Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 6/2021, de 16 de juny, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la relació de disposicions sobre l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria. [2021/7807]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007276/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Organització de l'administració Universitats Ciència i investigació
  Descriptors:
    Temàtics: competència administrativa, comunitat autònoma, control administratiu, organització administrativaLa disposició addicional segona del Decret legislatiu 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, estableix obligacions per a l'Administració en matèria d'ordenació i publicació de disposicions que afecten l'activitat administrativa.

La primera d'aquestes obligacions és que cada conselleria ha d'aprovar en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor del Decret legislatiu, que va ser el 16 d'abril de 2021, una ordre amb la relació completa de les disposicions, de rang inferior a ordre de la conselleria, que ordenen la gestió administrativa i procedisquen d'algun dels seus òrgans. Passat aquest termini totes aquestes disposicions deixaran d'estar en vigor si no s'ha publicat l'ordre o no s'han inclòs en la relació que figura en aquesta. En conseqüència, i en vista de la informació facilitada pels centres directius d'aquesta conselleria, en virtut de les facultats que em confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i en compliment del que disposa la disposició addicional segona de l'esmentat Decret legislatiu 6/2021, d'1 d'abril,

ORDENEPrimer

S'aprova la següent relació de disposicions sobre l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:

– Resolució de 24 de febrer de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, sobre delegació de determinades competències en altres òrgans de la Conselleria; publicada en el DOGV de 3 de març de 2021.

– Resolució de 13 d'abril de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es delega la signatura de la resolució dels recursos de reposició derivats de les convocatòries de beques, ajudes i subvencions en matèria d'universitats, ciència i investigació en la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Universitats i Recerca.

– Instruccions per a la tramitació d'expedients de despesa no subjectes a fiscalització prèvia; nota interna de la Sotssecretaria de 30 de novembre de 2020.

– Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractació menor; nota interna de la Sotssecretaria de 8 de febrer de 2021.Segon

En el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta ordre, es formarà i aprovarà mitjançant una resolució de la Sotssecretaria un catàleg de disposicions, que es publicarà en la pàgina web de la conselleria i en el portal de la transparència de la Generalitat.Tercer

Es faculta la Sotssecretaria per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i execució d'aquesta ordre.Quart

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Alacant, 16 de juny de 2021La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,

CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Mapa web