Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2021/8789]

(DOGV núm. 9174 de 15.09.2021) Ref. Base de dades 008497/2021


D'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.València, 26 de juliol de 2021.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat: Daría Terrádez Salom.ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Lei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021.I. De conformitat amb les negociacions prèvies realitzades pel grup de treball constituït mitjançant l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat de València per a l'estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 30, 41, 52, 65, 95, 96, 97, 98 i la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, ambdues parts les consideren solucionades d'acord amb els compromisos i les consideracions següents:a) La Generalitat Valenciana es compromet a promoure la modificació legislativa de l'article 3 de la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'article 65 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, amb la redacció següent a l'apartat 1 bis de l'article 3 abans esmentat, que queda com segueix: «1bis. En el cas de procediments d'adjudicació de contractes públics subjectes a la legislació bàsica estatal en matèria de contractació pública, caldrà ajustar-se en tot cas al que s'estableix en aquesta.»b) La Generalitat Valenciana es compromet a promoure la modificació legislativa de l'annex de la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'article 65 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. La modificació consistirà en la supressió del punt 4, dins de l'annex esmentat.c) En relació amb l'article 9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, relatiu a l'Impost sobre l'Eliminació, Incineració, Coincineració i Valorització Energètica de Residus, en la redacció feta per l'article 30 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, ambdues parts coincideixen que les discrepàncies plantejades en relació amb aquest, concretament amb el paràgraf tercer de l'apartat onze, se solucionen amb el compromís de la Generalitat de promoure la derogació del precepte.d) Quant a la disposició addicional 17 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, introduïda per l'article 52 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades, després de la nova redacció que ha fet a aquesta disposició addicional 17 el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV 9062, 15.04.2021).

e) Respecte a l'article 59 a l'article 59 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, en la redacció feta per l'article 95 de la Llei 3/2020, ambdues parts constaten que el que es disposa en l'article 50.1 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, respecte al manteniment i la restauració del caràcter forestal dels terrenys incendiats, que té caràcter de legislació bàsica estatal, s'ha incorporat a la normativa autonòmica a través de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, llei especial i, en conseqüència, d'aplicació preferent en aquests supòsits i que, per tant, salvaguarda l'aplicació de la legislació bàsica.

f) Respecte a l'article 40 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'article 96 de la Llei 3/2020:

1) La comunitat autònoma es compromet que el desenvolupament reglamentari previst en l'article 40.7 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana siga conforme a la legislació estatal i la seua normativa de desenvolupament.

En particular, que es respecte la normativa existent en matèria de transport en el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, o normativa que, si és el cas, la substituïsca.

2) En relació amb l'article 40.8 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, la comunitat autònoma es compromet a promoure la corresponent iniciativa legislativa per a procedir-ne a la modificació, amb la finalitat que la previsió continguda en aquest precepte s'ajuste a la normativa existent en matèria de transport en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, o normativa que, si escau, la substituïsca, i proposa la redacció següent:

«Article 40. Transports públics regulars d'ús especial

8. En els serveis de transport regular d'ús especial, contractats per l'Administració, es podrà autoritzar que aquest transport d'ús especial puga també ser utilitzat per altres persones usuàries, quan raons d'interés públic així ho aconsellen».

g) Quant a l'article 70 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en la redacció que en fa l'article 97 de la Llei 3/2020, la Generalitat es compromet a promoure la modificació legislativa d'aquest, que diu literalment:

«Article 70. Actuacions de transformació urbanística i d'edificació i rehabilitació en sòl urbà

1. Sense perjudici del règim estatutari bàsic de drets i deures que deriva de la legislació estatal de sòl, s'entenen per actuacions de transformació urbanística, a l'efecte del que es disposa en aquesta llei, les següents:

a) Les actuacions d'urbanització que inclouen:

1r) Les actuacions de reforma i regeneració urbana amb determinacions que tenen com a objecte la millora del medi urbà, la renovació i millora dels equipaments i altres dotacions urbanístiques, inclosa la rehabilitació o substitució del patrimoni edificat, quan hi haja situacions d'obsolescència o vulnerabilitat d'àrees urbanes delimitades amb aqueixa finalitat.

Es consideraran actuacions de regeneració urbana integrada aquelles que incorporen mesures socials i econòmiques emmarcades en una estratègia administrativa globalitzada.

L'ordenació d'aquestes actuacions es durà a terme mitjançant la formulació de plans de reforma interior en els termes establits en l'article 72 d'aquesta llei i la seua gestió es desenvoluparà prenent en consideració el règim aplicable a les actuacions integrades, tal com es regula en l'esmentat article de la llei.

2n) Les actuacions de renovació urbana tindran com a objecte la demolició i substitució de la totalitat o de part de les edificacions preexistents, quan concórreguen circumstàncies singulars de deterioració física i ambiental que ho facen necessari, sense perjudici de satisfer qualssevol actuacions de rehabilitació d'edificis o la millora del medi urbà previstes en aquest article.

L'ordenació d'aquestes actuacions es durà a terme mitjançant la formulació de plans de reforma interior en els termes establits en l'article 72 d'aquesta llei, i la gestió es desenvoluparà mitjançant la delimitació d'unitats d'execució en règim d'actuacions integrades, en virtut del que s'estableix en aquesta llei.

b) Les actuacions de dotació són aquelles les determinacions de les quals tenen com a objecte incrementar les dotacions públiques d'un àmbit de sòl urbanitzat per a reajustar la seua proporció amb la major edificabilitat o densitat, o amb els nous usos assignats en l'ordenació urbanística a una o més parcel·les de l'àmbit i no requerisquen la reforma o renovació de la urbanització d'aquest.

2. S'entenen com a actuacions d'edificació o de rehabilitació aquelles que tenen com a objecte l'edificació o la rehabilitació d'edificis, incloses les seues instal·lacions, els seus espais privatius vinculats i, si escau, el sòl dotacional públic necessari per a atorgar-los la condició de solar».

h) Finalment, quant a la disposició addicional a la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, introduïda per l'article 98 de la Llei 3/2020, la Generalitat promourà una modificació normativa a fi de deixar-la sense efecte.II. De conformitat amb l'acord aconseguit, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i concloses les controvèrsies plantejades.III. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar-lo en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Mapa web