Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, d'acabament i arxivament de l'expedient de declaració administrativa d'herència intestada d'Armando Crespi Miralles per la Generalitat. EIP 258/2017. [2021/7363]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007273/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: 000Antecedents de fet

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic va tindre coneixement per l'Advocacia General de la Generalitat, de procediment: Peça. Qüestió incidental d'especial pronunciament-397/2017, execució hipotecària, seguit en el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Castelló de la Plana. En aquest es posa en coneixement la defunció d'Armando Crespi Miralles, sense hereus coneguts.

Consta, segons el certificat de defunció, com a titular del DNI: ****923**, divorciat i amb data de defunció el 4 de març de 2014.Acreditat que no va atorgar testament, renúncies a l'herència per part dels fills del causant, i que no hi ha en principi més persones cridades a succeir, així com l'empadronament d'aquest últim a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, amb data 30 de juliol de 2020 es va dictar Acord d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'hereu abintestat a favor de la Generalitat i l'adjudicació dels béns i drets de l'herència d'Armando Crespi Miralles.El citat acord va ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en data 6 d'agost de 2020 i exposat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana del 5 d'agost al 8 de setembre de 2020.

Efectuades les consultes oportunes als organismes corresponents, es constata que Armando Crespi Miralles, figura com a titular registral de la finca núm. 36.939, situada a l'av. Doctor Clará, núm. 44, planta tercera, esquerra, de Castelló, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Castelló de la Plana, foli 16, tom 1.217, llibre 16 de la Secció Primera.Aquesta figura gravada amb hipoteca.

No s'han localitzat més béns al seu nom.

La finca indicada més amunt va ser objecte de subhasta.

Amb data 16 de maig de 2021, el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Castelló de la Plana va dictar el Decret núm. 323/2021, procediment d'execució hipotecària 397/2017, l'antecedent de fet quart de què assenyala que la subhasta va tindre lloc sense efecte per falta de licitadors, i que la persona executant va sol·licitar l'adjudicació de la registral, amb la facultat de cedir la rematada a favor de tercer.

En l'antecedent cinqué s'estableix que no hi ha sobrant.

El punt 1 de la part dispositiva aprova la cessió d'adjudicació sobre la finca, que va dur a terme l'executant a favor de Whitehead Invest, SL Unipersonal.

Per tot això, com que no hi ha béns de l'herència, és procedent l'arxivament de l'expedient.Fonaments de dret

En compliment del que es preveu en l'article 71 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana, en la disposició transitòria única i l'article 6.3 del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat i atenent el que estableixen els articles 20 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, en la redacció donada per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, és procedent l'arxivament de l'expedient per a la declaració d'herència intestada per part de la Generalitat respecte d'aquesta herència, per no haver-se localitzat béns d'aquesta.Així, en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 del Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i basant-me en el que es disposa en l'article 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resolc:Primer

Declarar acabat el procediment i arxivar l'expedient, en els termes de l'article 6.3 del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat, per no haver-se localitzat béns de l'herència; no cal l'informe previ de l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb l'informe d'aquesta, de data 26 de febrer de 2017, al Projecte de decret del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat.

Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web d'aquesta conselleria.Tercer

Contra la present resolució, que no és definitiva en via administrativa, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.Transcorreguts tres mesos des de l'endemà a la interposició del recurs d'alçada, sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre's desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de sis mesos. El termini serà de dos mesos, si la resolució és expressa.Tot això sense perjudici que puga fer-se ús de qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.València, 17 de juny de 2021.– La directora general del Sector Públic i Patrimoni: Isabel Castelló García.

Mapa web