Ficha docv

Ficha docv

Edicte de l'Ajuntament d'Oliva sobre la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió definitiva, per concurs, del lloc de cap del Servei d'Urbanisme, enquadrada en l'escala d'administració general, grup A1. [2021/7763]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007299/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grau
    Descriptors toponímics: OlivaEn el Butlletí Oficial de la Província de València número 132, de 12 de juliol del 2021, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de cap del Servei d'Urbanisme, que està enquadrada en l'escala d'administració general, grup A1, el procediment selectiu de la qual serà per concurs.El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. En el cas que l'últim dia del termini d'instàncies siga inhàbil (dissabtes, diumenges o festius), s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases.Oliva, 13 de juliol de 2021.– L'alcalde: David González Martínez.

Mapa web