Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats formatives de centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-2022. [2021/7701]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007268/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: prevenció de riscosÍndex

Preàmbul

Primer. Objecte

Segon. Àmbit d'aplicació

Tercer. Destinataris de la formació

Quart. Definició de Programa d'activitats formatives de centre (PAF)

Cinqué. Elaboració del PAF

5.1. Línies d'actuació

5.2. La persona coordinadora de formació de centre (CFC)

5.3. Activitats formatives

5.4. Elaboració del programa per part de la persona CFC

5.5. Desenvolupament i finalització del PAF

5.6. Suport, seguiment i valoració dels CEFIRE

Sisé. Sol·licitud de projectes de formació en centres, grups de treball, seminaris

6.1. Procediment de sol·licitud

a) Forma

a.1. Personal docent usuari d'ITACA

a.2. Personal docent no usuari d'ITACA

b) Termini de presentació

6.2. Resolució del procediment de sol·licitud i assignació de recursos econòmics

a) Comissions de valoració dels CEFIRE

b) Valoració de sol·licituds i motius de denegació

c) Recursos econòmics i finançament per a la realització de les modalitats formatives convocades

d) Comissió de selecció i assignació de recursos econòmics de la Subdirecció General de Formació del Professorat

e) Criteris de baremació i de quantificació econòmica

f) Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Seté. Desenvolupament de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

Huité. Finalització de les activitats formatives, projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

Nové. Avaluació i certificació de les activitats formatives, projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

9.1. Avaluació

9.2. Certificació

Deu. Propietat intel·lectual i publicació de materials

Onze. Forma de pagament

Dotze. Justificació de les despesesANNEX I. Línies estratègiques marc

ANNEX II. Modalitats de projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball: concepte, objectius, requisits, participació i coordinació

PREÀMBULLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix en l'article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels centres mateixos.

L'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, introdueix com a principi de l'organització integral de la formació permanent del professorat l'autonomia dels centres educatius, així com el protagonisme dels equips directius i docents.En la Resolució de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, s'especifiquen els nivells de planificació d'aquesta formació, entre els quals el Programa d'activitats formatives (PAF) es presenta com el tercer nivell emmarcat en la necessària connexió que aquesta ha de mantenir amb els centres educatius, elements nuclears per al canvi i progressió del sistema educatiu valencià.Així doncs, en aquesta disposició se subratlla la voluntat inequívoca de l'Administració educativa valenciana de potenciar la formació en els centres i per als centres, dins de la seua autonomia i projecció intercentres, com a eix vertebrador de la formació permanent del professorat no universitari, per a reforçar la seua competència professional des de la realitat educativa que cada dia viu, amb la finalitat d'impulsar de manera ferma l'optimització de la presència i participació del seu alumnat en les situacions educatives que planifica i implementa, així com del seu èxit en l'àmbit personal, social i pròpiament escolar.Les actuacions formatives que finalment es posen en pràctica en els centres educatius han de partir de les necessitats de formació detectades dins dels seus plans d'actuació per a la millora (PAM), i incidir directament en el progrés de la seua organització i gestió, de la col·laboració entre els diferents agents educatius, de la convivència i dels processos d'ensenyament/aprenentatge que s'han de desenvolupar des d'un enfocament eminentment inclusiu.

La reflexió i investigació en equip per part del professorat i dels diferents agents educatius, sobre quines pràctiques són les més adequades perquè l'alumnat aconseguisca l'èxit educatiu, la seua formulació per a ser compartides i difoses des de la innovació en funció dels resultats contrastats, resulta fonamental en el desenvolupament dels processos formatius que en aquesta resolució es regulen.

D'aquesta manera, la participació en els PAF, a més del professorat, d'altres membres de la comunitat educativa, així com la seua continuïtat en el temps que permeta la seua revisió i desenvolupament en diferents cursos, afavoreix la seua eficàcia i transcendència. Per això, des d'un model d'escola obert i participatiu i sobre la base del principi d'eficiència, és necessari disposar els mecanismes que possibiliten aquesta participació, així com el procediment per a poder, si així es considera, prosseguir durant el curs següent els programes de formació que en el marc d'aquesta resolució es definisquen.

Entre les activitats formatives que poden formar part del PAF, es troben les corresponents a seminaris, grups de treball i projectes de formació en centres. Aquestes, conformement amb el que estableix l'article 14.3 de l'Ordre 65/2012 esmentada, només seran reconegudes si han sigut convocades per l'òrgan competent en matèria de formació del professorat.

Per tot això, a fi de precisar l'organització, gestió i desenvolupament de les respostes a les necessitats formatives del professorat no universitari, en virtut de les competències que se'm confereixen en l'article 5 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i en l'article 82.1 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc:Primer. Objecte

Aquesta resolució té per objecte:

a) Regular l'elaboració, el desenvolupament i finalització dels PAF de centre.

b) Convocar la sol·licitud d'activitats formatives relatives a les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, així com, en el marc dels respectius PAF, regular el seu desenvolupament, finalització, avaluació i certificació.

c) Establir la dotació de recursos econòmics als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-2022.

Segon. Àmbit d'aplicació

Aquesta resolució serà aplicable en tots els centres docents sostinguts amb fons públics, incloent-hi les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), d'ensenyaments no universitaris regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, situats en l'àmbit territorial de gestió de la conselleria competent en matèria d'educació de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Destinataris de la formació

Seran destinataris d'aquesta resolució:

a) El personal docent i no docent que desenvolupa tasques tècniques o de suport educatiu amb l'alumnat (personal educador d'educació especial, fisioterapeutes...) de centres docents i unitats que imparteixen ensenyaments no universitaris de règim general o de règim especial.

b) El personal qualificat de primer cicle d'Educació Infantil de centres sostinguts amb fons públics, que estiga en possessió d'alguna de les titulacions indicades en l'article 11.2 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

c) Els professionals docents que presten servei en els diferents departaments educatius de la conselleria competent en matèria d'educació en tasques d'inspecció, d'assessorament o de suport, únicament en seminaris i grups de treball constituïts per professionals del seu àmbit.d) Excepcionalment, i únicament en la modalitat projecte de formació en centres, un altre personal no docent i altres membres de la comunitat educativa dels centres educatius.Quart. Definició de Programa d'activitats formatives de centre (PAF)1. El Programa d'activitats formatives de centre (PAF) constitueix el tercer nivell de planificació de la formació permanent del professorat no universitari, mitjançant el qual les unitats i centres educatius, dins del marc general establit en aquest àmbit per a tota la Comunitat Valenciana per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional a través del seu Pla biennal de formació permanent (PFP), i tenint en compte els plans anuals d'actuació (PAA) dels CEFIRE de referència, han de projectar i desenvolupar des de les seues respectives realitats i necessitats un conjunt coherent d'activitats formatives amb sentit global, amb la mirada posada en la seua millora, en la progressió de la seua organització i funcionament, de les dinàmiques que activen de comunicació, coordinació, col·laboració i treball en equip, de la gestió de conflictes i de la convivència, amb la pretensió substancial d'optimitzar els processos d'ensenyament/aprenentatge i d'intervenció tècnica especialitzada que planifiquen i implementen, per a incrementar l'èxit de l'alumnat, tant en el terreny personal, social com pròpiament escolar, des de les més altes cotes de presència i participació, igualtat i coeducació.2. En el disseny del PAF, és fonamental el procés que s'impulse de detecció i anàlisi de necessitats formatives col·lectives i individuals del professorat i del personal especialitzat, de manera que, sobre la base de la realitat de les unitats i centres docents, la dimensió d'aquesta anàlisi ha d'incloure els processos de reflexió compartits i propostes de millora que es posen en marxa, dins del Pla d'actuació per a la millora (PAM), així com les conclusions que en aquest sentit s'hagen derivat de l'avaluació del PAF del curs anterior.

3. La selecció i planificació de les activitats formatives que constituïsquen el PAF tindran com a referent les línies estratègiques establides en el PFP, amb la pretensió d'involucrar en aquest procés formatiu el major número de professorat del claustre i la resta de personal destinatari d'aquest.

4. El PAF forma part de la programació general anual dels centres i de les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), com a instrument decisiu en l'assoliment dels objectius establits en la PGA, en el projecte educatiu de centre (PEC) i en el Pla director de coeducació, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, l'avaluació del qual es materialitzarà a través de la memòria final de curs.Cinqué. Elaboració del PAF

5.1. Línies d'actuació

1. El plantejament i elaboració del PAF haurà de sustentar-se sobre les línies d'actuació disposades en el PFP. Les línies estratègiques marc que s'hi concreten han de delimitar la seua projecció i, des d'aquesta perspectiva, la selecció de les activitats formatives que finalment el conformen com un conjunt coherent amb una meta comuna a totes aquestes: contribuir a la millora del funcionament del centre i dels processos d'ensenyament/aprenentatge que s'hi posen en pràctica i que redunden en èxit educatiu de tot el seu alumnat.

2. Les línies estratègiques marc referents en aquesta disposició s'especifiquen en l'annex I. Sobre aquestes línies, dins dels PAA dels CEFIRE i sobre la base de les activitats formatives desenvolpades en els PAF dels centres, es podran definir itineraris formatius, entre els quals durant el curs 2021-2022 tindran prioritat els corresponents a la formació relativa a la integració de matèries en àmbits en 1r i 2n d'ESO, la formació TIC i la digitalització dels centres.

5.2. La persona coordinadora de formació de centre (CFC)

1. En virtut del que disposa l'article 10 de l'Ordre 65/2012, la persona coordinadora de formació de centre (CFC) serà designada per la direcció del centre educatiu o persona coordinadora de la unitat, entre el professorat membre del claustre o equip, preferentment amb destinació definitiva.

2. La persona CFC, amb la col·laboració de la direcció del centre o personal coordinador d'UPH, articularà la identificació de necessitats formatives, tant col·lectives (claustre, departaments, equips...) com individuals, del conjunt de possibles destinataris d'aquesta formació.3. La coordinació de la formació és fonamental per a l'assoliment de les metes fixades en el PAF i, per tant, per a l'èxit de les activitats formatives que el constitueixen. Així doncs, és necessari articular una formació específica dirigida a les persones que exerciran aquesta coordinació. Aquesta formació s'haurà d'iniciar durant el mes de setembre i serà comuna per a tots els CEFIRE. A més, s'establirà una actuació conjunta que permeta la creació de xarxes de formació que facilite el treball col·laboratiu entre les persones coordinadores.

4. Sense menyscapte del que figura en els apartats anteriors, les funcions de la persona CFC són les establides en l'article 10.2 de l'Ordre 65/2012.

5.3. Activitats formatives

1. Les activitats formatives que integren el PAF hauran de constituir una combinació d'iniciatives formatives interrelacionades. Hauran d'estar encaminades a millorar de manera sinèrgica el centre o unitat, la seua organització i funcionament, i les competències del seu personal en la gestió de conflictes, foment de la convivència i en investigació i innovació. Hauran de propiciar l'intercanvi d'experiències en els contextos més favorables de comunicació, coordinació, col·laboració i treball en equip, amb la pretensió essencial d'optimitzar els processos d'ensenyament/aprenentatge que es planifiquen i implementen.

2. Les modalitats formatives que se seleccionen hauran de ser, en el marc de la normativa vigent, facilitadores, no limitadores, d'aquest desenvolupament competencial i s'hauran d'abordar des d'una perspectiva flexible i innovadora.

3. El projecte de formació en centres incideix sobre la comunitat educativa d'un centre a través de la formació i el treball en comú dels seus components, de l'estudi col·lectiu de la pràctica professional i la generació de coneixement compartit aplicable al context escolar real. Ofereix la possibilitat de col·laboració de ponents experts externs a l'activitat. Per això es considera la modalitat més adequada i, en conseqüència, prioritària, per a formar part del PAF mitjançant la preceptiva sol·licitud que en aquesta resolució es regula, sent la seua coordinació fonamental de manera que la persona que assumisca aquesta responsabilitat tindrà una certificació de 20 hores més del total establit per al projecte.

4. Exclusivament a l'efecte de reconeixement i certificació de la Direcció General de Funció Pública, respecte del personal que depén de la conselleria competent en matèria d'administració pública que es trobe entre les destinatàries i destinataris d'aquesta resolució, la modalitat formativa projecte de formació en centres serà considerada com a curs.5. Únicament es podrà sol·licitar un projecte de formació en centres per curs escolar.

6. No obstant això, per a concretar l'elaboració del PAF també es podrà sol·licitar segons el que disposa aquesta resolució, la realització de seminaris i grups de treball, així com desenvolupar altres activitats formatives que es consideren necessàries, coordinades pels CEFIRE, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives dels seus potencials destinataris.

7. Així doncs, tenint en compte l'oferta formativa general de la conselleria amb competències en matèria d'educació, l'oferta pròpia dels CEFIRE i les activitats formatives relatives a les modalitats la sol·licitud de les quals es regula en aquesta resolució, els centres educatius i UPH podran plantejar a les persones assessores responsables dels seus CEFIRE de referència la realització d'altres activitats formatives que es consideren necessàries. Un vegada rebudes aquestes propostes, les assessories esmentades estudiaran la seua viabilitat i idoneïtat.

8. La descripció (concepte, objectius, requisits, participació i coordinació) de les modalitats formatives projecte de formació en centres, seminari i grup de treball, figuren en l'annex II d'aquesta resolució.9. Els projectes de formació en centres, com s'ha indicat, i els seminaris podran comptar amb la col·laboració de ponents externs a l'activitat formativa, que no podrà superar el 50 % del total d'hores planificades; és recomanable que, com a màxim, represente el 30 % d'aquesta planificació.

10. Seminaris específics. En virtut del que estableix l'article 7.2 de l'Ordre 65/2012, la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i els CEFIRE de la xarxa, podrà convocar seminaris dirigits a perfils professionals o col·lectius específics del professorat, o per a tractar i desenvolupar temàtiques concretes que així ho requerisquen.5.4. Elaboració del programa per part de la persona CFC

1. La persona coordinadora de formació del centre (CFC), durant la primera quinzena del mes de setembre de 2021, i seguint les instruccions que per a això es publiquen en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de formació del professorat, iniciarà l'elaboració del PAF per al curs 2021-2022 i dinamitzarà l'inici de la sol·licitud d'activitats formatives i el seu posterior desenvolupament.

2. Les persones CFC usuàries d'ITACA, sobre la base de les necessitats formatives identificades, la determinació de les activitats formatives a planificar i desenvolupar, i en funció de les instruccions esmentades, concretaran el PAF en el mòdul ITACA3 https://itaca3.edu.gva.es.3. En el mòdul ITACA3 només s'inclouran les activitats formatives sol·licitades corresponents a les modalitats projecte de formació en centres, seminari i grup de treball. Qualssevol altres que es puguen planificar i desenvolupar sota l'autorització i supervisió del CEFIRE de referència quedaran plasmades una vegada concloses en la memòria del PAF.

4. Inicialment, la persona CFC haurà d'emplenar en el mòdul ITACA3 l'apartat relatiu a necessitats formatives del centre, i el corresponent al registre de les persones coordinadores de les activitats formatives (CAF) esmentades en el punt anterior.

5. Una vegada les persones CAF hagen acabat les seues planificacions en ITACA3, les hagen presentades i aquestes hagen sigut certificades per la secretària o secretari del centre o, en defecte d'això, per la direcció, la persona CFC, després de la revisió de totes les activitats formatives planificades, finalitzarà l'elaboració del PAF, i podrà descarregar als efectes oportuns un arxiu amb un resum del seu contingut.

6. Les persones CFC no usuàries d'ITACA, igualment sobre la base de les necessitats formatives identificades, la determinació de les activitats formatives a planificar i desenvolupar, i en funció de les instruccions al·ludides, concretaran el PAF en els documents en format PDF emplenable i que a aquest efecte pose a la seua disposició la conselleria competent en matèria de formació del professorat en la seua pàgina web.

7. A aquest document, les persones CFC no usuàries d'ITACA adjuntaran la planificació de les diferents activitats formatives relatives a projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, realitzades en els documents en format PDF emplenable que estaran disponibles en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de formació del professorat.

8. Aquesta documentació, degudament emplenada, segellada i signada per les respectives persones CAF, CFC i secretària o, en defecte d'això, directora, haurà de ser escanejada en format PDF i remesa via correu electrònic per la persona CFC a l'assessora o assessor responsable del CEFIRE de referència, i a l'adreça de correu electrònic gestio_paf@gva.es de la Subdirecció General de Formació del Professorat.

9. Així mateix, en el marc de la Resolució de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, i en funció de les instruccions que de manera específica es publiquen referent a això, a partir de la segona quinzena del mes de juliol de l'any 2022 la persona CFC, basant-se en l'avaluació del programa de formació desenvolupat i de l'actualització de les necessitats formatives detectades dins del PAM corresponent, iniciarà l'elaboració del Programa d'activitats formatives per al curs 2022-2023, donant continuïtat a l'anterior o des d'una nova perspectiva.

5.5. Desenvolupament i finalització del PAF

1. Desenvolupament

a) El desenvolupament del PAF coincidirà amb el progrés de les diferents activitats formatives que el conformen.

b) La persona CFC secundarà, estimularà, supervisarà i seguirà l'evolució d'aquestes activitats formatives, des de la perspectiva global que ha de vertebrar el PAF.

2. Finalització

a) El procés d'avaluació i finalització del PAF no es podrà iniciar fins que no hagen conclòs, o s'hagen tancat, les activitats formatives que el componen, i les persones coordinadores d'aquestes (CAF) hagen tramitat la documentació corresponent que en aquesta resolució es fixa, o l'assessoria de referència haja gestionat la seua suspensió anticipada, si no s'ha portat a terme.

b) A diferència de les activitats formatives, el període d'avaluació i finalització del PAF serà el mateix per a tots els centres i UPH.

d) La finalització del PAF implicarà:

d.1. Que la persona coordinadora de formació del centre (CFC) emplene el qüestionari de la memòria del PAF, segons el model establit per la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través dels seus serveis adscrits, sobre la base d'una anàlisi i valoració global de les AF treballades en el curs en estreta col·laboració amb la direcció del centre, amb les aportacions de les diferents persones CAF i agents educatius participants, des de la perspectiva de la seua incidència en la millora del centre i de la pràctica docent.

d.2. El tancament per part de la secretaria dels centres o, en defecte d'això, per part de la direcció, de la gestió econòmica efectuada.

5.6. Suport, seguiment i valoració dels CEFIRE

1. Cada CEFIRE, en funció de les instruccions que es precisen des de la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través dels seus serveis adscrits, establirà un pla d'intervenció en relació amb l'elaboració, seguiment i avaluació dels programes d'activitats formatives dels centres i unitats de la seua àrea d'influència.

2. Sense perjudici del que estableix l'article 8 de l'Ordre 65/2012, els CEFIRE col·laboraran amb els centres i unitats en la identificació de necessitats formatives, i assessoraran tant les persones CFC en l'elaboració dels PAF com les persones CAF en la planificació i desenvolupament de les activitats formatives corresponents.Sisé. Sol·licitud de projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball

6.1. Procediment de sol·licitud

a) Forma

a.1. Personal docent usuari d'ITACA

1. Les sol·licituds dels PFC, seminaris i grups de treball es realitzaran telemàticament, emplenant el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la plataforma ITACA, URL https://itaca3.edu.gva.es. No serà necessària la presentació de les instàncies en cap registre físic.

2. Aquells centres el projecte de formació en centres dels quals s'haja acollit a prorrogar el seu desenvolupament durant el curs 2021-2022, no podran sol·licitar un nou projecte de formació en centres en aquesta convocatòria.

3. Les sol·licituds hauran d'emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria d'educació, i serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica.

4. Podran accedir al tràmit telemàtic corresponent les o els CAF que figuren com a tals en el PAF, per a això la persona CFC haurà d'haver-los inclòs prèviament en l'apartat corresponent del PAF. Cada persona CAF només podrà presentar la sol·licitud d'una activitat formativa.5. El personal docent que presta servei en els departaments educatius de la conselleria competent en matèria d'educació, així com de la Inspecció d'educació, i desitge coordinar un grup de treball o un seminari, d'acord amb el que disposa el punt tercer, apartat c, d'aquesta resolució, haurà de comunicar-ho al correu electrònic gestio_paf@gva.es perquè se li done accés al tràmit corresponent.

6. La presentació per aquesta via permetrà:

– La inscripció en línia del model oficial.

– Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.

– El registre electrònic de la sol·licitud.

7. La secretaria del centre, o, en defecte d'això, la direcció o persona coordinadora de la unitat haurà de certificar a través d'ITACA3 en cadascuna de les activitats formatives que conformen el PAF l'autorització de l'ocupació dels espais on es realitzaran les sessions de treball. En el cas de tractar-se d'un PFC, certificarà també que ha sigut aprovat pel claustre o equip i indicarà la data d'aprovació. Si es tracta d'un PFC intercentres es requerirà la certificació de les secretaries de tots els centres participants.

8. Aquelles persones proposades com a participants en aquestes activitats formatives que siguen usuàries d'ITACA hauran d'accedir a la plataforma OVIDOC, URL https://ovidoc.edu.gva.es, i s'identificaran per mitjà de qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica, per a acceptar o rebutjar la participació en l'activitat formativa.

9. L'ús dels mitjans telemàtics comporta el consentiment de totes i tots els participants en el procediment, del tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació d'aquest, d'acord amb la normativa vigent, així com la cessió dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels materials produïts, segons el que s'indica en el punt desé d'aquesta resolució.10. Si es proposa la participació de personal que preste els seus serveis en qualsevol dels centres participants que no siga usuari d'ITACA, s'haurà d'aportar a l'assessoria responsable del CEFIRE de referència la justificació que aquest participant treballa en aquests centres, i adjuntar en la plataforma ITACA3 l'autorització de tractament de les seues dades de caràcter personal i la cessió dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels materials produïts en l'activitat formativa, segons s'indica en el punt desé d'aquesta resolució. Amb aquesta documentació s'acredita l'acceptació de la participació en l'activitat formativa.

11. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en el qual la persona CAF haja completat tot el procés telemàtic. Podrà imprimir o descarregar el justificant generat de registre, com a confirmació de la presentació telemàtica. No podrà presentar-se més d'una sol·licitud. Una vegada presentada i obtingut el registre, és necessari que la secretaria del centre certifique la cessió d'espais i, si és el cas, l'aprovació del claustre o equip dins del termini de sol·licitud establit, ja que es considera requisit per a l'aprovació de l'acció formativa.

a.2. Personal docent no usuari d'ITACA

1. La persona CFC que no siga usuària d'ITACA i desitge sol·licitar un PFC haurà d'emplenar la instància corresponent conforme amb el model oficial facilitat per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través dels seus serveis adscrits, i que podrà descarregar des de la pàgina web de Formació del Professorat

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/formacion.

2. Aquells centres no usuaris d'ITACA el projecte de formació en centres dels quals s'haja acollit a prorrogar el seu desenvolupament durant el curs 2021-2022, no podran sol·licitar un nou projecte de formació en centres en aquesta convocatòria.

3. El personal docent que no siga usuari d'ITACA i desitge sol·licitar un grup de treball o un seminari haurà d'emplenar la instància corresponent conforme amb el model oficial facilitat per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través dels seus serveis adscrits, i que podrà descarregar des de la pàgina web de Formació del Professorat indicada en el punt 1 d'aquest apartat.

4. Una vegada emplenats tots els apartats de la instància, aquesta haurà de ser impresa per a, posteriorment, efectuar els següents tràmits:– La persona que coordina l'activitat formativa haurà de signar la instància.

– La secretaria del centre també signarà la instància en l'apartat corresponent, i certificarà que la direcció del centre autoritza l'ocupació dels espais on es realitzaran les sessions de treball. Si es tracta d'un PFC, certificarà també que ha sigut aprovat pel claustre de professors o equip, en el qual indicarà la data d'aprovació. Si es tracta d'un PFC intercentres, es requerirà la certificació de les secretaries de tots els centres participants.

– Una vegada signada i segellada, la persona CAF escanejarà la sol·licitud en format PDF.

– La persona CFC presentarà la sol·licitud de cadascuna de les activitats formatives juntament amb el document del PAF. Els arxius corresponents al document PAF i a cada sol·licitud d'activitat formativa s'anomenaran de la següent manera:

Document PAF: paf_codi de centre_21-22.pdf

Sol·licitud d'un PFC: sol_pfc_codi de centre_21-22.pdf

Sol·licitud d'un grup de treball: sol_gt_codi de centre_21-22.pdf

Sol·licitud d'un seminari: sol_sem_codi de centre_21-22.pdf

– El CFC enviarà al CEFIRE de referència els arxius escanejats, així com al correu electrònic gestio_paf@gva.es. Juntament amb la sol·licitud de PFC, grups de treball o seminaris, s'haurà d'enviar de cadascuna de les persones participants la justificació que treballa en el centre, l'autorització de tractament de dades de caràcter personal i la cessió de drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels materials produïts, segons s'indica en el punt desé d'aquesta resolució. Amb aquesta documentació s'acredita l'acceptació de la participació en l'activitat formativa. En cas que es proposen persones que impartisquen ponències, s'enviarà l'autorització de tractament de dades personals i, en el cas de participació en l'elaboració de materials en l'activitat formativa, la cessió d'aquests.5. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en el qual s'haja rebut la sol·licitud en el correu electrònic indicat, en els termes establits en el punt anterior. Des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat s'enviarà un correu electrònic a la persona CFC que serà el justificant de registre com a confirmació de la presentació.6. Cada CAF només podrà presentar una sol·licitud d'activitat formativa.

b) Termini de presentació

En el marc del procés d'elaboració del PAF per part de les persones CFC iniciat durant la primera quinzena del mes de setembre de 2021, el termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà a les 23.59 hores del dia 30 de setembre de 2021.

6.2. Resolució del procediment de sol·licitud i assignació de recursos econòmics.

a) Comissions de valoració dels CEFIRE

1. En cada CEFIRE general, i en aquells CEFIRE específics designats pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, es constituirà una comissió de valoració que revisarà les sol·licituds presentades de PFC, grups de treball i seminaris, a fi de valorar-les.

2. Aquesta comissió estarà integrada per:

– La persona que ostenta la direcció del CEFIRE, que assumirà la presidència i comptarà amb vot de qualitat.

– Dues vocalies designades per la direcció del CEFIRE d'entre les assessories.

– Una persona secretària designada per la direcció del CEFIRE d'entre les assessories, amb veu i vot.

3. Una vegada valorades les sol·licituds, cada CEFIRE comunicarà al Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat la proposta d'autorització de PFC, grups de treball i seminaris, amb indicació de les hores a certificar a l'efecte de formació permanent del professorat. En aquesta proposta es farà constar el títol i la modalitat de participació de cadascun d'aquests.

b) Valoració de sol·licituds i motius de denegació

1. Totes les sol·licituds presentades seran valorades i considerades.

2. Es valorarà si compleixen o no els requisits normatius específics de la convocatòria i els objectius de la modalitat formativa corresponent, així com si s'ha respectat la forma i el termini de presentació de sol·licituds establit en el procediment.

3. Altres elements a considerar en la valoració de les activitats formatives són:

– Prioritat dels PFC enfront d'altres modalitats.

– Prioritat de les activitats formatives que desenvolupen formació en les temàtiques d'integració de matèries en àmbits en 1r i 2n d'ESO, coeducació i igualtat, competències TIC i digitalització del centre.– Que les propostes formatives estiguen relacionades amb el PAM del centre. Per a això s'haurà de fer esment exprés d'aquest pla en la sol·licitud, així com de les característiques de la vinculació referida. Si no és així, no es considerarà per falta de constatació.

– Què existisca una clara i explícita vinculació amb les línies estratègiques establides en el PFP establit per a tota la Comunitat Valenciana.– Interrelació, i grau d'aquesta, amb la resta de les activitats formatives que formen part del PAF.

– Que no existisca oferta institucional paral·lela amb el contingut de l'activitat sol·licitada.

– Que promoga la implicació dels diferents membres de la comunitat educativa, docents d'altres centres educatius i d'altres organitzacions i entitats vinculades a l'entorn i desenvolupament educatiu del centre.– Vinculació a programes, projectes o plans institucionals desenvolupats en el centre.

4. Els motius de denegació seran els següents:

– No complir algun dels requisits de la convocatòria.

– No haver sigut certificada per la secretaria o, en defecte d'això, per la direcció del centre. En cas dels centres que no siguen usuaris d'ITACA, no aportar la documentació requerida.

– No ajustar-se al fi de la modalitat formativa corresponent.

– Altres motius que siguen justificats des de de la comissió de valoració.

c) Recursos econòmics i finançament per a la realització de les modalitats formatives convocades.

1. Els centres docents públics d'ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Educació Especial, Ensenyaments de Règim Especial i Educació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat, podran rebre en concepte de despeses de funcionament, recursos econòmics per al desenvolupament dels PFC, grups de treball i seminaris.2. El finançament, fins a un màxim d'1.000.000,00 euros, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.02.04.421.60.2 de l'exercici de l'any 2021.

d) Comissió de selecció i assignació de recursos econòmics de la Subdirecció General de Formació del Professorat

1. La Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, ordenarà i instruirà els expedients dels PFC, grups de treball i seminaris proposats per les comissions de valoració constituïdes en els CEFIRE.

2. Es constituirà una comissió de selecció i assignació de recursos, formada per:

– La persona que ostenta la Subdirecció General de Formació del Professorat o persona en qui delegue, que actuarà com a president o presidenta i comptarà amb vot de qualitat.

– La persona que ostenta el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat o persona en qui delegue.

– Tres persones d'entre les direccions o les assessories dels CEFIRE, designades pel secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.

– Un funcionari o funcionària de la Subdirecció General de Formació del Professorat, que exercirà les funcions de secretaria, amb veu i vot.

3. La Comissió ajustarà la seua actuació al que disposen els articles 19 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. Aquesta comissió tindrà les següents funcions:

– Coordinar les comissions de valoració dels CEFIRE.

– Recollir de les comissions de valoració dels CEFIRE les propostes d'autorització dels PFC, grups de treball i seminaris.

– Assignar els recursos econòmics a cada centre docent segons els criteris establits en l'apartat 6.2.e d'aquesta resolució.

– Elevar a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional la proposta d'autorització de les activitats formatives i de l'assignació econòmica de cada centre, en el seu cas.

e) Criteris de baremació i de quantificació econòmica.

1. L'assignació econòmica s'efectuarà als centres docents. En els PFC de modalitat intercentres, el centre gestor de l'assignació econòmica serà el centre coordinador. En els grups de treball i seminaris, el centre gestor de l'assignació econòmica serà el centre on estiga adscrita la persona que els coordine.

2. L'assignació econòmica corresponent a cada centre es realitzarà de manera proporcional a la puntuació que se li assigne.

3. L'assignació de punts a cada centre es farà segons els següents criteris:

3.1. Modalitats amb participació de professorat d'un únic centre:– Per cada PFC: 250 punts.

– Per cada seminari: 100 punts.

– Per cada grup de treball: 50 punts.

3.2. Modalitats intercentres, amb participació de professorat de més d'un centre:

– Per cada PFC: 315 punts.

– Per cada seminari: 125 punts.

– Per cada grup de treball: 60 punts.

4. Una vegada assignada la puntuació total a cada centre, es calcularà la correspondència entre la puntuació i l'assignació econòmica. Per a això es dividirà l'import total dels recursos econòmics assignats a la convocatòria entre la suma total de punts obtinguts per tots els centres participants, assignant a cada punt el seu valor econòmic. A cada centre se li assignarà el resultat del càlcul de la part sencera obtinguda de multiplicar els punts assignats pel valor unitari de cada punt. En cas que els centres, una vegada hagen abonat la totalitat de les factures corresponents a les activitats formatives desenvolupades en la convocatòria del curs 2020-2021, disposen d'un romanent, aquest es destinarà a cobrir les activitats formatives convocades en aquesta resolució.f) Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

1. La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional publicarà en la pàgina web de Formació del Professorat,

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/formacion, el llistat provisional dels PFC, grups de treball i seminaris seleccionats i denegats. Aquesta proposta indicarà les hores que se certificaran a l'efecte de formació permanent del professorat, el títol i la modalitat de participació de cadascun d'aquests.

2. Les persones CAF dels PFC, seminaris i grups de treball disposaran de cinc dies hàbils per a presentar, davant les direccions dels CEFIRE davant que hagen valorat les sol·licituds, les al·legacions que estimen oportunes.

3. Una vegada resoltes aquestes al·legacions, la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, realitzarà la proposta definitiva dels PFC, grups de treball i seminaris seleccionats i denegats, que serà elevada al secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.

4. El secretari autonòmic aprovarà la selecció definitiva de PFC, grups de treballs i seminaris presentats, en la qual s'indicaran les hores a certificar a l'efecte de formació permanent del professorat, el títol, la modalitat de participació de cadascun d'aquests i, en el seu cas, els recursos econòmics assignats, i la publicarà en la pàgina web de pàgina web de Formació del Professorat

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/formacion. Mitjançant aquesta publicació es consideraran notificats, amb caràcter general, tant els centres i unitats implicats com el professorat i personal especialitzat participant.

5. El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria serà de tres mesos des de la data d'efectes de la convocatòria.

6. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini màxim sense que es dicte i notifique la resolució corresponent, serà desestimatori de les sol·licituds.Seté. Desenvolupament de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

1. Els PFC, els grups de treball i els seminaris podran desenvolupar el seu treball, sempre que s'hagen aprovat, des de l'endemà del dia que es resolga aquesta convocatòria fins al 15 de juliol de 2022.

2. En totes les modalitats formatives, les sessions de treball podran ser presencials o mitjançant sales de videoconferència, i podran utilitzar per a desenvolupar els seus objectius i continguts, amb la justificació prèvia, la plataforma Moodle.

3. Durant el desenvolupament dels PFC, grups de treball i seminaris, i fins a aconseguir-se el 15 % de les sessions planificades, s'admetran canvis en la seua composició, sempre que es continuen complint els requisits de participació de la convocatòria. Aquests canvis hauran de ser comunicats a l'assessoria a la qual s'haja assignat l'activitat formativa.

4. Cada CEFIRE, en virtut del que disposa el punt 5.6 d'aquesta resolució, establirà un pla d'intervenció en relació amb els PFC, grups de treball i seminaris inclosos en els PAF dels seus centres adscrits.

5. Els CEFIRE, amb l'informe previ raonat al Servei de Planificació i Gestió de la Formació del Professorat, podran reconduir o suspendre en qualsevol moment aquells PFC, grups de treball i seminaris en els quals s'hagen donat circumstàncies que modifiquen les condicions que van donar lloc a la seua autorització. El CEFIRE informarà d'aquesta decisió a la persona que exercisca la coordinació de l'activitat i a la persona CFC.

6. Durant el desenvolupament de les actuacions formatives, les i els CAF, en un termini de set dies hàbils des de la realització de cadascuna de les reunions, hauran de registrar en la plataforma ITACA3 les actes de les sessions de treball, i depositar-hi els fulls de signatures corresponents en format PDF. Les persones CAF que no siguen usuàries d'ITACA3, hauran de descarregar-se el model d'acta/signatures de la pàgina web de Formació del Professorat

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/formacion, emplenar-les, signar-les, escanejar-les en format PDF i enviar-les a l'assessoria responsable del CEFIRE de referència. L'arxiu de l'acta/signatures s'anomenarà de la següent manera: Acta_Signatures_codi centre_mod. form._data reunió (la data de la reunió es codificarà de la següent manera: aa-mm-dd).Huité. Finalització de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

1. Finalitzada l'activitat dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris, la persona coordinadora haurà de completar i adjuntar en la plataforma ITACA3, en el termini d'un mes a comptar a partir de la data de l'última sessió de treball els documents següents:

1.1. Projectes de formació en centres.

a) Portfoli d'activitats realitzades durant el PFC, segons el model facilitat.

b) L'acta final amb el llistat d'aptes i no aptes, en què s'especifiquen, en cas d'avaluació negativa, els motius que justifiquen la decisió.

c) Relació de professionals que han impartit la formació, amb el títol de la ponència impartida, el nombre d'hores i la data de realització.1.2. Grups de treball.

a) Memòria final, segons model facilitat.

b) Producte del treball. Com a regla general, els grups de treball presentaran el treball realitzat, ja siga anàlisi-experimentació i/o materials elaborats (materials per a l'alumnat i guia didàctica), utilitzant l'eina eXeLearning (ELP), el format LibreOffice (document odt) o PDF. Si els materials elaborats són materials per a pissarra digital, s'utilitzarà el format Notebook; si són vídeos, s'usarà el format MPEG o AVI. En tots dos casos, en la memòria especificaran com a mínim el procés de creació dels materials, el seu desenvolupament, la seua aplicació a l'aula i la justificació del seu ús.

c) L'acta final amb el llistat d'aptes i no aptes, especificant en cas d'avaluació negativa els motius que justifiquen la decisió.

1.3. Seminaris

a) Memòria final, segons el model facilitat.

b) Materials elaborats, si és el cas.

c) L'acta final amb la relació d'aptes i no aptes, en què s'especifiquen, en cas d'avaluació negativa, els motius que justifiquen la decisió.

d) Relació de professionals que han impartit la formació, amb el títol de la ponència impartida, el nombre d'hores i la data de realització.2. Les persones CAF que no siguen usuàries d'ITACA3 rebran l'enllaç corresponent per a realitzar la memòria, o portfoli d'activitats en el cas dels PFC, en la plataforma LimeSurvey, com la resta de persones CAF, les quals hauran d'enviar a l'assessoria del CEFIRE el producte de l'activitat desenvolupada segons el que disposa l'apartat anterior.Nové. Avaluació i certificació de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball

9.1. Avaluació

1. Les assessories dels CEFIRE avaluaran els PFC, grups de treball i seminaris a partir de la documentació aportada pels centres una vegada finalitzada l'activitat, tenint en compte el seguiment realitzat durant el curs escolar.

2. Els CEFIRE podran sol·licitar als centres la informació que consideren necessària per a la correcta avaluació de les activitats.

3. Es podrà no reconéixer una activitat per abandó voluntari dels participants, per incompliment continuat de les funcions de coordinació, per considerar que no s'han aconseguit els objectius mínims establits en aquesta, o que els productes finals obtinguts, si és el cas, no reuneixen les exigències mínimes.

4. L'avaluació dels participants de les activitats formatives com a aptes o no aptes serà responsabilitat del CEFIRE de referència, a proposta de la persona coordinadora de l'activitat formativa. Els CEFIRE elaboraran, per a cadascuna de les accions formatives, les actes finals d'avaluació a partir de les quals s'emetran els certificats corresponents. Per a poder ser certificades, les activitats hauran d'obtindre una valoració final positiva en el marc del que disposen tant l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, com la resolució per la qual s'estableix el Pla de formació permanent per als cursos 2020-2021 i 2021-2022.

5. Els CEFIRE elaboraran el llistat dels centres que no han realitzat les accions formatives aprovades perquè s'adopten les mesures oportunes.

9.2. Certificació.

1. Els CEFIRE certificaran com a participant o com a coordinador les persones integrants dels PFC, seminaris i grups de treball. En els certificats expedits constarà el mateix nombre d'hores de formació per a tots els participants. Als assistents se'ls podrà certificar quan acrediten, com a mínim, un 85 % d'assistència del nombre total d'hores de l'activitat de formació.

2. En un mateix curs escolar es podrà certificar, com a màxim, la participació en un PFC, un seminari i un grup de treball. En cap cas se certificarà la coordinació de més d'una activitat de formació de qualsevol d'aquestes tres modalitats durant el mateix curs escolar.

3. Els CEFIRE certificaran les ponències realitzades pels ponents externs a l'activitat formativa, en què haurà de constar en el certificat expedit el títol i el nombre d'hores de la ponència.Deu. Propietat intel·lectual i publicació de materials.

1. Les i els autors dels materials elaborats en les activitats formatives que hagen sigut seleccionades, es comprometran a complir el que disposa la Llei de propietat intel·lectual en l'ús de materials de tercers. A més, per via telemàtica a través d'OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es en acceptar la participació en l'activitat formativa, o mitjançant el document elaborat a aquest efecte que estarà disponible en la pàgina web de Formació del Professorat, cediran a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats segons el que estableix la llei esmentada, amb facultat d'aquesta de cessió a tercers.

No obstant això, la Generalitat podrà autoritzar la publicació dels treballs seleccionats amb càrrec a l'autoria o un tercer. Així mateix, l'autoria es compromet a elaborar, a petició de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació del Professorat, les modificacions necessàries perquè es puguen publicar totalment o parcialment en el format que aquesta secretaria autonòmica considere més adequat.2. En cas de ser necessari adjuntar a la sol·licitud el document de cessió, aquest s'ajustarà al model disponible en la pàgina web de Formació del Professorat. L'incompliment d'aquesta obligació deixarà sense efecte la participació en la convocatòria.

3. Tots els materials avaluats positivament per la seua originalitat i qualitat, podran ser publicats en els repositoris de la conselleria amb competències en matèria d'educació, en què es farà constar el nom dels participants i el de les persones coordinadores.

4. L'autoria dels materials es fa responsable del compliment de la legislació vigent tant en matèria de protecció de dades (LOPD) com de propietat intel·lectual (LPI).Onze. Forma de pagament

L'assignació econòmica, una vegada concedida, serà entregada per transferència bancària al centre docent mitjançant ordres de pagament en ferm, a proposta de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, a càrrec del pressupost anual de l'exercici 2021.Dotze. Justificació de les despeses

1. Els centres docents hauran de justificar la dotació utilitzant el control de l'activitat econòmica del mateix centre, especificant els ingressos i les despeses que es produïsquen en el desenvolupament de l'activitat formativa, i adjuntar la justificació de l'import de l'assignació econòmica concedida al balanç anual. Aquest procediment de justificació s'ha d'efectuar conformement amb el que disposa l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència (DOGV 2526, 09.06.1995), per la qual es regula i s'exerceix l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.

2. Els centres han de conservar els documents justificatius de l'aplicació del fons rebut, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

3. Atés el caràcter de sobredotació per despeses extraordinàries de funcionament, en els documents de control de l'activitat econòmica del centre s'hauran d'especificar clarament els ingressos i les despeses que es produïsquen a conseqüència de les actuacions del PFC, del seminari o del grup de treball.

4. La secretaria dels centres justificarà les despeses realitzades en les modalitats formatives corresponents per via telemàtica a través de la plataforma ITACA, en el mòdul de comptabilitat, seguint les instruccions que s'indiquen en aquesta.

5. La quantitat rebuda es dedicarà íntegrament a les activitats de formació, havent d'ajustar-se al que disposa l'article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.6. En el desenvolupament de les activitats de formació podran presentar-se, per a la seua justificació, les següents despeses:

a) Docència o assessorament per experts externs a l'activitat formativa.

b) Desplaçaments de les persones que imparteixen ponències. No s'abonaran despeses de desplaçament als participants per assistir al lloc en el qual, de manera ordinària, es desenvolupa l'activitat formativa sol·licitada i autoritzada. Únicament, en cas que en el desenvolupament de la planificació d'un seminari o PFC, i sota la supervisió de la persona assessora responsable del CEFIRE de referència, es realitze una activitat que implique el desplaçament de tot el grup a una localitat diferent, es podrà procedir a la tramitació de la indemnització corresponent, segons el que estableix el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.c) Materials no inventariables directament relacionats amb l'activitat formativa.València, 12 de juliol de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.ANNEX I

Línies estratègiques marcI. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament d'una escola inclusiva, coeducativa i igualitària.

a) Organització de centres per a la inclusió

b) Convivència i ciberconvivència

c) Orientació i tutoria

d) Coeducació i igualtat

e) Inclusió social i interculturalitat

f) Transició entre etapesII. La formació del professorat com a impulsora del desenvolupament del currículum en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació de Persones Adultes respecte dels programes d'alfabetització i per a adquirir i actualitzar la formació bàsica -article 5.2, apartat a, de la Llei 1/1995; annex I del Decret 220/1999.

a) Actualització científica, curricular, didàctica i metodològica en les àrees, matèries i àmbits dels ensenyaments en E. Infantil, E. Primària, E. Secundària, Batxillerat i Formació de Persones Adultes

b) Avaluació curricular

c) Investigació i innovació educatives integrades en el projecte curricular. Eines per al canvi. Intercanvi d'experiències educativesd) Enfocament transversal del currículum. Inclusió en el currículum dels eixos transversals com ara: educació ambiental; salut escolar; memòria històrica; educació patrimonial, desenvolupament de la ciutadania crítica; competència emocional; mobilitat sostenible, segura i saludable; foment de la participació social de dones i homes

e) Enfocament interdisciplinari del currículum: treball per àmbits

f) Els objectius de desenvolupament sostenible com a necessitat i compromís per a una educació de qualitat

g) Adequació de continguts i adaptació curricular per a la inclusió de referents femenins en totes les matèriesIII. La formació del professorat vinculada a la Formació Professional, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres de formació de persones adultes (programes del b al j de la Llei 1/1995, article 5.2, i annexos III i IV del Decret 220/1999).a) La Formació Professional (Actualització científica i curricular; estratègies metodològiques i d'avaluació en la formació professional; internacionalització de l'educació: programes europeus en l'FP)

b) Els ensenyaments de règim especial (foment de l'organització i desenvolupament d'aquests ensenyaments; estratègies metodològiques i d'avaluació en els ensenyaments artístics)

c) Les escoles oficials d'idiomes (coordinació d'aquests ensenyaments amb les establides en els ensenyaments bàsics; les metodologies comunicatives en l'ensenyament de llengües i l'avaluació)

d) Els centres de formació de persones adultes (impuls de la formació al llarg de la vida, disseny d'estratègies i de metodologies que afavorisquen aquests ensenyaments; disseny d'itineraris de formació personalitzats per a aquells sectors de la població en risc d'exclusió social que afavorisquen l'ocupabilitat)IV. La formació del professorat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i la comunicació audiovisual en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

a) Programació i robòtica

b) Ús d'eines TIC corporatives

c) Metodologies i recursos digitals

d) Ús responsable de les TIC

e) Comunicació audiovisualV. La formació del professorat com a element condicionant per al desenvolupament de l'educació plurilingüe i intercultural.

a) Metodologia TIL-TILC

b) Didàctica de la llengua en contextos multilingües

c) Foment lector

e) Llengua i recursos digitals

f) Internacionalització de l'educació: els programes europeus

VI. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament professional del professorat.

a) Desenvolupament i implantació dels nous marcs normatius i modificacions en la normativa vigent i aplicació de programes educatius

b) Desenvolupament de competències per al personal docent de nova incorporació

c) Desenvolupament de competències professionals al llarg de la vida

d) Desenvolupament de competències professionals per a funcions específiquesANNEX II

Modalitats projecte de formació en centres, seminari i grup de treball: concepte, objectius, requisits, participació i coordinacióASPECTES COMUNS

1. Podran desenvolupar aquestes modalitats formatives tots els centres docents, incloent-hi les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, situats en l'àmbit territorial de gestió de la conselleria competent en matèria d'educació de la Generalitat Valenciana. En el cas de les UPH, en funció de la dimensió dels seus equips es valorarà la viabilitat de la seua participació en la modalitat projecte de formació en centres.

2. Han de donar resposta a les necessitats de formació detectades en els processos d'autoavaluació i millora que es posen en marxa des de la reflexió i anàlisis compartides. Aquests processos hauran d'enquadrar-se dins dels seus respectius plans d'actuació per a la millora (PAM).

2. Formaran part dels programes d'activitats formatives de centre (PAF), els quals quedaran integrats en les programacions generals anuals (PGA) dels centres i UPH.

3. Han de contribuir:

– A la millora dels centres i de les UPH, dels processos d'ensenyament/aprenentatge i de les actuacions especialitzades que desenvolupen.– A l'assoliment dels objectius establits en els projectes educatius de centre (PEC).

Mapa web