Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es resol el sisé parcial del procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7963]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007232/2021
Per la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va convocar el procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8319, 18 de juny de 2018, i la seua correcció d'errades de 21 de juny de 2018, DOGV 8327, de 28.06.2018)

Vistes les actes de qualificació de la comissió d'avaluació i de conformitat amb la publicació dels resultats en la web de la Conselleria, i el que es disposa en la base sisena d'aquesta convocatòria.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'article 17 del Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, resolc:

Departament de Salut Dr. Peset. - Hospital Dr. Peset

Plaça 27448 Direcció del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: L'avaluació favorable a la continuïtat de José Luis Rodrigo Pérez.Plaça 27446 Direcció de la Secció de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: l'avaluació favorable a la continuïtat de Juan Antonio Martín Benlloch.

Plaça 27416 Direcció del Servei d'Otorrinolaringologia: l'avaluació favorable a la continuïtat de José Dalmau Galofre.

Plaça 27422 Direcció del Servei d'Oftalmologia: l'avaluació favorable a la continuïtat de Lucía Martínez-Costa Pérez.Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant la Direcció General de Recursos Humans, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, conforme amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 16 de juliol de 2021.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.Mapa web