Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022. [2021/8238]

(DOGV núm. 9138 de 29.07.2021) Ref. Base de dades 007503/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Educació
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyament, ensenyament, política educativa, malaltia infecciosa

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació dedica el títol I, capítol VI, secció primera, als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa. Així mateix, el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, constitueixen, juntament amb el que disposa l'esmentada llei orgànica, la normativa bàsica d'aplicació en aquesta matèria.

La disposició transitòria onzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que les matèries en la regulació de les quals aquesta llei orgànica remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no es dicten, es podran aplicar, en cada cas, les normes d'aquest rang que s'aplicaven fins a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

El Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat (DOGV 8817, 21.05.2020).A més, en la Comunitat Valenciana, són aplicables els decrets que estipulen els currículums dels ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, en concret, el Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 148/2014, de 12 de setembre, del Consell; el Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 109/2011, de 2 de setembre, del Consell; el Decret 90/2015, de 12 de juny, del Consell, així com el Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell. A les seues respectives disposicions finals, els esmentats decrets autoritzen la conselleria competent en matèria d'educació a dictar les disposicions necessàries per a la seua aplicació i el seu desplegament.

Els aspectes d'ordenació acadèmica en aquests ensenyaments es regulen en l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació modificada per l'Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que cursa els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana.

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.(BOE 294, 06.12.2018), introdueixen una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. El RGPD esmenta expressament la necessitat que s'apliquen mesures tècniques i organitzatives apropiades pel responsable, amb la finalitat de garantir que el tractament és conforme al que es disposa en el reglament.

La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOGV 7434, 31.12.2014), modificada per la Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, estableix en l'article 54, Drets generals i àmbit d'aplicació, que tots els menors tenen dret a la protecció i a l'atenció sanitària, així com a les cures necessàries per a la seua salut i benestar en la seua qualitat d'usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut. L'article 59 estableix que les accions en matèria de salut escolar exigeixen l'actuació coordinada dels departaments competents en matèria de sanitat i educació. L'Estratègia autonòmica de salut mental (2016-2020) inclou dins de la línia estratègica 2 «Atenció a les persones amb problemes de salut mental», elaborar un protocol entre Educació i Salut Mental per a la detecció i atenció precoç d'aquestes. Aquest protocol s'estableix en la Resolució conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental (DOGV 8196, 22.12.2017).

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència (DOGV 8450, 24.12.2018) esmenta el Pla d'igualtat i convivència, i s'indica que en tots els procediments s'ha de respectar un espai de comunicació amb els menors, i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l'article 17 de la Llei respecte del dret de les persones menors d'edat a ser informades, oïdes i escoltades. En l'article 10 es tracta l'abordatge integral de la violència contra la infància i l'adolescència.

La Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, tracta en el capítol II diferents mesures en l'àmbit de l'educació en matèria d'identitat i expressió de gènere, diversitat sexual i familiar (DOGV 8019, 11.04.2017).

La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut (BOE 13.12.2017).

La Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, tracta en determinats articles mesures a tindre en compte en l'àmbit de l'educació (DOGV 8436, 03.12.2018).

A més a més, diferents estratègies i plans han incorporat mesures específiques en l'àmbit educatiu, com l'Estratègia d'educació per al desenvolupament en l'àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021, el Pla valencià d'inclusió i cohesió social (PVICS), l'Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023, l'Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d'odi 2010-2014.

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV 8356, 07.08.2018), té per objecte establir i regular els principis i les actuacions encaminades al desenvolupament d'un model inclusiu en el sistema educatiu valencià per a fer efectius els principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'accés, participació, permanència i progrés de tot l'alumnat, i aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, en especial d'aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d'exclusió.La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i a l'adolescència front a la violència (BOE 134, 05.06.21), té per objecte garantir els drets fonamentals dels xiquets, xiquetes i adolescents a la seua integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seua personalitat i establint mesures de protecció integral, que incloguen la sensibilització, la prevenció, la detecció precoç, la protecció i la reparació del mal en tots els àmbits en els quals es desenvolupa la seua vida.

L'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià (DOGV 8540, 03.05.2019), té per objecte regular l'organització de la resposta educativa en els centres docents, en el marc de l'educació inclusiva, a fi de garantir l'accés, la participació, la permanència i el progrés de tot l'alumnat, com a nucli del dret fonamental a l'educació i des dels principis de qualitat, igualtat d'oportunitats, equitat i accessibilitat universal.El Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià (DOGV 03.06.2021).

La Resolució de 29 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional (DOGV 9052, 31.03.2021), ha dictat instruccions per a l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021, davant la situació ocasionada per la Covid-19.Convé, per tant, dictar instruccions per al curs acadèmic 2021-2022 que, tenint en compte totes les normes anteriors, contemplen la situació extraordinària generada durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021. Aquestes instruccions es refereixen a les mesures d'ordenació acadèmica entorn de la coordinació docent i l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual, els horaris lectius i altres aspectes didàctics i organitzatius en els quals s'han de tindre en compte en tot moment els principis coeducatius de manera transversal, tenint en compte la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV 8168, 13.11.2017).

Aquests principis són:

– L'eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.

– La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l'aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.

– La integració dels objectius coeducatius assenyalats en els llibres de text i altres materials didàctics que s'utilitzen o es proposen en els projectes d'innovació educativa, que han de fer un ús no sexista del llenguatge i garantir, en les imatges que contenen, una presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.

– La capacitació de l'alumnat perquè l'elecció de les opcions acadèmiques es duga a terme lliure de condicionaments basats en el gènere.De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019); el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 24.11.2020), resolc,

Apartat únic

Aprovar les instruccions incloses en l'annex únic, a les quals haurà d'ajustar-se l'organització i el funcionament dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

València, 26 de juliol de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

ANNEX ÚNICInstruccions d'organització i funcionament als conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa, per al curs acadèmic 2021-2022Índex

1. Objecte i àmbit d'aplicació

2. Normes d'organització i funcionament

3. Seguiment de l'assistència

4. Documents de formalització de matrícula de l'alumnat d'ensenyaments elementals i/o professionals de Música i Dansa

5. Admissió d'alumnat a ensenyaments elementals i/o professionals amb edats menors de l'ordinària

6. Admissió per sol·licitud de trasllat de centre

7. Proves d'avaluació ordinària a l'alumnat que cursa simultàniament el segon curs de Batxillerat i els ensenyaments professionals de Música o de Dansa

8. Drets de reclamacions

9. Programació general anual

10. Projecte educatiu de centre

11. Assignatures de disseny propi

12. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats

13. Pianista acompanyant

14. Horaris del personal docent

15. Horari general dels conservatoris

16. Òrgans de coordinació docent i altres coordinacions

17. Altres aspectes relatius a l'organització i al funcionament dels centres enfront d'incidències d'inici de curs que es puguen donar.

18. Tecnologies de la informació i de la comunicació, sistema de gestió ITACA i protecció de dades

Consideracions finals1. Objecte i àmbit d'aplicació

S'aproven, per al curs 2021-2022, les instruccions a les quals haurà d'ajustar-se l'organització i el funcionament dels conservatoris elementals i professionals de Música i de Dansa de la Generalitat.Els conservatoris municipals de Música i de Dansa i els centres autoritzats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'atindran al que disposa la present resolució en tot el que resulte d'aplicació conforme la normativa vigent.2. Normes d'organització i funcionament

2.1. Consideracions generals

1. Els centres disposaran del curs acadèmic 2021-2022, per adequar les seues normes d'organització i funcionament al que s'estableix a l'article 48 del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat.

2. Com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, viscuda durant els cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021, els centres han elaborat plans de contingència concretats a partir del pla de contingència elaborat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de la Guia tècnica per a l'elaboració del Pla de contingència i continuïtat del treball durant la Covid-19 i de les mesures i recomanacions elaborades per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

En aquest sentit, aquest pla de contingència, actualitzat a la situació sanitària que es puga produir al llarg del curs 2021-2022, i d'acord amb les instruccions que dicten al respecte les autoritats educatives i sanitàries, s'haurà d'incloure en aquestes normes d'organització i funcionament.

3. Els centres docents redactaran les normes d'organització i funcionament atenent el que es disposa en la normativa bàsica i d'acord amb les línies i criteris indicats en el PEC. La comunitat educativa haurà de ser escoltada en les seues propostes per a l'elaboració d'aquestes normes. Les normes d'organització i funcionament hauran d'incloure el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa, i que s'ajusta al que estableix el Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis (DOGV 5738, 09.04.2008).Les normes d'organització i funcionament seran de compliment obligatori, i hauran de recollir les normes de convivència i conducta, així com concretar els deures de l'alumnat i les mesures correctores aplicables en cas d'incompliment, prenent en consideració la seua situació i les seues condicions personals.

Les mesures correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, hauran de garantir el respecte als drets de la resta de l'alumnat i procuraran la millora en les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. Les mesures correctores hauran de ser proporcionals i coherents a les faltes comeses. Les decisions d'adoptar mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran immediatament executives. Les accions restauratives individualitzades, personalitzades o grupals hauran de ser treballades amb els implicats i implicades. Perquè aquestes normes siguen efectives, caldrà consensuar-les amb tota la comunitat educativa, a través de la comissió de convivència, de les comissions mixtes o assemblees participatives.

4. Per a la seua elaboració es tindrà en compte el que disposa la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant de diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.5. Els membres de l'equip directiu i els professors i professores seran considerats autoritat pública segons s'estableix en la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat, i en els procediments d'adopció de mesures correctores, els fets constatats per professors, professores i membres de l'equip directiu dels centres docents tindran valor probatori i gaudiran de presumpció de veracitat iuris tantum o excepte prova en contra, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar les persones implicades.

Segons la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, en tots els procediments s'ha de respectar un espai de comunicació amb els menors, i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l'article 17 de la llei respecte del dret de les persones menors d'edat a ser informades, oïdes i escoltades.6. Aquestes normes inclouran, entre altres aspectes i de manera prioritària, el Pla d'igualtat i convivència, d'acord amb el Pla director de coeducació i dels plans d'igualtat de la Generalitat que siguen aplicables, i, tal com s'ha indicat anteriorment i per al curs 2021-2022, el Pla de contingència, que s'adaptarà als possibles escenaris que es puguen produir el llarg del curs.

Així mateix, podrà incorporar els aspectes següents:

a) L'organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat educativa amb especial cura en l'adequació de tots els procediments vinculats a l'alumnat, ja que per la seua condició de menor, ha de ser informat, oït i escoltat.b) L'organització i el repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent.

c) Els procediments d'actuació del consell escolar i, si escau, de les comissions que es constituïsquen en aquest per a agilitzar-ne el funcionament.

d) L'organització dels espais del centre.

e) L'adequació de la redacció corresponent, si cal, per a donar compliment als principis de coeducació.

7. Les normes d'organització i funcionament s'elaboraran a partir de les propostes realitzades pel consell escolar, pel claustre, per les associacions de mares i pares i serà avaluat pel consell escolar. L'aprovació del Reglament de règim interior s'ha d'ajustar al que s'estableix en la normativa vigent.2.2. Altres aspectes relatius a l'organització i al funcionament dels centres

2.2.1 Incidències d'inici de curs

Durant els dies previs a la data d'inici de les activitats escolars del curs 2021-2022, les direccions dels centres educatius han de comunicar a les inspeccions territorials d'Educació les incidències i necessitats dels centres que puguen dificultar que l'inici de curs es desenvolupe amb normalitat, a l'efecte que des de la inspecció es puguen efectuar actuacions de suport i de supervisió.

En aquesta tasca caldrà que els centres valoren especialment les incidències i necessitats que s'hagen pogut derivar del llarg període sense activitat presencial que va caracteritzar el curs 2020-2021 com a conseqüència de la Covid-19, així com aquells aspectes relacionats amb les mesures de seguretat i higiene que determine l'administració sanitària per a la seua aplicació durant els períodes que es consideren.

2.2.2 Accés als centres

1. Les condicions d'accés als centres s'inclouran en les seues normes d'organització i funcionament.

2. Durant el curs 2021-2022 serà especialment important regular aquest accés i, en el cas que la situació ho requerisca i d'acord amb el Pla de contingència que s'haja establert, prendre les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut front a la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establertes conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, tant a l'entrada com a l'eixida de l'alumnat.

3. Amb caràcter general, i a fi d'evitar l'absentisme escolar i de preservar la defensa de l'interés superior dels menors, els centres hauran de permetre l'accés de l'alumnat al centre durant tota la jornada escolar, i serà el centre, segons la seua autonomia, qui establisca el protocol d'accés a l'aula.

4. En tot cas, haurà de garantir-se una correcta atenció educativa a aquest alumnat.2.2.3. Criteris per a la confecció de grups d'alumnat

Per a la constitució de grups s'estarà al que es disposa en els articles 7 i 10, per a música i dansa respectivament, del Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. En els ensenyaments artístics professionals de música, la relació numèrica professorat-alumnat serà: a) En les classes individuals d'Instrument o Veu, 1/1. b) En les classes d'ensenyament no instrumentals, està especificat en l'annex III del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música i es regula l'accés a aquests ensenyaments.

En el cas de dansa, la relació numèrica professor-alumnat serà de 1/15, tal com es detalla en el Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments.

D'altra banda en el cas dels ensenyaments elementals de dansa i de música, seran de 1/20 en el cas de dansa, tal com s'especifica en l'annex III del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments; i en música serà de 1/1 en Instrument, 1/10 en Llenguatge Musical, 1/30 en conjunt i 1/30 en Cor, tal com s'especifica en disposició final quarta del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de la organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat, que modifica l'annex III del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de música.

L'evolució de la situació de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 ha donat lloc a un canvi important en les directrius establides per les autoritats sanitàries. Malgrat això, durant el pròxim curs 2021-2022 caldrà continuar aplicant determinades mesures de prevenció i control per a continuar disposant de centres escolars saludables i segurs i, al mateix temps, aconseguir els objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament del conjunt de l'alumnat i garantisquen l'equitat.

L'objectiu plantejat per al pròxim curs és aconseguir la presencialitat total de l'alumnat en tots els nivells i etapes educatives.

En aquest sentit, les indicacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, insisteixen en el manteniment de la distància interpersonal d'almenys 1,2 metres precisament amb la finalitat de garantir aquesta presencialitat.

Partint d'aquestes consideracions, en tots els centres que impartisquen ensenyaments de música o dansa de règim especial, l'organització del curs 2021-2022 i l'atenció educativa per a l'alumnat serà presencial total, sense cap mena d'alternança.

A més, en el curs 2021-2022, la configuració dels grups i de les assignatures es faran de la manera següent:

1. Tal com s'indica en les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establides conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, es podrà flexibilitzar el màxim d'alumnes per poder garantir les mesures de seguretat, sense que supose una ampliació de la plantilla de personal docent del centre.

2. S'afavorirà, sempre que siga possible, la matrícula de l'alumnat de menor edat dels ensenyaments elementals de Música i de Dansa, perquè puguen agafar horari en la primera part de la vesprada.

3. D'acord amb la norma sanitària, l'activitat de dansa complirà l'ús escrupolós de la mascareta i haurà de contemplar, en la mesura que siga possible, la separació que s'indique en l'esmentada norma. En cas de no poder garantir aquesta distància, i encara que amb caràcter general no fos obligatori, s'haurà d'utilitzar mascaretes. Es limitaran, en la mesura que siga possible, pràctiques que impliquen contacte dels intèrprets.També els centres, dins de la seua autonomia, i en el cas de modificació de la situació actual sanitària, hauran d'actualitzar i aplicar el Pla de contingència que ja ha sigut posat de manifest en altres ocasions.

2.2.4. Atenció a l'alumnat en cas d'absència de professorat

L'atenció d'alumnat, en cas d'absència del professorat, es regirà d'acord el Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat (DOGV 21.05.2020) i de forma supletòria amb el Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional (DOGV 09.12.2019).1. En cas de previsió de falta puntual d'assistència, el o la docent ha de facilitar a la direcció d'estudis, amb caràcter previ, el material i les orientacions específiques per a l'alumnat afectat.

2. La programacio general anual incloura els criteris establits per a l'elaboracio de les activitats i les tasques que hauran d'estar disponibles en cas d'absencia del professorat.2.2.5. Participació de voluntariat als centres docents

1. Amb la finalitat de promoure l'obertura dels centres docents a l'entorn i de millorar l'oferta de les actuacions educatives realitzades pels centres, aquests podran establir vincles associatius amb diferents xarxes de voluntariat, associacions culturals o altres agents socials, amb l'autorització prèvia del consell escolar del centre, d'acord amb la normativa vigent en matèria de voluntariat.

2. Cal ajustar-se al que estableix la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, sobretot en el que fa referència a l'article 6.f, Voluntariat educatiu.

3. S'entén per persona voluntària tota persona física que, per lliure determinació, sense rebre contraprestació ni tindre obligació personal o deure jurídic, realitze les activitats que determine el consell escolar i estiguen recollides en la Programació general anual del centre.

4. Els drets i deures i les incompatibilitats de les persones voluntàries són els continguts en la normativa autonòmica que estableix el règim jurídic d'aquest personal.

5. Durant el curs escolar 2021-2022, s'haurà de tenir en consideració les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establertes conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport.2.2.6. Mitjans de difusió dels centres docents

1. D'acord amb el que estableix l'article 6 del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat (DOGV 21.05.2020), en tots els centres docents hi haurà, com a mitjà de difusió de la informació, una pàgina web de centre allotjada en els espais proporcionats per l'administració competent i un o diversos taulers d'anuncis i cartells oficials. En aquests es recolliran els cartells, actes i comunicacions de l'Administració de la Generalitat, especialment de la conselleria competent en matèria d'educació, així com d'altres organismes oficials i dels òrgans de govern del centre, que, per la seua transcendència o per requisits legals, es considere necessari col·locar en aquests.

2. Als centres docents, amb la finalitat de facilitar els drets a la participació, informació, llibertat d'expressió i altres drets previstos en la normativa vigent, s'habilitaran, als diferents mitjans de difusió, espais a disposició de les associacions de mares i pares de l'alumnat i de les associacions de l'alumnat. La gestió d'aquests correspondrà a les associacions esmentades, que seran responsables d'ordenar-los i organitzar-los.

3. La direcció dels centres no permetrà l'exposició d'aquells cartells, notes i comunicats que, en els seus textos o imatges, atempten contra els drets fonamentals i les llibertats reconegudes per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic o normatiu, o que els vulneren, o que promoguen conductes discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, gènere, cultura, llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, o que de qualsevol manera fomenten la violència, amb especial atenció a aquells que atempten contra els drets dels diferents membres de la comunitat educativa.

4. A la sala de professorat s'habilitarà un tauler d'anuncis per a la informació de tipus sindical procedent de la junta de personal docent, del comité de salut i d'altres òrgans de representació del professorat.5. Correspondrà a la direcció del centre, en l'àmbit de les seues competències, garantir l'ús adequat dels taulers. La gestió dels taulers correspondrà a la secretaria del centre.

6. Els centres utilitzaran tots els mitjans que hi dispose, per a donar difusió sobre les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 davant els diferents sectors de la comunitat educativa.2.2.7 Ús social dels centres educatius

1. L'ús social dels centres públics no ha d'interferir, dificultar o impedir les activitats ordinàries d'aquest dins de l'horari escolar.2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, en el cas dels centres que siguen de titularitat pública, una vegada establides les necessitats d'utilitzacio del centre per part del consell escolar i de les associacions de mares i pares del centre.3. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis educatius han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances que done cobertura sobre la seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei, que derive de l'ús i de l'activitat, pels danys i els perjudicis que per la seua activitat es puguen ocasionar durant la realització d'aquesta.

4. L'us dels espais del centre per part de les associacions de mares i pares de l'alumnat sera prioritari sobre el que en puga fer qualsevol altra associacio o organitzacio aliena a la comunitat escolar d'acord amb el que s'estableix en la normativa reguladora d'aquestes associacions.

5. El procediment per a l'us social dels centres educatius sera l'establit per la conselleria competent en materia d'educacio.

6. Durant el curs escolar 2021-2022, les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis educatius hauran de tenir en consideració les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establertes conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport.

2.2.8. Competències de les forces i cossos de seguretat davant del requeriment i comprovació de documentació personal sobre alumnat menor d'edat en centres escolars.

1. Les forces i cossos de seguretat, sempre que siga en l'exercici de les funcions de prevenció i indagació, estan legitimades per a requerir als ciutadans que s'identifiquen, amb l'únic objecte d'exercir les funcions de protecció de la seguretat que tenen encomanades i la correlativa obligació legal dels ciutadans d'identificar-se.

2. Si les dades que es demanen consten en el centre docent i si el requeriment de cessió de dades prové de funcionaris adscrits a la Policia Judicial i aquests acrediten les ordres o instruccions donades per jutges, es considerarà que el responsable del fitxer ha de cedir les dades sol·licitades.

3. Davant de la sol·licitud d'entrar en els centres docents per part de les forces i cossos de seguretat quan existisca un delicte flagrant, haurà de sol·licitar-se l'acreditació com a tals. En els altres casos, serà necessària la sol·licitud d'autorització judicial al director territorial d'educació, en què conteste a la interlocutòria del jutge i, si aquest no contesta en el termini establit, serà el centre educatiu l'encarregat de donar-hi el consentiment, excepte en el cas de la Policia Judicial.

4. La detenció dels menors d'edat de nacionalitat espanyola serà notificada pels agents de les forces i cossos de seguretat a qui n'exercisca la pàtria potestat o la tutela, però també a qui en aquell moment en tinga la guàrdia de fet, és a dir, en aquest cas, al professorat del centre docent. Si la detenció es realitza a un menor d'edat estranger, seran els agents els encarregats de notificar-ho al cònsol o al Ministeri Fiscal.5. En tot cas, cal ajustar-se al que disposa el Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE 209, 30.08.2004) i la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat, DOGV Num. 8436 / 03.12.2018.

2.2.9 Salut i seguretat en els centres educatius

1. S'atendrà el que disposa la legislació en aquesta matèria, consultable a la fitxa del recurs en el portal web Gestor Educatiu (http://www. gestoreducatiu.gva.es/es/va, a l'apartat de la Salut, l'activitat física, la seguretat i la sostenibilitat.

2. Els centres han de complir la normativa d'aplicació en matèria de seguretat i salut per a tot el personal empleat públic, docent i no docent, adscrit al centre.

3. Durant el curs 2021-2022 els centres hauran de continuar amb les mesures de salut i seguretat com a conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord amb l'evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19, mesures que estaran incloses als seus plans de contingència.

4. Al web del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat (sector educatiu), https://prevencio.gva.es/va/ed-gestion-de-la-prevencion, hi ha diferents protocols i procediments de treball així com instruccions operatives de treball.

5. Queden prohibides les activitats que perjudiquen la salut pública i, en particular, la publicitat, l'expedició i el consum de tabac i begudes alcohòliques, així com la col·locació de màquines expenedores d'aliments que no oferisquen productes saludables. A més, pel que fa al foment d'una alimentació saludable i sostenible en els centres educatius, s'estarà al que dispose la normativa desplegada per les conselleries competents en matèria d'educació i en matèria de sanitat. Pel que fa a la ubicació, instal·lació i funcionament de màquines expenedores d'aliments i begudes, caldrà seguir el que disposa el Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat (DOGV 8323, 22.06.2018).6. La pràctica d'activitats fisicoesportives als centres educatius es realitzarà d'acord amb les condicions de seguretat establides en la normativa vigent.

7. Els espais, serveis, processos, materials i productes han de ser utilitzats amb seguretat per tot l'alumnat. Els centres educatius han de garantir la protecció integral de la salut de tot l'alumnat.8. Les direccions dels centres vetlaran perquè es compleixen les recomanacions de salut i higiene per a l'alumnat i per al personal docent i no docent del centre d'acord amb els protocols que determinen les autoritats sanitàries i els serveis de prevenció.2.2.10 Assistència sanitària a l'alumnat

1. Durant el curs escolar 2021-2022, i pel que fa a possibles incidències sanitàries derivades de possibles contagis en relació a la Covid-19, s'estarà al que disposen les autoritats sanitàries, tenint en consideració les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per als centres educatius, establertes conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport.

2. Els centres docents, en totes les questions relacionades amb l'atencio sanitaria a l'alumnat, atendran el que estableix la normativa general sobre proteccio integral de la infancia i sobre salut escolar desplegada per les conselleries competents en aquestes materies i en les instruccions i orientacions d'atencio sanitaria especifica en centres educatius desplegades conjuntament per les conselleries competents en educacio i sanitat.2.2.11. Mesures d'emergència i plans d'autoprotecció del centre1. Els centres establiran mesures d'emergència i, si escau, un pla d'autoprotecció, així com tramitar el pla d'evacuació, d'acord amb el que s'establisca en la normativa sobre la matèria, la implantació de la qual és responsabilitat de l'equip directiu. En aquest es detallaran els mecanismes i els mitjans disponibles per a fer front a qualsevol incidència que afecte la seguretat de les instal·lacions del recinte escolar o de les persones que l'utilitzen.

2. Per a la seua possible divulgació entre les forces i els cossos de protecció civil, així com per al seu registre i control administratiu, les mesures d'emergència i, si escau, el pla d'autoprotecció del centre s'haurà d'allotjar en l'aplicació informàtica que es determine a aquest efecte per a aquest procés.

3. Les mesures d'emergència i el pla d'autoprotecció contindran un pla d'emergència, així com els diferents procediments de control d'accés de persones alienes al centre educatiu, d'eixides justificades de l'alumnat durant el període lectiu i d'actuació davant d'un accident o incident escolar.

4. El pla d'emergència haurà de recollir els passos que cal seguir des que es produeix una situació d'emergència fins que les persones que es troben en un centre escolar estiguen protegides. Totes les persones que formen la comunitat educativa han de conéixer el contingut d'aquest pla i els mecanismes per a posar-lo en marxa. Aquest pla ha de preveure la realització de simulacres, almenys un en cada curs escolar amb resultat positiu, per a garantir que hi ha un procediment ordenat amb el qual fer front a aquest tipus de situacions.

5. Quan les autoritats competents en matèria de seguretat i emergències decreten la suspensió de les activitats escolars, complementàries i extraescolars per declaració d'emergència per fenomen meteorològic advers o per qualsevol altra incidència ocorreguda en l'exterior al centre educatiu, s'hauran d'aplicar els procediments d'actuació i l'organització de l'activitat escolar establits davant de riscos d'aquesta naturalesa referits en el pla d'emergència, de manera que es permeta la salvaguarda de les persones i els béns, ateses les condicions concretes de persones, lloc i temps, i tenint en compte les instruccions que es dicten a aquest efecte. En aquest cas, l'ajuntament del municipi on es trobe ubicat el centre, ha de prendre les decisions i notificar-les a la direcció del centre i a la direcció territorial corresponent.6. En cas que la incidència que dona origen a una situació d'emergència no puga ser controlada pels mitjans propis, es procedirà a avisar immediatament el Centre Coordinador de Seguretat i Emergències (112) i es posarà en marxa la situació preventiva (evacuació o confinament) que corresponga. De manera immediata, es comunicarà també dita incidència a la direcció territorial d'educació corresponent.i al Comité de Seguretat i Salut Laboral.

7. En cas de robatoris, furts o destrosses a l'interior del recinte escolar, es posarà la denúncia corresponent i, si és el cas, es donarà part a l'entitat asseguradora i s'enviaran còpies d'ambdues a la direcció territorial d'educació corresponent i a la direcció general competent en matèria de centres docents.

8. En finalitzar la jornada escolar, el centre adoptarà les mesures que estime necessàries per a evitar possibles pèrdues o consums innecessaris de diferents subministraments, com aigua, electricitat o gas.

9. Les mesures d'emergència i, si escau, el pla d'autoprotecció, hauran de preveure els procediments d'actuació necessaris per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i, especialment, per a l'alumnat amb discapacitat o trastorns generalitzats del desenvolupament, a fi de garantir-ne la salut i seguretat i eliminar la situació de desavantatge associada a aquestes circumstàncies.

10. Seran aplicables: El Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció (DOGV 7215, 17.02.2014) i l'Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 6804, 26.06.2012).11. Els centres educatius han d'efectuar en cada curs escolar, almenys una vegada, un simulacre d'emergència. La participació en aquest és obligatòria per a tot el personal que estiga present al centre en el moment en què s'efectue i s'ha de dur a terme, preferentment, en el primer trimestre del curs escolar. La realització del simulacre corresponent al curs 2021-2022, es realitzarà de manera que siga compatible sempre que siga compatible amb les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut front a la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establertes conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d'Educació Cultura i Esport.

12. El formulari que han d'omplir els centres en relació amb el simulacre d'evacuació està allotjat en la pàgina web de l'oficina virtual de la GVA, en què hi ha un apartat específic anomenat «Mesures d'emergència: fitxa núm. 4, informe valoració del simulacre»

http://sai.edu.gva.es/sites/default/files/docs/Manual_Ficha4_V.pdf2.2.12. Plans de contingència

1. Els centres educatius han d'adaptar el seu pla de contingència per tal de fer front als possibles escenaris derivats de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

2. Per a l'adaptació d'aquest pla es comptarà amb el suport de la direcció territorial a través de la Inspecció d'Educació i amb l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de personal propi de la Generalitat.

3. El pla estarà d'acord amb el pla de contingència, que, per als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, haja elaborat l'Administració educativa, amb la participació dels comités de seguretat i salut laboral, i amb les instruccions generals que s'elaboren per part de l'INVASSAT.

No obstant això, els centres privats i els dependents de l'Administració local adaptaran el seu pla de contingència tenint en compte el pla elaborat per l'Administració educativa i en funció del que determinen els seus respectius serveis de prevenció, d'acord amb la normativa que és aplicable a cadascun d'aquests centres.

4. En aquest sentit, el pla de contingència i continuïtat elaborat haurà d'incloure les mesures, tècniques, humanes i organitzatives necessàries d'actuació a cada moment o situació, respecte de la materialització de la potencial amenaça. A més, s'hauran d'establir clarament les instruccions i responsabilitats necessàries, per la qual cosa hauran de quedar definits:

– Quins recursos materials són necessaris.

– Quines persones/càrrecs estan implicades en el compliment del pla i quines són les responsabilitats concretes d'aquestes persones/càrrecs dins del pla.

– Quina normativa, protocols i/o instruccions d'actuació s'han de seguir.

5. El contingut d'aquest pla serà objecte de difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

6. Els centres educatius hauran de preveure la celebració amb l'alumnat de sessions informatives i de record de les regles higièniques i sanitàries que han d'aplicar en la seua vida quotidiana, per a la qual cosa podran utilitzar els recursos elaborats per les autoritats educatives i sanitàries. Del contingut d'aquestes sessions s'informarà les famílies de l'alumnat.2.2.13. Erasmus

1. Els centres podran acollir estudiants universitaris estrangers en pràctiques a través del Programa Erasmus+. L'acollida d'aquest alumnat es regula en la Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'aproven les instruccions d'acollida d'estudiants d'educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians (DOGV 7987, 24.02.2017).

2. En els casos anteriors, la participació d'aquest personal extern al centre es realitzarà aplicant les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2021-2022, establides conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2.2.14. Prevenció de riscos laborals en el sector docent

1. Adaptació de llocs de treball

Atenent l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE 269, 10.11.1995), per a garantir la protecció dels treballadors i treballadores sensibles a determinats riscos, recomanada en els informes mèdics laborals sobre adaptació del lloc de treball emesos pels metges i metgesses de medicina del treball del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), caldrà ajustar-se al següent:1. El procés s'ha d'iniciar a instància de la persona interessada, la qual ha de presentar una sol·licitud d'adaptació de lloc de treball dirigida a l'INVASSAT.

2. L'informe mèdic pertinent, que ha d'incloure, si és necessari, una proposta d'adaptació del lloc de treball, ha de ser remés per l'INVASSAT a la Subdirecció General de Personal Docent i a la persona interessada.

3. La Subdirecció General de Personal Docent ha de fer arribar aquesta adaptació del lloc de treball a la direcció territorial corresponent perquè, a través de la Inspecció d'Educació, realitze les gestions oportunes per a portar-la a terme.

4. Quan l'informe faça referència a un canvi d'adscripció de destinació, a un canvi d'especialitat d'entre les seues especialitats reconegudes en el seu mateix centre, o a l'adequació d'horari i/o jornada, per part de l'òrgan competent en matèria de personal docent, s'ha de procurar adaptar el que siga procedent d'acord amb l'INVASSAT.

5. Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un material del qual el centre ja dispose, aquest l'ha de posar a disposició del o la docent.

6. Quan el centre dispose d'aquest material però estiga ubicat en una aula, el o la docent haurà d'impartir docència prioritàriament en aquesta aula.

7. Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un equip d'amplificació vocal portàtil, la direcció del centre educatiu ho ha de notificar a la Subdirecció General de Personal Docent. Aquesta unitat realitzarà els tràmits de contractació oportuns i l'enviarà al centre per a ús exclusiu del o la docent mentre romanga en aquell centre de treball. Quan el o la docent canvie de lloc de treball a un altre centre educatiu, la direcció del centre ho ha de notificar a la direcció general competent en matèria personal docent perquè es produïsca el trasllat del material i se'n deixe constància.

2.3. Delegats/delegades de prevenció de riscos laborals

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, regula la participació i representació dels treballadors com a delegats de prevenció i membres del Comité de Seguretat i Salut. A l'efecte de facilitar les seues actuacions, d'acord amb el que es disposa en la Resolució d'11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d'Acció Sindical subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-Iv, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV [2017/8049], les delegades i els delegats de prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari disposaran de quatre hores setmanals, dues de les quals seran lectives.

2.4. Coordinador/a de prevenció de riscos laborals

Per a col·laborar en l'acompliment de les funcions de l'activitat preventiva de nivell bàsic previstes en la normativa vigent, la direcció dels centres educatius podrà nomenar una persona coordinadora de prevenció de riscos laborals entre el personal docent triat pel claustre, preferentment amb destinació definitiva. Aquesta figura és diferent a la figura detallada en el punt anterior i les hores lectives de dedicació a les seues funcions hauran d'anar a carrec del nombre global d'hores lectives setmanals utilitzades per a les diferents coordinacions sense que supose cap increment.3. Seguiment de l'assistència

L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis. Així mateix, també seran aplicables els articles 33 i 34 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, anteriorment esmentat, i la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. En conseqüència, cada centre, en el seu reglament de règim interior, haurà de contemplar, per a cada assignatura comuna o pròpia, optativa i d'especialitat instrumental o cant, el nombre màxim de faltes d'assistència, superat el qual l'alumne o alumna no podrà accedir a l'avaluació contínua.

4. Documents de formalització de matrícula de l'alumnat d'ensenyaments elementals i/o professionals de Música i Dansa

1. Amb caràcter general, com procediment administratiu preventiu, quan es formalitze la matrícula en el centre, se sol·licitarà una fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o de l'entitat asseguradora, pública o privada, que cobrisca l'atenció mèdica i hospitalària de l'alumnat, així com els informes mèdics necessaris, especialment si la persona que es matricula pateix una malaltia o condició que puga provocar, durant el temps de permanència en el centre, l'aparició d'episodis o crisis davant dels quals siga imprescindible i vital l'administració d'algun medicament.

2. A més, en el cas d'alumnat d'ingrés i/o accés d'ensenyaments elementals i/o professionals de Dansa també es recomana adjuntar un certificat mèdic oficial recent (màxim 2 mesos), d'acord amb l'imprès editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, en el qual conste que no es pateix cap malaltia que li impedisca cursar els ensenyaments elementals i/o professionals de Dansa.3. En ambdós casos esmentats en els apartats 1 i 2, es podrà finalitzar la matrícula, condicionada a l'entrega de documentació pendent i aquesta podrà ser adjuntada durant el primer mes d'inici del curs acadèmic.5. Admissió d'alumnat a ensenyaments elementals i/o professionals amb edats menors de l'ordinària

D'acord amb els decrets 156/2007, 157/2007, 158/2007 i 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, que estipulen, entre altres aspectes, l'ingrés i accés a aquests ensenyaments, i que marquen com a excepcional l'admissió d'alumnat amb edats menors de l'edat ordinària, les direccions dels centres actuaran tractant com a tal l'esmentada admissió. Com a conseqüència, sols es contemplaran les sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació estipulada a l'apartat cinc de l'annex únic de l'Ordre 49/2015, de 14 de maig, sent el certificat d'estudis requerit acompanyat per un informe que puga acreditar l'excepcionalitat.

D'altra banda, aquell alumnat que tinga l'autorització per a l'ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014, no caldrà que curse una nova sol·licitud per l'accés als ensenyaments professionals, entenent que l'autorització per als ensenyaments elementals és extensible als professionals i garanteix el seguiment dels estudis a l'alumnat. En aquest cas, en el moment de la matrícula a ensenyaments professionals caldrà presentar la resolució d'autorització als ensenyaments elementals.6. Admissió per sol·licitud de trasllat de centre

D'acord amb la normativa vigent, l'alumnat podrà sol·licitar un trasllat del seu expedient acadèmic a un altre conservatori o centre autoritzat, en cas que hi haja plaça vacant en el centre de destí en el curs i en l'especialitat sol·licitada. Els trasllats estaran supeditats al fet que l'alumnat tinga l'edat per a cursar de forma ordinària els ensenyaments elementals i/o professionals i, en cas que siguen majors, que tinguen l'aprovació del consell escolar del centre de destí o de qui tinga atribuïdes les seues funcions.

Atés que les sol·licituds de trasllat a un centre que tinga autoritzats aquests ensenyaments seran resoltes per la direcció del centre de destí, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud i dins de l'autonomia de cada centre, la direcció podrà determinar les circumstàncies per les quals estiguen justificades les sol·licituds de trasllat de centre.

7. Proves d'avaluació ordinària a l'alumnat que cursa simultàniament el segon curs de Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o de Dansa

Segons la normativa vigent en matèria d'ordenació acadèmica i en els aspectes sobre l'avaluació i titulació en segon curs de Batxillerat «Els centres docents programaran les seues activitats d'avaluació de l'alumnat, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris, respecte a l'alumnat de segon curs del Batxillerat, de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional i de segon curs dels cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny».

Tenint en compte l'alumnat que cursa simultàniament segon curs de Batxillerat i els ensenyaments professionals de Música o de Dansa, i sabent que cap la possibilitat que es presente a les proves d'accés a la Universitat, així com a les proves d'accés als estudis superiors dels ensenyaments artístics de Música i de Dansa, s'han d'avançar les avaluacions, si escau, per a aquest alumnat esmentat anteriorment, per tal de facilitar-li la possibilitat d'examinar-se abans i poder tindre les qualificacions per poder presentar-se a les esmentades proves a ensenyaments superiors o universitaris.8. Drets de reclamacions

8.1. Caldrà ajustar-se al que disposa el capítol V (articles 13-17) de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.8.2. La direcció del centre farà públics els continguts mínims, els criteris d'avaluació i els sistemes de recuperació establits en les respectives programacions didàctiques, sense perjudici de la responsabilitat que té cada professor i professora d'informar l'alumnat i les famílies/representants legals sobre el contingut de la programació, els mínims exigibles i els criteris d'avaluació i qualificació.

8.3. Pel que fa al dret de l'alumnat a una avaluació objectiva, al dret que la seua dedicació, esforç i rendiment siguen valorats i reconeguts amb objectivitat, al procediment per a la reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions sobre promoció, així com a les actuacions prèvies referents a la sol·licitud d'aclariments i revisions que fomenten un marc de col·laboració i enteniment mutu entre el professorat i l'alumnat i els seus representants legals, caldrà ajustar-se al que s'estableix en l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOGV 6680, 28.12.2011).

8.4. Tenint en compte el que estableix l'article 53.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i considerant de plena aplicació en l'àmbit educatiu les prescripcions de l'esmentada Llei en les quals es delimita el contingut del dret d'accés a arxius i documents, es fa extensiu el dret a obtindre còpies dels documents en relació amb els que exerciten el referit dret en l'àmbit acadèmic. És a dir, el dret de les persones interessades a obtindre còpia dels exàmens o proves d'avaluació realitzats. Els centres tenen l'obligació d'entregar còpies dels exàmens o instruments d'avaluació realitzats als interessats o els seus representants legals en el cas que els sol·liciten, independentment dels supòsits de reclamació regulats en la normativa vigent.

9. Programació general anual

9.1. La programació general anual (PGA) arreplega el conjunt d'activitats i ensenyaments previstos per al període d'un curs escolar, i constitueix un instrument de planificació global de validesa anual per als conservatoris i centres autoritzats.

9.2. L'elaboració de la programació general anual serà coordinada per l'equip directiu i aprovat per la direcció i tindrà en compte les deliberacions i acords del claustre de professorat i l'avaluació de la programació general anual corresponent al curs anterior.

9.3. La PGA estarà constituïda pel conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el projecte educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. Arreplegarà tots els aspectes relatius a l'organització i funcionament del conservatori, incloent-hi els projectes, el currículum, les normes i els plans d'actuació acordats i aprovats, incloent-hi el pla de convivència i igualtat. La PGA constitueix, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar.9.4. El personal d'administració i serveis, les associacions de mares i pares d'alumnat, així com el Consell de representant d'alumnat, podran realitzar suggeriments i aportacions que, si és el cas, seran incorporades a la programació general anual.

9.5. La Inspecció d'Educació supervisarà l'adequació de la programació general anual, i emetrà el pertinent informe i assessorarà la direcció del conservatori o centre autoritzat sobre les correccions que siguen procedents.

9.6. La programació general anual, una vegada efectuada serà elevada al consell escolar per a la seua revisió. A continuació, es farà pública i quedarà en la secretaria dels conservatoris, i quedarà a disposició de la Inspecció d'Educació i de qualsevol membre de la comunitat educativa que la sol·licite. La direcció dels conservatoris haurà de remetre un exemplar de la programació general anual a la direcció territorial competent en matèria d'educació, adjuntant-hi còpia de l'acta de la sessió del Consell Escolar en què s'haja aprovat.

9.7. L'enregistrament de tots els elements que componen la PGA (administratius, estadístics, pedagògics) es farà en el sistema de gestió ITACA per als conservatoris titularitat de la GVA, o en tot cas fent ús de les aplicacions indicades per part de l'Administració als centres que no disposen de sistema telemàtic de gestió, i posades a disposició o remissió per la via que assenyale l'esmentat procediment.9.8. La data límit per a l'aprovació, enregistrament de la PGA i la seua posada a disposició per via electrònica davant la direcció territorial d'Educació corresponent serà abans del 15 de novembre de 2021. Qualsevol variació o ampliació al llarg del curs de les dades recollides en la programació general anual serà comunicada a aquesta en els terminis previstos en el mateix procediment.

9.9. El contingut de la programació general anual del conservatori s'ajustarà a tot allò que s'assenyala a l'article 52.5 del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat.

9.10. La programació general anual del centre inclourà, almenys:

a) El projecte educatiu de centre.

b) L'horari general i els criteris pedagògics per a la seua elaboració establits pel claustre de professors, d'acord amb la normativa vigent, amb especificació de l'horari dedicat a activitats lectives i complementàries. c) La programació didàctica de les assignatures amb inclusió, si és el cas, de les assignatures optatives que s'impartiran, d'acord amb la normativa vigent.

En aquestes programacions didàctiques, s'adaptaran a les circumstàncies excepcionals del curs 2020-2021, s'adoptaran les mesures necessàries d'atenció a la diversitat, individuals o grupals, orientades a respondre a les necessitats educatives concretes de l'alumnat i a la consecució dels resultats d'aprenentatge vinculats als aprenentatges imprescindibles, que la situació excepcional del curs 2020-2021 els haja dificultat adquirir. En aquest sentit, i durant el curs 2021-2022, caldrà realitzar una organització curricular excepcional que garantisca la consolidació, adquisició, reforç o suport dels aprenentatges afectats per la situació del curs 2020-2021, per part de tot l'alumnat. Les programacions arreplegaran els aspectes següents:1) Els objectius, continguts, competències i criteris d'avaluació de cada una de les assignatures i especialitats pròpies de cada departament per cursos. En el cas de les assignatures optatives, tant d'oferta obligada com de disseny propi, s'oferiran seguint una proposta de creació de perfils formatius en l'alumnat de cinqué i sisé d'ensenyaments professionals, de manera que se'ls oriente professionalment i acadèmicament per a poder continuar tant els estudis de Música i/o Dansa, com preparar-los per al món laboral. Cada centre disposarà d'autonomia per a poder dissenyar els perfils formatius, i respectarà sempre l'oferta obligatòria d'optatives i ràtios corresponents.

2) La distribució temporal de les programacions d'aula, dels continguts durant el curs.

3) Les decisions de caràcter general sobre la metodologia didàctica que s'aplicarà, així com els materials i recursos que s'utilitzaran.

4) Els criteris, procediments, instruments i criteris de qualificació que s'aplicaran per a l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat, d'acord amb els criteris d'avaluació establits.

5) Els criteris de promoció, amb especial referència als mínims exigibles i als criteris de qualificació.

6) Les activitats de recuperació per a l'alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors, en els casos que corresponga.

7) Les mesures d'atenció a la diversitat, si és el cas, per a l'alumnat que ho requerisca.

8) S'incorporaran mesures per difondre les bones pràctiques en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, així com mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i erradicació de qualsevol tipus de violència i discriminació per causa d'intolerància, especialment referida a condicions de discapacitat, gènere, orientació i identitat sexual, ètnia o creences religioses.

9) La concreció dels acords i continguts per a promoure la convivència escolar adoptats en el pla de convivència.

10) La programació de les activitats acadèmiques conjuntes amb altres departaments que afecten diverses especialitats o assignatures.

11) Les activitats artístiques complementàries i extraescolars que es pretenguen realitzar des del mateix departament o en coordinació amb altres. Aquestes activitats es realitzaran respectant els drets i les llibertats personals i culturals de l'alumnat i del personal docent, i no podrà comportar una aportació econòmica d'aquests col·lectius.

12) En el cas de departaments d'especialitats o assignatures instrumentals, les audicions o recitals que el departament estime necessari que l'alumnat realitze durant el curs. Quant a les assignatures teòriques i teoricopràctiques, els treballs i altres activitats que el departament estime que l'alumnat ha de realitzar durant el curs.13) Les propostes dels departaments didàctics per a les proves d'aptituds i d'accés als ensenyaments elementals i professionals.

d) Programa anual de les activitats complementàries i extraescolars del centre des de principi de curs per a l'alumnat, sense perjuí de posteriors variacions que puguen ser autoritzades pel consell escolar.e) Aspectes relacionats amb les competències professionals, enfocar-los al futur laboral de l'alumnat dels ensenyaments professionals, i garantir el que estipulen el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, i el Reial decret 85/2007, que assenyala que aquests ensenyaments «tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la Música».f) Programació anual de les activitats de formació del professorat.g) La planificació de reunions dels òrgans de govern i de coordinació docent del conservatori.

h) La memòria administrativa, que inclourà el document d'organització del centre, l'estadística de principi de curs, la situació de les instal·lacions i de l'equipament.

i) Els criteris per a la distribució de les aules, l'accés al material i el préstec o cessió d'instruments.

j) El Pla d'autoavaluació del centre i els resultats obtinguts, així com la pràctica docent. A aquest respecte, es podrà tindre en compte el que es proposa en el marc teòric d'avaluació per als ensenyaments de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (accessible des del lloc web d'ordenació acadèmica dels ensenyaments).

9.11. En finalitzar el període lectiu establit en el calendari escolar, el claustre de professorat avaluarà el grau de compliment de la programació general anual. Les conclusions més rellevants seran arreplegades en una memòria final que es remetrà a la direcció territorial competent.

10. Projecte educatiu de centre

10.1. Els conservatoris disposaran d'autonomia per definir el seu projecte de gestió, que es concretarà, mitjançant els corresponents projectes educatius, curriculars i les normes d'organització i funcionament, dins de la normativa vigent. El projecte educatiu de centre (PEC), forma part del pla de centre dels conservatoris i centres autoritzats.

10.2. El projecte educatiu constitueix els senyals d'identitat del conservatori i expressa l'educació que desitja i desenvoluparà en unes condicions concretes, de manera que haurà de contemplar els valors, els objectius i les prioritats d'actuació, no limitant-se només als aspectes curriculars, sinó també a aquells altres que, des d'un punt de vista cultural, fan del centre un element dinamitzador de la regió on està ubicat.10.3. El projecte educatiu definirà els objectius particulars que el centre es proposa assolir, partint de la seua realitat i prenent com a referència la normativa base vigent, sobre els principis que orienten cadascú dels ensenyaments que s'imparteixen al conservatori i les corresponents prescripcions sobre el currículum.

10.4. Els conservatoris i els centres autoritzats aprovaran els seus projectes educatius, que s'hauran de fer públics per poder facilitar el coneixement al conjunt de la comunitat educativa.

10.5. El projecte educatiu dels conservatoris i centres autoritzats abordarà, almenys, els aspectes assenyalats en l'article 50.3 del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat.

10.6. El projecte educatiu serà referent en la redacció de la programació general anual i estarà a disposició de tots els membres de la comunitat educativa.

10.7. El projecte educatiu de centre definirà els objectius particulars que el conservatori o centre autoritzat es proposa aconseguir, partint de la seua realitat i prenent com a referència la legislació vigent. Així mateix, concretarà la coordinació entre els centres d'ensenyaments professionals de Música i Dansa i els centres que imparteixen estudis superiors.

10.8. El projecte educatiu del centre també inclourà un projecte curricular, en el qual es realitzarà la concreció del currículum establit per a cada ensenyament, i caldrà adequar-lo als objectius generals i específics dels ensenyaments, a les característiques de l'alumnat i a l'entorn del centre. Addicionalment, el projecte curricular haurà de distribuir per cursos els continguts i els objectius específics, adoptar criteris metodològics generals i unificar totes les decisions sobre avaluació.10.9. La comissió de coordinació pedagògica s'encarregarà de coordinar l'elaboració i responsabilitzar-se de la redacció del projecte curricular dels ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, d'acord amb el currículum oficial de la Comunitat Valenciana i amb les propostes realitzades pels departaments didàctics i les directrius establides pel claustre.

10.10. En el procés de reflexió i debat, la comissió de coordinació pedagògica promourà i garantirà la participació de tot el professorat de forma coherent i coordinada, estimulant l'activitat investigadora i el treball en equip dels professors.

10.11. Els projectes curriculars dels ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa concretaran i complementaran el currículum oficial de la Comunitat Valenciana i inclouran:

a) L'adequació dels objectius generals dels ensenyaments elementals i professionals al context sociocultural, socioeconòmic i artístic del conservatori o centre autoritzat i a les característiques dels diferents sectors de la comunitat educativa.

b) Criteris i orientacions metodològiques de caràcter general.

c) Decisions sobre el procés d'avaluació, que comprendran procediments i instruments generals d'avaluació, organització de les sessions d'avaluació, criteris generals d'avaluació i criteris d'ampliació, promoció i recuperació.

d) Les matèries optatives del cinqué i sisé curs dels ensenyaments professionals.

e) Continguts, criteris d'avaluació i criteris organitzatius que regiran la prova d'aptituds per a l'accés als ensenyaments elementals i a les proves d'accés a ensenyaments professionals, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

10.12. El reglament de règim intern és la norma interna que inclou el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència i aquelles concrecions particulars referides al funcionament intern del centre, en el marc de la legislació vigent, de tots els membres de la comunitat educativa.

10.13. Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa elaboraran, a través de l'equip directiu, i amb les aportacions de la comunitat educativa, el seu reglament de règim intern. Haurà d'incloure, entre altres, les normes que garantisquen el compliment del pla de convivència. El reglament de règim intern concretarà i adaptarà, en el context de cada conservatori o centre autoritzat d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa, el contingut del Decret 39/2008, de 4 d'abril, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis.

11. Assignatures de disseny propi

11.1. Tenint present la normativa actual d'autorització d'assignatures de disseny propi, que contribueixen a crear perfils formatius en l'alumnat que milloren els seus estudis de Música o de Dansa, l'Administració educativa eliminarà d'ofici en el catàleg d'assignatures optatives de disseny propi autoritzades en els centres aquelles que no hagen tingut alumnat matriculat durant els dos últims cursos escolars. Malgrat això, aquells centres que, per circumstàncies no hagen pogut impartir-les, podran enviar una sol·licitud per prorrogar l'autorització de les esmentades assignatures optatives de disseny propi, justificant la seua situació, al servei amb competències en ensenyaments de règim especial.

11.2. Totes les assignatures de disseny propi que impartisquen els diferents conservatoris professionals i centres autoritzats de Música o de Dansa, hauran de tindre la mateixa nomenclatura que figura en la pertinent publicació de la seua resolució d'aprovació.12. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats

Els centres podran sol·licitar productes individuals de suport als seus respectius titulars per a l'accés al currículum i a l'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, d'acord amb els criteris i terminis establits en la Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud i la gestió de productes de suport per a l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV 8673, 09.11.2019).13. Pianista acompanyant

13.1. La figura del pianista acompanyant s'integrarà en el departament corresponent a l'especialitat o especialitats en què exercisca la seua labor de suport. Si l'exerceixen en més d'un departament, la direcció del centre adscriurà les i els pianistes acompanyants al departament que es considere més convenient, a proposta de la Comissió de Coordinació Pedagògica.

13.2. Així mateix, participarà activament en les reunions i decisions que l'equip docent convoque com a conseqüència del seguiment i l'avaluació de l'alumnat, així com en les activitats establides en la programació general anual del centre. En tot cas, l'atenció a l'alumnat per part d'aquest professorat s'efectuarà segons el que disposa la normativa vigent en matèria d'organització i funcionament dels conservatoris i centres autoritzats.14. Horaris del personal docent

14.1. La distribució i adequació de l'horari general del professorat atendrà al que dispose la normativa vigent per al curs 2021-2022.14.2. El professorat de les diferents especialitats haurà d'exercir, amb caràcter general, un mínim de docència directa de l'especialitat per la qual té el destí o plaça al centre, que serà establert en les instruccions per a definir les plantilles d'aquests centres.

14.3. Durant els períodes laborals no lectius, la jornada laboral del professorat estarà dedicada a les activitats que es determinen, entre altres:

a) La realització d'activitats de formació permanent del professorat.b) L'avaluació de les activitats del curs escolar finalitzat, contingudes en la programació general anual i en les programacions didàctiques.c) La programació i planificació del curs escolar següent.

d) L'elaboració i el desenvolupament de materials didàctics.

e) La coordinació didàctica dels equips docents del mateix centre, i la coordinació amb els equips docents d'altres centres derivada dels plans de coordinació entre conservatoris o centres autoritzats i instituts d'ensenyament secundari.

f) L'exercici d'activitats i programes d'investigació i innovació educativa.

g) La posada en funcionament de programes de reforç o aprofundiment amb l'alumnat que ho requerisca.

h) Altres activitats complementàries, de caràcter pedagògic o de col·laboració en l'organització i el funcionament del centre o amb l'Administració educativa.

i) L'aplicació de les proves extraordinàries d'avaluació segons dispose la normativa vigent, la seua correcció, la seua avaluació, i l'atenció a l'alumnat i els seus representants legals en aquells casos en què sol·liciten aclariments i revisions, o bé haja de resoldre's un procediment de reclamació de les qualificacions obtingudes o de les decisions de promoció o obtenció del títol que corresponga.

14.4. Pel que fa a les hores lectives de la jornada setmanal del professorat del Cos de Professional de Música i Arts escèniques que imparteix docència en els conservatoris de la GVA, aquesta jornada serà de 18 hores lectives en el curs 2021-2022. Tot això, sense perjudici de les situacions de reducció de jornada previstes en la normativa vigent. Els horaris lectius del professorat seran, amb caràcter general distribuïts de dilluns a divendres amb un mínim de dues hores lectives diàries i un màxim de sis. El règim de compensació amb hores complementàries serà com a màxim de dues hores complementàries per cada període lectiu, i únicament podrà computar-se a partir dels mínims establits per la normativa vigent.

14.5. Les hores lectives setmanals són les següents:

a) Les corresponents als respectius currículums d'ensenyaments elementals i professionals de Música o Dansa

b) Hores de tutoria d'atenció grupal (en cas de tindre-les autoritzades).

c) Hores de coordinació.

d) Hores dedicades a les funcions directives o direcció de departament.

e) Hores per desplaçament del professorat itinerant, si és el cas.

14.6. Les hores complementàries setmanals, són les següents:

a) Hores de guàrdia: fins a tres períodes horaris.

b) Reunions del departament didàctic: una hora setmanal que pot agrupar-se quinzenalment per a reunions de major durada.

c) Hores de tutoria individual.

d) Organització d'activitats culturals, manteniment d'aules específiques, arxiu i preparació de materials didàctics.

e) Atenció a la biblioteca per a activitats relacionades amb aquest espai educatiu.

f) Hores per desplaçament del professorat itinerant.

14.7. Les hores complementàries de còmput mensual, són les següents:

a) Assistència a reunions de claustre.

b) Assistència a reunions de consell escolar dels professors i professores que siguen membres d'aquest.

c) Assistència a les sessions d'avaluació.

d) Assessorament lingüístic al centre respecte dels programes lingüístics i/o la impartició de cursos per a la millora de la competència lingüística i professional en valencià i en llengües estrangeres al professorat.

e) Organització, sota la coordinació de la direcció d'estudis de les activitats d'orientació general de l'alumnat de sisé d'ensenyaments professionals amb la finalitat d'ajudar-los a perfilar l'elecció dels estudis de l'educació superior. Aquestes activitats s'exerciran preferentment en l'últim trimestre del curs.

f) Participació en activitats de formació incloses en el pla de formació del professorat convocades i autoritzades per la conselleria competent en matèria d'educació.

g) Qualsevol altra activitat amb alumnat que redunde en benefici del centre, autoritzada per la direcció del centre i no inclosa en les anteriorment citades.

14.8. Les hores restants fins a completar la jornada laboral seran de lliure disposició del professorat per a la preparació de classes, el perfeccionament individual o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.

14.9. Als conservatoris de Música i de Dansa, els responsables de les direccions d'estudis, en coordinació amb els caps de departament, seran els encarregats de supervisar el compliment dels horaris, tant lectius com de permanència al centre, dels docents dels respectius departaments. Per a complir aquest objectiu, les direccions de cada centre implantaran els sistemes de control que consideren necessaris. D'una altra banda, seran les direccions dels centres les responsables de la correcta justificació, dins del termini establit i en la forma escaient, de les absències del personal adscrit al centre educatiu.

14.10 Els centres autoritzats i els conservatoris professionals de música i de dansa de titularitat municipal diposen d'autonomia organitzativa per a establir els horaris del personal docent tenint en compte que la jornada laboral ha d'incloure tant les hores de docència directa com les hores complementàries, i si és el cas, aquelles hores que corresponen a tasques definides coma a altres funcions docents.14.11 Sense menyscapte d'allò que establisca l'Estatut dels Treballadors o les condicions laborals que determine el conveni col·lectiu estatal aplicable, les hores complementàries del personal docent seran determinades proporcionalment a partir de les hores de docència directa que té cada docent.15. Horari general dels conservatoris

Amb caràcter general, els conservatoris són centres educatius amb horari diürn i torn vespertí. Les corresponents direccions territorials amb competències en educació podran autoritzar, cada curs escolar i a proposta de la direcció del centre, una ampliació d'aquest horari general, sempre que quede justificada i acreditada documentalment aquesta necessitat.16. Òrgans de coordinació docent i altres coordinacions

Pel que fa als òrgans de coordinació docent, caldrà atendre a l'establit en el títol 3 (articles 23 al 43) del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat, i posteriors desenvolupaments per part de la direcció general competent en matèria de personal docent.17. Altres aspectes relatius a l'organització i al funcionament dels centres enfront d'incidències d'inici de curs que es puguen donar.

17.1. Durant els dies previs a la data d'inici de les activitats escolars del curs 2021-2022, les direccions dels centres educatius comunicaran a les inspeccions territorials d'educació les incidències i necessitats dels centres que puguen dificultar que l'inici de curs es desenvolupe amb normalitat, a l'efecte que la Inspecció puga realitzar actuacions de suport i supervisió.

En aquesta tasca caldrà que els centres valoren especialment les incidències i necessitats que s'hagen pogut derivar del llarg període sense activitat presencial que va caracteritzar el final del curs 2019-2020 a conseqüència de la Covid-19, així com aquells aspectes relacionats amb les mesures de seguretat i higiene que determine l'administració sanitària per a la seua aplicació durant els períodes que es consideren.

En cas que la situació ho requerisca, es prendran les mesures d'higiene preventiva i de distanciament social, que determine la conselleria competent en matèria de salut pública, tant a l'entrada com a l'eixida de l'alumnat.

17.2. La conselleria competent en matèria d'educació i els centres han de garantir les condicions que asseguren l'accessibilitat física, cognitiva i sensorial dels espais, serveis i processos educatius i de gestió administrativa de forma que puguen ser entesos i utilitzats per tot l'alumnat i per les persones membres de la comunitat educativa sense cap mena de discriminació, amb mitjans comuns o amb mitjans específics o singulars, d'acord amb allò que disposen els articles 11.1 i 11.2 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril.

17.3. Davant de situacions extraordinàries que impliquen la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial s'adoptaran les següents mesures organitzatives:

a) En les seues normes d'organització i funcionament, els centres docents hauran d'incloure les mesures necessàries per a poder garantir la continuïtat de les activitats lectives, quan situacions internes o externes de caràcter extraordinari no possibiliten l'activitat presencial. Aquesta planificació bàsica realitzada pels centres estarà subjecta a les possibles modificacions que es puguen derivar de les instruccions que les autoritats responsables i la conselleria amb competències en educació puguen determinar en funció de les circumstàncies.

b) Per tal de poder realitzar una planificació adequada, en el procediment de matrícula, els centres docents hauran de recollir i/o actualitzar les dades de contacte de l'alumnat i les famílies, amb la intenció de garantir les majors possibilitats de comunicació amb aquestes. En el mateix procediment es recopilarà la informació corresponent a les disponibilitats de cada llar pel que fa a l'accés a les noves tecnologies, indicant-se com a mínim: possibilitat o no d'accés a internet, nombre de dispositius electrònics a la llar i tipologia d'aquests.

c) Les mesures que incorporaran els centres a les seues normes d'organització i funcionament, hauran de contemplar necessàriament l'organització de l'atenció educativa i la comunicació amb l'alumnat i les seues famílies. Al respecte, els centres especificaran almenys els elements que es proposen a continuació:

– La forma o formes més adequades d'establir una comunicació fluida amb les famílies perquè els pares, mares o els representants legals puguen col·laborar de manera activa en el procés d'atenció educativa en el domicili, tenint en compte les diverses possibilitats oferides per la conselleria amb competències en educació.

– Les formes d'interacció que es consideren més adequades amb l'alumnat, contemplant totes les possibilitats oferides per les TIC, a partir de les plataformes i mitjans oferits per la conselleria amb competències en educació (pàgina web del centre, correu electrònic, Aules, Webex, o altres que es puguen determinar).

– Les condicions per a la realització, presentació i lliurament de les activitats i les proves d'avaluació, incloent-hi les modificacions en els calendaris d'avaluació previstos en cas de ser necessari.

– Les mesures que caldrà tenir en compte en relació amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

– Les mesures i mitjans per tal de planificar de forma eficaç l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat.

– Les alternatives per a l'alumnat que no tinga accés a les TIC.

– L'atenció a les famílies que demanen ser ateses de manera presencial mitjançant cita prèvia.

– Les mesures que permeten la coordinació i treball dels òrgans de govern i coordinació docent per tal de garantir un desenvolupament adequat de les activitats del centre. Entre altres aspectes caldrà que es determinen els següents:

– Les formes i mitjans d'interacció i comunicació més adients per tal de mantenir la necessària coordinació del professorat en l'establiment i disseny de les actuacions indicades en l'apartat anterior.– Els mecanismes o mitjans que permeten la convocatòria i realització de les reunions, tant presencials com telemàtiques, dels òrgans de govern i coordinació docent per tal de desenvolupar les seues competències de la forma més eficaç possible d'acord amb les circumstàncies. Es garantirà especialment la coordinació dels processos d'avaluació, orientació i tutoria de l'alumnat.

d) Les programacions didàctiques dels diferents departaments hauran de reflectir els aspectes determinats en les normes d'organització i funcionament del centre, en relació amb l'apartat anterior sobre l'organització de l'atenció educativa i la comunicació amb l'alumnat i les famílies, i si escau, concretar els aspectes propis corresponents a les matèries o àmbits impartits.

e) La direcció dels centres, amb la col·laboració del conjunt del professorat, coordinarà la planificació de la programació lectiva durant el període de no assistència al centre de l'alumnat i establirà el calendari de les reunions necessàries per a garantir la coherència de la resposta educativa donada en relació amb els diferents nivells i ensenyaments oferits.

f) En la planificació de les activitats s'haurà de tenir en compte que la documentació aportada pel professorat per al seguiment de la docència puga ser desenvolupada independentment del tipus de dispositiu, tant en tauletes digitals com ordinadors personals o dispositius mòbils.g) La direcció del centre podrà, en cas que les autoritats competents així ho contemplen, establir les tasques que s'han de desenvolupar en el centre educatiu que requerisquen presència física de part del personal docent o no docent i les que es poden desenvolupar a través de sistemes de treball a distància o semipresencial. En funció d'aquestes decisions, establirà l'horari i registre de treball que s'ha de desenvolupar en el centre i el que es pot desenvolupar des del domicili.h) Els tutors o les tutores sota la supervisió de la direcció d'estudis, es responsabilitzaran de la coordinació i organització de la planificació de les tasques lectives d'acord amb les mesures organitzatives i directrius acordades.

i) El personal docent mantindrà, en la mesura del possible, un contacte periòdic amb alumnat, pares, mares i tutors legals de l'alumnat a través de les plataformes habilitades per la conselleria amb competències en educació, pàgina web del centre, correu electrònic, així com per qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres consideren adequat.

j) El personal docent procurarà una especial atenció a l'alumnat susceptible de presentar-se a les proves d'accés als ensenyaments professionals i superiors de Música o de Dansa.

k) Les persones coordinadores TIC dels centres col·laboraran amb la resta del professorat per a implementar correctament les mesures que es determinen.

l) És responsabilitat del professorat actualitzar la seua formació en noves tecnologies per tal de donar la millor resposta possible a l'alumnat i les famílies en contextos de docència no presencial. Així mateix els centres, en funció de la realitat formativa del seu claustre hauran de planificar les iniciatives de formació necessàries en els seus plans anuals de formació.

m) Els membres dels equips directius es responsabilitzaran que tot el personal dels centres educatius siga coneixedor d'aquestes mesures i del seu compliment. Així mateix tant des de la direcció dels centres com per part de tot el professorat es vetlarà per tal de garantir l'accés i difusió de la informació a la comunitat educativa a través dels canals oficials d'informació que determinen les Administracions educatives o autoritats responsables en funció de les circumstàncies.

n) La Inspecció d'Educació, el personal dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRES), les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport i les direccions generals amb competències en matèria d'educació, col·laboraran amb les direccions dels centres educatius assessorant, actualitzant l'oferta formativa i fent costat a les actuacions desenvolupades, per tal de donar la millor resposta possible en aquest tipus de contextos.18. Tecnologies de la informació i de la comunicació, sistema de gestió ITACA i protecció de dades

18.1. Normativa que s'ha de preveure en matèria de l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la protecció en el tractament de les dades.

1. S'ha d'atendre el que disposa la legislació en la matèria i en les instruccions de servei que dicte la direcció general amb competències en tecnologies de la informació i de la comunicació, i específicament en:a) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (conegut per Reglament general de protecció de dades, RGPD) (DOUE L119/1, de 04.05.2016)

b) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

c) El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 17, 19.01.2008).

d) Ordre 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes sobre l'ús segur de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat.e) La Instrucció 4/2011, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, sobre l'adequació a la LOPD dels centres educatius públics.f) La Instrucció 6/2012, de les direccions generals de Tecnologies de la Informació i de Centres Docents, per a la implantació de la telefonia IP als centres educatius.

g) La Instrucció 7/2012, sobre la implantació i l'ús del programari lliure en el lloc de treball.

h) La Instrucció de servei núm. 2/2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per a la petició i explotació de l'espai web i subdomini proporcionat per la Conselleria d'Educació als centres docents, i la modificació d'aquesta mitjançant la Instrucció 1/2010.i) La Instrucció de servei número 5/2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per a la utilització i custòdia de les llicències del programari instal·lat als centres docents de la Generalitat.j) La Resolució de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de règim especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'estableix el procediment i el calendari d'inventariat i certificació de les aplicacions i equipament informàtic que hi ha als centres educatius dependents de la Generalitat (DOGV 7056, 28.06.2013).

k) La Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat. (DOGV 8436, 03.12.2018)18.2. ITACA

1. El Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d'educació, a través del sistema d'informació ITACA, dels centres docents que imparteixen ensenyaments reglats no universitaris (DOGV 6522, 17.05.2011), regula aquest sistema d'informació com a instrument per a la gestió i la comunicació de les dades i dels documents necessaris per a l'adequat funcionament del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

2. El sistema d'informació ITACA té com a finalitat la consecució d'una gestió integrada dels procediments administratius i acadèmics del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

3. Tots els centres que estiguen dins del sistema Itaca, en aquest cas els conservatoris tant de titularitat de la GVA com d'entitats locals, tenen l'obligació de comunicar a la conselleria competent en matèria d'educació, en el termini establit per la normativa vigent i mitjançant el sistema ITACA, la informació requerida en l'esmentat Decret 51/2011, de 13 de maig, amb especial atenció a les dades que fan referència al dret d'assistència i estudi de l'alumnat, segons l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril (DOGV 5738, 09.04.2008).4. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport posa a la disposició dels centres educatius un sistema de comunicació entre el centre i l'equip docent amb l'alumnat i els responsables familiars a través de les plataformes ITACA-Web Família 2.0 i Mòdul Docent 2.0.

18.3. Ús de plataformes informàtiques en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat

1. L'Ordre 19/2013, sobre normes per a la utilització segura de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat, estableix que queda prohibit transmetre o allotjar informació pròpia de l'Administració de la Generalitat en sistemes d'informació externs (com és el cas dels serveis en el núvol on cloud), excepte autorització expressa de la conselleria competent en matèria d'educació, verificant el corresponent acord de confidencialitat i sempre amb l'anàlisi prèvia dels riscos associats a tal externalització. Per tant, com a norma general, s'han d'emprar les eines que la conselleria competent en matèria d'educació pose a la disposició dels centres. A més, l'article 5.4 de l'esmentada Ordre 19/2013 estableix que qualsevol externalització del tractament requereix la subscripció d'un contracte exprés entre la conselleria competent en matèria d'educació, com a responsable del tractament, i l'empresa responsable de la prestació del servei, com a encarregada del tractament, que, en aquest cas, serien les empreses propietàries d'aquestes plataformes. L'obligatorietat d'aquest «contracte per encàrrec», així com les condicions que recull, es troben especialment especificades en l'article 28 del recent Reglament general de protecció de dades (RGPD).

2. En relació amb l'ús de xarxes socials en l'àmbit educatiu, l'esmentada Resolució de 28 de juny de 2018 indica que la publicació de dades personals en xarxes socials per part dels centres educatius requereix comptar amb el consentiment inequívoc de les persones implicades, a les quals caldrà informar prèviament de manera clara de les dades que es publicaran, en quines xarxes socials, amb quina finalitat, qui pot accedir a les dades, així com de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

3. No requerirà autorització l'ús de xarxes socials per a l'exercici de les competències en matèria d'educació, sempre que no tracten ni difonguen dades personals del tractament de les quals siguen responsables els titulars d'òrgans superiors o del nivell directiu de la Conselleria. Té la condició de dada personal tota informació que es puga relacionar amb una persona física identificada o identificable. Aquesta definició inclou, entre altres dades, imatges, veu, codis d'identificació, qualificacions o opinions. No obstant això:

a) Està expressament no autoritzat l'ús de xarxes socials que incloguen qualsevol tipus de publicitat o que puguen ser utilitzades per a una finalitat diferent de la mateixa comunicació.

b) Quan s'utilitzen aquests mitjans, els centres educatius informaran les famílies i l'alumnat major de 14 anys sobre l'ús segur de les xarxes socials, dels drets i obligacions dels intervinents, així com de l'exempció de responsabilitat de la Conselleria en aquestes aplicacions.c) Quan les dades personals de l'alumnat, incloent-hi fotografies o vídeos, siguen proporcionades per tercers o altres membres de la comunitat educativa, sense mediació de la persona titular de les dades (l'alumnat major de 14 anys o qui represente legalment la persona menor), s'ha de garantir que es disposa de l'autorització expressa i concreta d'ús, o l'assumpció de responsabilitat per la persona cedent.4. Qualsevol tractament de dades de caràcter personal ha de complir amb el que es preveu en la normativa vigent en la matèria i, en particular, amb les obligacions d'informació als afectats pels tractaments i transparència sobre aquests. A més, han de cenyir-se a les finalitats específiques previstes en la seua creació i que han d'haver sigut publicades en els corresponents registres d'activitats.

L'òrgan d'informació i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció de dades és la Delegació de Protecció de Dades (dpd@gva.es), a qui es poden dirigir els interessats pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del Reglament general de protecció de dades.

5. Sobre la utilització d'aplicacions de missatgeria per part del professorat per a la comunicació amb l'alumnat, el punt 3.2.7 de l'esmentada Resolució de 28 de juny de 2018 indica que, amb caràcter general, les comunicacions entre el professorat i l'alumnat han de tindre lloc dins de l'àmbit de la funció educativa i no dur-se a terme a través d'aplicacions de missatgeria instantània. Si cal establir canals específics de comunicació, s'han d'emprar els mitjans i eines establits per la conselleria competent en matèria d'educació i posades a la disposició d'alumnat i professorat, o per mitjà del correu electrònic. Així mateix, quan la comunicació fora entre el professorat i qui represente legalment l'alumnat, el punt 3.2.8 assenyala que les comunicacions han de dur-se a terme a través dels mitjans posats a la disposició dels dos pel centre educatiu o la conselleria competent en matèria d'educació.

6. Els tractaments de dades personals mitjançant aplicacions informàtiques mòbils, conegudes com a 'apps', han d'incloure's en la política de seguretat del centre, com a mínim, amb les mateixes garanties que qualsevol altre tractament, tal com indica l'Informe sobre la utilització per part de professors i alumnes d'aplicacions que emmagatzemen dades en el núvol amb sistemes aliens a les plataformes educatives, publicat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/media/guias/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf).Tal com indica aquest informe, les aplicacions que contenen més dades personals de l'alumnat són els quaderns de notes dels docents, que mantenen el seu progrés i les seues qualificacions. Per la qual cosa, qualsevol aplicació que incloga la identificació de l'alumne o alumna pot portar a l'elaboració de perfils segons les funcionalitats i la tipologia de les dades recopilades. Amb els hàbits de navegació, juntament amb les dades d'altres persones usuàries amb els quals contacta i el seu comportament educatiu, es poden crear perfils de persones usuàries susceptibles de ser tractats sense el consentiment de la persona usuària, amb l'excusa de la millora del funcionament del servei. Les persones usuàries es poden classificar fàcilment segons la seua activitat, en funció de les accions que realitzen o, fins i tot, el temps que tarden a realitzar-les. Cal tindre en compte que les aplicacions d'instal·lació no assistida en dispositius mòbils intel·ligents són capaces d'accedir a gran quantitat de dades de caràcter personal emmagatzemades en el mateix dispositiu, tals com el número d'identificació del terminal, agenda de contactes, imatges o vídeos. A més, aquestes aplicacions poden accedir als sensors del dispositiu i obtindre la ubicació geogràfica, capturar fotos, vídeo o so a través d'aquests.

Per tot això, no es podran utilitzar les plataformes informàtiques o aplicacions informàtiques mòbils (conegudes com a 'apps') diferents de les disposades o autoritzades per la conselleria competent en matèria d'educació, que tinguen com a finalitat:

a) Tant la comunicació amb les famílies com amb l'alumnat.

b) El seguiment de l'alumnat a través de quaderns de notes de progrés i la seua qualificació.Consideracions finals

1. Aquest annex és aplicable per al curs acadèmic 2021-2022 en els conservatoris de titularitat de la GVA que imparteixen els ensenyaments de Música i de Dansa.

Pel que fa als conservatoris de titularitat municipal i als centres autoritzats, aquest annex és aplicable en els apartats relatius als centres i ensenyaments impartits, a l'avaluació i a la matriculació.

2. Aquestes instruccions són aplicables als centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i de Dansa excepte en aquells punts que contradiguen la seua normativa específica.

3. La direcció de cada centre educatiu complirà i farà complir el que s'estableix en aquesta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa. En aquest sentit, es prestarà especial atenció a les proves d'ingrés i accés, programacions didàctiques, compliment de l'horari per al professorat i alumnat, així com el desenvolupament, en les millors condicions possibles, de les activitats grupals, tant dins com fora del centre.

4. La Inspecció d'Educació vetlarà pel compliment del que s'estableix en aquesta resolució.

5. Les direccions territorials competents en matèria d'Educació tenen la facultat per a resoldre, coordinament amb els responsables d'ordenació acadèmica dels ensenyaments de règim especial, en l'àmbit de la seua competència, els problemes que pogueren sorgir en l'aplicació d'aquesta resolució.

6. Les instruccions regulades en la present resolució queden supeditades a la normativa vigent sanitària al llarg del curs 2021-2022 i poden ser modificades com a conseqüència de les mesures de contenció de l'autoritat sanitària davant de l'evolució de la Covid-19.

Mapa web