Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen les subvencions previstes en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019. [2022/10231]

(DOGV núm. 9477 de 24.11.2022) Ref. Base de dades 010524/2022
Vist el certificat i la proposta del cap del Servei d'Ordenació Agrària, de concessió i pagament de subvencions per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019.

Vistos els certificats relatius a les obligacions de naturalesa tributària i amb la Seguretat Social, dels expedients inclosos en aquesta proposta de concessió i pagament que resulten positius en data de la present resolució.

Vist el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019, modificat pel Decret 64/2020, de 22 de maig, del Consell.

D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 7 de l'article 8 de l'esmentat Decret 29/2020, resolc:Primer

La concessió de l'import de l'ajuda corresponent a cadascun dels expedients inclosos en el llistat adjunt, que comença pel número d'expedient AGDANA/2020/004 (0513 JUAN MORENO BELTRAN), i acaba amb el número d'expedient AGDANA/2020/416 (5811 MIGUEL ALONSO GÓMEZ), amb un total de 33 expedients.Segon

L'aprovació dels justificants acreditatius del compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció.Tercer

El reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament a cadascun dels expedients inclosos en el llistat adjunt, per un import total de 177.612,01 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12.02.01.0000.714.20.4, de la línia S8681 de l'exercici 2022.Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i, en contra, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 29 de setembre de 2022.– El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Antonio Quintana Martínez.Mapa web