Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris agreement (XAIDA). CPI-21-306». [2021/7725]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007246/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauEl Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, resol:Fer l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor/a d'acord amb les bases següents:Primera. Requisits generals dels aspirants

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l'annex I.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de Doctor, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o del certificat d'equivalència al nivell acadèmic de Doctor expedit per la Universitat que l'atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret ComunitariQuan la categoria que se sol·licite siga la de Titulat Superior, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel de acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, rescindint-se el contracte si l'autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan la mateixa es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. Quan en l'Annex I s'exigisca com a requisit un nivell d'idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d'Equivalències d'acreditació d'L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern del 10 de juliol de 2018 (ACGUV 156/2018).

1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s'han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats en l'annex I, hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, obligatòriament, a través de la sol·licitud electrònica que la Universitat posarà a la seua disposició, i l'enllaç de la qual (url), es publicarà en la pàgina web de la Secció de PAS Investigació, http://www.uv.es/pasinvest, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV. Per a emplenar la sol·licitud, la Universitat té a la disposició de les persones interessades una guia a la qual es pot accedir a través del següent enllaç: http://go.uv.es/5j0CuwU.

Els qui tinguen dificultats per a realitzar la tramitació electrònica, poden accedir a l'eina de suport TIC de la Universitat de València a través del següent correu electrònic: entreu@uv.es. Per a qualsevol altre dubte sobre els detalls d'aquesta convocatòria pot contactar amb l'equip de la secció de Gestió d'Investigació del Servei de Recursos Humans PAS, mitjançant correu electrònic a l'adreça: convopi@uv.es.

2.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del següent hàbil al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

En el formulari electrònic es requerirà que s'adjunte diversa documentació, preferentment, en format PDF. Aquesta documentació haurà d'inserir-se en les pestanyes i en l'espai reservat per a això. De la següent manera:

3.1. S'inserirà en la pestanya quarta el document PDF del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.També s'inserirà en aquesta mateixa pestanya, la resta de documents PDF, que acrediten qualsevol altre requisit que s'exigisca en la convocatòria.

3.2. S'inserirà en la pestanya cinquena el document PDF del DNI, Passaport o NIE. Aquests dos últims documents, només si es presenta una persona que no tinga la nacionalitat espanyola.

3.3. També s'inserirà en la pestanya cinquena un document PDF, o un ZIP, el Curriculum vitae, utilitzant el model establert en el següent enllaç: http://go.uv.es/MsbS4r3, i amb els mèrits degudament acreditats.No serà necessari que els documents adjuntats es troben compulsats en aquest moment del procediment, sent suficient la declaració jurada de la persona interessada, sobre l'autenticitat de tot el que s'ha dit en la sol·licitud i en els documents annexats, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir als aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex III, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d'aquells que passen a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans Personal d'Administració i de Serveis (RH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. En l'acta, la Comissió Avaluadora podrà establir que una part, o totes les persones que han participat en la selecció, constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'ERI Laboratori de Processament d'Imatges (IPL) de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest procés selectiu. La informació rebuda, es tractarà exclusivament per als fins objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Part de les dades podran ser publicats en el Tauler Oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de la secció de gestió de la Investigació.

A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si escau.

6.2. Per a més informació sobre el tractament de les dades, pot accedir al següent enllaç: http://go.uv.es/jOH4jp3Setena. Clàusula d'idioma

El text íntegre d'aquesta resolució, així com els documents inclosos com a annexos, han estat redactats en els idiomes anglès, valencià i castellà, considerant-se les tres versions com a oficials, si bé es fixa com a prioritària per a la seua interpretació en cas de discrepància la versió en castellà.Huitena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si s'escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 12 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 18.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris agreement (XAIDA). CPI-21-306».

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, serà de 1511,06 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:

Desenvolupament d'algoritmes basats en xarxes neuronals profundes i tècniques de visió per computador per a la detecció d'extrems climàtics en grans volums de dades.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació: grau en Enginyeria de Telecomunicacions, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del Personal Investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determinarà l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció del esmentat títol.

ANNEX II

Barem1. Mèrits preferents:

1.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en Base 10, calculada, d'acord amb Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del 1er i del 2on cicle.1.2. Beca de Col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts

1.3. Premi extraordinari de Diplomatura, Llicenciatura, Grau o Máster: per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assignarà un únic valor de 0,25 punts

1.4. Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins a un màxim de 1,70 punts):

1.4.1. per cada publicació en una revista relacionada a l'Índex Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts1.4.2. per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els llistats esmentats al anterior: 0,25 punts.

1.4.3. per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a un màxim de 3 punts):

– MSc en enginyeria de telecomunicació.

– Deep Learning for AI.

– Computer Vision.

– Machine Learning.

– Unsupervised learning and Self-Organizing Networks.

– Sistemes de Telecomunicació.

– Python, Pytorch, C, Matlab, Java, Git.

– Anglès fluid.

La Comissió podrà acordar la realització d'una entrevista amb l'objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferentsANNEX IIIComissió avaluadora titular

President: Víctor Reglero Velasco, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: Gustau Camps Valls, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 2: Jaume Segura García, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 3: Silvia Casans Berga, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Secretària: Inmaculada Coma Tatay, professora del Departament d'Informàtica.Comissió avaluadora suplent

President: José Antonio Sobrino Rodríguez, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 1: Jordi Muñoz Marí, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 2: Abilio Cándido Reig Escriva, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 3: Esther de Ves Cuenca, professora del Departament d'Informàtica.

Secretària: Pascuala García Martínez, professora del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Mapa web