Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de la proposta de nomenament, en propietat, de tècnic mitjà de normalització lingüística. [2021/7343]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007255/2021
El tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic mitjà de normalització lingüística, ha elevat a l'òrgan competent proposta de nomenament com a funcionari de carrera en favor de José Vidal Reboll, que ocupa la plaça esmentada, en haver superat el període en pràctiques previst en les bases rectores del procés selectiu.

La qual cosa es fa pública als efectes del seu nomenament.Castelló de la Plana, 22 de juny de 2021.– La regidora delegada de Recursos Humans: Marinela Mónica Barabás.

Mapa web