Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc vacant PF3, vicegerent o vicegerenta d'aquesta universitat. Codi: 2021/P/FC/LD/1. [2021/7852]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007256/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: concursos de trasllats, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauAquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat real de dones i homes i la prohibició de discriminació per raó de gènere utilitzant-se un llenguatge inclusiu en la redacció d'aquesta, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, en el seu article 115, estableix que el sistema de lliure designació consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat i de les competències de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'acompliment del lloc.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 132.4 dels Estatuts d'aquesta Universitat Politècnica de València respecte als sistemes de provisió dels llocs de treball del personal d'administració i serveis i en virtut de les facultats que li venen conferides pels propis Estatuts d'aquesta universitat, resol convocar mitjançant el sistema de lliure designació, l'ocupació del lloc de treball que s'indica en aquesta convocatòria, d'acord amb les següents bases:Primer. Requisits de Participació

Hi pot participar el personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, de la Universitat Politècnica de València i el personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana i altres administracions públiques, incloent-hi les universitats públiques, que reunisquen els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent.

Els requisits de participació s'han de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió.Segon. Vacant

Es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de treball de vicegerent/a la classificació del qual, condicions i requisits figuren en l'annex I d'aquesta convocatòria.Tercer. Sol·licituds, lloc i termini de presentació

3.1. La sol·licitud per a participar en la convocatòria es presentarà a la Seu electrònica de la Universitat Politècnica de València (https://sede.upv.es/) a través de «Presentació sol·licitud genèrica», seleccionant en òrgan de destinació el Servei de Recursos Humans.

3.2. S'ha de presentar una única sol·licitud adjuntant la documentació següent:a) Sol·licitud degudament emplenada, tal com consta en l'annex II d'aquesta convocatòria.

b) Historial professional de competències i capacitats de la persona aspirant, degudament justificat de manera documental, llevat que conste en els arxius de personal de la Universitat.

3.3. Per a la participació en la convocatòria corresponent, i mentre no se subscriguen els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que regulen la mobilitat interadministrativa, el personal procedent d'altres administracions públiques ha d'aportar, al costat de la seua sol·licitud, certificat de la seua administració d'origen en què es faça constar els punts següents:

a) Condició de personal funcionari de carrera i sector d'administració, general o especial.

b) Cos, escala o agrupació de personal funcionari de carrera a què pertany, així com les funcions i requisits d'accés a aquesta. Si l'administració d'origen no està estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris, s'han d'especificar les funcions i característiques del lloc de treball que exercia en la seua administració d'origen.

c) La titulació que li va servir per a accedir al cos, escala o agrupació a què pertany.La no aportació d'aquest certificat suposa l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.

3.4. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quart. Comissió de selecció

4.1. La comissió que realitzarà la selecció del lloc de treball convocat serà nomenada pel rector de la Universitat Politècnica de València.4.2. El seu funcionament s'adaptarà al que es disposa en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4.3. Contra els actes de la comissió, que no posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació o publicació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

4.4. La comissió, podrà convocar, una vegada estudiades les sol·licituds i la documentació presentada, a totes les persones aspirants o a les quals considere necessàries a la realització d'una entrevista.

4.5. La comissió acordarà i elevarà al rector de la Universitat Politècnica de València la seua proposta d'adjudicació motivada amb la persona que considere més idònia per a l'acompliment del lloc de treball.Cinqué. Resolució de la convocatòria

A la vista de l'anterior, el rector de la Universitat Politècnica de València resoldrà, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 115 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, bé la seua adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'acompliment del lloc de treball, bé que es declare desert, fins i tot existint personal que reunisca els requisits exigits, si considera que cap resulta idoni per al seu acompliment.

En el primer cas, la resolució haurà d'indicar expressament la data en què haurà d'efectuar-se la presa de possessió i en el seu cas, el cessament en l'actual lloc de treball.

Aquesta resolució serà remesa per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Informació respecte de les dades arreplegades

6.1. En compliment del que es preveu en el Reglament general de protecció de dades UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que el responsable del tractament de les dades tractades a fi d'aquesta convocatòria és la Universitat Politècnica de València.6.2. La base legal per al tractament de les seues dades personals és la necessitat de gestionar el procediment de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la present convocatòria.

6.3. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades personals tractats.

6.4. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document oficial que els identifique (NIF-NIE, Passaport), i si fora necessària, documentació acreditativa de la seua sol·licitud davant: delegat de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València. Secretaria General. Universitat Politècnica de València. CIF Q4618002B Camí de Vera, s/n. 46022 València.

6.5. En cas de reclamació l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.6. Les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable al present tractament.Seté. Recursos

Contra la present convocatòria i les seues bases, que posen fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 8 de juliol de 2021.– El rector: José E. Capilla Romá.ANNEX I

Característiques del lloc de treball convocat.Codi del lloc: PF3

Denominació: vicegerent/a (Recursos Humans i coordinació)

Unitat d'adscripció: Gerència

Localitat del lloc: València

Naturalesa: funcionarial

Sector: indistint (administració general/administració especial)

Grup: A; subgrup: A1

Nivell competencial: 30

Complement específic: E050

Sistema de provisió: lliure designació

Requisits: experiència mínima de 3 anys en llocs de responsabilitat en l'Àrea de Gestió.Funcions generals:

– Coordinar l'àmbit economicoadministratiu relacionat amb la gestió dels recursos humans de la UPV, de tots els col·lectius de personal (personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, personal d'investigació i personal eventual).

– Coordinar els processos de planificació de recursos humans i, en concret, l'anàlisi i la classificació dels llocs de treball.

– Coordinar i planificar els processos de selecció i provisió del personal d'administració i serveis, personal docent i investigador i personal d'investigació.

– Elaborar els estudis, anàlisis i propostes que li siguen encomanats.– Donar suport a tots els òrgans de Govern de la UPV.

– Assumir les funcions atribuïdes al gerent en cas d'absència d'aquest.

– I totes aquelles altres funcions que li siguen encomanades pel gerent.ANNEX II

Sol·licitudA. Dades personals

Primer cognom Segon cognom Nom

Direcció Localitat

DNI Telèfon

B. Dades professionals

Denominació del lloc de treball actual

Destinació actual

Telèfon oficial Correu electrònicSol·licita:

Ser admès o admesa en la convocatòria per a proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball PF3, vicegerent/a de la Universitat Politècnica de València i declara que són certs les dades que figuren en l'historial professional de competències i capacitats i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que pogueren derivar-se de les inexactituds que consten.Signatura,València, … de … de 2021

RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Mapa web