Ficha docv

Ficha docv

Informació publica sobre la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de gestió de comptabilitat, el nomenament del tribunal i la data de l'examen. [2022/105]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000318/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grau
    Descriptors toponímics: XirivellaMitjançant el present edicte, es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos, data del primer exercici i nomenament del tribunal, per al procés de selecció per torn lliure, d'una plaça de tècnic de gestió de comptabilitat, aprovades per la Resolució número 0014/2022, de data 4 de gener, i rectificades per la Resolució 0029/2022, de data 7 de gener, de la Regidoria Delegada de Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació. (2021/S019/0010)Primer

Aprovar la composició dels membres del tribunal de selecció d'aquest procés:

President: Nicolas Sánchez Sáez, interventor Ajuntament de Xirivella.

Suplent: Pilar Sofía Olmos Bañón, tresorera Ajuntament Riba-roja de Túria.

Secretària: Julia Selma Pons, tècnica de Recursos Humans, cap del Servei de l'Ajuntament de Xirivella.

Suplent: M. Teresa Fort Bolufer, tècnica de Patrimoni i Administració General, cap de secció, de l'Ajuntament de Xirivella.

Vocal 1: Fernando Gil Luz, tresorer Ajuntament Rafelbunyol.

Suplent: Antonio Pardo Picó, interventor Ajuntament Paiporta.

Vocal 2: Maria Carmen Ribera Barelles, interventora Ajuntament Manises.

Suplent: Beatriz Courell Lloret, interventora Ajuntament de ChesteVocal 3: Fernando González Berlanga, tresorer Ajuntament de Benifaio.

Suplent: José Antonio Valenzuela Peral, interventor Ajuntament Quart de Poblet.

Col·laboradora:

M. Luisa Fabri FrancoSegon

Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció d'una plaça en propietat de tècnic de gestió de comptabilitat, cap de secció, grup A, subgrup A2 per concurs oposició torn lliure, que estarà exposada en el tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament(https://www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-rrhh/procesos-de-seleccion-2/concurso-oposicion-tecnico-media-de-contabilidad-subgrupo-a2-turno-libre/)

S'acorda un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè els interessats puguen esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió o realitzar les al·legacions que creguen oportunes. Si hi ha al·legacions, seran acceptades o rebutjades en la resolució mitjançant la qual s'aprova la llista definitiva, que es farà pública en el DOGV, i en què es publicarà el lloc en el qual estarà exposada la llista definitiva, i, així mateix es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament i el tauler d'anuncis.

Si, transcorregut el termini de presentació de reclamacions, no es presenta cap reclamació, s'entendrà que les llistes estan aprovades definitivament, sense que faça falta una nova publicació.Tercer

Convocar el tribunal i notificar la present resolució al personal nomenat membre del tribunal, perquè puguen al·legar causa d'abstenció pels motius i en la forma que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Quart

Convocar als aspirants admesos el dia 23 de febrer de 2022, a les 11.00 hores, en el Centre Jove, situat al carrer del Llevant, UD, número 2, de Xirivella, per a la realització del primer exercici establit en les bases de la convocatòria: qüestionari de 60 preguntes tipus test en 40 minuts de les matèries comunes establides en l'annex I.

La resta d'exercicis i decisions que adopte el tribunal seran publicats a través dels anuncis en la pàgina web

(https://www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-rrhh/procesos-de-seleccion-2/concurso-oposicion-tecnico-media-de-contabilidad-subgrupo-a2-turno-libre/),

i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.Xirivella, 7 de gener de 2021.– El regidor delegat de Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació: Francisco Roque Navarrete Martínez.

Mapa web