Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284», a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019). [2021/7912]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007251/2021


Advertida una errada en la publicació de la Resolució de 30 de juny de 2021, publicada en el DOGV el dia 14.07.2021, cal efectuar-hi la següent correcció:On diu:

«RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: “Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2020/019).»Ha de dir:

«RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: “Transferencia en conocimiento para la mejora de la validación de la tecnología de generación electroquímica de biocidas. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019).»A l'annex I, on diu:

«Condicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: “Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica, (APOTIP/2020/019), convocades per Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.»Ha de dir:

«Condicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: “Transferencia en conocimiento para la mejora de la validación de la tecnología de generación electroquímica de biocidas. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019), convocades per la Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.»Aquesta correcció d'errades no amplia el termini de presentació de sol·licituds.València, 19 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (Resolució 12.01.2021; DOGV 18.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

Mapa web