Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu de les borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. [2021/7929]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007230/2021
Mitjançant la Resolució de 26 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 8965, 02.12.2020), es convocaren borses de treball temporal específiques per a la incorporació de personal de suport dels cossos i escales A1-31-01, A1-32, A2-14-01 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, de conformitat amb el que estableix l'Ordre 18/2018, de 23 de juliol, de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, reguladora de l'expressada matèria.

Vist l'acord de l'òrgan tècnic de selecció pel qual es publica el resultat final del procés de selecció amb indicació de la puntuació obtinguda.En virtut d'això, vista la proposta de l'òrgan tècnic de selecció i fent ús de les atribucions conferides a aquesta Direcció General de Funció Pública, resolc:

Fer públics els llistats definitius de les borses d'ocupació temporal específiques següents, per a la incorporació de personal de suport dels cossos i escales A1-31-01, A1-32, A2-14-01 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que figuren com a annex I d'aquesta resolució:BORSA 1. A1-32 Tècnic/a superior de laboratori per a la investigació en biologia molecular aplicada a la millora vegetal.BORSA 2. A1-32 Tècnic/a superior de laboratori per a la investigació en bioestadística.BORSA 3. A1-31-01 Tècnic/a superior assistent d'investigació en producció animal.BORSA 4. A1-31-01 Tècnic/a superior assistent d'investigació en tecnologies del reg.BORSA 5. C1-06 Especialista de laboratori per a la investigació agrícola i agroalimentària.BORSA 6. A1-32 Tècnic/a superior assistent d'investigació en control de malalties de postcollita.BORSA 7. A2-14-02 Enginyer/a tècnic/a col·laborador/a en investigació en ramaderia.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada puga fer ús, si escau, de qualsevol altre que estime escaient.València, 16 de juliol de 2021.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.

Mapa web