Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, denominació administratiu o administrativa. [2021/7981]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007253/2021
Resultant que Manuela Blasco Moreno no consta com a admesa en la Resolució de 17 de juny de 2021, publicada en el DOGV núm. 9113, del 23 de juny de 2021, per la qual es publicava la llista definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, denominació administratiu.

Resultant que Manuela Blasco Moreno va presentar una reclamació amb data de 6 de juliol de 2021, en què feia constar que va presentar una esmena dins del termini a la seua exclusió de les llistes provisionals, i que el tribunal ha revisat i ha constatat que la candidata sí que ha efectuat el pagament de la taxa de participació correctament.

De conformitat amb el que disposen les bases de la Resolució de 6 d'octubre de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, amb denominació administratiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 2020/39517, resolc:Primer

Publicar l'admissió definitiva de l'aspirant Manuela Blasco Moreno en les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, escala auxiliar administrativa, amb denominació administratiu, referència 2020/39517, que és convocada a la realització de l'exercici al campus d'Elx de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, situat a l'avinguda de la Universitat, s/n, 03202 Elx (Alacant), a l'aula 6 - Forges, de l'edifici Atzavares, lloc núm. 80, en els termes de la Resolució rectoral 03353/2021, publicada en el DOGV núm. 9113, de 23 de juny de 2021.Segon

Ratificar en tots els termes la Resolució rectoral 03353/2021, per la qual es publicava la llista definitiva de persones admeses i excloses i la data de realització per als exercicis de les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, denominació administratiu (ref.: 2020/39517).

Tercer

Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quart

Contra el present acte, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d'Elx, de conformitat amb el que estableixen l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; potestativament, es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Elx, 20 de juliol de 2021.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

Mapa web