 94/2022, de 15 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la composició, organització i funcionament de la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana.

En compliment del que es disposa en l'article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, resolc ordenar la remissió de l'expedient administratiu objecte del procediment a la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, complet, amb un índex autenticat dels documents que conté.La present resolució es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a fi que servisca de notificació als interessats per la interposició del recurs contenciós administratiu. Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, hom cita les persones interessades en el procediment descrit, a fi que puguen comparéixer com a demandats davant la sala en el termini de nou dies.

València, 14 de novembre de 2022.– El director general de Tributs i Joc: Rafael Beneyto Cabanes.

Mapa web