Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2021. [2021/7848]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007262/2021
En compliment del que disposa l'Ordre 58/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de premis a l'esport olímpic i paralímpic (DOGV 7882, 27.09.2016), es procedeix a la convocatòria d'aquestes ajudes per a l'any 2021 per la Resolució d'1 d'abril de 2021, del director general d'Esport (DOGV 9060, 13.04.2021).

En els articles 6 i 8 de l'Ordre 58/2016 s'estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds i el procediment de la resolució de concessió, i s'han designat mitjançant Resolució de 18 de maig de 2021, del director general d'Esport, les persones membres de la comissió tècnica d'avaluació.

Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, elevada la proposta de resolució per la comissió tècnica d'avaluació constituïda a aquest efecte, d'acord amb aquesta, i en virtut del que estableix la disposició final segona de l'Ordre 58/2016, resolc:Primer

Concedir els premis que s'indiquen a continuació als esportistes i les esportistes següents, per un import global de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000 euros):

Segon

Denegar la concessió de premi als esportistes i les esportistes següents, de conformitat amb les bases reguladores de l'Ordre 58/2016 i que es detalla en cada cas:Tercer

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions a què es refereix l'article 10 de l'Ordre 58/2016 per la qual s'aproven les bases reguladores.Quart

Autoritzar i disposar els fons a favor de totes i cadascuna de les persones beneficiàries que s'indiquen en l'apartat primer i per les quantitats que s'indiquen, a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S7210000 dels pressupostos de la Generalitat per a 2021.Cinqué

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la present resolució de conformitat amb el punt dotze de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes.De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 12 de juliol de 2021.– El director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.

Mapa web