Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària. [2021/8134]

(DOGV núm. 9138 de 29.07.2021) Ref. Base de dades 007499/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives, Legislació
  Matèries: Educació Malaltia infecciosa
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyament, ensenyament, política educativa, malaltia infecciosaÍndex

Preàmbul

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

I. Atenció educativa domiciliària

Segon. Procediment general per al desenvolupament de l'atenció educativa domiciliària

Tercer. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és inferior als dos mesos

Quart. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és superior als dos mesos per a l'alumnat escolaritzat en l'últim curs del segon cicle d'Educació Infantil i en les etapes d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria

Cinqué. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és superior als dos mesos per a l'alumnat escolaritzat en Batxillerat

Sisé. Horari del professorat que realitza l'atenció educativa domiciliària

II. Atenció educativa hospitalària

Seté. Procediment per al desenvolupament de l'atenció educativa hospitalària

Huité. Professorat de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

Nové. Horari del professorat que realitza l'atenció educativa hospitalària

Desé. Condicions de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

Onzé. Habilitació d'espais i gestió dels recursos materials de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

Dotzé. Agrupacions pedagògiques hospitalàries (APH)

Tretzé. Funcions de la persona coordinadora de l'Agrupació Pedagògica Hospitalària (APH)

III. Seguiment de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària i formació del professorat

Catorzé. Comissió coordinadora de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària

Quinzé. Formació del professorat

Setzé. Mesures davant la Covid-19 mentres dure la situació de pandèmia

Disseté. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix en l'article 71, que correspon a les Administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requerisquen una atenció educativa diferent a l'ordinària puguen aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seues capacitats personals i, en tot cas, els objectius establits amb caràcter general per a tot l'alumnat.

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix que hi ha alumnat que, per presentar necessitats específiques de suport educatiu o per trobar-se en una situació personal, social o cultural desfavorida, requereix, temporalment o permanentment, una resposta educativa personalitzada i individualitzada ajustada a les seues necessitats, que garantisca la continuïtat del seu procés educatiu. Aquesta resposta ha de contemplar tant les necessitats educatives relacionades amb aspectes curriculars, com aquelles de tipus afectiu personal.La secció tercera del capítol VI de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, defineix les directrius per a l'atenció domiciliària i hospitalària.

D'una banda, durant els últims anys, la valoració positiva de les actuacions desenvolupades per a dur a terme l'atenció educativa domiciliària i l'atenció des de les unitats pedagògiques hospitalàries, ha possibilitat anar millorant el seu funcionament i establir les condicions i procediments adequats que permeten donar una resposta educativa d'acord amb el dret a una educació inclusiva i de qualitat, en condicions d'igualtat, a l'alumnat escolaritzat en l'últim nivell de segon cicle d'Educació Infantil i en les etapes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

D'altra banda, i amb l'objectiu d'agilitzar els procediments i simplificar la tramitació, la conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha posat a la disposició dels centres docents el tràmit per a la gestió d'atenció educativa domiciliària en el mòdul d'inclusió d'ITACA 3.

Per aquest motiu, cal revisar els procediments per a realitzar la sol·licitud i desenvolupament de cadascuna de les modalitats d'atenció, domiciliària i hospitalària, tot establint els mecanismes necessaris per al seguiment i supervisió del seu funcionament i per a la coordinació amb la conselleria competent en matèria de sanitat.

Per tot això exposat i de conformitat amb el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que estableix les competències dels òrgans superiors i els centres directius, resolc:

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta resolució té com a objecte organitzar i regular la resposta educativa a l'alumnat que es troba escolaritzat en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de l'últim nivell del segon cicle d'Educació Infantil, i en les etapes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i que, per prescripció facultativa, no pot assistir al seu centre educatiu, per estar hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.2. Podrà rebre atenció hospitalària també l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels nivells del segon cicle d'Educació Infantil i aquell que, estant escolaritzat en altres comunitats autònomes, es troba ingressat en un hospital valencià que compte amb una unitat pedagògica hospitalària (UPH), prèvia autorització de la inspecció d'educació de la unitat.3. L'autorització de l'atenció educativa domiciliària tindrà vigència dins del mateix curs escolar en què se sol·licite, sense perjuí que, si l'alumnat continua requerint aquesta prestació el curs següent, hi haja la possibilitat de sol·licitar-la en les condicions que es determinen en aquesta resolució.I. ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIASegon. Procediment general per al desenvolupament de l'atenció educativa domiciliària

1. D'acord amb l'article 56 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, l'atenció educativa domiciliària és la mesura de resposta per a la inclusió prevista per a donar continuïtat al procés educatiu de l'alumnat, quan l'informe mèdic certifica que una alumna o un alumne ha de romandre convalescent en el seu domicili per un període superior a dos mesos, com a conseqüència d'alguna de les circumstàncies següents:a) Com a continuïtat de l'atenció educativa iniciada en la Unitat Pedagògica Hospitalària.

b) Per prescripció mèdica, sense hospitalització prèvia.

2. En el cas que la prestació implique una continuïtat de l'atenció realitzada per una Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH), en el moment en què es produïsca l'alta hospitalària, el professorat de la unitat informarà la família o representants legals de la possibilitat d'atenció domiciliària i facilitarà l'assessorament per a iniciar la tramitació de la sol·licitud.

3. En qualsevol dels casos en què l'alumnat dispose d'una prescripció mèdica que justifique una convalescència al domicili, la família o representants legals han de comunicar aquesta circumstància al centre educatiu on està matriculada i emplenar i lliurar la documentació següent:

a) Annex I. Sol·licitud d'atenció domiciliària, que inclou:

– L'autorització per a l'entrada en el domicili familiar del professorat que ha de realitzar la docència directa amb l'alumna o alumne.

– El compromís què una persona major d'edat, designada per la família o representants legals, romanga en el domicili durant la prestació.

– El consentiment per a l'intercanvi d'informació entre el centre educatiu i el professorat encarregat de l'atenció educativa domiciliària.b) Annex II. Informe mèdic, en què conste el diagnòstic i la durada estimada del període de convalescència domiciliària.

En el cas d'alumnat que presenta malalties infecto contagioses, l'informe mèdic ha d'anar acompanyat d'orientacions amb mesures de tipus preventiu i pautes d'actuació per al professorat que ha de realitzar la docència directa en el domicili.

Si l'alumnat presenta problemes de salut mental, el centre educatiu ha d'adjuntar a la sol·licitud de la família els annexos VIII i IX del protocol de coordinació establit en la Resolució conjunta d'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental.

D'acord amb l'article 22.3 del Decret 104/2018, de 27 de juliol, quan l'alumnat presenta necessitats educatives especials associades a un trastorn mental greu i els informes tècnics, mèdics i educatius justifiquen que la resposta educativa no pot dur-se a terme en les condicions adequades en el seu centre educatiu, l'Administració pot determinar l'escolarització transitòria en Unitats Educatives Terapèutiques (UET).

Tercer. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és inferior als dos mesos

1. En el cas que la convalescència es preveja inferior als dos mesos, correspon al centre escolar planificar i prestar l'atenció educativa durant aquest període.

2. Per a això, la tutora o el tutor, una vegada rebuda la sol·licitud de l'atenció educativa domiciliària i l'informe mèdic que la justifica, organitzarà, sota la supervisió de la direcció d'estudis, aquesta atenció, d'acord amb el procediment següent:

a) Es reunirà amb la família o representants legals de l'alumna o l'alumne per a analitzar la situació i valorar les millors condicions per facilitar l'atenció.

b) Conjuntament amb els membres de l'equip educatiu, concretarà:

– El calendari de reunions i la forma d'establir una comunicació fluida amb la família o representants legals, perquè puguen participar de manera activa en el procés d'atenció educativa.

– Les formes d'interacció que consideren més adients amb l'alumna o alumne, contemplant-hi totes les possibilitats oferides per les TIC.– Les condicions per a la realització de les activitats i les proves d'avaluació.

– La previsió de les accions que cal realitzar per a facilitar la reincorporació a l'activitat lectiva presencial.Quart. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és superior als dos mesos per a l'alumnat escolaritzat en l'últim curs del segon cicle d'Educació Infantil i en les etapes d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria

En el cas que la convalescència domiciliària siga superior als dos mesos, s'ha de seguir el procediment següent:

1. La família o representants legals han d'emplenar i entregar a la direcció del centre docent la sol·licitud d'atenció educativa domiciliària (Annex I) i l'informe mèdic on conste el diagnòstic i la durada estimada del període de convalescència (Annex II).

2. La direcció del centre docent crearà la sol·licitud d'atenció educativa domiciliària a través del mòdul d'inclusió educativa d'ITACA 3, en la qual es farà constar la data de sol·licitud de la família i adjuntarà l'informe mèdic.

3. Si l'alumnat presenta problemes de salut mental, el centre adjuntarà, a més, els annexos VIII i IX del protocol de coordinació establit en la Resolució conjunta de l'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental. En aquest cas l'informe d'avaluació sociopsicopedagògica ha d'estar actualitzat amb la identificació de les necessitats educatives especials de l'alumnat i la proposta del Pla Terapèutic, com a mesura de resposta de nivell IV, degudament justificada. No serà objecte d'atenció educativa domiciliària l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista (TEA) que no pateix una malaltia física, per al qual existeix una regulació específica respecte a les possibles modalitats d'escolarització i a l'organització de la resposta a les seues necessitats educatives.4. Una vegada presentada la sol·licitud, el servei competent en matèria d'atenció educativa domiciliària farà la valoració i s'emetrà la resolució corresponent a través del mòdul d'inclusió educativa d'ITACA 3, que implicarà la provisió de personal per a realitzar l'atenció educativa domiciliària.

Si l'alumnat està escolaritzat en un centre de titularitat de la Generalitat, la direcció general competent en matèria de personal docent realitzarà l'assignació del professorat addicional.

Si l'alumnat està escolaritzat en un centre concertat, la direcció general competent en matèria d'atenció educativa domiciliària i la direcció general competent en matèria de centres docents emetran una resolució conjunta en què s'autoritze el pagament delegat del professorat que realitza l'atenció educativa domiciliària.

5. Emesa la resolució, la direcció del centre docent entregarà la resolució a la família o representants legals i emplenarà la data de notificació en el mòdul d'inclusió educativa d'ITACA 3, que haurà de coincidir amb la data de lliurament a la família o representants legals.

6. Una vegada autoritzada la prestació, fins al moment de la incorporació del professorat que realitzarà la docència directa al domicili, la direcció del centre en què l'alumnat està escolaritzat, amb la col·laboració de la tutora o el tutor, coordinarà la planificació de la programació individualitzada per al període previst de convalescència i establirà el calendari de coordinacions internes de l'equip docent de l'alumnat atés, així com el calendari de coordinacions entre la tutora o el tutor i el professorat que realitza l'atenció educativa domiciliària.7.A fi de garantir una actuació coordinada entre el centre i el professorat responsable de l'atenció educativa domiciliària, la tutora o el tutor elaborarà, amb la col·laboració de l'equip docent, un informe educatiu (Annex III), que inclourà informació sobre l'alumna o alumne, l'equip educatiu que participarà en la coordinació establida i les programacions individualitzades de les assignatures.

8. Simultàniament, la direcció d'estudis, si hi ha possibilitats, reorganitzarà l'horari d'una o un docent del centre perquè realitze, de forma provisional, la tutorització i acompanyament personalitzat de l'alumnat. La direcció del centre comunicarà aquesta reorganització horària a la inspecció d'educació, per a la seua autorització i supervisió.

9. El centre docent comunicarà a la Direcció Territorial d'Educació corresponent la data d'incorporació del professorat responsable de l'atenció educativa domiciliària. Des del moment d'aquesta incorporació, tot el professorat que intervé, sota la coordinació de la direcció d'estudis, actuarà segons el que estableixen els articles 58 i 59 de l'Ordre 20/2019. La direcció d'estudis lliurarà l'informe educatiu (Annex III) elaborat per la tutora o el tutor de l'alumnat, amb la col·laboració de l'equip educatiu, al professorat responsable de l'atenció educativa domiciliària.

10. El professorat d'atenció educativa domiciliària alçarà acta de les reunions de coordinació mantingudes amb el professorat del centre docent, que ha de signar conjuntament amb el tutor o tutora de l'alumna o l'alumne i, si escau, amb el professorat de les matèries. Quinzenalment, lliurarà l'acta a la direcció d'estudis del centre docent de referència de l'alumnat.

11. En finalitzar la prestació, el professorat de l'atenció educativa domiciliària lliurarà a la direcció del centre de l'alumna o alumne un informe final (Annex IV), en què deixarà constància dels aspectes treballats durant l'atenció educativa i col·laborarà en el procés de transició i de reincorporació de l'alumnat al centre.

12. Si, durant el curs escolar, l'alumna o l'alumne deixa de requerir l'atenció educativa domiciliària o la família o representants legals hi renuncien, la direcció del centre docent ho comunicarà immediatament a la Direcció Territorial d'Educació corresponent (Annex V) i ho registrarà en el mòdul d'inclusió educativa d'ITACA 3, introduint la data de finalització i el motiu de la mateixa. La no comunicació d'aquesta circumstància serà constitutiva de falta administrativa.13. En el cas que la finalització de l'atenció educativa domiciliària no es produïsca durant el curs escolar, la direcció del centre ha de registrar en el mòdul d'inclusió d'ÍTACA 3 la finalització de la prestació amb data 30 de juny. Aquest requisit serà imprescindible per a tramitar el curs següent una nova sol·licitud, en el cas que fora necessària.14. En qualsevol cas, una vegada notificada la finalització de l'atenció educativa domiciliària, la direcció del centre realitzarà en el mòdul d'inclusió d'ÍTACA 3 el seguiment del procés i dels resultats de la prestació i l'acreditació documental de les coordinacions que s'han dut a terme entre el personal docent implicat, del registre d'assistència al domicili del professorat d'atenció domiciliària amb la signatura dels representants legals de l'alumne o alumna (Annex VI) i de l'informe final (Annex IV). A més s'indicarà si està previst sol·licitar l'atenció educativa domiciliària el curs següent.

15. La inspecció d'educació del centre supervisarà la prestació de l'atenció educativa domiciliària i qualsevol variació que es produïsca en la situació de l'alumnat atés.

16. El servei competent en matèria d'atenció educativa domiciliària podrà sol·licitar l'actualització de l'informe mèdic quan es prolongue el període de convalescència indicat inicialment en l'informe mèdic.

Cinqué. Procediment d'atenció educativa domiciliària quan la convalescència és superior als dos mesos per a l'alumnat escolaritzat en Batxillerat

Per a l'alumnat escolaritzat en el Batxillerat se seguirà el mateix procediment que el referit en el resolc quart d'aquesta resolució, amb les particularitats següents:

1. Les direccions generals implicades emetran una resolució conjunta, segons la previsió del període de convalescència estiga comprés entre els dos i sis mesos i siga superior als sis mesos.

1.1. Previsió de la durada del període de convalescència entre dos i sis mesos

En el cas de l'alumnat escolaritzat en un centre docent de titularitat de la Generalitat, les direccions generals competents en matèria de centres docents, de personal docent i d'atenció educativa domiciliària assignaran una professora o un professor per a l'atenció educativa domiciliària, adscrit al seu centre docent, i autoritzaran l'accés de l'alumnat a les aules virtuals de la seu provincial del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED-CV) de totes les matèries del curs en què està matriculat.

En el cas de l'alumnat escolaritzat en un centre privat concertat, les direccions generals competents en centres docents i en atenció educativa domiciliària autoritzaran el pagament delegat del professorat que realitza l'atenció educativa domiciliària i l'accés de l'alumnat a les aules virtuals de la seu provincial del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED-CV) de totes les matèries en què està matriculat.1.2. Previsió de la durada del període de convalescència superior a sis mesos

En aquest cas, tant si l'alumnat està escolaritzat en un centre públic com si ho està en un centre privat concertat, les direccions generals competents en matèria de centres docents, de personal docent i d'atenció educativa domiciliària autoritzaran el trasllat de matrícula a la seu provincial del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED-CV) i assignaran una professora o un professor per a l'atenció educativa domiciliària, que estarà adscrit a l'esmentada seu.

2. Una vegada emesa la resolució conjunta de les direccions generals corresponents, la direcció del centre educatiu gestionarà l'accés de l'alumna o alumne a la modalitat a distància, si el període de convalescència és inferior a sis mesos. En el cas que el període siga superior a sis mesos, donarà suport a l'alumnat i la família o representants legals per a realitzar el trasllat de matrícula a la seu provincial del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED-CV), segons es determine en la resolució esmentada.

3. El professorat assignat per a realitzar l'atenció educativa domiciliària realitzarà les funcions de tutorització i acompanyament personalitzat que s'especifiquen en l'article 58, apartat 2b) de l'Ordre 20/2019 i ajustarà les funcions relacionades amb l'aprenentatge de l'apartat 2.a als acords presos en les reunions de coordinació que es realitzen amb el professorat del CEED-CV responsable de la docència en línia, especialment aquelles relacionades amb les activitats i proves d'avaluació.4. L'alumnat que ha rebut aquesta prestació i el curs següent es canvie al règim ordinari podrà matricular-se en les matèries que no haja superat en el règim a distància, respectant les condicions que s'estableixen en l'article 41 de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, per la qual es regula l'avaluació en Batxillerat.Sisé. Horari del professorat que realitza l'atenció educativa domiciliària

1.L'atenció educativa domiciliària es realitzarà coincidint amb el calendari lectiu corresponent al curs escolar.

2. La jornada laboral i les hores dedicades a l'activitat lectiva del professorat destinat a l'atenció educativa domiciliària estarà subjecta al que s'estableix en la normativa vigent, d'acord amb el cos al qual pertany.

3.L'atenció educativa domiciliària es realitzarà en horari lectiu diürn, tot i que, excepcionalment, pot realitzar-se fora d'aquest horari, si les circumstàncies de salut de l'alumnat ho justifiquen.

4. Els mòduls horaris de docència directa en el domicili seran els següents:

a) Per a l'últim curs del segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària: 7 hores lectives a la setmana i mitja hora setmanal per a realitzar les reunions de coordinació amb el centre on estiga escolaritzat l'alumnat. Aquesta coordinació pot ser agrupada de manera que permeta una coordinació quinzenal d'una hora de durada.

b) Per a l'Educació Secundària Obligatòria: 5 hores lectives a la setmana en cadascun dels àmbits humanístic i lingüístic i científic i tecnològic, que equival a una hora diària de classe en cada àmbit i una hora setmanal per a realitzar les reunions de coordinació amb el centre on estiga escolaritzat l'alumnat. En aquesta etapa, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu podrà ser atés per una mestra o un mestre de pedagogia terapèutica, sempre que l'equip especialitzat d'orientació del centre ho considere més adient; circumstància que s'ha de fer constar en la sol·licitud que la direcció del centre remeta a la Direcció Territorial d'Educació.

c) Per al Batxillerat: 6 hores lectives a la setmana de tutorització i acompanyament personalitzat al domicili i una hora setmanal per a la coordinació amb la tutora o el tutor i amb el professorat del centre o centres de referència de l'alumnat atés.

5. El control d'assistència del professorat d'atenció domiciliària es farà mitjançant un registre diari, d'acord amb l'Annex VI, que signarà, en cadascuna de les sessions, la família o els representants legals de l'alumnat o la persona que designen per a romandre en el domicili. Aquest registre inclourà també les modificacions que es puguen produir durant els períodes d'atenció. El document serà lliurat quinzenalment, a la direcció d'estudis del centre de referència de l'alumnat, junt amb les actes de coordinació.

6. En el cas que es produïsca una alternança entre períodes d'hospitalització i atenció educativa domiciliària d'una durada màxima de 30 dies naturals, el professorat assignat per a la docència en el domicili no modificarà la seua condició laboral i actuarà com a professorat de suport en el centre de referència de l'alumnat atés, sota la supervisió de la direcció d'estudis, durant el temps que dure l'hospitalització.7. Quan finalitze el període de convalescència i, per prescripció facultativa, l'alumnat haja d'incorporar-se al seu centre de forma progressiva, es podran compatibilitzar l'atenció educativa domiciliària i l'assistència parcial al centre educatiu sempre que el còmput total d'hores lectives de l'alumnat entre ambdós recursos (assistència al centre i docència en el domicili) no supere les hores lectives de l'alumnat. Tot considerant que la incorporació progressiva al centre és necessàriament de caràcter transitori, aquesta situació no pot prolongar-se més enllà dels 30 dies naturals.

II. ATENCIÓ EDUCATIVA HOSPITALÀRIASeté. Procediment per al desenvolupament de l'atenció educativa hospitalària

L'atenció educativa hospitalària és la mesura per a donar continuïtat al procés educatiu de l'alumnat que ha de romandre hospitalitzat i es desenvolupa en les UPH ubicades en un hospital, seguint el procediment següent:

1. Quan una alumna o un alumne cursa nivells i ensenyaments contemplats en aquesta resolució i es troba en situació d'hospitalització, el professorat de la UPH es posarà en contacte amb la família o representants legals per oferir-los la prestació i, d'acord amb la seua situació mèdica i la previsió de la durada de l'ingrés, organitzarà l'atenció educativa, que podrà realitzar-se en les dependències de la UPH o a l'habitació de la malalta o el malalt.

2. Si la previsió del període d'hospitalització és superior a quinze dies, o és intermitent durant un període llarg, el personal docent de la UPH sol·licitarà a la família o els representants legals el consentiment per a l'intercanvi d'informació amb el centre educatiu en el qual està escolaritzat l'alumnat (Annex VII).

3. La persona coordinadora de la UPH o, en el cas de les UPH amb menys de tres docents, el professorat responsable d'aquesta, contactarà amb el centre educatiu en què està escolaritzat l'alumnat, mitjançant l'Annex VIII.

4. Una vegada rebuda la comunicació de l'atenció educativa hospitalària, la direcció del centre remetrà a la UPH, l'informe educatiu realitzat conjuntament amb la tutora o el tutor de l'alumna o alumne, d'acord amb l'Annex III, en el termini màxim de set dies naturals. Aquest informe servirà de base per a organitzar l'atenció educativa coordinada amb el centre de referència de l'alumnat. Per a agilitzar-ne la tramitació, podrà remetre's per correu electrònic.

5. Quan l'alumnat deixe de ser atés per la UPH, el personal docent que se n'ha encarregat de l'atenció emplenarà un informe final de l'atenció educativa hospitalària, d'acord amb l'Annex IV, que serà remés al centre educatiu en què es troba escolaritzat l'alumnat. Aquest informe té la finalitat d'informar sobre l'atenció prestada i facilitar la transició al centre educatiu o la continuïtat de l'atenció educativa en el domicili, segons el cas.

6. El professorat responsable de la docència registrarà diàriament les dades de l'alumnat atés, amb indicació de la data d'inici i finalització de l'atenció realitzada. La UPH arxivarà aquestes dades, junt amb una còpia dels informes realitzats durant el període de l'atenció educativa hospitalària de cada alumna o alumne.Huité. Professorat de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

1. El professorat de les UPH serà professorat de les especialitats d'Educació Infantil, Educació Primària o Pedagogia Terapèutica i professorat d'Educació Secundària d'alguna especialitat per a impartir els àmbits lingüístic-humanístic o científic-tecnològic. La provisió de llocs es realitzarà per comissió de serveis, d'acord amb els procediments establits per la direcció general competent en matèria de personal.2. En la designació del professorat de totes les especialitats que es destinarà a una UPH es valorarà la possessió del certificat de capacitació en llengua estrangera: anglés, la formació específica en l'ús de la plataforma Aules per a la formació en línia, o plataformes similars usades amb aquesta mateixa finalitat, i els cursos de formació realitzats sobre atenció educativa domiciliària i hospitalària organitzats pels CEFIRE.3. El nombre de llocs docents assignats a cada UPH es determinarà des de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa hospitalària, en coordinació amb la direcció general competent en matèria de personal docent, a proposta de les respectives direccions territorials d'educació. Per a realitzar aquesta designació es valorarà el nombre d'alumnat atés a l'hospital, l'etapa educativa que cursa, l'existència d'unitat pediàtrica en el centre hospitalari i la disponibilitat d'un espai físic adequat per a desenvolupar la tasca docent.4. Les UPH que disposen de tres o més docents comptaran amb una persona coordinadora, designada per la Direcció Territorial d'Educació corresponent entre el professorat de la unitat. En el cas de les UPH que disposen de menys de tres docents, les funcions de coordinació les assumirà la persona coordinadora de l'APH a què estan adscrites.

5. En cas de l'existència de llocs docents vacants en alguna UPH, la Direcció Territorial d'Educació corresponent farà la proposta de personal a la direcció general competent en matèria d'atenció educativa hospitalària perquè valore la seua idoneïtat i li done trasllat a la direcció general competent en matèria de personal docent.

6. Els llocs docents de les UPH es catalogaran com a itinerants i tindran la consideració de llocs d'especial dificultat, i amb l'objectiu d'oferir una millor qualitat de l'atenció, la conselleria competent en matèria d'educació facilitarà la continuïtat i especialització del professorat que els ocupe.Nové. Horari del professorat que realitza l'atenció educativa hospitalària

1. L'atenció educativa hospitalària es realitzarà coincidint amb el calendari lectiu corresponent al curs escolar.

2. La jornada laboral i les hores dedicades a l'activitat lectiva del professorat de les UPH estarà subjecta al que s'estableix en la normativa vigent, en funció del cos al qual pertanga el personal docent.

3. La distribució horària setmanal de les sessions de treball del personal docent de les unitats que realitza l'atenció directa a l'alumnat hospitalitzat haurà de ser flexible, considerant els horaris i rutines del centre hospitalari (realització de proves diagnòstiques, cures, visites mèdiques, horaris de menjars, etc.), així com qualsevol altra circumstància que afecte l'alumnat hospitalitzat.

4. L'horari del personal docent de les UPH serà estable i podrà incloure sessions de matí i de vesprada. L'horari es concretarà a principi de curs, tot i que, en cas necessari, podrà ser revisat i modificat durant curs, prèvia consulta a la inspecció d'educació de referència en l'àmbit de l'UPH i amb l'autorització expressa de la Direcció Territorial d'Educació corresponent. En el cas que no s'ajuste a l'horari lectiu de 9.00 h a 17.00 h, la persona coordinadora de la UPH o el professorat responsable d'aquesta sol·licitarà a la Direcció Territorial corresponent l'aprovació d'un horari especial.5. L'horari complementari d'obligada permanència es destinarà a la coordinació amb els centres de referència de l'alumnat i amb el personal del centre hospitalari.

6. Les hores assignades a les funcions de coordinació podran estar compreses entre les tres i cinc hores setmanals, d'acord amb el criteri de la inspecció d'educació de referència en l'àmbit de les UPH, que es basarà en les necessitats existents.

7. Els desplaçaments que generen les coordinacions quedaren subjectes a l'Ordre 44/2012 que regula les itineràncies del professorat.

8. El professorat de les UPH podrà disposar d'una vesprada formativa setmanal, amb la finalitat de desenvolupar el Pla d'activitats formatives (PAF), que serà supervisat i impulsat per la Direcció Territorial d'Educació corresponent.Desé. Condicions de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

1. Correspon a la conselleria competent en matèria d'educació autoritzar la creació, habilitació o no funcionament de les UPH, d'acord amb les necessitats detectades i amb els informes favorables de la Direcció Territorial d'Educació i de la comissió de coordinació referida en el resolc catorzé d'aquesta resolució.

2. La conselleria competent en matèria d'educació establirà, amb càrrec als programes de despesa corresponent, la dotació de professorat i recursos materials.

3. L'equipament tecnològic haurà de ser dotat per la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, a proposta de la direcció general competent en l'atenció educativa hospitalària, que establirà els mecanismes de coordinació necessaris amb la gerència de l'hospital al qual pertany l'UPH perquè el seu funcionament i manteniment siga compatible i estiga integrat en el conjunt de l'equipament tècnic i tecnològic de l'hospital.

4. Les UPH comptaran amb una assignació econòmica específica per a despeses de funcionament, que s'ajustarà a la normativa general vigent en matèria de gestió econòmica de centres.

5. Cada UPH disposarà d'un codi de centre propi.

6. El personal de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa hospitalària, a través del servei responsable, es coordinarà periòdicament amb les persones coordinadores de la UPH, les gerències dels hospitals on es troben les diferents aules hospitalàries i la inspecció d'educació, amb l'objecte de:

a) Valorar la idoneïtat de les diferents actuacions educatives en relació als aspectes que puguen incidir en el desenvolupament de la labor pròpia de l'hospital.

b) Establir la coordinació amb el personal sanitari, així com la presència d'aquest en els espais en què es realitza la docència directa, quan la situació clínica dels pacients puga fer-la necessària.

c) Revisar l'adequació i accessibilitat dels espais i la integració de la tecnologia de la informació i la comunicació de l'UPH en el sistema general de cada hospital.

7. Amb l'autorització de la gerència de l'hospital corresponent, es podran establir col·laboracions amb associacions i entitats públiques i privades sense ànim de lucre per a complementar les actuacions que es desenvolupen a través de la docència directa amb l'alumnat hospitalitzat. Aquestes actuacions es recolliran en el Pla anual d'actuació de cada UPH i en la Programació general anual de l'APH a la qual pertanyen.8. La conselleria competent en matèria d'educació i la conselleria competent en matèria de sanitat promouran, coordinadament i amb els mitjans al seu abast, la participació d'altres institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre en el desenvolupament d'actuacions dirigides a afavorir la inserció social i afectiva de l'alumnat que pateix una malaltia, així com d'actuacions que proporcionen suport a les seues famílies.Onzé. Habilitació d'espais i gestió dels recursos materials de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)

1. Les UPH hauran de comptar amb un despatx que servisca de sala per al professorat i que disposarà del mobiliari adequat facilitat per la conselleria competent en matèria d'educació, i connexió a internet, que ha de facilitar el mateix hospital o, en qualsevol cas, la conselleria competent en matèria de sanitat.

2. Cada UPH tindrà un espai per a realitzar la docència directa amb l'alumnat hospitalitzat, que ha de reunir les condicions següents:a) Ser accessible per a l'alumnat i estar pròxim a les zones i serveis en les quals aquest romanga ingressat.

b) Estar dotada amb el mobiliari i l'equipament equivalent a les unitats escolars ordinàries, d'acord a la modulació establida per la conselleria competent en matèria d'educació, tot considerant les adequacions que puga necessitar l'alumnat al qual s'atén.

c) Comptar amb els mitjans necessaris per a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3. La direcció general competent en matèria d'atenció educativa hospitalària acordarà amb la corresponent direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació el manteniment dels recursos TIC necessaris per a l'adequat acompliment de les funcions docents de les UPH.

4. Els recursos materials de les UPH hauran d'estar degudament inventariats i seran per a ús exclusiu de l'alumnat i del personal docent d'aquestes unitats.

5. Es podran dur a terme, amb l'autorització de la gerència de l'hospital i de les direccions generals competents en matèria de salut i atenció educativa hospitalària, les gestions pertinents per a millorar les condicions físiques i pedagògiques de les UPH, a través de convenis de col·laboració amb universitats, concursos, projectes socials o entitats privades sense ànim de lucre.Dotzé. Agrupacions pedagògiques hospitalàries (APH)

1. Les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH) estaran adscrites a la Direcció Territorial d'Educació corresponent i, amb la finalitat de desenvolupar actuacions coordinades amb l'alumnat hospitalitzat, s'organitzaran en Agrupacions Pedagògiques Hospitalàries (APH), d'acord amb els criteris establits per la direcció general competent en atenció educativa hospitalària.

2. La composició d'una APH estarà formada per tota la plantilla del personal docent de les UPH adscrites.

3. Les APH comptaran amb una persona coordinadora designada per la Direcció Territorial d'Educació corresponent, entre les persones coordinadores de les UPH que la integren.

4. Les APH, amb les seues respectives unitats, són les que es relacionen en l'Annex IX d'aquesta resolució, sense perjuí que la conselleria competent en matèria d'educació puga habilitar noves APH o modificar les existents.

5. Les APH elaboraran una Programació general anual i una memòria final que s'integraran en els diferents plans anuals d'actuació i memòries de totes i cadascuna de les seues UPH.

6. En la Programació general anual es recolliran les directrius per a les actuacions de docència directa de les UPH amb l'alumnat que pateix diferents tipus de malaltia, els criteris i els procediments previstos per a la seua implantació, desenvolupament, seguiment i avaluació, així com les actuacions complementàries que s'organitzen anualment.7. El claustre del professorat de l'APH aprovarà la Programació general anual i, amb la finalitat de realitzar-ne el seguiment i avaluació, es reunirà preceptivament una vegada al trimestre. El claustre també podrà reunir-se quan siga convocat per la persona coordinadora o quan ho sol·licite almenys un terç del professorat que la integra.

8. La comissió coordinadora referida en el resolc catorzé d'aquesta resolució supervisarà el desenvolupament de la Programació general anual i la Memòria final de les APH i elaborarà propostes per a millorar i optimitzar l'efectivitat de la resposta educativa que proporcionen.

Tretzé. Funcions de la persona coordinadora de l'Agrupació Pedagògica Hospitalària (APH)

1. La persona coordinadora de l'APH tindrà les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració i avaluació dels Plans anuals d'actuació de totes les UPH adscrites, com a part de la Programació general anual de l'agrupació corresponent i la Memòria final d'aquesta.

b) Convocar i presidir el claustre i vetlar pel compliment de les decisions que s'hi adopten.

c) Gestionar els recursos econòmics, l'autorització de les despeses i l'ordenació dels pagaments de les UPH de la seua competència, així com registrar i actualitzar l'inventari dels recursos materials.

d) Comunicar al personal docent aquelles informacions que siguen d'interés per al compliment de les seues funcions.

e) Exercir la direcció de personal i vetlar pel compliment de la normativa vigent.

f) Supervisar el compliment dels horaris i de les funcions del personal docent de les UPH adscrites que s'estableixen en la normativa vigent i traslladar aquesta informació a la inspecció d'educació de referència en l'àmbit.

g) Posar en marxa els mecanismes per a cobrir les vacants que es produïsquen per absències i baixes del professorat, segons els criteris establits per l'Administració educativa.

h) Impulsar la coordinació dels professionals de l'APH amb el personal docent dels centres que escolaritzen l'alumnat atés i vetlar per aquesta coordinació.

i) Promoure la col·laboració amb altres professionals, entitats o associacions sense ànim de lucre per a fomentar tant activitats lúdiques i d'oci com activitats de caràcter formatiu.

j) Coordinar-se amb els centres hospitalaris en els quals se situen les UPH.

k) Coordinar la formació de l'APH.

l) Qualsevol altra que li siga encomanada per l'Administració educativa.

2. Trimestralment, les persones coordinadores de les APH lliuraran les dades de l'atenció realitzada per les UPH de l'agrupació a la Direcció Territorial d'Educació corresponent i al servei responsable de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa hospitalària.3. La persona titular la Direcció General d'Inclusió Educativa acreditarà aquesta funció de coordinació, als efectes administratius oportuns.III. SEGUIMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA I HOSPITALÀRIA I FORMACIÓ DEL PROFESSORATCatorzé. Comissió coordinadora de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària

1. Per al seguiment i supervisió del funcionament de les modalitats d'organització de la resposta educativa a l'alumnat que pateix una malaltia, es constituirà una comissió coordinadora de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària, de la qual formaran part les persones següents:

a) La persona titular de la direcció general competent en atenció educativa domiciliària i hospitalària, o la persona en què delegue.

b) La persona titular del servei responsable de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària, o la persona en què delegue.

c) La inspecció d'educació de referència en l'àmbit de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària de cada Direcció Territorial, designada per la Inspecció General d'Educació.

d) La persona titular de la secció responsable de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

e) Les persones coordinadores de les Agrupacions Pedagògiques Hospitalàries.

f) Una tècnica o un tècnic del servei responsable de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa domiciliària i hospitalària.2. A proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa domiciliària i hospitalària, es podran incorporar a la comissió persones expertes en matèries relacionades amb els àmbits d'actuació, que tindran veu però no vot. En aquest sentit, i a l'efecte de planificar la formació, podrà incorporar una assessora o un assessor del CEFIRE específic d'Educació Inclusiva, designat per la subdirecció competent en formació del professorat.

3. La comissió coordinadora de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària té les funcions següents:

a) Acordar els procediments i les pautes generals d'intervenció en les UPH i en l'atenció educativa domiciliària, d'acord amb la normativa vigent i les bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Determinar les necessitats relatives als recursos humans de les UPH i per a l'atenció educativa domiciliària.

c) Determinar les necessitats relatives als espais i recursos materials de les UPH i per a la creació de noves unitats.

d) Proposar a l'òrgan encarregat de formació del professorat les accions formatives específiques per al personal docent que realitza la docència directa amb l'alumnat.

e) Coordinar i supervisar la Programació general anual i la Memòria final de les APH.

f) Elaborar informes i propostes respecte al funcionament i organització de les APH i l'atenció educativa domiciliària, amb la finalitat de millorar i optimitzar l'efectivitat de la resposta educativa que proporcionen.

g) Qualsevol altra funció que se li assigne, dins de l'àmbit de les seues competències, des de l'Administració educativa.

3. Aquesta comissió es reunirà de forma ordinària dues vegades durant el curs escolar per a desenvolupar les seues funcions i, de forma extraordinària i motivada, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'atenció educativa domiciliària i hospitalària.Quinzé. Formació del professorat

1. L'òrgan encarregat de la formació del professorat convocarà una formació específica per al professorat que està realitzant la docència directa en les UPH o en l'atenció educativa domiciliària, que també podrà estar oberta al professorat en general.

2. Les APH, dins del marc de la Programació general anual, podran organitzar anualment el Programa d'activitats formatives (PAF) del professorat, seguint la resolució anual de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.

3. Les línies generals de formació de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries són les següents:

3.1. Formació específica per al lloc de treball:

– Pedagogia hospitalària

– Dol i resiliència

– Educació per a la salut

– Educació emocional

– Salut mental infantil i juvenil

– Alteracions greus de la conducta

– Conductes auto lesives i ideacions suïcides

– Trastorns de la conducta alimentària

– Igualtat en la diversitat, coeducació, identitat de gènere i educació sexual

– Mediació i resolució de conflictes

3.2. Actualització metodològica i didàctica específica de l'especialitat per la qual s'opta

3.3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l'educació:

– Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula– Plataforma Aules i altres plataformes educatives i administratives de la conselleria competent en matèria d'educació

– Eines per a la gravació i l'edició multimèdia

– Creació de materials didàctics: eXelearning

– Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre i blog docent– Ciberconvivència i ús responsable d'internet i de les xarxes socials

– Tecnologies per afavorir l'accessibilitat en l'educació

4. Sense perjuí del que indica el punt anterior, el CEFIRE, a proposta de la Direcció General d'Inclusió Educativa, pot planificar i oferir línies de formació addicionals que responguen a les necessitats detectades per a desenvolupar amb una major qualitat l'atenció educativa hospitalària i domiciliària.Setzé. Mesures davant la Covid-19 mentres dure la situació de pandèmia

1. L'atenció educativa domiciliària es realitzarà seguint les pautes i les indicacions dictades per les autoritats sanitàries.

2. En el cas que el professorat d'atenció educativa domiciliària requerisca mitjans específics de protecció (mascaretes, guants, pantalles, etc.), aquests seran facilitats pel centre on està escolaritzat l'alumnat.

3. El pla de contingència de la UPH es realitzarà seguint les directrius de l'hospital a la qual pertany.Disseté. Entrada en vigor

Aquesta resolució entrarà en vigor des del moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 23 de juliol de 2021.– La directora general d'Inclusió Educativa: Raquel Andrés Gimeno.

Mapa web