Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la provisió pel sistema de lliure designació de la vacant número 34225, anunciada en la convocatòria número 70/2021, de 14 de maig de 2021. [2021/7949]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007231/2021
Vista la Resolució de data 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica número 34225, convocatòria número 70/2021.

Vist l'informe preceptiu i vinculant emés per la Direcció General de Funció Pública sobre el compliment dels requisits de participació de les persones sol·licitants.

Tenint en compte les sol·licituds de participació presentades dins del termini conferit en la convocatòria, admeses per la Direcció General de Funció Pública.

Considerant l'historial professional de competències i capacitats aportat per Vicente Duart Ciscar, que compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, així com les aptituds professionals en relació amb el perfil del lloc de treball al qual opta, resulta idoni per a l'adjudicació del lloc número 34225 amb caràcter definitiu.

De conformitat amb el que es disposa en la base quarta de la resolució de la convocatòria esmentada; la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana; l'article 62.2 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; i en virtut de la delegació de l'exercici de competències continguda en la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (DOGV 8609, 08.08.2020), resolc:

Nomenar Vicente Duart Ciscar funcionària de carrera del grup A, amb NRP ***4819***, en el lloc de treball de subdirector general del Gabinet Tècnic, número 34225, grup A1, nivell competencial 30 i complement específic E050.El cessament en l'actual lloc de treball es produirà d'ofici el dia de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i la presa de possessió en la nova destinació es produirà l'endemà.

Es fa constar que, pel fet de ser personal d'altra administració, no s'integrarà en l'Administració de la Generalitat.Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de recurs, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació; o un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, o del domicili del demandant a elecció d'aquest, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 12 de juliol de 2021.– El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, p. d. (R 02.09.2019; DOGV 8609, 08.09.2019), la sotssecretària, Blanca Jiménez Garrido.

Mapa web