Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 9 de setembre de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es modifica la convocatòria de beques per a realitzar cursos d'idiomes de nivell B1 (Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant). [2021/9200]

(DOGV núm. 9174 de 15.09.2021) Ref. Base de dades 008491/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat d'Alacant
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióBDNS (Identif.): 562887

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562887)

Es modifica l'extracte de la Resolució de 16 de juny de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es modifica la convocatòria de beques per a realitzar cursos d'idiomes de nivell B1 (Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant), publicada en el DOGV número 9137, de 21 de juliol de 2021.

Així mateix, aquesta resolució modificava l'extracte de la Resolució de 4 de maig de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen beques per a realitzar cursos d'idiomes de nivell B1 (Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant), publicat en el DOGV número 9084, de 14 de maig de 2021.

A continuació, es concreta el contingut de la modificació:

A fi d'ampliar de nou el termini de presentació de sol·licituds, en el segon període de sol·licitud, es modifica l'apartat 7.2 que queda redactat de la següent manera:

«7.2 El segon termini de sol·licitud s'obrirà des del 5 de juliol fins al 20 de setembre de 2021, per als cursos del primer quadrimestre curs 2021/2022.»

Modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, el 10 de setembre de 2021, en la següent URL: https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/15941Alacant, 9 de setembre de 2021.– La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat (p. d. R 22.12.2020): Rosario Ferrer Cascales.

Mapa web