Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (hivernacle), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7771]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007250/2021
Aquest rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establerts en la convocatòria de les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (hivernacle), fa públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses (annex I).

Es demana a les persones opositores que verifiquen no sols estar-hi admeses, sinó que les dades personals que hi figuren (cognoms, nom, DNI) siguen correctes.

Les reclamacions sobre les llistes publicades es podran presentar dins el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avinguda de Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.València, 13 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (Resolució 12.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX I

Llista provisional de persones admesesNIF Cognoms Nom

****979** AMADO FERRIZ JOSE

****753** BALERDI HERNÁNDEZ JULIA

****036** BLASCO VAÑO JOSE DAMIAN

****124** DEL TORO REYES DANIEL

****943** ESPADA SAIZ JAVIER

****294** GABARRON RODRIGUEZ JUANANTONIO

****813** GARCÉS MORA MANUEL

****166** HIDALGO FERNANDEZ ENRIQUE

****431** MARTINEZ OSCA CESAR

****836** MÍNGUEZ SEBASTIÁN TANIA

****700** OCHANDO NAVARRO ROBERTO

****485** REOLID DOLZ JUAN CARLOS

****155** ROSSO LOPEZ PABLO EMMANUEL

****539** SIERRA CASTILLO ROCÍO

****936** SOLA FILLOL ROBERTO

****839** SOTO MARTINEZ FABIAN

****754** TARODO BARROSO ESPERANZA

****141** TORRES PI ANGELLlista provisional de persones exclosesNIF Cognoms Nom Motius exclusió

****739** GARCIA SOLAZ ANTONIO 1

****476** MALLOL DIEZ MARIA SILVIA 2

****026** MERINO NUÑEZ DOMINGO 1

Motius d'exclusió:

1. No tenir la titulació o el requisit exigit en la convocatòria.

2. No adjuntar fotocopia del DNI o que siga il·legible.

Mapa web