Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctores júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-300», programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-079). [2021/7722]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007243/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauEl Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, resol:Fer l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor/a júnior d'acord amb les bases següents:Primera. Requisits generals dels aspirants

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l'annex I.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de Doctor, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o del certificat d'equivalència al nivell acadèmic de Doctor expedit per la Universitat que l'atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari.Quan la categoria que se sol·licite siga la de Titulat Superior, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel de acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, rescindint-se el contracte si l'autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan la mateixa es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. Quan en l'Annex I s'exigisca com a requisit un nivell d'idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d'Equivalències d'acreditació d'L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern del 10 de juliol de 2018 (ACGUV 156/2018).

1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s'han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats en l'annex I, hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, obligatòriament, a través de la sol·licitud electrònica que la Universitat posarà a la seua disposició, i l'enllaç de la qual (url), es publicarà en la pàgina web de la Secció de PAS Investigació, http://www.uv.es/pasinvest, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV. Per a emplenar la sol·licitud, la Universitat té a la disposició de les persones interessades una guia a la qual es pot accedir a través del següent enllaç: http://go.uv.es/5j0CuwU.

Els qui tinguen dificultats per a realitzar la tramitació electrònica, poden accedir a l'eina de suport TIC de la Universitat de València a través del següent correu electrònic: entreu@uv.es. Per a qualsevol altre dubte sobre els detalls d'aquesta convocatòria pot contactar amb l'equip de la secció de Gestió d'Investigació del Servei de Recursos Humans PAS, mitjançant correu electrònic a l'adreça: convopi@uv.es.2.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del següent hàbil al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

En el formulari electrònic es requerirà que s'adjunte diversa documentació, preferentment, en format PDF. Aquesta documentació haurà d'inserir-se en les pestanyes i en l'espai reservat per a això. De la següent manera:

3.1. S'inserirà en la pestanya quarta el document PDF del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.També s'inserirà en aquesta mateixa pestanya, la resta de documents PDF, que acrediten qualsevol altre requisit que s'exigisca en la convocatòria.

3.2. S'inserirà en la pestanya cinquena el document PDF del DNI, Passaport o NIE. Aquests dos últims documents, només si es presenta una persona que no tinga la nacionalitat espanyola.

3.3. També s'inserirà en la pestanya cinquena un document PDF, o un ZIP, el Curriculum vitae, utilitzant el model establert en el següent enllaç: http://go.uv.es/MsbS4r3, i amb els mèrits degudament acreditats.No serà necessari que els documents adjuntats es troben compulsats en aquest moment del procediment, sent suficient la declaració jurada de la persona interessada, sobre l'autenticitat de tot el que s'ha dit en la sol·licitud i en els documents annexats, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir als aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex III, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d'aquells que passen a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.

4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans Personal d'Administració i de Serveis (RH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. En l'acta, la Comissió Avaluadora podrà establir que una part, o totes les persones que han participat en la selecció, constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament de Física Teòrica, Facultat de Física de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest procés selectiu. La informació rebuda, es tractarà exclusivament per als fins objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Part de les dades podran ser publicats en el Tauler Oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de la secció de gestió de la Investigació.

A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si escau.

6.2. Per a més informació sobre el tractament de les dades, pot accedir al següent enllaç: http://go.uv.es/jOH4jp3Setena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si s'escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 12 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 18.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-300», Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (GVPROMETEO2020-079), segons l'Ordre 19/2020, d'1 d'octubre i les seues resolucions.

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a doctor/a júnior.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, serà de 2.189,91 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:

Dur a terme tasques d'investigació en teoria quàntica de camps en espais corbs.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació: Doctorat en Ciències Físiques, o titulació equivalent, obtenció del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s'entendrà com a data d'obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.

ANNEX II

Barem1. Producció Científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publicació d'articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d'acord amb el Barem per a la valoració de la Memòria Anual d'Investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.2. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a 20 punts): el Tribunal podrà acordar la realització d'una entrevista amb l'objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.– Experiència en teoria quàntica de camps en espais corbs, en mètodes de renormalització, en processos de creació de partícules per camps elèctrics intensos, i en regularització adiabàtica amb interaccions de tipus Yukawa.

3. Participació en projectes d'investigació competitius (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en projectes d'investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d'I+D o Programes Autonòmics, s'assignaran 3 punts

b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip en projectes d'investigació europeus, s'assignaran 5 punts

4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d'investigació, s'assignaran 3 punts. Queden excloses d'aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

b) Per figurar com a co-inventor/coautor en patents, models d'utilitat o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s'assignaran 5 punts

5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d'investigació diferents del centre d'obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):a) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d'I+D o Programes Autonòmics, s'assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

b) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, sense finançament competitiu, s'assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.ANNEX IIIComissió avaluadora titular

President: Óscar Manuel Vives García, professor del Departament de Física Teòrica.

Vocal 1: Gonzalo Olmo Alba, professor del Departament de Física Teòrica.

Vocal 2: Miguel Ángel Aloy Toras, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Secretària: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.

Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Nuria Rius Dionis, professora del Departament de Física Teòrica.

Vocal 1: M. Antonia Lledó Barrena, professora del Departament de Física Teòrica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjosé, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: Pascuala García Martínez, professora del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Secretari: José Manuel Bordes Villagrasa, professor del Departament de Física Teòrica.

Mapa web