Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 03634/2021. [2021/7855]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007252/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat Miguel Hernández d'Elx
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauPer Resolució del rector, amb data de 15 de juliol de 2021, s'ha disposat el següent:«De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari, els Estatuts i el Reglament general del personal docent i investigador de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 7 de juny de 2006, en la seua última redacció aprovada el 14 de desembre de 2016, i altra normativa de general aplicació; en compliment de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018, obtinguda la corresponent autorització de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana i en execució de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2021 (DOGV 03.06.2021) la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) convoca: concurs públic per a la provisió de diverses places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit, conforme als següents punts:Característiques de la convocatòriaPrimera. Número i característiques de les places convocades

Es convoquen les places de professorat contractat doctor que s'especifiquen en l'annex I.Segona. Requisits de les persones aspirants

Els requisits que han de complir les persones aspirants a les places convocades són els especificats a continuació:

a) Tindre complits els 16 anys i no haver complit l'edat de jubilació.b) No haver patit separació, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'administració de l'Estat o de l'administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se en situació d'inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions corresponents a la plaça convocada.

d) Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

e) Estar en possessió d'avaluació positiva de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva per a la contractació com a professorat contractat doctor.

La concurrència dels requisits anteriors haurà d'estar referida a una data anterior a l'expiració del termini de presentació d'instàncies.Tercera. Sol·licituds

3.1 Termini.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

3.2. Sol·licituds i documentació que cal presentar.

Les sol·licituds s'emplenaran i presentaran exclusivament per via electrònica, accedint al formulari «Selecció PDI-Laboral Temporal», disponible en la Seu Electrònica de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, dins del Catàleg de procediments i serveis de Recursos humans, en la següent adreça web (https://sede.umh.es/procedimientos/seleccion-pdi-laboral-temporal/), prement el botó «Tramitar» i seleccionant la referència de la convocatòria i la plaça oferida en què estiga interessat. Per a l'accés a aquest procediment es requereix la identificació electrònica de la persona interessada, per a això cal disposar d'algun dels sistemes d'identificació electrònica, entre els quals es troben: DNI electrònic, Cl@ve – Identificació, certificat electrònic (FNMT, ACCV…) o compte d'usuari UMH.En el supòsit de presentació de sol·licitud presencial es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena.

Necessàriament, hauran de presentar-se tantes sol·licituds i documentació com places a les quals s'opte.

Una vegada accedisca a aquest procediment podrà emplenar la sol·licitud per a participar en concursos públics a places de professorat en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i cal adjuntar en fitxers digitals (format pdf) la següent documentació:A) Còpia del DNI o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document que acredite la seua identitat i data de naixement.

B) Còpia del títol acadèmic de doctor, o resguard d'haver abonat els drets d'expedició del títol de doctor. En cas de titulacions estrangeres, hauran d'acreditar l'homologació corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

C) Còpia d'avaluació positiva de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva per a la contractació com a professorat contractat doctor.

D) Curriculum vitae signat, segons model d'aquesta universitat, disponible en la pàgina web de la UMH (https://serviciopdi.umh.es/formularios). També serà vàlid, a aquest efecte, el currículum signat en format normalitzat CVN de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

E) Còpia de les titulacions acadèmiques oficials d'educació superior consignades en el curriculum vitae o resguards d'haver abonat els drets d'expedició que corresponga. En cas de titulacions estrangeres, hauran d'acreditar l'homologació corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

F) Còpia de la certificació acadèmica oficial (expedient acadèmic) en la qual consten les qualificacions de les assignatures cursades en cada titulació.

G) Justificant d'estar exempt, totalment o parcialment, del pagament. Aquelles persones que acrediten ser beneficiaris de família nombrosa de 1a o general abonaran el 50 % de la totalitat de les taxes.

Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten patir una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, mitjançant certificació de reconeixement de la discapacitat, i les que acrediten ser beneficiaris de família nombrosa de 2a i honor o especial.

H) Les persones interessades a formar part d'aquesta convocatòria per a les places corresponents a les àrees de coneixement de Dibuix, Escultura i Pintura han de presentar, junt amb la documentació requerida adés, un dossier d'obra artística, així com el dossier justificatiu dels seus respectius mèrits. Ambdós s'han d'adjuntar en fitxers digitals (format PDF).

L'exclusió per no complir algun dels requisits de la convocatòria o la no presentació a la prova no comportarà el dret a la devolució de les taxes.

3.3. La documentació abans referida, es presentarà a través de la Seu Electrònica de la Universitat Miguel Hernández d'Elx tal com s'indica en el punt 3.2, la qual serà dirigida automàticament al Servei de Personal Docent i Investigador i de Gestió Econòmica dels Recursos Humans com a unitat tramitadora. La documentació s'adjuntarà en fitxers format PDF i en l'ordre establit en aquest punt, podent adjuntar fins a un màxim de 10 arxius que no podran superar en el seu conjunt els 12 Mb. Després podrà prémer el botó «Presentar en Registre» i el sistema li portarà directament al pagament telemàtic de 30 euros en concepte de drets de participació, o de 15 euros en cas de les exempcions parcials indicades en el punt 3.2.E. Una vegada conclosa aquesta acció, el sistema li mostrarà el número de registre generat. Els documents de l'expedient relacionats amb aquesta sol·licitud els tindrà disponibles en l'apartat «Els meus expedients» de la Seu Electrònica. En el cas d'exempció total de pagament, aquest número de registre apareixerà després de prémer el botó «Presentar en Registre».

3.4. Admissió de sol·licituds.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de les persones admeses i excloses i els motius d'exclusió en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i a títol informatiu, en la pàgina web de la Universitat (https://serviciopdi.umh.es/).A través de l'opció «Esmenar/Altres tràmits» de l'expedient de la plaça a què s'opta, disponible en «Els meus expedients» de la Seu Electrònica, les persones interessades que ho entenguen necessari, podran formular reclamacions dirigides al responsable del Servei de Personal Docent i Investigador i de Gestió Econòmica dels Recursos Humans en un termini de deu dies hàbils comptadors des de la publicació de les llistes. Revisades les reclamacions es publicarà la relació definitiva de les persones admeses i excloses en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i a títol informatiu, en la pàgina web de la Universitat (https://serviciopdi.umh.es/).

Es donarà per desistides les persones que figuren en la llista d'exclosos, per no haver esmenat dins del termini concedit a aquest efecte els defectes formals que contenien les seues sol·licituds inicials, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quarta. Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa els interessats que les dades de caràcter personal aportades seran tractades per la Universitat de Miguel Hernández d'Elx com a responsable del tractament, sobre la base de l'interés públic amb la finalitat de tramitar i gestionar la seua sol·licitud. Les dades de caràcter personal aportades només es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s'ha recaptat i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable la normativa d'arxius i patrimoni documental espanyol. Així mateix, s'informa l'interessat que no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.Les persones interessades podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades. Els drets podran ser exercitats de la següent forma: per Seu Electrònica (sede.umh.es), per escrit a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, a l'atenció de la delegada de Protecció de Dades, edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx-Alacant. Així mateix, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Per a més informació l'interessat es podrà dirigir a dpd@umh.es.

Cinquena. Composició de les comissions de contractació

5.1. La composició de les comissions de contractació és la que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria.

5.2. Les comissions de contractació dels concursos per a la provisió de les places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit estaran formades per cinc membres titulars i els seus corresponents suplents, i correspon al rector el nomenament dels seus membres i la designació de les tres cinquenes parts d'aquests i de la presidència de la comissió d'entre aquests. La resta de membres seran nomenats pel rector, oït el departament que no tindrà caràcter vinculant.

Sisena. Procés de selecció

6.1. El procés de selecció constarà de dues fases:

a) Concurs de mèrits, en el qual es valoraran els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants en els seus curriculms vitae, conforme als criteris específics aprovats per la comissió que, en tot cas, hauran de respectar els criteris generals establits en la present convocatòria.

Un concursant haurà superat la fase de concurs de mèrits quan obtinga el mínim exigit en els criteris específics de valoració i obtinga el vot favorable de, com a mínim, tres dels membres de la comissió.b) Exposició d'un tema de la guia docent i entrevista. Als candidats o candidates que superen la fase de concurs de mèrits, la comissió els citarà a una entrevista personal per a valorar la seua adequació a l'activitat docent i investigadora a desenvolupar en la plaça convocada i versarà sobre els seus mèrits, historial acadèmic, investigador i professional, i sobre tots aquells aspectes que la comissió considere rellevants relacionats amb els perfils de les places.

Així mateix, en aquesta segona fase del procés de selecció s'haurà d'exposar davant de la comissió un tema elegit per la candidata o candidat d'entre els inclosos en la guia docent d'una assignatura bàsica o obligatòria de l'àrea de coneixement a la qual es vincule la plaça convocada, durant un temps mínim de 30 minuts. La comissió podrà formular quantes preguntes i aclariments considere necessàries, durant un temps màxim d'una hora.

Un o una concursant haurà superat aquesta fase del concurs quan obtinga el mínim exigit en els criteris de valoració i obtinguen el vot favorable de, com a mínim, tres membres de la comissió.

6.2. La valoració global de cada candidat en aquests concursos s'obtindrà de la suma ponderada de la puntuació obtinguda en la primera fase del procés d'elecció, en la qual es valorarà els mèrits acreditats en el seu curriculum vitae i de la puntuació de la segona fase, assignant un pes del 70 % a la primera fase i un pes del 30 % a la segona.6.3. En el transcurs dels seus treballs, la comissió de contractació podrà sol·licitar els informes que estime oportuns per al millor acompliment de les seues funcions.Setena. Criteris de valoració de la comissió de contractació

7.1. Per a la valoració dels mèrits aportats per les persones aspirants en el concurs per a la provisió de les places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit, la comissió fixarà uns criteris específics adequats al perfil de les places que, en tot cas, seran conformes amb els següents criteris generals:

a) Experiència investigadora. La puntuació màxima que es pot obtindre en aquest criteri estarà compresa entre 35 i 45 punts.

b) Experiència docent. La puntuació màxima que es pot obtindre en aquest criteri estarà compresa entre 30 i 40 punts.

c) Formació acadèmica i experiència professional en l'àmbit universitari. La puntuació màxima que es pot obtindre en aquest criteri estarà compresa entre 10 i 20 punts.

d) Gestió i vida universitària i altres mèrits. La puntuació màxima que es pot obtindre en aquest criteri estarà compresa entre 5 i 15 punts.La suma de les puntuacions màximes dels quatre criteris generals ha de ser 100 punts.

7.2. Per a la valoració de la segona fase del procés de selecció, la comissió, una vegada finalitzada aquesta, elaborarà, de manera col·lectiva, o individualment cada membre d'aquesta, un informe raonat sobre cada candidat ajustat als criteris de valoració qualitativa de l'exposició i entrevista, i els criteris especificats en l'article 26.3 del Reglament de règim general del personal docent i investigador de la Universitat Miguel Hernández, consignant la seua puntuació numèrica de 0 a 10. En el segon supòsit, la valoració final de la segona fase del procés de selecció s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cadascun dels membres de la comissió.

Huitena. Desenvolupament del concurs

8.1. Els concursos per a la provisió de les places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit es desenvoluparan en qualsevol dels campus de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

8.2. La comissió de contractació prèviament a l'examen dels expedients, acordarà i publicarà en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i, a títol informatiu, en la pàgina web de la Universitat (https://serviciopdi.umh.es/), els criteris específics per a la valoració del concurs de mèrits, d'acord amb els criteris generals indicats en el punt seté de la present convocatòria, especificant la puntuació que es pot obtindre en cadascun dels quatre criteris generals detallats, dins dels límits estipulats en aquest, i el seu desglossament en cadascun dels aspectes que s'ha d'avaluar que establisca la comissió en cada criteri general, així com els criteris de valoració qualitativa de l'exposició i entrevista que, en tot cas, haurà d'atendre l'adequació de la persona candidata a l'activitat docent i investigadora que s'haja de realitzar, en atenció a les necessitats específiques de la Universitat Miguel Hernández posades de manifest en la present convocatòria.

8.3. La comissió, una vegada avaluats els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, publicarà en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i, a títol informatiu, en la pàgina web de la Universitat (https://serviciopdi.umh.es/), la qualificació obtinguda per cada aspirant en cada apartat dels criteris de valoració i la convocatòria a la sessió pública, segona fase del procés selectiu, a les persones que hagen obtingut el mínim quantitatiu exigit en els criteris específics de valoració per a passar a la segona fase i el vot favorable de, com a mínim, tres dels membres de la comissió, indicant la data, lloc i hora de celebració d'aquesta.

La data de la sessió pública es publicarà amb una antelació mínima de 3 dies hàbils i amb un termini màxim de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la seua publicació.

8.4. Finalitzada la segona fase del procediment selectiu, i en el termini màxim de 3 dies hàbils, la comissió publicarà, en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i a títol informatiu, en la pàgina web de la Universitat (https://serviciopdi.umh.es/), la puntuació atorgada a cada persona aspirant en aquesta fase del procés, la puntuació final obtinguda en el concurs així com la proposta de provisió de les places.Novena. De la proposta de provisió

9.1. El temps transcorregut entre la publicació de les llistes definitives de persones admeses i la proposta de provisió del concurs en cap cas podrà excedir els 3 mesos.

La comissió de contractació proposaran al rector la relació de les persones candidates proposades per a la seua contractació.

Quan s'hagen convocat diverses places d'igual categoria en una mateixa àrea de coneixement i amb idèntiques activitats docents i investigadores, se citarà les persones concursants proposades per l'ordre de valoració que se n'haja efectuat, perquè procedisquen a triar vacant.En cap cas, es podran realitzar més propostes de provisió que places convocades. Tots els concursos podran resoldre's amb l'absència de proposta de provisió de la plaça o places.

Les persones concursants que no hagen sigut proposades per a ser nomenades per a les places objecte de concurs no podran al·legar cap dret sobre places vacants.

9.2. Expedient administratiu del concurs.

El següent dia hàbil al de finalitzar l'actuació de la comissió, el secretari o la secretària d'aquesta entregarà en la Secretaria General de la Universitat, a través del Registre General o els auxiliars, l'expedient administratiu del concurs, que incorporarà els següents documents:

a) Acta de constitució de la comissió, que inclourà:

– Criteris específics per a la valoració del concurs de mèrits.

–  Criteris de valoració qualitativa de l'exposició i entrevista, i criteris especificats en l'article 26.3 del Reglament de règim general del personal docent i investigador de la Universitat Miguel Hernández.b) Acta en la qual conste la valoració de la primera fase i la motivació del vot dels membres de la comissió, per a cada persona concursant.c) Acta en la qual conste la valoració de la segona fase i la motivació del vot dels membres de la comissió, per a cada persona concursant.d) Acta en la qual conste la valoració final obtinguda en el concurs de les persones concursants que han superat les dues fases.

e) Acta de proposta de provisió de les persones concursants que siga procedent, ordenada per puntuació final obtinguda en el concurs, per a la seua contractació.

f) Documentació presentada per les persones concursants, així com qualsevol altra que la comissió haja tingut en compte en el seu treball.Desena. De la contractació

10.1 Contractació de la persona candidata.A la vista de la proposta de provisió feta per la comissió, i si ho entén oportú, el rector determinarà l'efectivitat de la proposta. El Servei de Personal Docent i Investigador i de Gestió Econòmica dels Recursos Humans comunicarà la incorporació del nou professorat als departaments implicats.

10.2 Tràmits de la contractació.

El Servei de Personal Docent i Investigador i de Gestió Econòmica dels Recursos Humans citarà el candidat proposat perquè, en un termini màxim de 3 dies hàbils, es persone en aquest Servei a fi d'aportar la documentació acreditativa de complir els requisits establits en la convocatòria i procedir, si escau, a la signatura de tota la documentació que calga per a la formalització de la seua contractació. Transcorregut aquest termini sense haver-se personat, la persona candidata perdrà el dret, i es procedirà citar la següent i, si escau, successives.En cas de renúncia explícita d'un candidat, amb anterioritat a la presentació de la documentació acreditativa dels requisits, s'aplicarà el mateix procediment de citació de l'apartat anterior.Onzena. Dels recursos

Contra les resolucions de les comissions de contractació podrà interposar-se recurs d'alçada, previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector de la UMH com a òrgan competent per a resoldre'l.Dotzena. Característiques dels contractes

Els contractes laborals de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit tenen naturalesa especial (art. 2.2. del Decret 174/2002).

Els contractes de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit es formalitzaran per escrit, d'acord amb el model que, a aquest efecte, ha aprovat el Consell de Govern d'aquesta universitat.

Les retribucions són les determinades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, considerant-se, si escau, aquelles variacions que aproven els òrgans competents d'aquesta universitat.

Les retribucions íntegres mensuals són les que estableix l'annex II.

En l'annex I s'especifica el codi o número de la plaça, el tipus de contracte, la dedicació, el departament, l'àrea de coneixement al qual s'adscriu la plaça, activitats a exercir i el caràcter indefinit del contracte. La data d'inici del contracte coincidirà amb la data de formalització d'aquest.

Abreviatures utilitzades:

PCDOC: professorat contractat doctor

C08 (TC): dedicació a temps complet (37,5 h/setmana)Tretzena. Referència al gènere

En aplicació de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, tota referència a persones, col·lectius o càrrecs acadèmics, el gènere dels quals siga masculí, estarà fent referència al gènere gramatical neutre; incloent, per tant, la possibilitat de referir-se tant a dones com homes.Catorzena. Règim de recursos

Les convocatòries de places de personal docent i investigador contractat i tots els actes administratius que se'n deriven, podran ser impugnades en els casos i en la forma establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tots els actes de notificació dels procediments que s'inicien com a conseqüència d'admetre els recursos regulats en la present resolució, es faran amb text íntegre, en el Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i a títol informatiu, en la pàgina web (https://serviciopdi.umh.es/).»

Elx, 15 de juliol de 2021.– El vicerector de Professorat, (p. d. R R 00278/2021 de 12.02.2021; DOGV 9024 de 19.02.2021): José Carlos Espigares Huete.ANNEX INúm. de plaça: DC3139

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: ART

Àrea de coneixement: Dibuix

Perfil: Docència i investigació en Dibuix.

Duració del contracte: De caràcter indefinitComissió titular:

President: José Vicente Martín Martínez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: María José Zanón Cuenca – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primera: Tatiana Sentamans Gómez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segon: Alfonso Julián Sánchez Luna – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercera: María Isabel Tejeda Martín – TU Universitat de MúrciaComissió suplent:

President: Kosme María de Barañano Letamendia – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretari: Daniel Pablo Tejero Olivares – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primera: Silvia Rosa Mercé Cervelló – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: María de los Desamparados Alepuz Rostoll – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercera: Teresa Marín García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Núm. de plaça: DC3140

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: ART

Àrea de coneixement: Escultura

Perfil: Docència i investigació en Escultura.

Duració del contracte: De caràcter indefinitComissió titular:

President: José Vicente Martín Martínez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: María José Zanón Cuenca – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primera: Tatiana Sentamans Gómez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segon: Daniel Pablo Tejero Olivares – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercera: María Isabel Tejeda Martín – TU Universitat de MúrciaComissió suplent:

President: Kosme María de Barañano Letamendia – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: Teresa Marín García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primer: Alfonso Julián Sánchez Luna – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: Silvia Rosa Mercé Cervelló – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: María de los Desamparados Alepuz Rostoll – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Núm. de plaça: DC3142

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: ART

Àrea de coneixement: Pintura

Perfil: Docència i investigació en Pintura.

Duració del contracte: De caràcter indefinitComissió titular:

President: José Vicente Martín Martínez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: María José Zanón Cuenca – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primera: Teresa Marín García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: Tatiana Sentamans Gómez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercer: Alfonso Julián Sánchez Luna – TU Universitat Miguel Hernández d'ElxComissió suplent:

President: Kosme María de Barañano Letamendia – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretari: Daniel Pablo Tejero Olivares – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primer: Silvia Rosa Mercé Cervelló – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: María de los Desamparados Alepuz Rostoll – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercera: María Isabel Tejeda Martín – TU Universitat de Múrcia

Núm. de plaça: DC3145

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: BIOLOGIA APLICADA

Àrea de coneixement: Genètica

Perfil: Docència i investigació en Genètica.

Duració del contracte: De caràcter indefinitComissió titular:

President: Ignacio Gómez Lucas – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: Gisela Díaz Espejo – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: José Luis Micol Molina – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: María Rosa Ponce Molet – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercer: Antonio Martinez Laborda – TU Universitat Miguel Hernández d'ElxComissió suplent:

President: Ricardo Abadía Sánchez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: Concepción Paredes Gil – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primer: José Manuel Pérez Pérez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segon: Antonio Vera Tornel – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercer: Víctor Manuel Quesada Pérez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Núm. de plaça: DC3154

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Ciència Jurídica

Àrea de coneixement: Dret Penal

Perfil: Docència en Dret Penal, modalitat en línia i semipresencial. Investigació i projectes europeus en matèria de justícia penal empírica i transparència.

Duració del contracte: De caràcter indefinitComissió titular:

President: Fernando Miró Llinares – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Secretària: Elena Crespo Navarro – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal primer: José Antonio Pérez Juan – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: Rosario Tur Ausina – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercer: Alfonso Ortega Giménez – TU Universitat Miguel Hernández d'ElxComissió suplent:

President: Antonio Luis Martínez-Pujalta López – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: Purificación Cremades García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primera: Olga Fuentes Soriano – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: Cristina López Sánchez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: María Mercedes Sánchez Castillo – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Núm. de plaça: DC3156

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Ciència Jurídica

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions

Perfil: docència i investigació en Història del Dret i de les Institucions. Experiència docent semipresencial de Grau. Investigació i anàlisi de models jurídics en la història actual.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

President: Fernando Miró Llinares – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: Elena Crespo Navarro – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Enrique Álvarez Cora – CU Universitat de Múrcia.

Vocal segon: José Antonio Pérez Juan – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: Rosario Tur Ausina – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

President: Antonio Luis Martínez-Pujalta López – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: Purificació Cremades García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Alfonso Ortega Giménez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal segona: Olga Fuentes Soriano – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: María Mercedes Sánchez Castillo – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Núm. de plaça: DC3162

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Ciències Socials i Humanes

Àrea de coneixement: Periodisme

Perfil: Docència i investigació en reporterisme i investigació periodística.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

President: José María Gómez Gras – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: José Luis González Esteban – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: José Alberto García Avilés – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: Alicia de Lara González – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Miguel Carvajal Prieto – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

President: Eva Aliaga Agulló – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: Elena Crespo Navarro – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Miguel Ors Montenegro – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Francisco José Sarabia Sánchez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: José Antonio Cavero Rubio – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Núm. de plaça: DC3167

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Estadística, Matemàtiques I Informàtica

Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics

Perfil: docència i investigació en Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

President: Luis Miguel Jiménez García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Ramón Peral Orts – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Federico Botella Beviá – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: José Juan López Espín – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Antonio Peñalver Benavent – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

President: José María Azorín Poveda – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Sergio Valero Verdú – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primera: Yolanda Marhuenda García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Alejandro Bia Platas – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Jesualdo Tomás Fernández Breis – TU Universitat de Múrcia.

Núm. de plaça: DC3177

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Fisiologia

Àrea de coneixement: Fisiologia

Perfil: docència i investigació en Fisiologia.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

Presidenta: María del Carmen Acosta Boj – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: José Luis López Elvira – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Joaquín Ibáñez Ballesteros – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Miguel Ángel Valdeolmillos López – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: Juana Gallar Martínez – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

President: Pedro Zapater Hernánez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: María del Carmen Neipp López – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primera: Elvira María de la Peña García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Emilio Carlos Geijo Barrientos – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Ángel Nadal Navajas – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Núm. de plaça: DC3187

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Enginyeria Mecànica i Energia

Àrea de coneixement: Enginyeria Elèctrica

Perfil: docència i investigació en Enginyeria Elèctrica. Docència en Enginyeria Elèctrica. Investigació en xarxes elèctriques i previsió de la demanda.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

President: Luis Miguel Jiménez García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Ramón Peral Orts – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Sergio Valero Verdú – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: Carolina Senabre Blanes – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Antonio Gabaldón Marín – CU Universitat Politècnica de Cartagena.Comissió suplent:

President: José María Azorín Poveda – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Ricardo Abadía Sánchez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Pedro Ramón Ñeco García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Nicolás Manuel García Aracil – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Pedro Juan Martínez Beltrán – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Núm. de plaça: DC3189

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Enginyeria Mecànica i Energia

Àrea de coneixement: màquines i motors tèrmics

Perfil: docència i investigació en màquines i motors tèrmics. Docència en màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i eficiència energètica. Investigació en procés d'intercanvi de Calor Millorats.Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

President: Luis Miguel Jiménez García – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Ramón Peral Orts – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Pedro Juan Martínez Beltrán – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Manuel Lucas Miralles – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Javier Ruiz Ramírez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

President: José María Azorín Poveda – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Ricardo Abadía Sánchez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Miguel Sánchez Lozano – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segon: Sergio Valero Verdú – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx-

Vocal tercera: Carolina Senabre Blanes – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Núm. de plaça: DC3200

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Patologia i Cirugia

Àrea de coneixement: Radiologia i medicina física

Perfil: docència i investigació en teràpia ocupacional.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

Presidenta: María Susana Jiménez Moreno – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Eduardo de Puelles Martínez de la Torre – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primera: María José Prieto Castelló – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: María Dolores Marhuenda Amorós – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Manuel Díez Miralles – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.Comissió suplent:

Presidenta: Maria del Carmen Acosta Boj – CU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: María dels Reis Pasqual Pérez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Antonio Francisco J. Cardona Llorens – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: María Teresa Pérez Vázquez – CEU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercer: Antonio Arroyo Sebastián – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Núm. de plaça: DC3208

Categoria: PCDOC

Dedicació: C08 (TC)

Departament: Psicologia de la Salut

Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Perfil: docència i investigació en Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Psicologia de l'aprenentatge i metodologia de la investigació.

Duració del contracte: de caràcter indefinitComissió titular:

Presidenta: Esther Sitges Maciá – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari: Eduardo de Puelles Martínez de la Torre – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primer: Juan Pedro Serrano Selva – TU Universitat de Castella-la Manxa.

Vocal segona:José Luis Carballo Crespo – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx

Vocal tercer: Juan José Zacarés González – TU Universitat de València.Comissió suplent:

Presidenta: María Susana Jiménez Moreno – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretària: María de los Reyes Pascual Pérez – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal primera: María Virtudes Pérez Jover – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal segona: Estefanía Estévez López – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocal tercera: María del Carmen Neipp López – TU Universitat Miguel Hernández d'Elx.ANNEX II

Retribucions mensuals del professorat contractat

doctor amb caràcter indefinit (*)

Sou Complement de destinació Complement específic Total mensual

Temps complet C08 (TC) 1.203,56 € 863,66 € 151,44 € 2.218,66 €

(*) Les pagues extraordinàries es percebran pels imports que establisca la legislació vigent i sempre que no es perceben a càrrec d'una altra administració pública.

Mapa web