Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a instal·lació d'un campament de turisme de caràcter ecològic (expedient 1671859), al terme municipal de Cullera, ubicada al polígon 27, parcel·la 115. [2021/7714]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007290/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanismeAdmesa a tràmit la sol·licitud de declaració d'interès comunitari promoguda per Sebastien Roger Jean Massaro, per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a instal·lació d'un campament de turisme de caràcter ecològic (expedient 1671859), al terme municipal de Cullera, ubicada en el polígon 27, parcel·la 115, i de conformitat amb el que disposa l'article 206.4.a) de la LLlei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, es sotmet a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant el qual les persones interessades poden consultar l'expedient (projecte de declaració d'interès comunitari i estudi d'integració paisatgística) i formular per escrit les observacions que estimen pertinents, en la pàgina web https://ovius.gva.es/oficina_tactica/#/inicio entrant en l'apartat «Consulta DICs», així com en les oficines del Servei Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, edifici PROP del carrer Gregori Gea núm. 27 de València, en horari d'exposició al públic de 09.00 a 14.00 hores, (demanant cita prèvia als telèfons 963426646 i 963426667).València, 7 de julio de 2021.– El Cap del Servei Territorial d'Urbanisme: Carlos Aubán Nogués.

Mapa web